МОДУЛЬДІК ОЌЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Оќулыќтыѕ негізгі ќызметтері:
Маќсаты:
Оќушылардыѕ шыєармашылыєын дамыту процесініѕ даму кезеѕдері:
Міндеті:
Маслоу парадигмасы
Таным процестері
Б.БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ (танымдыќ ќабілеттерін дамыту)
Танымдыќ ќызмет маќсатыныѕ категориялары:
В.М.Монахов технологиясыныѕ негізгі ќаєидалары:
П.А.Юцявиченіѕ модульдiк оќыту идеясын жасаудаєы дидактикалыќ ќаєидалары:
М.М.Жанпейісованыѕ нўсќасындаєы ерекшелік:
Модульдік оќыту технологиясыныѕ ќўрылымы
Кіріспе бґлімінде оќу материалын баяндау формалары:
Интерактивті процесті ўйымдастырудыѕ жетекші ќаєидалары:
С.В.Белованыѕ зерттеулерінде оќушылардыѕ їш тобы айќындалєан:
Диалог бґлімінiѕ оќушыныѕ шыєармашылыєын дамытуєа баєытталєан iс-јрекет ќадамдары:
Сґйлесу бґлімінде ойындарды ўйымдастыру жїйесі
Сґйлесу бґлімін ўйымдастырудыѕ белсенді формалары:
Диалог бґлімінде ойын іс-јрекетін ўйымдастыру жїйесі
Оќушыныѕ журналєа тїсетін баєасы:
Ќорытынды бґлімде оќушыныѕ білімін баќылау формалары:
ЧАРЛЗ ДЕМНІЅ ПАРАДИГМАСЫ
Оќыту јдiстемесi мен оќыту технологиясын салыстырмалы талдау
772.00K
Категория: ПсихологияПсихология

Модульдік оқыту технологиясы

1. МОДУЛЬДІК ОЌЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
жеке тұлғаны
дамыту
құралы
ретінде

2.

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
Қазақ филологиясы кафедрасы
Қазақ тілін оқытудағы интерактивті оқыту
технологиясы
5В020500 – Филология:қазақ филологиясы, 4 курс
Оқытушы: филология ғылымдарының кандидаты,
аға оқытушы Қондыбай К.Ә.

3.

Тақырыбы 14-15 Модульдік оқыту технологиясы.
Сағат саны 2
Тақырыптың негізгі сұрақтары/ жоспары
1.Модульдік технологияның мүмкіндігі:
2.Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі
3.Оқытушы мен білім алушы арасындағы қарымқатынасқа қойылатын негізгі талаптар.
4.Үйрету мен үйренудегі оқытушы мен білім алушы
қарым-қатынасы.

4.

Дәстүрлі оқыту жүйесінің негізгі кемшіліктері:
пікірдің қажеті жоқ, оған уақыт кетеді;
күрделі оқу материалын мұғалімнің
жеңілдетіп түсіндіруі;
фактілерге жүгініп, білімді жинақтап
қабылдауға мән берілмейді.
Е.Ө.Жұматаева

5.

Оқу бағдарламаларындағы
кездесетін кемшіліктер:
оқу
бағдарламаларында
оқытудың
жүйелік
ұстанымының толық сақталмауы;
оқу
бағдарламаларына,
оқулық
мазмұнына
оқушыларды
қызықтырарлықтай
теориялық
мәселелердің енгізілмеуі;
оқушылардың оқу-тәрбие процесінде алған білімдері
олардың ой-өрісінің дамуына жеткілікті әсер етпеуі;
оқулықтағы
тапсырмалардың
оқушылар
қызығушылығын
оятарлықтай
деңгейде
ойластырылмауы;
оқу бағдарламасындағы кейбір материалдардың
бірнеше рет қайталануы.
Л.В.Занков

6. Оќулыќтыѕ негізгі ќызметтері:

Оқулықтың негізгі қызметтері:
үйлестіруші;
жүйелендіруші;
дидактикалық қызметтерін толық іске асыратындай
болуы тиіс.
Оқулықтың дидактикалық қызметін:
ақпараттық;
түрлендіруші;
бекіту және өзін-өзі бақылау;
өз бетімен білім алу;
кіріктіруші;
дамытушылық-тәрбиелік
М.Ж.Жадрина

7.

Педагогикалық
технология
білімділік мақсатқа қол жеткізудегі
оқушы мен мұғалімнің жүйелі,
тұжырымдамалы,
нормативті,
объективті, көпнұсқалы әрекеті.
Ф.А.Фрадкин

8.

