Иммунитеттіѕ жасушалыќ жїйесі. Т-лимфоциттер, субпопуляциялары. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ). Иммундыќ жауапты реттеу. Циток
Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері
Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері
Т-лимфоциттер субпопуляциялары
Т-хелперлер (кґмекшілер, индукторлар) – басќа жасушаларды кґбейтуге жјне (немесе) жетілуге баєдарланєан:
1-ші жјне 2-ші типті Т-лимфоцит-хелперлердіѕ жетілуі
1-ші жјне 2-ші типті Т-лимфоцит-хелперлердіѕ салыстырмалы сипаттамасы
1-ші жјне 2-ші типті Т-лимфоцит-хелперлердіѕ салыстырмалы сипаттамасы
Супрессорлыќ Т-жасушалар – супрессорлыќ (тежегіш) ќызметті белсендіруі маќсатында генетикалыќ баєдарланєан жасушалар Супрессорлыќ эффе
Цитотоксикалыќ Т-жасушалар немесе Т-киллерлер – цитотоксикалыќ лимфокиндерді ґндіреді Олар I топтаєы ґз МНС-молекулаларымен біріккен ант
Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ)
Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ) (лат. тolerantia – тґзімділік, жауапсыздыќ) - организмніѕ антигенге иммундыќ жауап тїзу ќабілетініѕ
Жїре пайда болєан тґзімділік феномені иммунологиялыќ реактивтілік феномені сияќты спецификалы болып табылады жјне бір антигенге болєан
Тґзімділіктіѕ белсенді механимздері организмге ауа жјне таєам арќылы тїсіп, тыныс алу жјне ас ќорыту мїшелерініѕ шырышты ќабаттарына јсе
Спецификалыќ ареактивтілік ќўбылысы бўл ґз антигендеріне ќарсы ареактивтілікті ќалыптастыруєа баєытталєан физиологиялыќ ќалыпты проце
Тґзімділік (толеранттыќ) екі кґрініске бґлінеді:
Тґзімділік (толеранттыќ) Т-лимфоциттерді тимуста їйрету нјтижесінде ќалыптасады, бўл жерде рецепторлары ґзініѕ емес, бґгде антигендерге ќ
Спецификалыќ тґзімділікті (толеранттыќ) жетілген организмде тїзуге болады:
Еѕ маѕызды жаєдай бўл макрофагтардыѕ тґзімділікті тїзуге ќатысуы. Макрофаг антигенді белсенді жўтќан жаєдайда тґзімділік ќалыптаспайды.
Бўл толерогенніѕ антигенді таныстырушы жасушаларды айналып ґтіп, тікелей спецификалыќ лимфоциттермен јрекеттесуімен байланысты, нјтиже
Тґзімділіктіѕ тїзілуінде спецификалыќ Т-супрессорлардыѕ ќатысы бар. Бўл жасушалар хелперлік Т-жасушалар арќылы белсенеді. Т-супрессорлар
«Ґз» жасушаларына тґзімділік екі тјсілмен тїзіледі:
Тґзімділік механизмі (толеранттыќ, ареактивтілік) ќажетті процесс, себебі иммундыќ жїйе кґптеген јртїрлі антиген спецификалыќ рецепторла
Ґз антигендеріне ќарсы посттимустыќ тґзімділіктіѕ механизмі:
Ґз антигендеріне ќарсы посттимустыќ тґзімділіктіѕ механизмі:
Сонымен ќатар, тґзімділікті жасанды тјсілмен де іске ќосуєа болады. Бўл процесс медицинада бґгде трансплантаттардыѕ кері тебілуініѕ алды
Солай етіп, тґзімділік (толеранттыќ) иммундыќ реактивтілікке ќарама-ќарсы процесс ретінде организмніѕ жасушалыќ тўтастыєын саќтау јдісі
ЦИТОКИНДЕР
Цитокиндер – жасуша аралыќ јрекеттесуді ќамтамасыз ететін белсенген иммундыќ жасушалардыѕ аќуыздары Цитокиндер эстафеталыќ принцип бой
Цитокиндерге жатады:
Цитокиндердіѕ јсер ету механизмі
Цитокиндердіѕ јсері
Аутокринно-паракриновая регуляция иммунного ответа
Интерлейкиндер – негізінде Т-жасушалармен, кейде мононуклеарлыќ фагоциттермен немесе басќа ўлпа жасушаларымен бґлінетін цитокиндердіѕ
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ – жасушаларда ДНК синтездейтін аќуызды молекулалар тобы. Ґсу факторлары жасушалардыѕ пролиферациялануында, жетілуінде жј
Ґсу факторлары басќа жасушалардан рецепторларымен ерекшеленетін ґз нысана жасушаларына јсер етеді. Нјтижесінде жасуша тыныш ќалыптан шы
Ґсу факторларыныѕ реттелуі ережелері
ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ
ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР
ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР
ИНТЕРФЕРОНДАР
Интерферон – ќанныѕ ядросы бар барлыќ жасушаларында жјне шырышты ќабаттардыѕ эпителиалды жасушаларында ґндірілетін полипептид. Инфекци
Ґндіруші жасушаларєа ќарай интерферондардыѕ тїрлері:
Интерферондардыѕ негізгі јсері
ИНТЕРФЕРОНДАРДЫЅ ЌЫЗМЕТІ
437.50K
Категория: МедицинаМедицина

