План лекції
АКТУАЛЬНІСТЬ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
8.67M
Категория: МедицинаМедицина

Медичні склади та депо. Організація роботи в умовах екстремальних ситуацій (частина 2)

1.

СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА
ЛЕКЦІЯ
(частина ІІ):
Медичні склади та депо.
Організація роботи в умовах
екстремальних ситуацій
Ст. викладач кафедри клінічної фармації,
фармакотерапії та управління
і економіки фармації ФПО
Білоус Марія Вікторівна
[email protected]

2. План лекції

1. Призначення, задачі і класифікація медичних складів і депо
2. Організаційно-штатна структура медичних складів і депо та їх табельне оснащення
3. Обов’язки посадових осіб
4. Організація роботи з утримання запасів медичного майна
4.1. Медичне депо: призначення, завдання та організація роботи
4.2. Вимоги керівних документів щодо утримання запасів медичного майна у військових
частинах, лікувальних закладах та медичних депо
4.3. Визначення року поновлення медичного майна
4.4. Складання плану поновлення й поповнення непорушних запасів медичного майна
4.5. Донесення про наявність, рух і поновлення матеріальних засобів запасу
4.6. Перевірка медичного майна в запасах
4.7. Організація роботи з утримання запасів на медичних складах
5. Документальне оформлення приймання медичного майна та техніки на складі
6. Документальне оформлення відпуску (відвантаження, відправлення) медичного майна
та техніки зі складу
7. Комплекти медичного майна. Класифікація, номенклатура та загальна характеристика

3. АКТУАЛЬНІСТЬ

Боєздатність і повнота постачання медичним майном, поповнення його
втрат, забезпечення ним при вирішенні завдань медичного постачання в
надзвичайних ситуаціях (зокрема під час бойових дій) досягається за
наявності відповідних запасів. Медичні склади призначені для утримання
встановлених номенклатурою і обсягом запасів медичного майна та
забезпечення
ним
приписаних
на
постачання
об’єднань,
з’єднань
і
медичних закладів. Від їх укомплектованості медичним майном і чіткої
роботи залежить безперебійне поповнення запасів медичного майна в
армія, корпусах, з’єднаннях, госпітальних базах а зрештою – своєчасність і
повнота виконання необхідних лікувально-евакуаційних заходів.

4.

КЛАСИФІКАЦІЯ
МЕДИЧНИХ СКЛАДІВ
За підлеглістю і обсягом завдань :
• центральні медичні склади
• територіальні медичні склади
• медичні склади управління госпітальних баз
• медичні склади медичних депо
За видами та
призначенням
запасів:
• поточного постачання
• непорушних запасів

5.

ОСНОВНІ
ЗАВДАННЯ
МЕДИЧНИХ СКЛАДІВ
Приймання, зберігання і відпуск
медичного майна і техніки
Накопичення та поновлення майна
непорушних запасів
Поновлення медичного майна за
заявками медичних установ
Контроль за технічним станом
медичної техніки і майна на складі, а
також і якістю лікарських засобів, що
надходять на забезпечення медичних
установ та лікувальних закладів

6.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
МЕДИЧНОГО СКЛАДУ (варіант)
Управління:
адміністрація;
обліково-операційний відділ;
діловодство;
фінансово-економічне відділення
Основні підрозділи
Контрольноекспертний
відділ
Відділи
зберігання
(на складі до 5)
Відділ комплектування і зберігання майна НЗ
Експедиційний
відділ
Підрозділи забезпечення
Контрольноаналітична
лабораторія
Ремонтна
майстерня медичної техніки
Відділення
Відділення
МТЗ
варти
ГАРАЖ

7.

РОЗМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ
СКЛАДІВ
Майданчик складу включає:
Адміністративно-господарську територію
управління;
відділ матеріального забезпечення;
штатний автотранспорт;
склад пального
Складську територію
відділи зберігання;
контрольно-експертний відділ;
експедиційний відділ;
відділи газозабезпечення;
польова фармлабораторія;
ремонтна майстерня

8.

РОЗМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ
СКЛАДІВ
Основні вимоги для розміщення складу:
Розташовані в районі, який прилеглий до
шосейних та ґрунтових доріг
Бажано мати під'їздні залізничні колії з
рампою і контейнерні майданчики
Для зберігання медмайна “ПЗ” об'ємом
38 м3 необхідно мати 25 м2 складської
площі, для майна “НЗ” - 30 м3
Площа ділянки має бути в 2,5-3 рази
більша за площі сховищ та складських
споруд

9.

РОЗМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ
СКЛАДІВ
Основні вимоги для розміщення складу:
До сховищ має бути забезпечений під'їзд
транспорту в будь-яку пору року з 2-х сторін
Майно між відділами, сховищами (складами) розподіляється відповідно до його
властивостей та приналежності службам
Окремі приміщення для відділів
зберігання ЛЗ, мед. інструментів, приладів,
апаратів, окремі сховища для іншого майна
На території складу обладнують пожежні
водойми або гідранти (на 3 години подачі)

10.

ПРИЙМАННЯ
НА МЕДИЧНІ
МАЙНА
СКЛАДИ
Основні правила для приймання майна
від органів транспорту:
Комісією складу в присутності представника
транспорту, при нестачі або пошкодженні
вантажу складається комерційний акт
Майно, доставлене автотранспортом, приймається за нарядами й супровідними листами
Акт приймання складається якщо:
майно надійшло від промисловості;
заготовлено на місці;
на трофейне майно,
на майно, що прибуло без документів;
на отруйні та наркотичні ЛЗ

11.

ВІДПУСКАННЯ МАЙНА
З МЕДИЧНИХ СКЛАДІВ
Здійснюється за нарядами чи рознарядками
відповідного органу управління медичної служби
У виняткових випадках – на підставі
розпорядження органів управління мед.
служби, переданих засобами зв'язку, з
наступним підтвердженням нарядом
У термінових випадках у документах на
видачу замість повного найменування
дозволяється вказувати лише код його
номенклатури
Майно відпускається з не менш як із
тримісячним терміном придатності,
переважно у розфасованому вигляді

12.

ОБЛІК МАЙНА
НА МЕДИЧНИХ СКЛАДАХ
Облік майна повинен бути
• своєчасним
• повним
• достовірним
• точним
Обліку підлягає все майно
незалежно від його призначення
(поточного постачання, непорушних
запасів), підпорядкування та джерел
надходження на склад
Майно НЗ підлягає обліку окремо від майна поточного постачання,
усі облікові та звітні операції з ними (приймання, відпуск,
поповнення, поновлення, інвентаризація та інші) оформляються
окремими документами.

13.

ОБЛІК МАЙНА
НА МЕДИЧНИХ СКЛАДАХ
Кількісний облік ведеться в
натуральних показниках і відповідних
(стандартних) одиницях виміру
Вартісний облік майна ведеться в
національній валюті України
За якісним (технічним) станом медичне
майно обліковується за категоріями (від
першої до п’ятої) та ступенями
придатності (придатне, непридатне)
Облік майна ведеться у всіх підрозділах складу, обов'язково –
у фінансово-економічному відділенні. В обліково-операційному
відділі (відділенні) організовується оперативно-складський
облік.

14.

ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ
НА МЕДИЧНИХ СКЛАДАХ
Первинні облікові документи – накладні, наряди, акти -
служать для оформлення операцій, які пов’язані з рухом і зміною
вартісного та якісного (технічного) стану майна, і є підставою для
записів облікових даних у книгах та картках обліку
Регістри бухгалтерського (синтетичного та аналітичного)
обліку – меморіальні ордери, книги і картки обліку – служать для
відображення наявності, руху, вартісного та якісного (технічного)
стану майна за визначений період по підрозділам та в цілому за
складом
Облікові документи допоміжного характеру – зведені та
інші відомості, довіреності, супровідні та пакувальні листи,
стелажні ярлики, описи майна, повідомлення, донесення,
підтвердження – сприяють виконанню операцій, які пов’язані з
рухом та зміною вартісного та якісного (технічного) стану майна

15.

ВІДДІЛЕННЯ ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
О С Н О В Н І ЗА В Д А Н Н Я
Приймання, зберігання і відпуск
медичного майна і техніки
Накопичення та поновлення майна
непорушних запасів
Поновлення медичного майна за
заявками медичних установ
контроль за технічним станом медичної техніки і майна на складі,
а також і якістю лікарських засобів, що надходять на забезпечення
медичних установ та лікувальних закладів

16.

Н А Ч А Л Ь Н И К О Б Л І К О В ООПЕРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
Відповідає за:
стан обліку всіх матеріальних
засобів в обліково-операційному
відділі та у всіх підрозділах складу
своєчасне пред’явлення претензій
постачальникам у випадках нестачі
або псування медичного майна за їх
виною
своєчасний розгляд претензій, які
пред’явлені складу отримувачами
своєчасне та правильне складання
звітів та донесень органу управління

17.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
ЗБЕРІГАННЯ
Відповідає за:
кількість та якість МЗ, що зберігаються,
комплектність медтехніки, правильний прийом та
систематизацію майна у сховищах
стан обліку, правильну експлуатацію сховищ,
засобів механізації, ваговимірювальних приладів,
обладнання та іншого інвентарю
збереження, постійне та своєчасне освіження МЗ
правильне оформлення документів щодо прийому
та відпуску майна
своєчасний відбір проб медикаментів для аналізу
за протипожежний стан, виконання заходів щодо
пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог та
заходів охорони праці та техніки безпеки у відділі

18.

НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОЕКСПЕРТНОГО ВІДДІЛУ
є головою комісії з приймання майна, що надходить на склад
(крім наркотичних, отруйних і психотропних ЛЗ)
Відповідає за:
правильне та об’єктивне визначення
кількості та якості
майна, що
приймається, його своєчасний прийом і
передачу у відділи зберігання та служби
правильне і своєчасне
прибуткових документів
оформлення
збереження майна, що надійшло на
склад до моменту здачі його у відділи
зберігання та служби або у інші медичні
частини та заклади (транзитне майно)

19.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБЕРІГАННЯ
МАЙНА НЕПОРУШНОГО ЗАПАСУ
Відповідає за:
своєчасне, якісне виконання плану формування
збереженість, правильне зберігання, стан та
своєчасне поновлення майна, що знаходиться на
зберіганні
своєчасний та правильний прийом, обробку,
упакування майна і комплектів
організацію та стан обліку і правильне
оформлення документації на формування
комплектів
правильну експлуатацію сховищ, засобів
механізації,
ваговимірювальних
приладів,
обладнання та іншого інвентарю
протипожежний стан, виконання санітарногігієнічних вимог та заходів охорони праці

20.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
МЕДИЧНОГО МАЙНА
Відповідає за:
своєчасне
і
правильне
виконання всіх навантажувально-розвантажувальних
робіт
та
правильність
навантаження і вкладання
майна у вагони і контейнери
правильне
та
своєчасне
оформлення документів на
перевезення, передачу їх в
обліково-операційний відділ
(відділення) складу негайно
після відправлення майна

21.

НАЧАЛЬНИК ЕКСПЕДИЦІЙНОГО
ВІДДІЛУ (ВІДДІЛЕННЯ)
Відповідає за:
правильність
та
своєчасність
упаковки,
пакетування та документального оформлення
складом майна, що відправляється

22.

НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОАНАЛІТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Відповідає за:
правильне визначення якості ЛЗ та ін. мед. майна
точність i чутливість методик дослідження ЛЗ
правильний відбір проб для досліджень i належне
документальне їх оформлення та облік
точний облік проведених досліджень
збереження лабораторного інвентарю, обладнання i
раціональне його використання
зберігання і використання наркотичних, психотропних та отруйних ЛЗ та хімічних реактивів
узагальнення передового досвіду роботи у лабораторії
протипожежний стан, суворе дотримання правил пожежної безпеки i техніки
безпеки, санітарно - гігієнічних норм роботи в лабораторії

23.

НАЧ. МАЙСТЕРНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
І РЕМОНТУ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Відповідає за:
якісну та своєчасну організацію ремонту медичної
апаратури і техніки
забезпечення майстерні інструментами, запасними
частинами, ремонтними матеріалами, рем. фондом
прийом, зберігання та облік ремонтних матеріалів,
запасних частин та ремонтного фонду
виконання плану ремонту медичної техніки як за
кількістю, так і за номенклатурою
ремонт засобів механізації складу (крім автомобілів)
протипожежний стан та безпеку робіт в майстерні
є позаштатним метрологом медичного складу і веде облік брухту дорогоцінних,
кольорових та чорних металів і дорогоцінного каміння на складі

24.

ЗАСТ. НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗБЕРІГАННЯ – НАЧ. СХОВИЩА
Відповідає за:
кількість, якість та комплектність майна, що
знаходиться у сховищі на зберіганні, правильність
його прийому та видачі
додержання правил
зберігання майна
обробки,
розфасування
та
своєчасність та правильність ведення обліку майна
нестачу та псування майна у процесі зберігання і
видачі
справність інвентарю та вагового господарства у
сховищі
пожежну безпеку сховища
Він є заступником начальника відділу, матеріально відповідальною особою

25.

ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО
МАЙНА НА МЕДИЧНОМУ СКЛАДІ
Регістри синтетичного обліку:
Меморіальні ордери №16, №17 (форма № 274)
Первинні документи:
•Рознарядка
(ф.1)
•Накладна
(ф.2)
•Рахунок-накладна
(ф.3)
•Накладна-вимога
(ф.З-3)
•Акт прийому
(ф.4)
•Акт прийняття-передачі осн. засобів (ф.ОЗ-3)
•Наряд на ремонт (виготовлення,обробку) (ф.5)
•Зведена відомість
(ф.7)
•Акт закладки (поновлення)
матеріальних засобів
(ф.10)
•Акт списання (зняття залишків) (ф.11)
•Акт технічного стану
(ф.12)
•Акт зміни якісного стану
(ф.13)
•Акт виготовлення сумішей
(ф.15)
•Донесення про наявність та
рух матеріальних засобів
(ф.24)
•Наряд
(ф.200)
•Рахунок-наряд
(ф.300)
•Інспекторське свідоцтво
(МО165)
•Акт відбору проб для
аналізів (досліджень)
(ф.55)
•Відомість визначення
залишкової вартості
(КМ№759)

26.

ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО
МАЙНА НА МЕДИЧНОМУ СКЛАДІ
Регістри аналітичного обліку:
•Книги кількісно-сумового обліку (ф.З-6, 6а, 7)
•Оборотна відомість
(ф.З-11)
•Опис карток з обліку запасів
(ф.З-14)
•Книги складського обліку запасів (ф.З-9, 9а)
•Регістри автоматизованого оперативноскладського обліку
(ЕОМ)
•Книга реєстрації облікових документів (ф.25)
•Книга обліку наявності та руху матеріальних
засобів у підрозділі
(ф.26)
•Книга обліку наявності та руху матеріальних
засобів
(ф.27)
•Книга обліку несправного
озброєння та техніки
(ф.33)
•Книга обліку технічного стану акумуляторних
батарей
(ф.34)
•Книга обліку технічного стану, повірки та
ремонту засобів вимірювання
(ф.34)
•Книга обліку ремонту озброєння, техніки та
майна
(ф.36)
•Книга обліку матеріальних засобів,
виданих у тимчасове користування(37)
•Картки обліку категорійних
матеріальних засобів
(ф.43)
•Картки обліку некатегорійних
матеріальних засобів
(ф.44)
•Картка некомплектності
(ф.46)
•Книга обліку відвантаження (надходження) матеріальних засобів
(ф.54)
•Книга обліку нестач
•Книга обліку подання та повернення
транспортних засобів
(ф.204)
• Книга обліку транзитних вантажів
(205)
•Книга обліку матеріальних засобів,
переданих органам матеріальних фондів та народному господарству (ф.206)
•Книга обліку забракованих
матеріальних засобів
(ф.207)

27.

ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО
МАЙНА НА МЕДИЧНОМУ СКЛАДІ
Регістри аналітичного обліку:
Допоміжні документи:
•Книга обліку претензій
(ф.208)
•Книга обліку матеріальних засобів,
заборонених до видачі із складу
(ф.211)
•Книга обліку аналізів (випробувань)
матеріальних засобів
(ф.212)
•Книга обліку (розфасування) лікарських
засобів (продуктів)
(ф.218)
•Перепустка на ввезення (вивезення)
матеріальних засобів
(ф.219)
•Супроводжуючий лист
(ф.62)
•Пакувальний лист
(ф.63)
•Стелажний (штабельний) ярлик (ф.64)
•Повідомлення про відвантаження
(відпуск) матеріальних засобів (ф.68)
•Підтвердження про прийом
матеріальних засобів
(ф.69)
•Повідомлення про оприбуткування
матеріальних засобів
(ф.280)
•Вагова відомість
(ф.222)
•Повагонна відомість
(ф.223)
•Укупорювальний лист
(ф.227)
•Довіреність (типова форма)
(М-2)
•Журнал реєстрації довіреностей (М-3)
•Журнал результатів звірення обліку
матеріальних засобів, який ведеться з
використанням ЕОТ

28.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ
МЕДИЧНОГО МАЙНА
За способом утримання і
призначенням:
Запаси поточного
зберігання (постачання)
Непорушні запаси (НЗ)
За призначенням:
Військові
Оперативні
Запаси центру

29.

