ПЛАН
1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ У ВЕТМЕДИЦИНІ.
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРЕПАРАТІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ
КЕРІВНИКИ УСТАНОВ ВЕТМЕДИЦИНИ І ВЕТАПТЕК ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
2. ПЕРЕЛІК ПРЕКУРСОРІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВЕТМЕДИЦИНІ.
Постанова КМУ від 5 січня 2011 р. N 4
ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЄ РЕЦЕПТА
ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЄ РЕЦЕПТА
3. НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДЕРЖУСТАНОВАМИ.
529.00K
Категория: МедицинаМедицина
Похожие презентации:

Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветмедицині

1.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ЕПІЗООТОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
ІНСПЕКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ПІДГОТУВАВ: КАНДИДАТ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК,
ДОЦЕНТ
зажарський в.в.
2017

2. ПЛАН

1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І
ПРЕКУРСОРІВ У ВЕТМЕДИЦИНІ.
2.
ПЕРЕЛІК
ПРЕКУРСОРІВ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВЕТМЕДИЦИНІ.
3. НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОЮ
ВЕТЕРИНАРНОЮ ТА ФІТОСАНІТАРНОЮ
СЛУЖБОЮ, ДЕРЖУСТАНОВАМИ.

3. 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ У ВЕТМЕДИЦИНІ.

(затв. постановою КабМінУкраїни від 9 квітня
2008 р. N 334)
Наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори використовуються тільки закладами
ветмедицини та ветаптеками з метою лікування
тварин, а прекурсори також лабораторіями
ветмедицини та держустановами ветмедицини.

4.

Для придбання препаратів заклад ветмедицини
надсилає ветаптеці замовлення за формою, що
встановлюється
ДКВМ,
яке
підписується
керівником та скріплюється печаткою закладу.
У замовленні зазначається найменування закладу
ветмедицини, призначення препарату, з якою
метою та для якої тварини він виписаний,
прізвище
лікаря,
найменування,
кількість
(словами) і дозування препарату, а також спосіб
застосування
(для
ін'єкцій,
зовнішнього
застосування, внутрішнього вживання, очні
краплі тощо). Замовлення на препарати
оформлюється окремо від замовлень на інші
лікарські
засоби
і
засоби
ветмедицини.
Придбання прекурсорів може здійснюватися без
замовлення.

5.

Препарати
одержує
матеріально
відповідальна особа закладу ветмедицини
за наявності доручення.
Перевезення препаратів здійснюється
на
підставі документів суворої звітності та за
умови збереження вантажу. Відповідальність за
охорону та збереження препаратів під час їх
перевезення
покладається
на
керівника
закладу ветмедицини. У разі потреби під час
перевезення препаратів та прекурсорів вантаж
може
супроводжуватися
представником
територіального органу МВС.

6.

Препарати та прекурсори беруться на
облік в день придбання - приймаються
комісією
(не
менш 3-х осіб на чолі з
керівником/або заступником установи), про
що
складається акт.
Склад
комісії
затверджується наказом керівника установи.
Препарати та прекурсори зберігаються у
замкнених
вогнетривких
сейфах
або
металевих шафах в окремому приміщенні,
надійно прикріплені до підлоги чи стіни.

7.

Ветаптеки відпускають препарати тільки для
лікування тварин. Препарати, виготовлені у
порошках, таблетках чи драже, відпускаються
ветаптеками
в упаковках виробника з
маркуванням українською мовою.
Відпуск препаратів, які упаковані лише в папір чи
целофан або на яких відсутнє маркування
українською мовою забороняється.
Препарати
відпускаються
в
межах
адміністрат.району.
З аптечних пунктів та кіосків відпуск препаратів
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

8.


Препарати призначаються
ветлікарями
відповідно до медичних показань з обов'язковим
записом про це в амбулаторному журналі
(історії хвороби).
У разі призначення
препаратів,
що містять наркотичні засоби,
більш як на 3 дні подальше їх застосування
підтверджує комісія лікарні, про що складається
протокол у 2-х примірниках. Один
примірник
протоколу
передається ветаптеці,
яка
відпускатиме препарат.
Номер і дату складання протоколу ветлікар
записує в історії хвороби.

9.

Порожні ампули, в яких містилися препарати та прекурсори,
знищуються не рідше 1 разу на 10-ть днів, про що
складається акт, який підписується всіма членами
комісії.
ЗАТВЕРДЖУЮ
_______(ПІБ керівника установи)
___ _______________20__ р.
АКТ
про знищення порожніх ампул, у яких зберігалися препарати, що містять
наркотичні засоби, психотропні речовини, і прекурсори у закладах
та установах ветмедицини
Комісія у складі_____________________________________________
(посада, ініціали та прізвище голови та членів комісії)
знищила ___ ____________20__ р. порожні ампули,
в яких зберігалися
препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, і
прекурсори, використані за період з ___ ____________20__ р.
по___ __20__р. (включно),
в
кількості
_________________________________________________________________,
(цифрами і словами) у тому числі за найменуваннями:
| Найменування препарату, прекурсору |
Кількість
||
(цифрами і словами|||
Порожні ампули знищені шляхом розчавлювання. Рештки знаходяться у
спеціально відведених місцях.
Голова комісії _________ ___________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Члени комісії ________ ______________________

10. ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРЕПАРАТІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ

Журнал
нумерується,
шнурується,
підписується
керівником
закладу, якому
підпорядковуються,
і
скріплюється
печаткою установи.
Відомості про операції, пов'язані з реалізацією
(відпуском), придбанням,
перевезенням,
прийманням,
зберіганням препаратів та
прекурсорів, заносяться до журналу у
день їх проведення.
Документи зберігаються протягом 5-ти років
(не враховуючи поточного року).
(Після закінчення зазначеного строку
такі
документи знищуються шляхом спалювання,
про що комісія складає відповідний акт).

11.

Установи ветмедицини проводять
щоквартальну
інвентаризацію
препаратів та прекурсорів.
Копії документів подаються Комітетові
з контролю за наркотиками.
(Відомості про розбіжності показників
балансу
результатам
проведеної
інвентаризації
протягом
3-х
календарних днів після їх виявлення
подаються органам МВС).

12. КЕРІВНИКИ УСТАНОВ ВЕТМЕДИЦИНИ І ВЕТАПТЕК ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

▲ забезпечити конфіденційність інформації про
проведення операцій, пов'язаних з реалізацією
(відпуском),
придбанням,
перевезенням,
прийманням,
зберіганням
препаратів
та
прекурсорів;
▲ ознайомити матеріально відповідальних осіб з
наказом про їх призначення на роботу, пов'язану
з реалізацією, перевезенням, зберіганням,
застосуванням і веденням обліку препаратів та
прекурсорів.

13.

ЖУРНАЛ
обліку препаратів, що містять наркотичні засоби,
психотропні речовини та прекурсори
Найменування препарату або прекурсору _____________
Одиниця виміру
_______________________________
Дат
а
Надходження
Звід
ки
од
ер
жа
но і
но
ме
р
до
ку
ме
нт
Кт
ь
Підп
ис
ма
те
ріа
ль
но
від
по
від
ос
об
Дат
а
в
и
д
а
чі
Витрата
Ком Кт
у
ь
ви
да
но
(на
що
ви
тр
ач
ен
о)
Підпис
ви
д
а
н
о
од
е
р
ж
а
н
о
Зали
шок

14. 2. ПЕРЕЛІК ПРЕКУРСОРІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВЕТМЕДИЦИНІ.

(постанова КМУ від 10 жовтня 2007 р. N 1201)
Міжнародна
незареєстро
вана назва
Хімічна назва
Ангідрид оцтової
кислоти
оцтовий ангідрид
Антранілова
кислота
2-амінобензойна
кислота
Ацетон
2-пропанон
Етиловий ефір
діетиловий ефір
Калію
перманганат
калій
марганцевокислий
Метилетилкетон
2-бутанон
Піперидин
гексагідропіридин;
гентаметиленімін

15. Постанова КМУ від 5 січня 2011 р. N 4

▲ Бензилморфін;
▲Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду
грибів, що містить псилоцибін /псилоцин;
▲ Насіння Гермала (Peganum Harmalae),екстракти
і настойки з нього;
▲ Кора Мімози (Mimosa Hostilis);
▲ Кактус Сан-Педро;
▲ Кетамін;
▲Амітриптилін;
▲Апрофен (тарен ).

16. ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЄ РЕЦЕПТА

▲ Отруйні
ветпрепарати :
БРОДІСАН
застосування).
(розчин
для
зовнішнього
НЕОСТОМАЗАН
КОНЦЕНТРАТ (розчин для
зовнішнього застосування).
● Бродірет.
● Броморет.
● Ланірат (концентрат 0,25%).
● Кобра (концентрат бромадіолону 0,25%).

17. ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЄ РЕЦЕПТА

▲ Аналгетики,
седативні ветпрепарати :
● КСИЛА (розчин для ін'єкцій).
● Седацил.
● Седазин .
● Каліпсовет плюс .

18. 3. НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ДЕРЖУСТАНОВАМИ.

(постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. N 1348)
Платні послуги ветінспекції з питань захисту рослин:
1. Проведення огляду, обстеження посівів с.-г.
культур і багаторічних насаджень.
2. Проведення аналітичних досліджень засобів
захисту рослин щодо відповідності сертифікатам
якості.
3.
Організація
навчання
працівників,
які
безпосередньо виконують роботи із захисту
рослин.
4.
Реалізація
виготовлених
лабораторіями
біологічного методу захисту рослин від шкідників
та хвороб.

19.