Иммунитеттіѕ жасушалыќ жїйесі. Т-лимфоциттер, субпопуляциялары. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ)

1. Иммунитеттіѕ жасушалыќ жїйесі. Т-лимфоциттер, субпопуляциялары. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ). Иммундыќ жауапты реттеу. Циток

Иммунитеттің жасушалық жүйесі.
Т-лимфоциттер,
субпопуляциялары.
Иммунологиялық төзімділік
(толеранттылық).
Иммундық жауапты реттеу.
Цитокиндер, негізгі
сипаттамалары.

2. Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері

Т- және В-лимфоциттердің негізгі белгілері
Белгілері
В-лимфоциттер
Т-лимфоциттер
Жасушалар дамитын Сүйек кемігі
мүшелер
Сүйек кемігі, тимус
Антигенді
танушы Иммуноглобулинді
рецепторлары
(ВКР)
Иммуноглобулинді
емес (ТКР)
Рецепторлары:
Комплемента үшін
Ig Fc үшін
Бар
Бар
Жоқ
Бар
МНС I тобы
МНС II тобы
Бар
Бар
Жоқ
Бар

3. Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері

Т- және В-лимфоциттердің негізгі белгілері
Белгілері
Пролиферативті жауабы:
фитогемагглютининге
липополисахаридке
Айналымы
Өмір сүру ұзақтығы
Негізгі қызметтері:
Антиденелерді өндіру
Баяу дамитын сезімталдық
Трансплантатты кері тебу
Құрамы ( ):
Қан
Лимфа түйіндері
Көкірек түтікшесі
Сүйек кемігі
Тимус
В-лимфоциттер
Жоқ
Бар
Т-лимфоциттер
Бар
Жоқ
Әлсіз
Күшті
Қысқа өмір сүреді, Қысқа және ұзақ өмір
иммунды емес – ұзақ сүреді
өмір сүреді
Секреция
Жоқ
Цитотоксикалық
антиденелерді өндіру
Реттеу
Бар
Цитотоксикалық
эффектор-жасушалар
8-20
15
10
10-15
3-тен кем
65-80
85
90
3-тен кем
97-ден жоғары

4. Т-лимфоциттер субпопуляциялары

• Т-хелперлер
• Супрессия Т-индукторлары
• Цитотоксикалық Т-жасушалар немесе
Т-киллерлер

5. Т-хелперлер (кґмекшілер, индукторлар) – басќа жасушаларды кґбейтуге жјне (немесе) жетілуге баєдарланєан:

Т-хелперлер (көмекшілер,
индукторлар) – басқа жасушаларды
көбейтуге және (немесе) жетілуге
бағдарланған:
• олар В-лимфоциттердің антиденелерді
өндіруіне ықпал етеді
• моноциттерді, мес жасушаларды және Ткиллерлерді жасушалық иммундық реакция
түзуге белсендіреді
• Эффекторлық жасушаларды белсендіреді

6. 1-ші жјне 2-ші типті Т-лимфоцит-хелперлердіѕ жетілуі

1-ші және 2-ші типті Т-лимфоцитхелперлердің жетілуі

7. 1-ші жјне 2-ші типті Т-лимфоцит-хелперлердіѕ салыстырмалы сипаттамасы

1-ші және 2-ші типті Т-лимфоцитхелперлердің салыстырмалы сипаттамасы
Қасиеттері
Тх1
Тх2
ИЛ-2, гамма-ИНФ, альфа-ОНФ өндіру
+
-
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ- 10, ИЛ- 13
өндіру
Жасушалық иммунитетті және баяу
дамитын жоғары сезімталдықты
күшейту
Антиденелер өнімін күшейту
-
+
+
-
IgG2а
IgЕ
+
-
ИЛ-12 әсерімен белсену

8. 1-ші жјне 2-ші типті Т-лимфоцит-хелперлердіѕ салыстырмалы сипаттамасы

1-ші және 2-ші типті Т-лимфоцитхелперлердің салыстырмалы сипаттамасы
Қасиеттері
Тх1
Тх2
ИЛ-4 әсерімен белсену
-
+
Фагоцитозды күшейту
+
-
Табиғи жасушалық цитотоксикалықты
күшейту
+
-
Аутоиммунопатологияларды дамыту
+
-
Мес жасушаларды және эозинофилдерді
белсендіру
-
+
Атопиялық ауруларды дамыту: демікпе, ринит,
дерматит
-
+

9. Супрессорлыќ Т-жасушалар – супрессорлыќ (тежегіш) ќызметті белсендіруі маќсатында генетикалыќ баєдарланєан жасушалар Супрессорлыќ эффе

Супрессорлық Т-жасушалар –
супрессорлық (тежегіш) қызметті
белсендіруі мақсатында генетикалық
бағдарланған жасушалар
Супрессорлық эффекторлық Тжасушалар антигенді байланыстырып, Тхелперлерді инактивациялаушы
факторларды бөледі

10. Цитотоксикалыќ Т-жасушалар немесе Т-киллерлер – цитотоксикалыќ лимфокиндерді ґндіреді Олар I топтаєы ґз МНС-молекулаларымен біріккен ант

Цитотоксикалық Т-жасушалар немесе
Т-киллерлер – цитотоксикалық
лимфокиндерді өндіреді
Олар I топтағы өз МНСмолекулаларымен біріккен антигендерді
таниды

11. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ)

Иммунологиялық төзімділік
(толеранттылық)

12. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ) (лат. тolerantia – тґзімділік, жауапсыздыќ) - организмніѕ антигенге иммундыќ жауап тїзу ќабілетініѕ

Иммунологиялық төзімділік
(толеранттылық)
(лат. тolerantia – төзімділік,
жауапсыздық) - организмнің
антигенге иммундық жауап түзу
қабілетінің төмендеуі немесе болмауы.
1949-1953 жж. Австралия ғалымдары
Бернет және Медавар ашқан.

13. Жїре пайда болєан тґзімділік феномені иммунологиялыќ реактивтілік феномені сияќты спецификалы болып табылады жјне бір антигенге болєан

Жүре пайда болған төзімділік
феномені иммунологиялық
реактивтілік феномені сияқты
спецификалы болып табылады
және бір антигенге болған
жауапсыздық басқа антигенге
толық иммундық жауапты жоқ
етпейді.

14. Тґзімділіктіѕ белсенді механимздері организмге ауа жјне таєам арќылы тїсіп, тыныс алу жјне ас ќорыту мїшелерініѕ шырышты ќабаттарына јсе

Төзімділіктің белсенді механимздері
организмге ауа және тағам арқылы
түсіп, тыныс алу және ас қорыту
мүшелерінің шырышты қабаттарына
әсер ететін көптеген зиянсыз
антигендерге қарсы қабыну
реакцияларының алдын алу үшін
қажет.
Әсіресе организмнің өз антигендеріне
төзімділіктің болуы аса маңызды,
себебі өз ұлпаларына қарсы түзілетін
иммундық жауапты тежейді

15. Спецификалыќ ареактивтілік ќўбылысы бўл ґз антигендеріне ќарсы ареактивтілікті ќалыптастыруєа баєытталєан физиологиялыќ ќалыпты проце

Спецификалық ареактивтілік
құбылысы бұл өз
антигендеріне қарсы
ареактивтілікті
қалыптастыруға бағытталған
физиологиялық қалыпты
процесс, бұл процесс бұзылса
аутоиммундық аурулар
түзіледі.

16. Тґзімділік (толеранттыќ) екі кґрініске бґлінеді:

Төзімділік (толеранттық) екі
көрініске бөлінеді:
• Өз жасушаларына төзімділік ("self"
tolerance)
• Бөгде антигенге түзілетін жасанды
төзімділік ("non-self" tolerance).

17. Тґзімділік (толеранттыќ) Т-лимфоциттерді тимуста їйрету нјтижесінде ќалыптасады, бўл жерде рецепторлары ґзініѕ емес, бґгде антигендерге ќ

Төзімділік (толеранттық) Тлимфоциттерді тимуста үйрету
нәтижесінде қалыптасады, бұл
жерде рецепторлары өзінің
емес, бөгде антигендерге қарсы
күресетін Т-жасушаларды
таңдайды

18. Спецификалыќ тґзімділікті (толеранттыќ) жетілген организмде тїзуге болады:

Спецификалық төзімділікті (толеранттық)
жетілген организмде түзуге болады:
• антиген қанша жоғары иммуногенді болса,
төзімділікті түзу сонша қиын болады
• толеранттықтың іске қосылуы антигеннің
мөлшеріне де байланысты болады
• иммуносупрессорлық агенттер
төзімділіктің түзілуіне жақсы әсер етеді.
Антигендермен бірге метатрексат,
циклофосфамид және 6-меркаптопурин
сияқты ингибиторларды енгізу төзімділікті
оңай іске қосады

19. Еѕ маѕызды жаєдай бўл макрофагтардыѕ тґзімділікті тїзуге ќатысуы. Макрофаг антигенді белсенді жўтќан жаєдайда тґзімділік ќалыптаспайды.

Ең маңызды жағдай бұл
макрофагтардың төзімділікті
түзуге қатысуы. Макрофаг
антигенді белсенді жұтқан
жағдайда төзімділік
қалыптаспайды. Керісінше,
антигеннің макрофагпен
жұтылуы әлсіз болса төзімділіктің
түзілуі оңай жүреді.

20. Бўл толерогенніѕ антигенді таныстырушы жасушаларды айналып ґтіп, тікелей спецификалыќ лимфоциттермен јрекеттесуімен байланысты, нјтиже

Бұл толерогеннің антигенді
таныстырушы жасушаларды
айналып өтіп, тікелей
спецификалық лимфоциттермен
әрекеттесуімен байланысты,
нәтижесінде қалыпты
жасушалық иммундық жауап
бұзылады.

21. Тґзімділіктіѕ тїзілуінде спецификалыќ Т-супрессорлардыѕ ќатысы бар. Бўл жасушалар хелперлік Т-жасушалар арќылы белсенеді. Т-супрессорлар

Төзімділіктің түзілуінде спецификалық
Т-супрессорлардың қатысы бар.
Бұл жасушалар хелперлік Т-жасушалар
арқылы белсенеді.
Т-супрессорлар Т-хелперлердің
қызметін тежеп, В-лимфоциттердің
белсенуінің алдын алады.

22. «Ґз» жасушаларына тґзімділік екі тјсілмен тїзіледі:

«Өз» жасушаларына төзімділік
екі тәсілмен түзіледі:
• тимуста аутоантиген спецификалық
клондардың теріс селекциялануы
• шеткі мүшелерде сәйкес клондардың
ареактивтілігі.

23. Тґзімділік механизмі (толеранттыќ, ареактивтілік) ќажетті процесс, себебі иммундыќ жїйе кґптеген јртїрлі антиген спецификалыќ рецепторла

Төзімділік механизмі (толеранттық,
ареактивтілік) қажетті процесс,
себебі иммундық жүйе көптеген
әртүрлі антиген спецификалық
рецепторларды өндіреді, ал олардың
кейбірі организмнің өз антигендеріне
спецификалы болуы мүмкін.
Төзімділік (толеранттық) өз
мүшелері мен ұлпаларына қарсы
жағымсыз реакциялардың алдын
алады.

24. Ґз антигендеріне ќарсы посттимустыќ тґзімділіктіѕ механизмі:

Өз антигендеріне қарсы посттимустық
төзімділіктің механизмі:
• T-жасушалардың организмнің өз
ұлпаларын «байқамауы".
• T-жасушалардың анергиясы, яғни
жасушалардың антигенмен әрекеттесу
қабілетсіздігі. Бұл жасушалардың
қызметтерінің тежелеуі ТКR
рецепторлары мен корецепторлық
молекулалардың жанасу қабілетінің
төмендеуінен болады.

25. Ґз антигендеріне ќарсы посттимустыќ тґзімділіктіѕ механизмі:

Өз антигендеріне қарсы посттимустық
төзімділіктің механизмі:
• T-жасушалардың жойылуы.
Өз антигендеріне қарсы төзімділіктің және
иммундық жүйенің тепе-теңдігінің
қалыптасуында тимустан тыс ортада Tжасушалардың делециялануы маңызды,
яғни антигенмен белсенгеннен соң Tжасушалар апоптоз нәтижесінде жойылады
(жасушаның бағдарланған түрде жойылуы).
Бұл механизм аутоиммундық реакцияларды
бақылау үшін қажет.

26. Сонымен ќатар, тґзімділікті жасанды тјсілмен де іске ќосуєа болады. Бўл процесс медицинада бґгде трансплантаттардыѕ кері тебілуініѕ алды

Сонымен қатар, төзімділікті
жасанды тәсілмен де іске қосуға
болады.
Бұл процесс медицинада бөгде
трансплантаттардың кері
тебілуінің алдын алу,
аутоиммундық және аллергиялық
ауруларды емдеу үшін
қолданылады.

27. Солай етіп, тґзімділік (толеранттыќ) иммундыќ реактивтілікке ќарама-ќарсы процесс ретінде организмніѕ жасушалыќ тўтастыєын саќтау јдісі

Солай етіп, төзімділік
(толеранттық) иммундық
реактивтілікке қарама-қарсы
процесс ретінде организмнің
жасушалық тұтастығын сақтау
әдісі болып табылады.

28. ЦИТОКИНДЕР

29. Цитокиндер – жасуша аралыќ јрекеттесуді ќамтамасыз ететін белсенген иммундыќ жасушалардыѕ аќуыздары Цитокиндер эстафеталыќ принцип бой

Цитокиндер – жасуша аралық
әрекеттесуді қамтамасыз ететін
белсенген иммундық жасушалардың
ақуыздары
Цитокиндер эстафеталық принцип
бойынша әсер етеді: бір цитокин
жасушаға әсер етіп, одан басқа
цитокиндер бөлініп шығады
(цитокинді каскад).

