ТЕМА 5. - АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ .
Метою аудиторської перевірки основних засобів є підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітнос
При проведенні аудиту основних засобів необхідно вивчити широке коло питань, ясі можна об'єднати в такі групи:
Джерелами інформації операцій з основними засобами є:
Аудиторська перевірка основних засобів охоплює такі питання, як:
До основних завдань, які вирішуються у межах аналізу й аудиту капітальних інвестицій, можна віднести такі:
Нормативна база:
Аудит основних засобів на підприємствах може проводитися у такій послідовності:
Оцінка основних засад у Наказі про облікову політику:
Аудит наявності та руху основних засобів. При вивченні цього питання аудитор повинен виконати ряд наступних аудиторських процедур:
55.44K
Категория: ФинансыФинансы

Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій

1. ТЕМА 5. - АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ .

1. Мета, завдання, предмет, джерела аудиту необоротних активів та
інвестицій.
2.Нормативне забезпечення аудиту необоротних активів та
інвестицій.
3.Методика аудиту необоротних активів та інвестицій.

2. Метою аудиторської перевірки основних засобів є підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітнос

Метою аудиторської перевірки основних засобів є підтвердження достовірності
відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності:
• початкової вартості основних засобів;
• сум нарахованої амортизації необоротних активів;
• операцій, пов'язаних із рухом необоротних активів у періоді, що перевіряється;
• витрат на поліпшення основних засобів та ремонти;
• результатів переоцінки;
• капітальних інвестицій;
• нематеріальних активів;
• інших питань.

3. При проведенні аудиту основних засобів необхідно вивчити широке коло питань, ясі можна об'єднати в такі групи:

• перевірка того, що основні засоби та нематеріальні активи, відображені у звітності, належать підприємству;
• перевірка відповідності оцінки та класифікації основних засобів і нематеріальних активів чинним П(с)БО;
• перевірка відповідності нарахування та відображення зносу основних засобів та нематеріальних активів обраній обліковій
політиці;
• перевірка достовірності відображення залишків основних засобів і нематеріальних активів у звітності підприємства;
• оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства і за матеріально
відповідальними особами в місцях експлуатації основних засобів як власних (рахунок 10), так і орендованих, у порядку
операційної (позабалансовий рахунок 01) і фінансової оренди у відповідності зі встановленими правилами;
• перевірка правильності щомісячного нарахування зносу (кредит рахунка 13) по власних і основних засобах, узятих у
фінансову оренду, оскільки ці дані пов'язані з формуванням собівартості продукції (робіт, послуг) (дебет рахунків 23, 91, 92,
93 і т. ін.). мають вплив на фінансові результати підприємства (його балансовий прибуток чи збиток);
• перевірка дотримання підприємством податкового законодавства щодо операцій, пов'язаних із придбанням і вибуттям
основних засобів, їх орендою у фізичних і юридичних осіб, із нарахуванням амортизації;
• перевірка й оцінка чинного на підприємстві порядку обліку затрат на поліпшення основних засобів та їх ремонти при
підрядному і господарському способах виконання робіт, виходячи з прийнятої підприємством облікової політики;
аналіз використання підприємством основних засобів за часом і потужністю з урахуванням специфіки виробничої
діяльності підприємства, якщо це обумовлено укладеним з аудитором договором;
• перевірка результатів проведеної переоцінки основних засобів.

4. Джерелами інформації операцій з основними засобами є:


Положення, (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,
баланс (форма 1);
акт введення в експлуатацію;
звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);
звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3);
накладна на внутрішнє переміщення;
03-2 «Акт приймання-здавання відремонтованих реконструйованих і модернізованих об’єктів»;
03-6 інвентарна картка обліку основних засобів;
03-3 «Акт на списання основних засобів»;
03-7 «Опис інвентарних карток обліку»;
03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;
картка руху основних засобів;
03-9 інвентарні списки за місцем надходження основних засобів та їх експлуатації;
акт ліквідації основних засобів;
акт інвентаризації та розрахункові таблиці результатів (порівняльна відомість);
кошториси та завдання чи плани капітального ремонту основних засобів;
відомості дефектів на проведення капітальних ремонтів;
03-14, 15, 16 розроблювальні таблиці з розрахунку амортизації та зносу основних засобів;
відповідні облікові відомості та журнали;
інші звітні форми.
Підставою для відображення операцій в інвентарній картці служать акти форми 03-1, 03-2, 03-3, 03-4.

5. Аудиторська перевірка основних засобів охоплює такі питання, як:

• оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства і за матеріально
відповідальними особами в місцях експлуатації основних засобів, як власних, так і орендованих, у порядку поточної і
дострокової оренди відповідно до встановлених правил;
• визначення технічного стану та збереження основних засобів;
• своєчасність і правильність документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку надходження,
переміщення і вибуття основних засобів;
• перевірка правильності нарахування зносу по власних засобах і тих, що знаходяться у довгостроковій оренді, та віднесення
його на результати виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).
• правильність розрахунків сум амортизаційних відрахувань і віднесення їх на витрати виробництва продукції (виконання
робіт, надання послуг);
• своєчасність і правильність списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати підприємства;
• перевірка дотримання господарством податкового законодавства з операцій, що пов’язані з придбанням і вибуттям
основних засобів, їх орендою у фізичних та юридичних осіб;
• перевірка та оцінка порядку обліку підприємством витрат на ремонт основних засобів при підрядному і господарському
способах робіт, виходячи з прийняття підприємством облікової політики на рік;
• аналіз використання підприємством основних засобів за часом та потужністю з урахуванням специфіки роботи
підприємства, якщо це обумовлено умовами укладеного з аудитором договору;
• перевірка результатів проведеної переоцінки основних засобів та правильності відображення її на рахунках
бухгалтерського обліку.

6. До основних завдань, які вирішуються у межах аналізу й аудиту капітальних інвестицій, можна віднести такі:

• аналіз ефективності інвестиційних проектів;
• моніторинговий контроль критичних співвідношень обсягів
виробництва і реалізації за проектом;
• оцінка забезпеченості проектів капітальних інвестицій джерелами
фінансування;
• аналіз результатів обсягу капіталу, що інвестується, і віддачі від
проектованих виробництв;
• підтвердження реальності наданих фінансових звітів.

7. Нормативна база:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні
засоби”;
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» від 16.07.1999 р. № 996;
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку» від 05.06.1995 р. № 168/704;
Наказ Міністерства фінансів України «Про інвентаризацію
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» від
02.09.2014 року № 879;

8. Аудит основних засобів на підприємствах може проводитися у такій послідовності:

1) ознайомлення з обліковою політикою підприємства в частині організації обліку основних засобів за період, що підлягає
перевірці, її змінами в порівнянні з попередніми періодами;
2) уточнення дати проведення останньої інвентаризації основних засобів, її результатів;
3) перевірка наявності наказів (розпоряджень) про створення на підприємстві постійно діючої комісії зі списання основних
засобів, про осіб, що відповідають за зберігання основних засобів у місцях їх експлуатації, а також з’ясувати, чи укладено з
ними договори про повну індивідуальну (колективну) матеріальну відповідальність;
4) ознайомлення з договорами оренди основних засобів, що укладені з юридичними і фізичними особами;
5) перевірка наявності картотеки основних засобів за місцями їх експлуатації;
6) встановлення забезпеченості бухгалтерії підприємства діючими нормативними документами, що визначають правила
ведення обліку основних засобів, зразками міжвідомчих форм уніфікованої документації з обліку основних засобів. Ця
інформація дозволить аудитору скласти загальне уявлення про організацію обліку основних засобів на підприємстві та
визначити питання, що вимагають особливої уваги;
7) встановити відповідність залишків на синтетичних рахунках, що відображені у Головній книзі, аналогічним даним
аналітичного обліку і бухгалтерського балансу. Вони повинні збігатися по всіх позиціях: сальдо на початок місяця, оборот за
місяць, сальдо на кінець місяця. Якщо встановлено розбіжності, потрібно з’ясувати причини і рекомендувати підприємству
провести інвентаризацію основних засобів; устаткування, що підлягає монтажу; капітальних інвестицій, зобов’язань за
укладеними договорами оренди тощо.

9. Оцінка основних засад у Наказі про облікову політику:

• оцінку граничної вартості основних засобів, яка свідчить про розмежування основних засобів та
малоцінних необоротних матеріальних активів;
• особливості аналітичного обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
• методи нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
• термін корисної дії нематеріальних активів;
• метод нарахування амортизації нематеріальних активів;
• складання звітності матеріально відповідальними особами;
• наявність та використання робочого плану рахунків для обліку основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів;
• використання типових та створених підприємством первинних документів, регістрів обліку, наявність
графіку документообігу тощо;
• вивчення посадової інструкції бухгалтера з обліку необоротних активів, а саме — права і обов'язки цієї
посадової особи для з'ясування доказів, які можна отримати від цієї посадової особи.

10. Аудит наявності та руху основних засобів. При вивченні цього питання аудитор повинен виконати ряд наступних аудиторських процедур:

• порівняти статті Балансу з даними Приміток до річної фінансової звітності (Форма № 5) для з'ясування відповідності даних. Крім
того, доцільно цю інформацію порівняти із даними статистичної звітності;
• порівняти дані Балансу з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками для уточнення даних за рахунками 10, 11, 131,
132, 152, 153. При виявленні відхилень аудитор фіксує їх у робочих документах ;
• порівняти дані Оборотної відомості за синтетичними рахунками з даними Головної книги, здійснити вивчення операцій про рух
основних засобів
• перевірити правильність збереження паспортної та технічної документації на основні засоби, які знаходяться у власності суб'єкта
господарювання;
• перевірити результати проведення річної інвентаризації;
• перевірити всі договори на придбання чи реалізацію основних засобів, наявність та правильність оформлення під них первинних
документів;
• звернути особливу увагу на правильність формування первісної вартості та відображення витрат, пов'язаних з придбанням, а також
з ліквідацією основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку;
• перевірити правильність організації аналітичного обліку, з'ясувати, чи закріплені основні засоби за матеріально відповідальними
особами, як часто проводиться їх інвентаризація тощо;
• з'ясувати, чи проведено розподіл основних засобів за групами амортизації;
• перевірити, як ведуться інвентарні картки, як часто в них здійснюються записи, чи всі записи щодо проведення ремонтів та
нарахованих сум амортизації відображаються у них;
• перевірити всі первинні документи з надходження основних засобів, які підтверджують суму витрат на їх придбання, монтажні
роботи та визначають правильність первісної оцінки придбаних основних засобів, своєчасність введення їх в експлуатацію,
оформлення Актом приймання-передачі 03-1, віднесення до певної групи за нормами амортизації, а також правильність
відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх придбанням;
• звернути особливу увагу на операції з надходження основних засобів, а саме — у якості внесків до статутного капіталу (правильність
документального оформлення, відсутність податкового кредиту з податку на додану вартість, правильність визначення первісної
вартості, відображення на рахунках), у результаті безкоштовного надходження, придбання за операціями фінансового лізингу тощо;
• перевірити доцільність та необхідність ліквідації основних засобів, реалізації основних засобів, правильність документального
оформлення, наявність наказів, розпоряджень про ліквідацію основних засобів, експертну оцінку їх вартості у разі необхідності,
правильність оформлення актів ліквідації 03-3 та 03-4, правильність відображення витрат, пов'язаних із ліквідацією, наявність
цінних відходів і їх вартість, яка відображена у акті, визначення суми зносу, правильність відображення операцій на рахунках
бухгалтерського обліку;
• особливу увагу необхідно приділити обліку інших необоротних матеріальних активів відповідно до ПСБО 7 "Основні засоби" та
English     Русский Правила