295.37K
Категория: МатематикаМатематика

Теореми i аксiоми. Методи доведення теорем

1.

2.

3.

У математицi доводиться мати справу з
висловленнями (твердженнями), якi
доводяться (теореми, задачi на доведення),
i такими, що їх домовляються приймати без
доведення (аксiоми).
В основі науки геометрії лежать твердження, які
не потребують доведення. Їх назвали аксiомами,
що в перекладі з грецької означає «повага»,
«авторитет».
Аксіоми планіметрії — це основні властивості
найпростіших геометричних фігур.

4.

1. Для будь-якої прямої існують точки, що належать їй, і
точки, що не належать їй.
2. Через будь-які дві різні точки можна провести пряму
і лише одну.
3. Із трьох точок на прямій одна і лише одна лежить між
двома іншими.
4. Кожний відрізок має певну довжину.
5. Кожний кут має певну градусну міру.
6. Через точку, що не лежить на даній прямій, можна
провести пряму, паралельну даній прямій, і лише одну.

5.

Введення аксiом, як i первiсних
(неозначуваних) понять, пов’язане з
дедуктивним характером побудови математики.
Справдi, доведения будь-якого твердження
складається із тверджень, iстиннiсть яких
обгрунтовується ранiше доведеними iстинними
твердженнями. Оскiльки низка ранiше
доведених тверджень не може бути
нескiнченною, виникає потреба домовитись
прийняти без доведення декілька iстинних
тверджень. На основі аксiом, доведених ранiше
тверджень i означень доводять новi твердження
(теореми, задачi на доведення).

6.

Твердження, які потребують доведення їх
істинності за допомогою аксіом або логічних
міркувань, називаються теоремами.
Наприклад, теоремою є твердження:
Внутрішні різносторонні кути при паралельних
прямих і січній рівні.
Найважливіші теореми, за допомогою яких
можна перевірити виконання якоїсь
властивості, називаються ознаками.
Наприклад: Якщо при перетині двох прямих
січною внутрішні різносторонні кути рівні або
сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює
180 градусам, то задані прямі паралельні.

7.

У математичних текстах теоремами зазвичай
називають тільки досить важливі твердження.
При цьому необхідні докази зазвичай кимнебудь знайдені.
Менш важливі твердження-теореми зазвичай
називають лемами, твердженнями,
наслідками, та іншими подібними термінами.
Твердження, про які невідомо, чи є вони
теоремами, зазвичай називають гіпотезами.

8.

Більшість теорем складаються
з таких структурних
компонентів
Умова теореми,
Пояснювальна
в якій
частина,
вказується на ті
в якій
поняття, що
роз’яснюється, використовуютьдля яких об’єктів ся в теоремі, та
доводиться
яка може мати
теорема
різноманітну
структуру
Висновок
теореми

9.

Пряма
Обернена до
протилежної
Види
теорем
Протилежна
Обернена

10.

Пряма і обернена до протилежної теореми є
рівносильними.
Приклад: «Якщо кути вертикальні, то вони
рівні» – пряма теорема.
Обернена: «Якщо кути рівні, то вони
вертикальні».
Протилежна: «Якщо кути не вертикальні, то
вони не рівні».
Обернена до протилежної: «Якщо кути не
рівні, то вони не вертикальні».

11.

12.

1. Мотивація вивчення теореми і розкриття її змісту
2. Робота над структурою теореми
3. Мотивація необхідності доведення теореми
4. Побудова креслення і короткий запис теореми
5. Пошук доведення
6. Доведення і його запис
7. Закріплення теореми
8. Застосування теореми

13.

Прочитати дану
теорему
Виділити умову і
висновок
Замінити терміни їх
визначеннями
Все, що можливо,
виразити за допомогою
креслення
Доповнити креслення
коротким записом

14.

15.

16.

Синтетичний
Метод
доведення від
супротивного
Координатний
Векторний
Метод
геометричних
перетворень
Метод
геометричних
місць точок
Метод повної
індукції
Метод
математичної
індукції
Аналітичний

17.

Аналітичний метод
До математики і методики її навчання історично увійшли
два види аналітичних міркувань. Перший з них разом із
синтетичним описав Евклід у своїх «Началах», хоча вони
були відомі ще раніше Платану (428-348 до н.е.) і
Аристотелю (384-322 до н. е.). Другий вид ввів Папп (III ст.).
Суть аналізу Евкліда можна пояснити так.
Міркування тут проводяться від того, що треба довести.
При цьому з припущення правильності того, що треба
довести (основа), виводились наслідки, які привели до
очевидного правильного висновку (наслідку). Такі
аналітичні міркування і називають аналізом Евкліда.
Проте цей аналіз не можна вважати доведенням, бо, хоч ми і
дістали очевидну правильну нерівність, оскільки
правильність наслідку ще не гарантує правильності основи.