30. Цитокиндерге жатады:


интерферондар (ИНФ)
интерлейкиндер (ИЛ)
хемокиндер
ісікті некроздаушы факторлар (ІНФ)
колония белсендіруші факторлар (КБФ)
өсу факторлары

31. Цитокиндердіѕ јсер ету механизмі

Цитокиндердің әсер ету механизмі
• Интракринді механизм – цитокиндердің өндіруші жасушаның
ішінен әсер ету; цитокиндердің жасуша ішілік спецификалық
рецепторлармен байланысуы.
• Аутокринді механизм – цитокиннің өзі бөлінген жасушасына
әсер етуі. Мысалы, интерлейкин-1, -6 -18, ІНФα
моноциттер/макрофагтар үшін аутокринді белсендіруші
факторлар болып табылады.
• Паракринді механизм – цитокиндердің жақын орналасқан
жасушалар мен ұлпаларға әсер етуі. Мысалы, макрофагтан
бөлінетін ИЛ-1, -6 -12 және -18, ІНФα Т-хелперді (Th0)
белсендіреді.
• Эндокринді механизм – цитокиннің өндіруші жасушадан алыс
орналасқан жасушаларға әсер етуі. Мысалы, аутокринді және
паракринді әсер етуші қашықтықта иммундық реттеуші әсер
етуі мүмкін, пирогенді әсері бар, гепатоциттермен жедел фаза
ақуыздарының бөлінуіне ықпал жасайды.

32.

33. Цитокиндердіѕ јсері

Цитокиндердің әсері
Мүшелер мен
жүйелер
Цитокиндердің әсер етуі
Цитокиндер
Орталық жүйке
жүйесі
Мінез-құлықтың өзгеруі, баяу толқынды ИЛ-1,6,8, TNF
ұйықының болуы, тәбеттің төмендеуі
Гипоталамусгипофиз
Қызба, гормондардың және рилизингфакторлардың синтезделуінің өзгеруі
ИЛ-1,6,8, TNF,
INF
Эндокринді жүйе
Стероидты және басқа гормондардың
деңгейінің өзгеруі
ИЛ-1, TNF
Бауыр
Жедел фазалық ақуыздардың және
комплемент компоненттерінің көп
синдезделуі, альбумин синтезінің
төмендеуі
ИЛ-1,6, TNF
Сүйек кемігі
Гемопоэздың күшеюі
ИЛ-1,3,6,7, CSF
Қан плазмасы
Қан ұюының күшеюі, қанның иондық
құрылысының өзгеруі
ИЛ-1, TNF

34. Аутокринно-паракриновая регуляция иммунного ответа

35. Интерлейкиндер – негізінде Т-жасушалармен, кейде мононуклеарлыќ фагоциттермен немесе басќа ўлпа жасушаларымен бґлінетін цитокиндердіѕ

Интерлейкиндер – негізінде Тжасушалармен, кейде мононуклеарлық
фагоциттермен немесе басқа ұлпа
жасушаларымен бөлінетін цитокиндердің
үлкен тобы (ИЛ-1 - ИЛ-18)
Интерлейкиндердің қызметі:
- басқа жасушалардың бөлінуін немесе
жетілуін белсендіреді
- Т-жасушаларды белсендіреді

36. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Аталуы
Өндіруші
жасуша
Макрофаг
Қызметі
ИЛ-1
Эндогенді пироген,
лимфоцитті белсендіруші
фактор
ИЛ-2
Лимфоциттердің пролиферациялауны
Лимфоциттер клонының жетілуі
Антиденелер синтезінің күшеюі
ИЛ-2
Т-жасушалардың өсу
факторлары
Тх1
ИЛ-3
Полипоэтин, колония
белсендіруші фактор
Тх
Базофил
Тимус
жасушалары
ИЛ-4
В-жасушалық белсендіруші
фактор
Тх2
IgG4, IgE
В-жасушалардың пролиферациялануы
ИЛ-5
Эозинофилді фактор
Тх2
Эозинофилдерді белсендіреді
IgE, IgA
Т-жасушалардың пролиферациялануы
Цитотоксикалық Т-лимфоциттердің жетілуі
В-лимфоциттердің жетілуі және
пролиферациялануы
ТК-жасушалары қызметінің күшеюі
ІНФ, ИЛ-6, ИЛ-8
Нейтрофилдер мен эритроциттер өнімінің
жоғарылауы

37. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Атауы
Өндіруші жасуша
Қызметі
ИЛ-6
Макрофаг
Т- және В-лимфоциттер
Жедел фаза ақуыздары, кортикотропин,
антиденелерді синтездеу, дің
жасушаларының пролиферациялануы
жәнежетілуі, Т-лимфоциттердің
белсенуі
ИЛ-7
Фибробласт
Т-лимфоцит
Сүйек кемігінің
жасушалары
Тимус жасушалары
ИЛ-9
Т-лимфоцит
ИЛ-10
Супрессорлық
фактор
Тх2
ИЛ-11
Тромбоциттік
фактор
Фибробласт
Сүйек кемігінің
жасушалары
В-лимфоциттер санының көбеюі
Т-лимфоциттердің жетілуі
Т-лимфоциттер мен ұлпа
базофилдерінің белсенуі
ИЛ-4 қызметінің күшюеі
Тх1, ТК-жасушаларды, моноциттерді
тежейді
В-лимфоциттер мен базофилдердің
пролиферациялануын күшейтеді
Тромбоцитопоэз

38. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Аталуы
Өндіруші жасуша
Қызметі
ИЛ-12
В-лимфоцит
Моноцит
Тх1 жетілуі
Цитотоксикалық Т-лимфоцит
Гамма-ИНФ
ИЛ-13
Тх2
ИЛ-14
Дендритті жасушалар
Т-лимфоцит
ИЛ-15
Моноцит
Эпителиалді және бұлшық ет
жасушалары
Т-лимфоциттердің белсенуі
ИЛ-16
Т-лимфоцит
Ми микроглиялары
Тимус, көк бауыр жасушалары
Т-лимфоциттер пролиферациялануы
ИЛ-17
Т-лимфоцит
ИЛ-18
Моноцит-макрофаг
ИЛ-4
IgE, IgG
В-лимфоциттер пролиферациялануы
ИЛ-6, ИЛ-8, GM-CSF
Гамма-интерферон өндіру

39. ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ – жасушаларда ДНК синтездейтін аќуызды молекулалар тобы. Ґсу факторлары жасушалардыѕ пролиферациялануында, жетілуінде жј

ӨСУ ФАКТОРЛАРЫ – жасушаларда ДНК синтездейтін
ақуызды молекулалар тобы.
Өсу факторлары жасушалардың пролиферациялануында,
жетілуінде және бағытталып жылжуында маңызды роль
атқарады.
Жасушалардың өсу факторларымен әрекеттесуі
организмнің дұрыс дамуын және қорғаныс реакцияларын
қамтамасыз етеді. Тұрақты регенерацияланып отыратын
ұлпалар да (мысалы қан эпителиі мен жасушалары) дің
жасушаларының пролиферациялауының реттелуін талап
етеді.
Бұл процестерді бақылау төмендесе немесе жойылса
қатерлі ісік және атеросклероз сияқты ауыр ауруларға
алып келеді.

40. Ґсу факторлары басќа жасушалардан рецепторларымен ерекшеленетін ґз нысана жасушаларына јсер етеді. Нјтижесінде жасуша тыныш ќалыптан шы

Өсу факторлары басқа
жасушалардан рецепторларымен
ерекшеленетін өз нысана
жасушаларына әсер етеді.
Нәтижесінде жасуша тыныш
қалыптан шығып, бөліне
бастайды.

