План:
Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню політики охорони праці в державі.
На виробничому рівні
2. Система управління охороною праці (СУОП)
3. Служба охорони праці
Служба охорони праці
Служба ОП підприємства вирішує завдання щодо забезпечення:
Функції служби охорони праці
Засоби індивідуального захисту
4. Навчання з питань охорони праці
5. Інструктажі з питань охорони праці 
Атестація робочих місць (СРС) 
Атестація робочого місця передбачає:
602.50K
Категория: ПравоПраво

Державне управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Лекція №3

1.

1
ТЕМА : ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
Лекція № 3

2. План:

2
План:
1. Державне управління охороною праці.
2. Організація охорони праці на підприємстві.
3. Служба охорони праці.
4. Навчання з охорони праці.
5. Інструктажі з питнь охорони праці.
6. Атестація робочих місць (СРС).

3. Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню політики охорони праці в державі.

3 р
Кабінет Міністрів України; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади. . Національна
Управління охороною праці – це підготовка,
прийняття та реалізація рішень по здійсненню політики
охорони праці в державі.
Державне управління
Державний
рівень
Галузевий
рівень
Регіональий
рівень
Виробничий
рівень
Кабінет Міністрів України; спеціально
уповноважений центральний орган
виконавчої влади; Національна рада з
питань безпечної життєдіяльності
населення.
Галузеві міністерства
Обласні державні адміністрації,
обласні Ради народних депутатів.
Роботодавець через систему
управління охороною праці (СУОП)
і службу ОП

4.

4
Кабінет Міністрів України:
•встановлює єдину державну
статистичну звітність з питань
охорони праці.
•визначає функції
міністерств, інших
центральних
органів державної
виконавчої влади
щодо створення
безпечних і
нешкідливих умов
праці та нагляду за
охороною праці;
•забезпечує
реалізацію
державної
політики в
галузі охорони
праці;
•подає на
затвердження
Верховною
Радою України
загальнодержавн
у програму
поліпшення стану
безпеки, гігієни
праці та
виробничого
середовища;

5.

5
Державна служба з питань праці
реалізує державну політику у сферах промислової
безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення
державного нагляду, а також з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про
працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності, призначення, нарахування та
виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних
послуг та інших видів матеріального забезпечення з
метою дотримання прав і гарантій застрахованих
осіб.

6. На виробничому рівні

6
На виробничому рівні
• Законодавство України покладає на всіх
роботодавців обов'язок щодо забезпечення
безпечних і нешкідливих умов праці.
• Витрати на охорону праці на підприємстві згідно зі
ст. 19 Закону «Про охорону праці» повинні
становити не менше 0,5% від фонду оплати праці
за попередній рік, а за невиконання законодавства
до підприємства можуть бути застосовані санкції
аж до заборони його експлуатації.

7. 2. Система управління охороною праці (СУОП)

7
2. Система управління охороною праці
(СУОП)
• Роботодавець очолює роботу з управління
охороною праці і повинен забезпечити
функціонування системи управління
охороною праці (СУОП). Він несе
безпосередню відповідальність за СУОП в
цілому на підприємстві.
• Система управління охороною праці – це
сукупність суб'єкта та об'єкта управління,
які проводять цілеспрямовану, планомірну
діяльність з метою забезпечення здорових,
безпечних і високопродуктивних умов праці

8. 3. Служба охорони праці

8
3. Служба охорони праці
Відповідно до Закону України “Про охорону праці” (ст.15)
власник або уповноважений ним орган створює на
підприємствах (фірмах, установах незалежно від форми
власності та виду діяльності)СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ.
Служба охорони праці створюється для організації
виконання правових, організаційно-технічних, санітарногігієнічних, соціально-економічних та лікувальнопрофілактичних заходів, спрямованих на запобігання
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
на виробництві.
Діє така служба на підставі Типового положення.

9. Служба охорони праці

9
Служба охорони праці
Обов'язково повинна бути створена на підприємстві з
кількістю працюючих 50 і більше осіб, службу ОП
представляє 1 спеціаліст з охорони праці з інженернотехнічною освітою та стажем роботи за профілем не
менше 3 років.
При кількості працівників менше 50 осіб функції
служби охорони праці можуть виконувати в порядку
сумісництва особи, які мають відповідну професійну
підготовку.
Якщо працівників менше 20 - можуть на договірних
засадах залучатися сторонні фахівці, які мають не
менше трьох років виробничого стажу.

10. Служба ОП підприємства вирішує завдання щодо забезпечення:

10
Служба ОП підприємства вирішує
завдання щодо забезпечення:
• фахової підтримки рішень роботодавця в галузі
охорони праці;
• безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель,
споруд;
• працівників засобами індивідуального та
колективного захисту;
• професійної підготовки і підвищення кваліфікації
працівників з питань ОП, пропаганда безпечних
методів праці;
• вибору оптимального режиму праці і відпочинку
працівників;
• інформування і надання пояснень керівникам і
працівникам підприємства з питань охорони праці.