Белоруссияның ұлттық мектебінің ғылымизерттеуші ұжымы технологияны жеке
тұлғаны дамытудағы процесс және
оқушыны оқытудың әр
кезеңінде
дамытатын педагогикалық құрал ретінде
бағалайды. Яғни, технология – баланы
дамытуға жағдай жасаудағы мұғалімдердің қабілеттілігі деген анықтама
береді.

9.

Модуль дегеніміз – қандай да
бір жүйенің, ұйымның анықталатын,
біршама
дербес
бөлігі.
С.И.Ожегов

10.

Оқу модулi – оқу ақпаратының
бiршама дербес блогы, оған оқу
мақсаттары мен мiндеттерi, әдiстемелiк нұсқаулар, шамамен алғандағы
iс-әрекеттер
негiзi,
оқу
қызметiн атқару жетiстiгiн бақылау
(өзiн-өзi бақылау) құралдары енедi.

11.

Интерактивті процесс дегеніміз —
педагогикалық процеске қатысушылардың өзара ықпалдастығы мен бірбіріне
өзара
әсерінің
мақсатқа
бағытталған
түрдегі
үрдісі.
Бұл
ықпалдастықтың
негізінде
оған
қатысушылардың әрқайсысының жеке
тәжірибесі жатыр.

12.

«Интерактивтік» деген сөз энциклопедияда көрсетілген, интеракция деген
ұғымнан келіп шығады. Ал интеракция
жеке индивидтің, жұптың, топтың өзара
біріккен әрекетте бір-біріне алма-кезек
әсер
етуі.
Интеракция
әрекет
барысында,
әсіресе
диалог
сөзге
үйретуде субъектілердің белсенділігін,
олардың шығармашылық ниетін және
бірігіп әрекет етуге ұмтылуын қамтамасыз етеді.

13. Маќсаты:

Мақсаты:
оқу
процесінде
оқушылардың
шығармашылығын
дамытуға
қолайлы жағдай туғызу.

14.

Оқушының шығармашылығын дамытуға бағытталған мектеп ісәрекетінің құрылымдық жүйесi
Шығармашылықты дамытудың
негізгі мақсаттары
Жеке тұлғаның қажеттіліктерін
қанағаттандыру
Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту
Оқушының жеке тұлғалық қабілеттерін ашуға
мүмкіндік туғызу
Мектептің шығармашылыққа бағытталған ғылыми
тұжырымдамасы
Мектептiң iс-әрекет бағдарламасы
Мектеп басқару жүйесі
Оқу-тәрбие
процесі жүйесі
Мониторингтік жүйе

15.

Шығармашылыққа, жаңа, тың нәрсе жасау тән
десек, ертеден белгілі нәрсені қайталауды
немесе көшіруді шығармашылық деп айтуға
болмайды, бірақ бұрыннан белгілі, таныс
нәрселердің өзінен қандай да бір ерекшелік
табу, оны жаңаша түрде жасау, ерекше
қасиеттерін
табу
шығармашылыққа
тән
құбылыс
деп
тұжырымдауға
болады.
Шығармашылық
әрекетке

оқушының
проблеманы көре білуі, өз іс–әрекетінің
бағдарламасын жасай білуі және ойды іске
асыру үшін жаңа идеялар тудыра алуы жатады.

16.

Шығармашылық проблемалық сипаты бар, барлық ішкі байланыстарды біріктіретін, нәтижесінде
жаңа материалдық және идеялық
құндылықтар алынатын адамның
мақсатты әрекеті.

17. Оќушылардыѕ шыєармашылыєын дамыту процесініѕ даму кезеѕдері:

Оқушылардың шығармашылығын дамыту
процесінің даму кезеңдері:
I. Даярлық кезеңi.
а) пәнге деген тiкелей қызығушылық;
ә) оқушының қандай да бiр оқу пәнiнiң әлеуметтiк және
практикалық мәнiн бағалауы;
б) оқушының оқу пәнiнiң өз жоспарындағы және болашақтағы
рөлiн бағалауы.
II. Практикалық кезең.
а) жайлы көңiл-күй;
ә) танымдық қызметтегi өз тәжiрибесiн қолдану және
жағымды өзгерту қажеттiлiгi.
III. Шығармашылық кезең.
Берiлген оқу пәнi материалдары бойынша бiлiмiн топтау және
бағалау қажеттiлiгi.
IV. Қорытынды
V. Релаксация (босаңсу, еркiн сезiну).

18. Міндеті:

жеке
тұлғаның қажеттіліктерін
қанағаттандыру;
таным процестерін дамыту;
танымдық қабілеттерін дамыту;
сөздік қорын дамыту;
оқу себептілігінің өзгеруі.

