Тема 2. Теоретичні основи конкурентоспроможності
Література
Рис. 1. Рівні та імперативи функціонування економічних систем
Рис. 2. Система категорій теорії конкурентоспроможності
Сутнісне визначення конкурентоспроможності в сучасній економічній літературі
Сутнісне визначення конкурентоспроможності в сучасній економічній літературі
Рис. 3 Матриця парадигм конкурентоспроможності
Рис. 4. Дезагрегація простору готовності економічної системи
Рис. 5. Оцінка конкурентоспроможності економічних систем за критеріями адекватності (актуальності, оптимальності та домінування)
Рис. 6. Різниця ефектів розширення простору готовності систем
Рис. 7. Процесна та системна методології дослідження конкурентоспроможності
Рис. 8. Системно-праксеологічна модель конкурентоспроможності як інтегрованої властивості суб’єкта економічного розвитку (економічної с
Ланцюг цінності «МакКінзі»
Ланцюг цінності за М.Портером
463.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика
Похожие презентации:

Теоретичні основи конкурентоспроможності

1. Тема 2. Теоретичні основи конкурентоспроможності

1. Конкурентоспроможність як імператив функціонування
та розвитку сучасних економічних систем
2. Концепції конкурентоспроможності та їх еволюція
3. Системна парадигма конкурентоспроможності

2. Література

1. Пономаренко В.С., Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність як
імператив функціонування та розвитку сучасних економічних
систем. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики.
Монографія. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 3-16.
2. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем:
теорія, механізм регулювання та управління. Монографія. – Х.:
ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 209-215.
3. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник /
За ред. проф. І.О. Піддубного. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – С. 2249.
4. Пономаренко В., Піддубна Л. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна
дисципліна. Економіка України. 2007, №12 – С.17-27.
5. Піддубний І.О., Піддубна Л.І.Теорія конкурентоспроможності:
сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку.
Економіка України. 2007. – № 8 (№ 49). – С. 52-60.

3. Рис. 1. Рівні та імперативи функціонування економічних систем

Рівні функціонування
економічних систем
в) само-організація
Задоволення
поточних потреб
Формування запасу
усталеності
Імператив
ефективності
б) високий
рівень
Абсолютна
Задоволення
поточних потреб
Формування запасу
функціонування
а) низький
Зростання
Ефективність
Імператив
продуктивності
рівень
Абсолютна
Усталений
розвиток
Конкурентос
проможність
Потоки результативності
Шкала вимірювання результатів
Відносна
Імператив
конкурентоспроможності
Задоволення поточних
(мінімальних) потреб
або
Здійснення поточної
діяльності
Продуктивність
Результативний континуум
Рис. 1. Рівні та імперативи функціонування економічних систем

4. Рис. 2. Система категорій теорії конкурентоспроможності

Імперативи
Природа
Суспільство
Суб’єкт
Економічна (ринкова) діяльність
Результативний
континуум
Продуктивність
Ефективність
Конкурентоспроможність
Рис. 2. Система категорій теорії конкурентоспроможності

5. Сутнісне визначення конкурентоспроможності в сучасній економічній літературі


Літературні джерела
Визначення поняття
1 Michael E. Porter, Jeffrey D. Sachs, and Andrew M.
Warner. Executive Summary: Current Competitiveness andКонкурентоспроможність