КОМПЛЕКТИ
МЕДИЧНОГО
МАЙНА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ
Для долікарської допомоги: ПФ, ДФ
Для першої лікарської допомоги: СЛВ, СЛА,
ВБ, В-1, В-2, В-3, АП-2, ДВ, Д-1, Д-2, Д-3, Д-5, Д-14
Для кваліф. мед. допомоги: Г-1,2,3,4,7,8,9,10,
12,13, АН, Ш-1, Д-6,7,8,9,10,11,12,13, ВСП-1,2
Для спеціалізов. мед. допомоги: Г-16,17,21
Для спеціалізов. хірург. допомоги: УХ-1,2,3,
УО-1, УОШ, УП, УА, УЧ, УГ, УУ
Для спеціалізов. терап. допомоги: УП, УТ, Г11,18,19,20,22, ВЛК

30.

КОМПЛЕКТИ
МЕДИЧНОГО
МАЙНА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ
Для спеціальних кабінетів:
рентгенівські ОР, АР-2, У-1
Стоматологічні: ЗВ, ЗП, ЗТ-1, ЗТ-2, ЗТ-3
Для лабораторій:
• Клінічних – Л-1, Л-2;
• Мікробіологічних – ЛБ, ЛВ, ЛС, ЛІ;
• Санітарно-гігієнічних – ЛГ-1, ЛГ-2;
• Судово-медичних: МС-1,2,3, СХ-1,2;
• Патолого-анатомічних: ПА-1,2, ПВ;
• Фармацевтичних: ЛФ-1,2
Для аптек: В-4,Г-5,6,14,15, ПФЛ
Для станцій переливання крові: ПК-1,2
Для дезінфекції та санобробки: В-5, СО

31.

КОМПЛЕКТИ МЕДИЧНОГО МАЙНА
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Лікарські засоби: РО-1,2, АНТ, ЛУЧ, ОВ
Перев'язувальні засоби: Б-1,3,4, ДБ-1
Комплект захисного одягу: ПЧО
Шини: Б-2, ДБ-2
Бинти гіпсові: БГ

32.

КОМПЛЕКТИ МЕДИЧНОГО МАЙНА:
НАБОРИ ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
НГ, НО, НВ, НЛ, НІ, НОВ, НОМ, НПБ, НПМ,
НСП, НУ, НЧ, НТ, Нтр

33.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРУ
Тимчасове Керівництво з обліку військового майна у ЗСУ (Наказ МОУ № 690 від
24.12.2010 р.)
Порядок списання військового майна у ЗСУ (Наказ МОУ № 17 від 12.01.2015 р.)
Порядок списання військового майна у ЗСУ (Наказ МОУ від 12.01.2015 р. № 17)
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (Наказ Міністра фінансів
України від 26.07.2013 року № 611)
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору (Наказ
Міністра фінансів України № 11 від 23.01.2015 р.)
Методичні вказівки з обліку медичного майна на медичних складах та депо Міністерства
оборони України (Наказ ДОЗ МОУ № 125 від 30.11.2005 р.)
Керівництво по роботі баз зберігання медичного майна, центрів формування медичного
майна непорушного запасу та медичних складів Міністерства оборони України
(Наказ ДОЗ МОУ від 20.12.2006 року № 122)
Керівництво з організації та порядку експлуатації вимірювальної техніки в ЗСУ (Наказ
заст. Міністра борони з озбр.– нач. озброєння ЗСУ від 01.06.2001р. №79)
Інструкція про поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами,
прекурсорами, отруйними та сильнодіючими лікарськими засобами у ЗСУ (Наказ
директора Військово-медичного департаменту МОУ від 01.09.2011 року № 20)

34.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРУ
Інструкція з проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в
Міністерстві оборони України за централізованими розрахунками (Наказ МОУ від
19.01.2011 року № 37)
Інструкція по обліку і зберіганню дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та технічних
матеріальних засобів, які вміщують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, у ЗСУ
(Наказ МОУ від 28.12.1995 року № 340)
Сирота П.С. Керівництво по роботі баз зберігання медичного майна, центрів формування
медичного майна непорушного запасу та медичних складів Міністерства оборони України:
методичні вказівки / П.С. Сирота, В.В. Трохимчук, М.С. Рибальченко та інші.– Чернівці:
ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007 р. – 400с.
Сирота П.С. Організація забезпечення медичним майном військових частин і медичних
установ в умовах надзвичайного стану: навч. посіб. для студ. вищ. мед. і фарм. навч.
закл. III–IV рівнів акредитації / П.С. Сирота, В.В. Трохимчук, В.І. Гридасов та ін.–Х.: Вид-во
НФаУ, 2002. – 320 с.
Олійник П.В. Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних
ситуацій: підручник / П.В. Олійник, Т.Г. Калинюк; за ред. Т.Г. Калинюка. – К.: Медицина,
2010. – 448 с.

35. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

English     Русский Правила