19. Маслоу парадигмасы

Өзін-өзі
көрсету
Сүйіспеншілік
Сыйластық
Қауіпсіздік
Физиологиялық

20. Таным процестері

Бейімділігі
бастапқысы салынған, дамытуға беріледі
Темперамент
тұрақты
Мінез-құлқы
тұрақты
Бақылау локусы
пайда болу процесінде өзгереді
Мотивациялық қажеттілік сферасы
өзгереді
Ерік
дамиды
Ес
дамиды
Ойлау
дамиды
Қиял
дамиды
Елестету
дамиды
Зейін
дамиды
Қабылдау
дамиды

21. Б.БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ (танымдыќ ќабілеттерін дамыту)

Б.БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ
(танымдық қабілеттерін дамыту)
бағалау
топтау
талдау
қолдану
түсіну
білу

22. Танымдыќ ќызмет маќсатыныѕ категориялары:

Танымдық қызмет мақсатының
категориялары:
Деңгейлер
Анықтама
Оқушының іс-әрекеті
Білім
Берілген жаңа түсінікті ұғу, есте Тыңдайды,
қабылдайды,
сақтау, бұрынғы білімді еске
сақтайды, ойлайды
түсіру
Түсіну
Жаңа материалда берілетін білімді Түсіндіреді,
түсіну, өзінше түсіндіру немесе
жазады
болжам жасау
Қолдану
Жаңа білімді жіктеу, саралау, ең
негізгі түйінді таба білу, бүтінді
бөліктерге жіктеу, арасындағы
байланысты айқындау
айтады,
есте
көрсетеді,
Ойланады, салыстырады,
талқылайды, талдайды,
іздейді
табады,
ашады,
Талдау
Алған білімді жіктеу, саралау, ең Бұрынғы білім негізін пайдалана
негізгі түйінін бөліп көрсету
отырып,
жаңа проблеманы
шешеді
Топтау
Жеке
бөлшектерден,
дара Ойлап
табады,
құрастырады,
ұғымдардан тұтас дүние жасау
шығарады, байланыстырады
Бағалау (сын,
пайымдау)
Жаңа
ұғым,
жаңа Бағалайды, талқылайды, өз талабын
материалдың
құндылығын,
айтады
керектігін анықтау

23. В.М.Монахов технологиясыныѕ негізгі ќаєидалары:

В.М.Монахов технологиясының
негізгі қағидалары:
мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне
сенім білдіру;
оқушы жұмысының физиологиялықгигиеналық
нормаларын
міндетті
түрде сақтау;
оқу процесінің кез келген бөлігінде
оқушылардың міндетті дайындығына
кепілдік беру;
оқушы мен мұғалімге жайлы жағдай
жасау.

24. П.А.Юцявиченіѕ модульдiк оќыту идеясын жасаудаєы дидактикалыќ ќаєидалары:

П.А.Юцявиченің модульдiк оқыту идеясын
жасаудағы дидактикалық қағидалары:
модульдiк;
оқыту мазмұнын оқшау элементтерге
құрылымдау;
әрекетшiлдiк;
шапшаңдық;
икемдiлiк;
болашағын түйсiну;
тепе-теңдiк.

25. М.М.Жанпейісованыѕ нўсќасындаєы ерекшелік:

М.М.Жанпейісованың
нұсқасындағы ерекшелік:
Оқушыларды оқытудың мақсатымен таныстыру;
Сыныпта берілген блок (мазмұны бойынша жақын)
тарау бойынша жалпы оқыту модулінің мазмұнымен
таныстыру;
Мұғалімнің материалды қысқаша түсіндіруі (сызба,
график, кесте және т.б.);
Оқушыларға оқу материалын зерттеу жұмысы
негізінде беру;
Оқушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін
диалогтық
қарым-қатынас
негізінде
оқушының
танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру;
Жалпы тарауды, тақырыпты 4-7 рет қайталау
негізінде оқу материалын меңгерту;
Барлық тақырып бойынша тест (сынақ, сынақхат,
бақылау жұмысы т.б.) жүргізу.

26.

