КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ У КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Державна казначейська служба України як суб’єкт контролю
Розвиток державного контролю в системі казначейства
Взаємозв’язок програмно-цільового методу та бухгалтерського обліку відповідно до НП(С)БОДС 135 “Витрати”
Актуальність проведеного дослідження
Актуальність проведеного дослідження
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
448.50K
Категория: ФинансыФинансы

Контроль державних послуг у казначейському обслуговуванні державного бюджету

1. КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ У КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Н.І. Сушко, к.е.н., доцент
ДННУ «Академія фінансового управління»

2. Державна казначейська служба України як суб’єкт контролю

Цілями фінансового контролю, що здійснюється казначейством:
а) сприяння збалансованості між потребою у фінансових ресурсах і розміром грошових
коштів;
б) забезпечення своєчасності і повноти виконання фінансових зобов’язань перед
державним бюджетом, а також упередження нецільового спрямування бюджетних
коштів їх розпорядниками
Форми
фінансового
контролю
Попередній контроль здійснюється на етапах:

формування
єдиного
реєстру
розпорядників
(одержувачів) коштів;
– обробки мережі головних (розпорядників нижчого
рівня) коштів;

звіряння
відповідності
кошторисів
(планів
використання) розпорядників коштів даним розпису;
– зарахування (повернення) і розподілу платежів за
належністю до бюджетів, повернення помилково
зарахованих коштів до бюджету, безспірного списання
коштів з рахунків;
– відкриття асигнувань;
– реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних
фінансових зобов’язань
Суцільний по
охопленню,
досить
деталізований та
супроводжується
значним
візуальним
контролем
підтвердних
документів
Поточний контроль здійснюється на етапах:
– здійснення платежів;
– ведення бухгалтерського обліку виконання державного
бюджету та складання звітності про його виконання
Наступний контроль здійснюється на етапі оцінки
діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ
2

3. Розвиток державного контролю в системі казначейства

Міжнародний
досвід
функціонування
казначейських систем обслуговування
бюджетів вказує на перехід від:
попереднього контролю у платіжному
процесі до «активного» управління
фінансовими ресурсами держави;
централізованої системи контролю до
децентралізованої, що посилює контроль
та
відповідальність
розпорядника
бюджетних коштів
Вітчизняні реалії:
розвиток
державного
внутрішнього
фінансового
контролю;
запровадження електронного
документообігу та цифрового
підпису;
запровадження електронних
закупівель;
запровадження дистанційного
обслуговування розпорядників
бюджетних коштів;
інтеграція
міжурядових
інформаційних баз даних
Контроль ефективності витрачання державних коштів на надання
послуг, гарантованих Конституцією України (наприклад, освітні
послуги)
3

4. Взаємозв’язок програмно-цільового методу та бухгалтерського обліку відповідно до НП(С)БОДС 135 “Витрати”

Методика розрахунку
орієнтовної середньої
вартості
підготовки
одного
кваліфікованого
робітника,
фахівця,
аспіранта, докторанта
(затверджена
постановою
Кабінету
Міністрів України від
20.05.2013 № 346).
Взаємозв`язок типів
послуг, суб`єктів надання
та джерел фінансування
послуги
4

5. Актуальність проведеного дослідження

1. Рекомендації парламентських слухань (16 листопада 2016 року)
Міністерству освіти і науки України:
Провести дослідження з оцінювання реальної вартості підготовки вищими
навчальними закладами за кошти державного бюджету одного фахівця
певної спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня, форми навчання, та з
урахуванням цього обґрунтувати можливість впровадження в Україні моделі
фінансування вищої освіти, в основу якої покладено постулат збільшення
доданої вартості студента.
2. Проект Cередньострокового плану пріоритетних дій уряду
до 2020 року
«Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця
2017 року розробка стандартів вищої освіти»
5

6. Актуальність проведеного дослідження

Середньорічна вартість підготовки одного здобувача за Методикою розрахунку орієнтовної середньої
вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346, та методикою, запропонованою ДННУ
«Академія фінансового управління» за даними Запорізького національного університету в 2015 році
за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньокваліфікаційний
рівень
Бакалавр (денної
форми навчання)
Магістр,
спеціаліст (денної
форми навчання)
Методика
розрахунку
Кількість студентів
З них
Всього
за
державним
замовленням
за кошти
фізичних
осіб
Середньорічна вартість підготовки
одного студента, грн
З них
Всього
за державним за кошти
замовленням фізичних
осіб
Спостереження 1
229
49
180
13 808,6
22 796,48
13 331,30
11 361,84
Спостереження 2
206
47
159
11 712,8
11 712,8
11 712,8
Спостереження 1
41
10
31
16 041,3
12 933,14
Спостереження 2
22
6
16
19 195,4
25 676,59
17 177,47
19 195,4
19 195,4
Примітки:
1. Чисельність студентів за двома спостереженнями має відмінність, яка зумовлена різними підходами до її
визначення: спостереження 1 – дані статистичної звітності за ф. 2-3НК на 1 жовтня кожного начального року;
Спостереження 2 – середньорічна чисельність контингенту, що навчається за цією спеціальністю.
2. Середньорічна вартість підготовки одного студента за державним замовленням згідно зі спостереженням 1
наведена з урахуванням витрат на виплату стипендії, що становлять 30–40 % від середньорічної вартості
6
підготовки одного студента.

7. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила