Тема 5. Сучасний стан міжнародної конкурентоспроможності галузей і підприємств промисловості України
Література
Структура ВВП розвинених країн та Росії
Структура ВВП України за видами економічної діяльності , 2013р.
Енергоємність ВВП, кілограм нафтового еквіваленту на 1 тис.євро ВВП
Рис. 1. Галузевий портфель промисловості України (на 1.01.2006 р)
Рис.2. Життєвий цикл галузей промисловості України
Рис. 3. Динаміка галузевої структури міжнародної торгівлі
Товарна структура зовнішньої торгівлі України, 2013/2015 (%)
Зміни у структурі промислово-технологічного комплексу України у 1991-2000 рр.
Показники інноваційної діяльності підприємств України у 2000-2005 рр.
2.24M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Сучасний стан міжнародної конкурентоспроможності галузей і підприємств промисловості України

1. Тема 5. Сучасний стан міжнародної конкурентоспроможності галузей і підприємств промисловості України

1.
2.
3.
Трансформаційна неконкурентоспроможність
української економіки та її інституційне
підґрунтя
Міжнародні конкурентні позиції галузей і
підприємств промисловості України:
порівняльний аналіз
«Детехнологізація» промислового експорту
України: причини і наслідки

2. Література

1.
2.
3.
4.
5.
Конкурентоспроможність національної економіки/ За
ред. доктора економічних наук Б.Є.Кваснюка. –
К.:Фенікс, 2005. – С. 103 - 126.
Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. –
Львів: Компакт – ЛВ, 2005. – С. 164-170.
Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних
систем: теорія, механізм регулювання та управління.
Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 145-160.
Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний
посібник / За ред. проф. І.О. Піддубного. – Х.: ВД
«ІНЖЕК», 2004. – С. 147-158.
Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін.
Управління між народною конкурентоспроможністю
підприємств: Навчальний посібник / за ред.
І.Ю.Сіваченко, Ю.Г.Козак, Ю.І. Єханурова. – К.: Центр
навчальної літератури, 2006. – С. 168-178.

3. Структура ВВП розвинених країн та Росії

4. Структура ВВП України за видами економічної діяльності , 2013р.

10,2
14
4,4
20
24
2,2

5.

Структура промисловості розвинених країн, світу і України, %
Галузь промисловості
Розвинені
країни,
2000р.
Світ у
цілому,
2000р.
Україна,
1990р.
Україна,
2000р.
Україна,
2013р./2015
Харчова
9,1
10,7
18,6
16,8
19,6/22,2
Легка(текстильне
виробництво,
виробництво одягу)
6,5
7,8
10,8
1,6
0,7/0,8
Хімічна і нафтохімічна
11,6
11,2
5,5
5,9
5,5/7,8
Металургійне
виробництво
6,9
7
11,0
27,4
17,9/16,6
Машинобудування
34,3
29,1
30,5
13,4
9,8/7,2

6.

7. Енергоємність ВВП, кілограм нафтового еквіваленту на 1 тис.євро ВВП

8. Рис. 1. Галузевий портфель промисловості України (на 1.01.2006 р)

Середньорічні темпи зростання ринку в 1999-2000
рр. (у середньому)
12%
Галузі “Зірки”
Авіабудування
10%
Аерокосмічна
Галузі “Знаки
питання”
Комп’ютерні технології
Біотехнології
Телекомунікаці
ї
Фармацевтик
Екотехнології
а
8%
Продукти харчування
Бронетехніка
6%
Металургія
Побутова техніка
Хімія
4%
2%
Деревообробка
Вугільна
промисловість
Галузі “Дійні
0% корови”
0%
10%
Взуття
Будматеріал
и
Машинобудуванн
я
20%
30%
40%
Текстиль
Галузі “Важкі діти”
50%
60%
70%
Мінеральне
топливо (газ,
нафта)
80%
90%
100%
Частка імпорту в 1999-2000 рр. (у середнь ому)
Рис. 1. Галузевий портфель промисловості України (на 1.01.2006 р)

9. Рис.2. Життєвий цикл галузей промисловості України

10. Рис. 3. Динаміка галузевої структури міжнародної торгівлі

Інші
Сиров ина
Продов ольств о
100%
80%
38
70%
%%
60%
50%
3
1
90%
25
2
27
Обробна промислов ість
25
9
20
11
54
59
64
1960
1987
2005
22
40%
30%
20%
40
10%
0%
1937
Роки
Рис. 3. Динаміка галузевої структури міжнародної торгівлі

11. Товарна структура зовнішньої торгівлі України, 2013/2015 (%)

Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД
Живi тварини; продукти тваринного походження
Продукти рослинного
походження
Жири та олії тваринного або рослинного походження
Готові харчовi продукти
Мінеральнi продукти
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
Шкури необроблені, шкіра вичищена
Деревина і вироби з деревини
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
Текстильні матеріали та текстильні вироби
Взуття, головнi убори, парасольки
Вироби з каменю, гiпсу, цементу
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
Недорогоцінні метали та вироби з них
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
Експорт
Імпорт
1,7/2,2
14,0/20,9
2,5/1,5
3,5/3,1
5,5/8,7
5,6/6,5
11,8/8,1
6,8/5,6
1,2/1,1
0,2/0,3
1,8/2,9
2,0/1,6
1,3/1,7
0,3/0,4
0,9/0,9
0,2/0,2
0,5/0,5
4,2/4,3
29,1/31,2
11,0/13,3
6,0/7,1
0,3/0,4
0,5/0,5
2,5/2,3
3,2/3,8
0,1/0,7
1,5/1,4
0,9/0,2
27,8/24,8
11,0/10,3
5,3/1,8
0,5/0,4
6,5/5,3
16,2/16,7
7,7/4,7
1,4/1,2

12. Зміни у структурі промислово-технологічного комплексу України у 1991-2000 рр.

Технологічні уклади
промисловості України

Питома вага
1991 р.
2000 р.
1
Реліктові
4
7
2
Третій технологічний уклад
36
39
4
Четвертий технологічний уклад
54
52
5
П'ятий технологічний уклад
6
2
100
100
Разом (%)

13. Показники інноваційної діяльності підприємств України у 2000-2005 рр.

English     Русский Правила