41. Ґсу факторларыныѕ реттелуі ережелері

Өсу факторларының реттелуі ережелері
• Организмнің қалыпты жасушаларының тіршілігін
қамтамасыз ету үшін олар спецификалық өсу
факторларымен әрекеттесуі керек
• Бір жасуша бірнеше өсу факторларымен
әрекеттесе алады; бір өсу факторы әртүрлі
жасушаларға әсер ете алады.
• Өсу факторының экспрессиялану деңгейі,
сонымен бірге оның сезімталдығы мен жауап беру
сипаты әрбір жасушаға спецификалы болып
табылады.

42. ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ

ӨСУ ФАКТОРЛАРЫ
CSF
Аталуы
Өндіруші жасуша
Қызметі
G-CSF
Гранулоциттік
CSF
Сүйек кемігінің
жасушалары
Моноцит-макрофаг
Гранулоциттердің өсуі, жетілуі, белсенуі
күшейеді.
М-CSF
Моноциттік
CSF
Т-лимфоцит
Моноцит-макрофаг
Макрофагтардың өсуі, жетілуі, белсенуі
күшейеді
GМCSF
Гранулоциттікмоноциттік
CSF
Т-лимфоцит
Моноцит-макрофаг
Гранулоциттер мен моноциттердің өсуі,
жетілуі, белсенуі күшейеді.
TGFбета
Бета
трансформация
лаушы өсу
факторы
В және Т-лимфоцит
Моноцит-макрофаг
В және Т-жасушалардың қызметін тежейді
Макрофагтардың, нейтрофилдердің,
табиғи киллерлердің қызметін тежейді

43. ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР

44. ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР

Аталуы
Өндіруші
жасуша
Альфа Кахексин
-ОНФ
Моноцитмакрофаг
В және Тлимфоцит
CSF
Бета ОНФ
Лимфотоксин
Т-лимфоцит
Қызметі
Фагоциттік жасушалардың жою
белсенділігі күшейеді.
Т-лимфоцит-хелперлерден
лимфокиндердің бөлінуі
жоғарылайды және Вжасушалардың өсуі белсенеді.
Ісік жасушаларының некроздау.
ПГ, ИЛ-1, ИЛ-6
Нысана жасушалардың
апоптоздалуы.

45. ИНТЕРФЕРОНДАР

46. Интерферон – ќанныѕ ядросы бар барлыќ жасушаларында жјне шырышты ќабаттардыѕ эпителиалды жасушаларында ґндірілетін полипептид. Инфекци

Интерферон – қанның ядросы бар
барлық жасушаларында және шырышты
қабаттардың эпителиалды
жасушаларында өндірілетін полипептид.
Инфекцияға қарсы қорғаныстың негізгі
тізбегі болып табылады.
Интерферондар жергілікті өндіріліп,
жасуша қасындағы кеңістікке бөлінеді.
Негізінен жақын орналасқан жасушаларға
әсер етеді.

47. Ґндіруші жасушаларєа ќарай интерферондардыѕ тїрлері:

Өндіруші жасушаларға қарай
интерферондардың түрлері:
α-интерферон
β-интерферон
γ-интерферон

48. Интерферондардыѕ негізгі јсері

Интерферондардың негізгі әсері
Интерферондардың
негізгі әсері
Ісікке қарсы әсері
Вирусқа
белсенділігі
α-интерферон
β-интерферон
γ-интерферон
күшті
күшті
орташа
қарсы күшті
күшті
әлсіз
Иммуномодуляциялық
белсенділіг
орташа
орташа
күшті
Индукторлары
вирустар
вирустар
антигендер
Эпителий,
фибробласттар
Т-хелпер,
табиғи киллерлер
Негзігі
жасушалар
өндіруші Лейкоциттер,
макрофаг

49. ИНТЕРФЕРОНДАРДЫЅ ЌЫЗМЕТІ

ИНТЕРФЕРОНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
• Вирусқа қарсы әсер
• Пролиферациялануға қарсы әсер (ісікке қарсы
әсер)
• Иммуномодуляциялық әсер
• Бактерияға әсер
English     Русский Правила