11. Функції служби охорони праці

11
Функції служби охорони праці
організовує забезпечення працюючих правилами,
інструкціями, стандартами;
організовує паспортизацію робочих місць; облік, аналіз
нещасних випадків, аварій та захворюваності; розробку
планів роботи з ОП; допомогу комісії з питань ОП;
підвищення кваліфікації та перевірку знань працівників з
ОП;
бере участь: в розслідуванні нещасних випадків і аварій;
проведенні внутрішнього контролю і аудиту; роботі
комісій з питань ОП з питань прийняття виробництва і
обладнання в експлуатацію; комісії з питань атестації
робочих місць; розробці положень та інструкцій.
контролює забезпечення працюючих засобами захисту і
спецодягом, лікувально-профілактичним харчуванням,
мийними засобами, санітарно-побутовими умовами,
проведення періодичних медоглядів, виконання
розпоряджень з питань охорони праці.

12. Засоби індивідуального захисту

12
Засоби індивідуального захисту
• На роботах із шкідливими і небезпечними
умовами праці, а також на роботах,
пов'язаних із забрудненням або
несприятливими температурними
умовами, працівникам згідно зі ст. 164
КЗпП має безкоштовно видаватися
спеціальний одяг, спеціальне взуття,
мило, молоко, солона вода та та інші
засоби.

13. 4. Навчання з питань охорони праці

13
4. Навчання з питань охорони праці
• Посадові особи (відповідно до Переліку посад) до
початку виконання своїх обов’язків і періодично, один
раз на три роки, проходять навчання і перевірку
знань з питань охорони праці в спеціалізованих
закладах.
• Працівники, зайняті на роботах з підвищеною
небезпекою або там, де є потреба у професійному
доборі, щороку проходять навчання і перевірку знань
з питань охорони праці в закладах освіти, що
займаються таким навчанням.
• Перевірка знань працівників з питань охорони праці
здійснюється відповідною постійно діючою комісією
підприємства.

14. 5. Інструктажі з питань охорони праці 

14
5. Інструктажі з питань охорони праці
• Усі працівники, які приймаються на постійну
чи тимчасову роботу, і при подальшій роботі,
повинні проходити на підприємстві навчання в
формі інструктажів з питань охорони праці.
• За характером і часом проведення інструктажі з
питань охорони праці поділяються на:
• вступний;
• первинний;
• повторний;
• позаплановий;
• цільовий.

15.

15
• Вступний інструктаж проводиться:
• - з усіма працівниками, які приймаються на постійну
або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу
роботи та посади;
• - з працівниками інших організацій, які прибули на
підприємство і беруть безпосередню участь у
виробничому процесі або виконують інші роботи для
підприємства;
• - з учнями та студентами, які прибули на
підприємство для проходження виробничої практики;
• - у разі екскурсії на підприємство.
Проводиться спеціалістом служби охорони праці в
кабінеті охорони праці.

16.

16
• Первинний інструктаж проводиться до початку
роботи безпосередньо на робочому місці з
працівником:
• новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на
підприємство;
• який переводиться з одного цеху виробництва до
іншого;
• який буде виконувати нову для нього роботу;
• відрядженим працівником, який бере безпосередню
участь у виробничому процесі на підприємстві.
• Новоприйняті на підприємство працівники після
первинного інструктажу на робочому місці до початку
самостійної роботи повинні під керівництвом
досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти
стажування протягом 2 - 15 змін або дублювання
протягом не менше шести змін.

17.

17
• Повторний інструктаж проводиться з
працівниками на робочому місці :
• - на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на
3 місяці;
• - для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

18.

18
• Позаплановий інструктаж проводиться з
працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони
праці:
• - при введенні в дію нових або переглянутих
нормативних актів про охорону праці, а також при
внесенні змін та доповнень до них;
• - при зміні технологічного процесу, заміні або
модернізації устаткування, приладів та інструментів,
вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що
впливають на стан охорони праці;
• - при порушеннях працівниками вимог нормативних
актів про охорону праці, що можуть призвести або
призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
• - при виявленні особами, які здійснюють державний
нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог
безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником;
• - при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30
календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою,
а для решти робіт - понад 60 днів.

19.

19
• Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
• - при виконанні разових робіт, не передбачених
трудовою угодою;
• - при ліквідації аварії, стихійного лиха;
• - при проведенні робіт, на які оформлюються наряддопуск, розпорядження або інші документи.
• Проводиться з учнями, студентами закладів освіти в
разі організації масових заходів.

20. Атестація робочих місць (СРС) 

20
Атестація робочих місць (СРС)
• На підприємствах, де технологічний процес,
використовуване обладнання, сировина та / або
матеріали є потенційними джерелами шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, які можуть негативно
впливати на стан здоров'я працюючих, повинна
проводитись атестація робочих місць за умовами
праці
• Основна мета атестації полягає в регулюванні
відносин між власником або повноваженим органом i
працюючим у сфері реалізації прав на здорові й
безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення,
пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

21. Атестація робочого місця передбачає:

21
Атестація робочого місця передбачає:
• виявлення шкідливих та небезпечних факторів на
робочому місці, їх причин;
• дослідження санітарно-гігієнічних умов на робочому місці
та напруженості трудового процесу;
• комплексну оцінку факторів виробничого середовища,
важкості і напруженрості праці в порівнянні з
нормативними вимогами;
• обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної
категорії за шкідливістю;
• підтвердження права працівника на пільгове пенсійне
забезпечення, додаткову відпустку, пільгову надбавку до
ЗП, скорочений робочий день;
• перевірку правильності застосування списків виробництв,
робіт, професій, що дають право на пільгове пенсійне
забезпечення;
• розробка комплексу заходів по покращенню умов праці.

22.

22
Дякую за увагу!
English     Русский Правила