18.

19.

Синтетичний метод
Часто аналіз Евкліда допомагає знайти синтетичний
метод доведення. У синтетичному методі доведення
міркування проводяться від умови або від уже
відомого твердження до доводжуваного.
Недоліком синтетичного методу доведення в
розглянутому прикладі є неможливість (коли не
проведено аналізу Евкліда) здогадатися, з чого треба
починати доведення.
У геометричних доведеннях синтетичним методом
важко здогадатися про додаткову побудову, яку
часто в процесі доведення треба виконати.

20.

Синтетичний метод
Правило-орієнтир пошуку доведення
синтетичним методом за допомогою аналізу Евкліда
можна задати так.
1. Припустити, що висновок (вимога) теореми (задачі
на доведення) правильний.
2. Вивести з цього припущення всі можливі наслідки.
3. Переконатися, що одержаний висновок-наслідок є
або очевидною, або встановленою раніше істиною.
4. Взявши одержаний істинний висновок за вихідне
твердження, провести міркування у зворотному
напрямку і перейти, якщо це можливо, до висновку
про правильність доводжуваного твердження.

21.

Аналітико-синтетичний метод
Цей метод полягає в тому, що пошук доведення
починають аналітичним методом, але міркування
не доводять до кінця, а, спиняючись на певному кроці,
починають міркувати у зворотному напрямку, тобто з
розгортання умови. Отже, далі доведення
виконують синтетичним методом.
Рух з протилежних кінців в загальному випадку
проводиться доти, доки міркування не зустрінуться
на спільному твердженні або на суперечливих
висновках. Цей метод особливо зручний тоді, коли
перетворення лише умови чи лише висновку теореми
(задачі) не приводить до мети.

22.

Метод від супротивного
Для супротивних тверджень справджується закон
виключеного третього: з двох супротивних тверджень
одне завжди правильне, друге – ні, а третього бути не може.
Тому замість безпосереднього доведення даного
твердження можна показати, що супротивне йому
твердження неправильне. З цього випливатиме
справедливість даного.
Деякі автори метод від супротивного ще називають
непрямим, зведенням до абсурду.
Іноді з припущення виводять наслідок, який суперечить
цьому самому припущенню або деякому вже
обґрунтованому твердженню чи аксіомі. Це свідчить про те,
що припущення (твердження, супротивне доводжуваному)
неправильне, а, отже, правильне доводжуване твердження.

23.

Координатний метод
Перевага методу координат перед синтетичним
методом, за якого безпосередньо розглядаються
фігури і кожна задача потребує особливого підходу,
полягає в його алгоритмічності. Справді, за
допомогою методів координат будь-яка задача
зводиться до алгебраїчної, а алгебраїчні задачі
легше алгоритмізуються.
Метод координат є основним методом дослідження
властивостей геометричних фігур в аналітичній
геометрії. Цей метод спрощує розв’язання багатьох
геометричних задач, доведення теорем, дає можливість
спростити виклад теоретичного матеріалу, що
стосується векторів, тригонометричних функцій.

24.

Векторний метод
З векторним методом доведення геометричних тверджень
і відповідним правилом – орієнтиром доцільно
ознайомити учнів на прикладах доведення двох
тверджень, перше з яких учні вміють доводити і без
застосування векторів. Внаслідок виділення суттєвого
спільного в обох доведеннях учні колективно під
керівництвом учителя можуть прийти до правила –
орієнтира векторного методу доведення тверджень.
1. Виділити в формулюванні теореми (задачі) умову і
вимоги, виконати рисунок. Сформулювати вимоги мовою
векторів і, враховуючи їх, позначити вектори на рисунку.
2. Враховуючи умови і вимоги, скласти допоміжні
векторні рівності. Перетворити одержані рівності й
прийти до потрібної.
3. Перекласти одержану рівність на мову геометрії.

25.

Метод геометричних перетворень
Вивчивши центральну та осьову симетрії вже
можна скласти правило-орієнтир методу руху, яке
в подальшому вивченні матеріалу підтвердить
себе як правило-орієнтир методу геометричних
перетворень.
1. Провести синтетичний аналіз доведення
теореми (задачі).
2. Визначити, які об’єкти чи частини об’єктів, що
розглядаються в доведенні, могли утворитися
методом геометричних перетворень.
3. Застосувати основні властивості
геометричних перетворень.
4. Зробити висновок.

26.