Интерактивтік модульдiк оқыту технологиясы
арқылы оқушылардың шығармашылығын дамытудың жүйесi
Оқыту процесі
мұғалім
оқушы
Интерактивтік модульдік оқыту технологиясының
компоненттерi
Ұйымдастыру
формалары
жеке
топтық
жұптық
ұжымдық
өз бетінше
білім алу
Оқыту әрекеті
ақпараттық-танымдық
дамытушылық
зерттеушiлік
(iзденушiлiк)
Оқушының шығармашылығын дамыту
Оқыту құралдары
оқулық
қосымша әдебиеттер
ақпараттық
материалдар

27. Модульдік оќыту технологиясыныѕ ќўрылымы

Модульдік оқыту
технологиясының құрылымы
КІРІСПЕ бөлімі
(модульге, тақырыпқа енгізу)
СӨЙЛЕСУ (ДАЙЫНДЫҚ) бөлімі
(оқушылардың өзара сөйлесу арқылы
танымдық қызметін ұйымдастыру)
ҚОРЫТЫНДЫ бөлімі
(бақылау)

28. Кіріспе бґлімінде оќу материалын баяндау формалары:

Кіріспе бөлімінде оқу материалын
баяндау формалары:
визуалдық лекция;
лекция – консультация (кеңес);
лекция - өзара сөйлесу;
проблемалық лекция.

29.

Интерактивті процесс оған қатысушылардың
қарым-қатынас
жасауының
жоғары қарқындылығымен, өзара қызмет
алмасуымен, қызмет түрлерін ауыстыруымен және түрлендіруімен, процессуалдылықпен (қатысушылар жағдайының өзгеруімен), олардың өз қызметін
мақсатқа бағыттау түріндегі рефлекциясымен сипатталады.

30.

Интерактивті процестің мақсаты –
педагогикалық өзара ықпалдастық
әрекетіне қатысушылардың мінезқұлық және қызмет үлгілерін өзгерту
және жақсарту. Өз әрекетін және
серіктесінің әрекетін талдай келе,
әрбір қатысушы өз мінез-құлқының
үлгісін өзгертеді және оны саналы
түрде меңгереді.

31. Интерактивті процесті ўйымдастырудыѕ жетекші ќаєидалары:

Интерактивті процесті ұйымдастырудың
жетекші қағидалары:
ойлау қызметін ұйымдастыру;
мазмұн шығарушылық қызметті
ұйымдастыру;
таңдау еркі;
рефлексияны ұйымдастыру.

32. С.В.Белованыѕ зерттеулерінде оќушылардыѕ їш тобы айќындалєан:

С.В.Белованың зерттеулерінде
оқушылардың үш тобы айқындалған:
сұқбаттасуға тек формальды түрде
қатысушылар;
өз
ұстанымын қорғауға ұмтылуы
басым оқушылар;
шын
мәнінде сұхбаттаса алатын
оқушылар тобы, олар өз ұстанымын
қайта қарап, оны байыта түсуге
ұмтылады.

33. Диалог бґлімінiѕ оќушыныѕ шыєармашылыєын дамытуєа баєытталєан iс-јрекет ќадамдары:

Диалог бөлімінiң оқушының шығармашылығын
дамытуға бағытталған iс-әрекет қадамдары:
Оқу материалы
біртұтас, жеңілден
күрделіге қарай
«өсу» бағытымен
беріледі
Оқушылардың оқу мотивациясын, шығармашылығын
дамытуға бағытталған, өз
бетінше ізденуге жағдай
туғызатын шығармашылық
сипаттағы тапсырмалар
беріледі
Тақырып бойынша
оқушының оқытылу
деңгейіне сәйкес деңгейлік тапсырмалар
беріледі ∆→
Диалог бөлiмiнiң
барлық сабақтарында оқытудың
белсенді формалары қолданылады

34. Сґйлесу бґлімінде ойындарды ўйымдастыру жїйесі

Сөйлесу бөлімінде ойындарды
ұйымдастыру жүйесі
меңгерту;
дамыту;
пысықтау;
қорыту;
бекіту.

35. Сґйлесу бґлімін ўйымдастырудыѕ белсенді формалары:

Сөйлесу бөлімін ұйымдастырудың
белсенді формалары:
1. Жалпы немесе құрылымдық:
топтық немесе жеке топтық;
жұптық;
ұжымдық;
2. Нақты немесе арнайы:
семинар;
оқу конференциялары;
диспут;
топтық пікірталас және т.б.

36. Диалог бґлімінде ойын іс-јрекетін ўйымдастыру жїйесі

Диалог бөлімінде ойын іс-әрекетін
ұйымдастыру жүйесі
Кезеңдері
Іс-әрекет қадамдары
Ойын бағытымен
таныстыру
-мақсаты түсіндіріледі;
-керекті материалдар дайын-далады
-тапсырма беру;
-тапсырмалардың мақсатын айту;
-рөлдерді бөлу;
-топ құру;
-кеңес беру;
-уақытты белгілеу.
Дайындық кезеңі
Ойынға ену
Тапсырманы
қарау
топта
Өткізу кезеңі
Топта өзара пікірлесу
Талдау және қорыту кезеңі
Топтың
қабылдауы
Орындалатын әрекеттер
шешiм
-дайындық;
-өзекті мәселелерді талдау;
-ой елегінен өткізу.
-топ мүшелері сөйлейді;
-өз көзқарасын қорғайды;
-таласу тәртібін ескередi;
-экспертпен жұмыс атқарады.
-ойдан ой тудыру;
-талдау, бағалау;
-жеке және топтық ойда қалу.

37.

38. Оќушыныѕ журналєа тїсетін баєасы:

Оқушының журналға түсетін
бағасы:
І деңгей
ІІ деңгей
журналға
ІІІ деңгей
журналға
журналға
«5»
5
«5»
5
«5»
4
«4»
5
«4»
4
«4»
3
«3»
4
«3»
3
«3»
3

39. Ќорытынды бґлімде оќушыныѕ білімін баќылау формалары:

Қорытынды бөлімде оқушының
білімін бақылау формалары:
Тест:
толықтыруды қажет ететін;
еске салушы;
балама жауаптары бар;
таңдамалы;
сәйкестілік;
реттілік немесе бірізділік;
құрама
Сынақ:
релелік;
айналмалы;
қарапайым;
блиц-турнир
Жазбаша бақылау жұмыстары:
диктант;
шығарма;
мазмұндама;
бақылау жұмысы;
мәнжазба және т.б.

40. ЧАРЛЗ ДЕМНІЅ ПАРАДИГМАСЫ

ЧАРЛЗ ДЕМНІҢ ПАРАДИГМАСЫ
7%
лекция
20% өз бетінше
меңгеру
20% практика
40% пікірталас
13% бақылау,
коррекция

41. Оќыту јдiстемесi мен оќыту технологиясын салыстырмалы талдау

Оқыту әдiстемесi мен оқыту технологиясын
салыстырмалы талдау
Салыстыру өлшемі
Оқыту әдістемесіне тән
белгілер
Оқыту технологиясына тән
белгілер
Мақсаттылық
Оқушылардың
ақырғы Оқушылардың
ақырғы
мақсатты жете түсінбеуі
мақсатты жете ұғынуы
Тұжырымдамалылық
Мұғалімнің
теорияны Ғылыми негізделген теорияға
субъективті түсіндіруі
сүйену
Жүйелілік
Жүйелілік міндетті емес
Диагностикалық
Мұғалім
қоятын
деңгейіне байланысты
Оқыту сапасына кепілдік
Мұғалімнің
кәсіптік Тұрақты жоғары
шеберлігіне байланысты
Жаңашылдық
Көбіне
тактикалық Стратегиялық
(әдістемелік) сипатта болады
сипатта болады
Оқытудың
мақсаттарын,
мазмұнын, әдістемесін, амалын
жоғары
деңгейде
жүйелі
пайдалануы мен жобалауы
талап Ғылыми
объективті
көлемдермен негіздеу
(іс-әрекеттік)

42.

Бекіту сұрақтары:
1. Интербелсенді әдіс дегеніміз (қарым-қатынасқа жағдай жасайтын жаңа тәсілдер
және оларды сабақта қолдану)
2. Дамыта оқыту (күрделі құрылымды, біртұтас педагогикалық жүйе)
3. Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашалығы (Дамытудың негізгі
факторында мұғалімнің рөлі мен атқаратын қызметінде, оқушының білім алу
белсенділігін, оқу үрдісін, қарым-қатынасын танып білу үрдісін ұйымдастыру)
4. Модульдік технологияның мүмкіндігі: (оқушының оқу және танымдық әрекеттерінің
белсенділігін арттыру)
5. Қызығушылықты ояту кезеніңде қолданылатын әдіс-тәсілді көрсетіңіз:
Болжау кестесі; Жұпта талқылау; Кубизм; Құндылық сызығы; Пирамида.

43.

Әдебиет
1.Жанпейісова М.М. «Модульдік оқыту технологиясы
оқушыны дамыту құралы ретінде». Алматы 2006 жыл.
2.Қамзина М. «Модульдік оқыту технологиясы».//Тәрбие
құралы. 2005 жыл, №4.
3.Педагогтың кәсіби деңгейін өсіруде әдістемелік жұмысты
ұйымдастыру жолдары.//Ғылыми-практикалық жинақ.
Алматы, 2008 жыл.
4.Жадрина М.Ж. «ҚР-дағы жоғарғы білім беру дамытудың
тенденциялары мен мәселелері». Алматы 2002 жыл.
5. Назарбаев Н.Ә. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан //Қазақстан
халқына Жолдауы//, 28.02.2007.

44.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ
English     Русский Правила