це
здатність
країни
Growth Competitiveness, in The Global Competitivenessпідтримувати високі показники зростання та зайнятості
Report 2000. – Oxford: Oxford University Press. – 2000. –протягом тривалого проміжку часу
p.14
2
Конкурентоспроможність
реальна
і
потенційна
Інститут менеджменту і розвитку (IMD)
можливість фірм за існуючих умов проектувати, виготовляти,
World Competitiveness Yearbook 2000, IMD
збувати товари, які за ціновими характеристиками
www.imd.ch/wcy/ranking
привабливіші для споживачів, ніж товари їх конкурентів
3 Всесвітній економічний форум (WEF)
The Global Competitiveness Report. – Oxford University,Конкурентоспроможність – здатність країни досягати
2001.
постійних високих темпів зростання ВВП на душу населення
www.weforum.org
4
Конкурентоспроможність – властивість об’єкта, що
Фатхутдинов Ф. Конкурентоспособность: экономика,характеризується ступінню реального або потенційного
стратегия, управление. – М.: Инфра-М. – 2000. – с.23
задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з
аналогічними об’єктами, які представлені на даному ринку
5
Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта…, яка
характеризує ступінь відповідності техніко-функціональних,
Качалина Л.Н.
економічних, організаційних та інших характеристик об’єкта
Конкурентоспособный менеджмент. – М., - 2002 г. Изд. 2.
вимогам споживачів, визначає частку ринку, яка належить
– с.11
даному об’єкту, і перешкоджає перерозподілу цього ринку на
користь інших об’єктів
6 Лифиц
И.М.
Теория
и
практика
оценки
Конкурентоспроможність – це властивість продукції
конкурентоспособности товаров и услуг. – М.: Юрайт-М, відповідати вимогам даного ринку у даний час
2001. – с.11
7 Конкурентоспособность
регионов:
теоретикоКонкурентоспроможність – це спроможність досягати
прикладные аспекты / Под. ред. проф., д.э.н. Ю.К.
успіху в економічному суперництві
Перского. – М.: ТЕИС. – 2003. – с.12
8
Конкурентоспроможність виробника – це його потенційна
Емельянов
С.В.
США:
международная
або реалізована спроможність забезпечувати залучення у
конкурентоспособность национальной промышленности.
господарський обіг (експлуатацію) власних або залучених
90-е годы ХХ века. Монография. – М.: «Международные
активів (цінностей), які можуть стати конкурентними
отношения». – 2001. – с.24
перевагами
9
Конкурентоспроможність – це ступінь привабливості
Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М.:
даного продукту для здійснюючого реальну купівлю
Издательство ГНОМ и Д. – 2001. – с.38

6. Сутнісне визначення конкурентоспроможності в сучасній економічній літературі

10 Гельвановский
М.,
Жукова
В.,
та.
Ін.
Конкурентоспроможність – це обладання властивостями,
Конкурентоспособность
в
микро-,
мезои
які створюють переваги для суб’єкта економічного змагання
макроуровневом измерениях
11 Хейвуд.
Дж.
Брайан.
Аутсорсинг:
в
поискахКонкурентоспроможність являє собою деяку суміш якості,
конкурентных преимуществ.: Пер. с. англ. – М.:рівня обслуговування, швидкості виконання роботи та
Издательский дом «Вильямс». – 2002. – с.26
зниження витрат
12
Конкурентоспроможність – це здатність об’єкта, що
Нємцов В.Д., Довгань А.Є. Стратегічний менеджмент. –характеризується ступінню реального чи потенційного
ТОВ „УВПК „ЕксОб». – 2002. – с.220
задоволення ним певної потреби у порівнянні з аналогічними
об’єктами, представленими на даному ринку
13 Воронкова
А.Э.
Стратегическое
управление
конкурентоспособным
потенциалом
предприятия:Універсально конкурентоспроможність можна визначити
диагностика и организация. Монография. – 2-е изд. –як іманентну економічному об’єкту здатність (стан) до участі
Луганск: Изд-во Восточноукраинского национальногоу ринковій економіці в умовах конкуренції
университета имени Владимира Даля. – 2004. – с.23
14 Розвиток секторів і товарних ринків України: НАНКонкурентоспроможність – це обумовлені економічними,
України, Інститут економічного прогнозування. – За ред.соціальними й політичними факторами позиції країни або
проф., д.е.н. В.О. Точиліна – Ужгород: УВА. – 2001. – с.80 товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках
15 Білорус О., Мацейко Ю. Конкурентоспроможність у
Конкурентоспроможність – це динамічний процес, де
сучасному глобальному світі // Економічний часопис ХХІ.
кожний, власне конкурує з кожним
– 2002. - №9. – с.12
16 Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х.-мл.
Конкурентоспроможність – це вміння організації зберігати
Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с
свої позиції на обраних нею ринках
англ. – М.: ИНФРА-М. – 2000. – с.39
17
Конкурентоспроможність – це властивість виробничоИванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия:
економічних систем змінювати траєкторію руху або режим
оценка, диагностика, стратегия. Научное издание / Колл.
функціонування в процесі адаптації до зовнішнього
авторов. – Харьков: Изд. ХНЕУ, 2004. – с. 45
середовища
18 Миргородская
Е.О.
Конкурентоспособность
как
Конкурентоспроможність можна визначити як потенції,
интегральное
свойство
рыночной
системы
якими володіє економічний суб’єкт і які створюють йому
хозяйствования // Философия хозяйства. 2005. № 4-5. –
переваги у конкретній боротьбі
с. 205
19
Конкурентоспроможність – це інтегрована властивість
Піддубна
Л.І. Конкурентоспроможність економічнихекономічної системи, яка зумовлює реалізацію мети та
систем: теорія, механізм регулювання та управління:досягнення результатів функціонування, необхідних і
Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. с. 87
достатніх для активного позиціювання системи в
конкурентному ринковому середовищі

7. Рис. 3 Матриця парадигм конкурентоспроможності

1. Поведінково-результативна
2. Економіко-технологічна
3. Просторова
4. Системна
Рис. 3 Матриця парадигм конкурентоспроможності

8. Рис. 4. Дезагрегація простору готовності економічної системи

Простір домінування
Простір актуального рівня
готовності
Простір оптимального
рівня готовності
Рис. 4. Дезагрегація простору готовності економічної системи

9. Рис. 5. Оцінка конкурентоспроможності економічних систем за критеріями адекватності (актуальності, оптимальності та домінування)

10. Рис. 6. Різниця ефектів розширення простору готовності систем

Стан систем після
змін
Простір
2
Базовий стан
систем
1
А
Б
А
Б
Час
Простір готовності
Простір актуального рівня конкурнетоспроможності
Рис. 6. Різниця ефектів розширення простору готовності систем

11. Рис. 7. Процесна та системна методології дослідження конкурентоспроможності

Методологічні основи теорії
конкурентоспроможності
Процесна методологія
Системна методологія
Загальна теорія процесів
Загальна теорія систем
Теорія конкуренції як процесу
Системна морфологія ринку
Процесна (поведінкова) модель
конкурентоспроможності
Поведінковорезультативна
парадигма
Системно-праксеологічна модель
конкурентоспроможності
Конкурентоспроможність
Системна
парадигма
Рис. 7. Процесна та системна методології дослідження
конкурентоспроможності

12. Рис. 8. Системно-праксеологічна модель конкурентоспроможності як інтегрованої властивості суб’єкта економічного розвитку (економічної с

Економічна система
Виробництво
Міжсередовищний простір
Підприємство
Р
І
S4
У
Л
S5
С
S2
З
Ь
...
И
НАЧАЛА
С
ПРИРОДНЕ М
Т СОЦІАЛЬН
Е
Р
суб’єкт
Е
У
ДІЯЛЬНІСН
К
Е
С
Т
У
ИТ
Р
С
Д
А
Я Д Р А ПІ
Зовнішній
ВИХІД
Суб’єкти
Простір станів
ринку
К
Внутрішній
Вхід
Ринкова
підсистема
Простір
взаємодії
к
Вихід
Конкуренці
я
F(t) --функція станів підсистеми;
T -- інтервал станів;
Y[St] -- вихідний стан у момент Входження
часу t
нових
результатів
б
)
Збалансуванн
я результатів
Вибуття
кінцевих
результатів
в)
Рис. 8. Системно-праксеологічна модель конкурентоспроможності як інтегрованої
властивості суб’єкта економічного розвитку (економічної системи)
Споживачі
Простір станів
підсистеми А
Споживачі
Результативн
і потоки
Передумови входження до ринку
ВИРОБНИЧА ПІДСИСТЕМА (А)
а
)
релевантний ринок
Т
А
прості
С
організація
Н
Е технологія р
діяльність Т
О
І
Р S1
А Sn
процес
СУБ'ЄК
час
В
П Р
Т
Т
Т
вхі
д
S3
Обмін

13.

Б-Б – спеціалізований бізнес
Пристосування
до ринку
Б
Патієнти
Глобальний
ринок
Локальний
ринок
Коммутанти
Віоленти
А
А
Експлеренти
А-А – стандартний бізнес
Зміна ринку
Б

14. Ланцюг цінності «МакКінзі»

Обслуговування
Розподіл
Маркетинг
Виробництво
Проектування
Технологія

15. Ланцюг цінності за М.Портером

Підтримаючі
операції
Ланцюг цінності за М.Портером
Інфраструктура (фінанси, менеджмент)
Управління персоналом
Розвиток технологій
Матеріально-технічне забезпечення
Вхідна
логістика
Виробн
ицтво
Вихідна
логістика
Маркетинг і
продажі
Головні операції
Післяпродажне
обслуговування
English     Русский Правила