Метод геометричних місць точок
Основа даного методу – поняття геометричного місця
точок. Геометричним місцем точок (ГМТ) простору
називається множина всіх точок простору, кожна з яких має
властивість зазначену вище. Усі інші точки простору
зазначеної властивістю не мають. ГМТ задається
властивістю точки, яка називається характеристичною
властивістю цього ГМТ (фігури).
Математична сутність методу геометричного місця
точок полягає в тому, що шукана точка визначається як
точка перетинання деяких двох геометричних місць (або
іноді як точка перетинання деякогогеометричного місця
точок з даною прямою або окружністю).
Метод геометричного місця точок є одним з
найважливіших прийомів розв'язування геометричних
задач на побудову.

27.

Метод повної індукції
Якщо, доводячи теорему, розчленовують її на
скінчене число тверджень і доводять кожне з цих
тверджень окремо, то такий метод доведення
називають методом повної індукції.
Логічною основою цього методу є така аксіома
логіки: якщо якусь властивість мають всі
елементи множини А і всі елементи множини В
і якщо множина М є сума множин А і В, то цю саму
властивість має і кожен елемент множини М.

28.

Метод математичної індукції.
Логічною основою методу є принцип математичної
індукції, взятий в шкільному курсі за аксіому.
Правило-орієнтир доведення методом математичної
індукції складається з трьох кроків:
1. Перевірити правильність твердження для n=1 (n=n0)
2. Припустити, що твердження правильне при n=k,
де k > n0, і довести, користуючись цим припущенням,
що твердження правильне при n=k+1, тобто для
наступного значення n.
3. Зробити висновок, що на підставі принципу
математичної індукції твердження правильне для
будь-якого натурального числа n (n > n0).

29.

30.

Навчання
доведень
Навчання
готових
доведень,
запропонованих
учителем або за
підручником
Навчання
учнів
самостійного
пошуку
доведень

31.

Навчання готових доведень
За умови належної організації навчання готових доведень
можна сформувати в учнів компоненти самостійного
пошуку і побудови доведення.
Готові доведення мають виступати як моделі, на яких
учні навчаються розумових дій і прийомів розумової
діяльності, що покладено в основу вміння доводити,
методів доведень та їх застосування, вчаться самостійно
шукати доведення за аналогією з вивченим.
Проблему навчання доведень доцільно поділити на
кілька навчальних завдань, які розв'язують послідовно:
1) вивчення готових доведень, вміння відтворювати їх;
2) самостійна побудова доведення за вивченим зразком;
3) пошук і виклад доведення за вказаним учителем
методом (способом);
4) самостійний пошук і виклад доведення учнями.

32.

Під час вивчення готових доведень теорем учні мають
усвідомлювати істотні елементи доведення,
відсторонюватися від неістотних (розміщення рисунка,
позначення) і помічати істотне спільне в доведеннях.
Перш ніж проводити докладне доведення, потрібно
спочатку назвати основні етапи і твердження, на яких
воно ґрунтуватиметься. Це дає можливість звернути увагу
учнів на структуру доведення в цілому, виявити основну
його ідею, назвати метод.
Психологи обґрунтовують це тим, що докладне,
розгорнуте доведення забезпечує утворення зв'язків між
окремими ланками, а коротка схема з указівкою на ідею
і метод доведення забезпечує розуміння
структури основних зв'язків в цілому,
сприяє міцності засвоєння матеріалу.

33.

Навчання учнів самостійного пошуку
доведень
У більшості теорем і задач на доведення процес
доведення спрямований на те, щоб показати, що об'єкти,
задані в умові теореми (задачі), містять необхідні й
достатні або достатні ознаки понять, про які йдеться у
висновку. У геометричних доведеннях такими поняттями
можуть бути фігури, їхні властивості, відношення між
фігурами. Тому учні мають навчитися розгортати умови,
тобто діставати з умови ознаки шуканого поняття,
оскільки в складніших теоремах ці ознаки подано в умові
неявно, вони приховані за змістом інших понять.
Навчання учнів уміння самостійно здійснювати пошук
доведення значною мірою залежить від володіння
основними складовими уміння доводити,
методами доведень.

34.

У процесі підготовки до пошуку складніших доведень
можна скористатися правилами-орієнтирами, що
вказують, як встановити найпоширеніші відношення між
фігурами.
Наприклад, щоб довести рівність трикутників, досить:
1) підвести їх до однієї з ознак рівності або скористатися
означенням рівних трикутників;
2) довести, що один з трикутників можна дістати з другого,
виконавши деякий рух (симетрія, поворот, перенесення).
Для доведення рівності відрізків або кутів досить:
1) довести рівність трикутників або інших фігур,
елементами яких є зазначені у вимозі відрізки (кути), і
потім зробити висновок про рівність відповідних відрізків
(кутів);
2) довести, що один відрізок (кут) можна отримати з
другого, виконавши деякий рух.
English     Русский Правила