Платні послуги ветінспекції з питань охорони прав
на сорти рослин:
1) аналіз біохімічних і технологічних показників с.-г.
культур та продуктів їх переробки;
2) аналіз якості посівного матеріалу;
3) молекулярно-генетичний аналіз сортів рослин та
рослинного матеріалу;
4) науково-технічна експертиза сортів рослин;
5) польове обстеження посівів с.г. культур, сорти
яких занесені до Державного реєстру, придатних
для поширення в Україні;
6) навчання працівників у сфері охорони прав на
сорти рослин;
7) міжнародні симпозіуми, конференції, семінари.
8) розмноження нових і перспективних
сортів рослин.

20.

Платні послуги ветінспекції з питань
охорони прав на сорти рослин:
Найменування послуги
Одиниця
виміру
Розмір плати за
надання
послуги, гривень
1. Обстеження посівів с.-г.культур, плодових
культур, присадибних ділянок щодо
виявлення карантинних організмів на вимогу
особи
Гектарів
26,79
м2
0,8
Тонн
0,15
м3
0,15
Партій
103
2. Обстеження складів, місць зберігання
силосних споруд, елеваторів на виявлення
карантинних організмів
3. Організація та контроль за проведенням
обробки та фумігації (знезараження) об'єктів:
у трюмах суден
у закритих приміщеннях
що належать до однієї партії вантажу (вагон,
контейнер, авторефрижератор)

21.

Найменування послуги
Одиниц Розмір плати за
надання
я виміру
послуги, гривень
Інспектування:
Вагонів
одиниць
20,93
Контейнерів
-"-
10,7
Автотранспортних засобів
-"-
20,9
Літаків
-"-
51,22
Суден
-"-
51,5
Проведення аналізу:
насіннєвого матеріалу та продукції запасу з
метою виявлення:
одиниць
- шкідників
30,93
- нематод
32,58
хвороб рослин:
- мікологічних
31,88
- бактеріологічних
38,25

22.

Платні послуги ветінспекції з питань ветмедицини:
1. Проведення лабораторних досліджень хвороб тварин та
оцінки вет-сан. стану продуктів тваринного походження
(неїстівних, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту,
води для тварин), періодичного контролю за показниками
якості та безпечності.
2. Проведення держвет-санекспертизи рослинних продуктів,
с.-г. продукції та необроблених харчових продуктів
тваринного походження на агропродовольчих ринках.
3. Здійснення протиепізоотичних заходів (профілактичних,
діагностичних, з ліквідації хвороб тварин та їх лікування)
(Крім послуг за рахунок коштів держ. та місцевих
бюджетів).
4. Послуги, пов'язані з проведенням експортно-імпортних
операцій та транспортуванням територією України об'єктів
державного вет-сан контролю та нагляду, перевірки ветсанстану трансп. засобів:
◊ клінічний огляд тварин;
◊ вет-сан огляд харчових продуктів, кормів та ін (відбір
зразків для лаб. досліджень);
◊ інспектування вет-санстану транспортних засобів.

23.

5. Проведення передзабійного клінічного
огляду тварин та держветсанекспертизи
після їх забою.
6. Послуги, що надаються офіційними лікарями
ветмедицини на м'ясо-, рибо-,
молокопереробних підприємствах, гуртового
зберігання необроблених харчових продуктів
тваринного походження:
◊здійснення контролю за дотриманням сан.
(гігієнічних) вимог та технологічних
режимів;
◊ здійснення вибіркового лабораторного
контролю тварин, продуктів тваринного
походження, репродуктивних і
патматеріалів, біолпродуктів, ветпрепаратів,
кормових добавок, кормів.

24.

Розмір плати ветінспекції з ветмедицини:
Найменування послуги
Суб'єкт, який надає
послугу
Розмір плати ,
грн
1. Видача ветсвідоцтва N 1 і 2
- під час переміщення товарів
та живих тварин за межі
території АРКрим, областей,
м. Києва та Севастополя,
районів, міст
головні управління
ветмедицини в АРКрим,
областях, м. Києва та
Севастополя,
управління ветмедицини
у районах, регіональні
служби
держветсанконтролю та
нагляду на держкордоні
та транспорті
18,09
2. Видача міжнародного
ветсертифіката (для країн
СНД - ветсвідоцтва за
формами N 1, 2 і 3) - під час
переміщення товарів та живих
тварин за межі України
-"-
14,85
3. Видача вет довідки - в
14,46

25.

Найменування послуги
Суб'єкт, який надає
послугу
Розмір плати,
грн
-"-
51,29
5. Видача фітосанітарного
сертифіката або
фітосанітарного сертифіката на
реекспорт партії вантажу
Головна державна
фітосанітарна інспекція,
державна
фітосанітарна інспекція
АРКрим,
держфітосанітарні
інспекції в областях
45,3
7. Видача карантинного
дозволу на імпорт або транзит
партії вантажу вагою:
Держветфітослужба
4. Видача ветсанпаспорта на
тв.
до 50 тонн
58,32
від 50 до 100 тонн
116,64

26.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила