Охорона праці
Критерії оцінювання знань
Рекомендовані методичні видання:
Тема 1 Загальні питання охорони праці.
Рекомендовані джерела:
Рекомендовані джерела:
Законодавчі документи:
Стан охорони праці в Україні
Стан охорони праці в Україні
1. Основні законодавчі акти про охорону праці.
Галузеві нормативно-правові акти у сферах 55 Готелі, ресторани, громадське харчування; 92.7 Діяльність у сфері відпочинку та
Директива 89/391ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників»
Конституція України (ВВР, 1996, № 30, ст. 141, із змінами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від
Закон України “Про охорону праці” Прийнятий ВР України 14 жовтня 1992 р. зі змінами ... N 459-VI від 16.10.2012)
Розділ ІІ Гарантії прав на охорону праці
Розділ ІІІ Організація охорони праці
Розділ ІV Стимулювання охорони праці
Розділ V Нормативно-правові акти з охорони праці
Розділ VІ Державне управління охороною праці
Розділ VІІ Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці
Розділ VІІІ Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Кодекс законів про працю України (затв. Законом № 322-VIII від 10.12.71 Із змінами, внесеними згідно із Законами ... № 1275-VII
Глава І Загальні положення
Глава II КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Глава III ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Закон України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
Міжгалузеві норамтивно-правові акти з охорони праці
Міжнародна організації праці, основні конвенції МОП
678.00K
Категория: ПравоПраво

Охорона праці

1. Охорона праці

Викладач Расулов Раміс Асимович
А-238, А-236
Консультації
Лекційні заняття
Практичні заняття
Самостійна
робота
Модульний
контроль
16 годин
14 годин
26 годин
2 години

2. Критерії оцінювання знань

Вид робіт
Практичні роботи 1-7
Тестування за темами 13, 5, 6
Тестування за темою 4
Індивідуальна робота
Конспект лекції
контрольна робота
Кількість Максимальна
робіт кількість балів
6
35
5
20
1
1
1
1
8
11
10
16

3. Рекомендовані методичні видання:

Палієнко
О.О. Опорний конспект лекцій
“Охорона праці” – К.: КНТЕУ, 2016 (зам.
№1206/16)
Шаповал С.Л., Палієнко О.О. Практикум
“Охорона праці” – К.: КНТЕУ, 2016, зам.
№1204/16
Расулов Р.А., Криворучко М.Ю., Гахович С.В.
Збірник тестових завдань “Охорона праці” –
К.: КНТЕУ, 2017, зам. №609/17

4. Тема 1 Загальні питання охорони праці.

Тема 1 Загальні
охорони праці.
питання
Законодавчі акти про охорону праці.
Основні
положення
законодавства
України про працю та охорону праці.
Державні
міжгалузеві та галузеві
нормативні акти про охорону праці.
Відповідальність
за
порушення
законодавства про охорону праці.
Міжнародні норми в галузі охорони
праці.

5. Рекомендовані джерела:

Худенко, О. Охорона праці домашніх
працівників [Текст] / О. Худенко
// Охорона праці. – Київ, 2013. – № 1
(223). – С. 28-29.
Кравченко, О. Охорона праці в офісі.
Вимоги до робочого місця офісного
працівника [Текст] / О. Кравченко
// Юридичний журнал. – Київ, 2014. – №45. – С. 174-182.
Іванечко, П. Охорона праці в бюджетній
установі [Текст] / П. Іванечко // Балансбюджет. – Київ, 2012. – № 28 (387). – С.
16-19.

6. Рекомендовані джерела:

Гандзюк М. П. Основи охорони праці:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 5-те
вид. – К.: Каравела, 2011. – 383 с.
Основи охорони праці: навч. посіб. / Р.
М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М.
М. Козяр ; під. ред. Р.М.Іваха. – 4-те
вид.,переробл..і допов. – Київ : Кондор,
2011. – 462 с.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.
Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.
Запорожець О.І., Протоєрейський О.С.,
Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи
охорони праці. Підручник. – К.: Центр
учбової літератури, 2009. – 264 с.

7. Законодавчі документи:

Закон
України
«Про Закон
України
«Про
охорону праці».
загальнообов’язкове
Кодекс законів про працю
державне
соціальне
України
страхування
від
Закон України «Основи
нещасного випадку на
законодавства
України
виробництві
та
про охорону здоров’я».
професійного
Кодекс
цивільного
захворювання,
які
захисту України.
спричинили
втрату
Закон
України
«Про
працездатності».
використання
ядерної
України
«Про
енергії та радіаційну Закон
основні
засади
безпеку».
державного
нагляду
Закон
України
«Про
(контролю)
у
сфері
забезпечення санітарного
господарської
та
епідемічного
діяльності».
благополуччя населення».

8. Стан охорони праці в Україні

кількість працюючих в умовах, що не відповідають
установленим нормам з охорони праці, зросла з 15 до
30 відсотків від загальної чисельності працівників і
складає майже 3 млн. людей. ¼ працівників на роботах
з такими умовами праці - жінки. Це негативно
позначається на стані їх здоров’я, спричиняє
порушення перебігу вагітності, викликає вади
розвитку плоду та патологію серед народжених.
За даними Держкомстату в останні роки понад 1,5 млн.
людей працювали в антисанітарних умовах збільшеної забрудненості повітря на робочому місці,
перевищених рівнів шуму та вібрації, важкості та
напруженості праці. У деяких підприємствах кількість
таких працівників складає до 2/3 загальної кількості
працюючих.

9. Стан охорони праці в Україні

За даними Держсанепідем служби України – більше
70% підприємств України не відповідають вимогам
санітарних правил щодо функціонування на них
систем опалення, вентиляції освітлення та роботи
санітарно-побутових приміщень.
Має місце негативна тенденція до збільшення
кількості вперше виявлених профзахворювань, число
яких складає 5000-7000 щорічно.

10.

Стан охорони праці в Україні
Періодичні медичні огляди проводяться формально.
Знижується довіра до медичних закладів - більшість
звернень відбуваються після втрати працездатності.
Майже 17 тис. громадян щороку стають інвалідами
праці, понад 300 тис. осіб одержують компенсацію за
відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва
або професійного захворювання.
За офіційними даними 5.5 млн працівників сфери
малого і середнього бізнесу в Україні перебувають «у
тіні». Вони практично позбавлені права на цільове
медичне обслуговування, пільги та компенсації за
важкі та шкідливі умови праці, допомоги у разі
нещасного випадку.

11.

Тривалість додаткової відпустки працівників занятих у
сфері гостинності
Кондитер та робітники, безпосередньо зайняті
кондитерських печей та плит
біля
Кухар, який працює біля плити
Прибиральник
сміттєпроводів,
роботах у житлових будинках
4
4
на
4
з
дезінфекції
4
Прибиральник
службових
приміщень,
прибиранням мильного приміщення лазні
зайнятий
4
Дезінфектор, зайнятий на роботах
та дезінсекції лазень та санпропускників
зайнятий
Робітник з обслуговування лазні
4
Машиніст двигунів внутрішнього згоряння,
зайнятий
обслуговуванням дизель-генераторних
установок У-12,
У-14 (1-Д-6, 1-Д-12 та інші), а також локомобілів у
приміщеннях.
7
Машиніст холодильних установок
4

12. 1. Основні законодавчі акти про охорону праці.

Основні законодавчі акти
України про охорону праці
Конституція України
Закон України
про охорону
праці
Закон України про
використання ядерної
енергії та радіаційний
захист
Закон України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності
Кодекс цивільного
захисту України
Кодекс законів
про працю
Закон України про
охорону здоров'я
Закон України про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення

13. Галузеві нормативно-правові акти у сферах 55 Готелі, ресторани, громадське харчування; 92.7 Діяльність у сфері відпочинку та

розваг
НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці
для підприємств громадського харчування
НАОП 7.1.30-1.01-78 Правила техніки безпеки
і виробничої санітарії на підприємствах
громадського харчування
НПАОП 92.0-1.02-12 Правила безпеки з
улаштування, безпечної експлуатації та
утримання гірськолижних трас.
НАОП
9.1.50-8.01-88 Сборник типовых
инструкций по охране труда в санаторнокурортной системе профсоюзов

14.

Основна теза
МОП
“Безпечна робота є позитивним фактором
підвищення
продуктивності
праці
та
економічного зростання.
Хвороби та травми не є неминучими
супутниками трудової діяльності, а відсутність
коштів не може
служити виправданням
відсутності уваги до безпеки та здоров’я
робітників”
Хуан Сомавія – Генеральний директор МОП

15.

Конвенція
Дата ратифікації
C2 Конвенція 1919 року о безработице
16:05:1994
C11 Конвенція 1921 року о праве на объединение в сельском хозяйстве
14:09:1956
C14 Конвенція 1921 року о еженедельном отдыхе в промышленности
19:06:1968
C16 Конвенція 1921 року о медицинском освидетельствовании подростков на
борту судов
14:09:1956
C23 Конвенція 1926 року о репатриации моряков
17:06:1970
C27 Конвенція 1929 року об указании веса грузов, перевозимых на судах
17:06:1970
C29 Конвенція 1930 року о принудительном труде
10:08:1956
C32 Конвенція (пересмотренная) 1932 року о защите докеров от несчастных
случаев
17:06:1970
C45 Конвенція 1935 року о применении труда женщин на подземных работах
04:08:1961
C47 Конвенція 1935 року о сорокачасовой рабочей неделе
10:08:1956
C69 Конвенція 1946 року о выдаче судовым поварам свидетельств о
квалификации
17:06:1970
C73 Конвенція 1946 року о медицинском освидетельствовании моряков
17:06:1970
C77 Конвенція 1946 року о медицинском освидетельствовании подростков в
промышленности
14:09:1956
C78 Конвенція 1946 року о медицинском освидетельствовании подростков на
непромышленных работах
14:09:1956
C79 Конвенція 1946 року о ночном труде подростков на непромышленных
работах
14:09:1956

16.

C81 Конвенція 1947 року про інспекцію праці
10:11:2004
C87 Конвенція 1948 року про свободу асоціації та захист права на організацію
14:09:1956
C90 Конвенція (переглянута) 1948 року про нічнум працію підлітків у
промисловості
14:09:1956
C92 Конвенція (переглянута) 1949 року про приміщення для экіпажу
17:06:1970
C95 Конвенція 1949 року про охорону заробітної плати
04:08:1961
C98 Конвенція 1949 року про право на організацію та проведення колективних
переговорів
14:09:1956
C100 Конвенція 1951 року про рівну винагороду
10:08:1956
C103 Конвенція (переглянута) 1952 року про охорону материнства
14:09:1956
C105 Конвенція 1957 року про скасування примусової праці
14:12:2000
C106 Конвенція 1957 року про щотижневий відпочинок у торгівлі та установах
19:06:1968
C108 Конвенція 1958 року про посвідчення особи моряків
17:06:1970
C111 Конвенція 1958 року про дискримінацію у галузі праці та занять
04:08:1961
C113 Конвенція 1959 року про медичний огляд рибалок
17:06:1970
C115 Конвенція 1960 року про захист від радіації
19:06:1968
C116 Конвенція 1961 року про перегляд заключних статей
17:06:1970
C119 Конвенція 1963 року про забезпечення машин захисними пристосуваннями
17:06:1970
C120 Конвенція 1964 року про гігієну у торгівлі та установах
19:06:1968
C122 Конвенція 1964 року про политику в галузі зайнятості
19:06:1968

17.

C124 Конвенція 1965 року про медичне опосвідчення юнаків для підземних робіт
17:06:1970
C126 Конвенція 1966 року про приміщення для рибалок на борту суден
17:06:1970
C129 Конвенція 1969 року про інспекцію праці у сільскому господарстві
10:11:2004
C131 Конвенція 1970 року про встановлення мінімальної заробітної плати
01:03:2006
C132 Конвенція (переглянута) 1970 року про оплачувані відпустки
25:10:2001
C133 Конвенція 1970 року про приміщення для екіпажу (додаткові положення)
24:08:1993
C135 Конвенція 1971 року про представників працюючих
03:09:2003
C138 Конвенція 1973 року про мінімальний вік
03:05:1979
C140 Конвенція 1974 року про оплачувані навчальні відпустки
07:03:2003
C142 Конвенція 1975 року про розвиток людських ресурсів
03:05:1979
C144 Конвенція 1976 року про тристоронні консультації (міжнародні трудові
норми)
16:05:1994
C147 Конвенція 1976 року про мінімальні норми у торговому флоті
17:03:1994
C149 Конвенція 1977 року про сестринский персонал
03:05:1979
C150 Конвенція 1978 року про регулировання питань праці
10:11:2004
C153 Конвенція 1979 року про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на
дорожньому транспорті
09:06:2008
C154 Конвенція 1981 року про колективні переговори
16:05:1994
C155 Конвенція 1981 року про безпеку і гігієну праці у виробничому середовищі
04.01.2012

18.

C156 Конвенція 1981 року про працівників із сімейними обов’язками
11:04:2000
C158 Конвенція 1982 року про припинення трудових стосунків
16:05:1994
C159 Конвенція 1983 року про професійну реабілітацію та зайнятість
інвалідів
15:05:2003
C160 Конвенція 1985 року про статистику праці
15:08:1991
C161 Конвенція 1985 року про служби гігієни праці
17:06:2010
C173 Конвенція 1992 року про захист вимог працівників у разі
неплатоспроможності їхньої підприємця
01:03:2006
C174 Конвенція 1993 року про запобігання великих промислових аварій
15.06.2011
C176 Конвенція 1995 року про безпеку та гігієну праці на шахтах
15.06.2011
C182 Конвенція 1999 року про найгірші форми дитячої праці
14:12:2000
C184 Конвенція 2001 року про безпеку і гігієну праці у сільському
господарстві
01:12:2009

19. Директива 89/391ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників»

містить
загальні
принципи
щодо
запобігання
професійним ризикам, захисту безпеки і здоров'я,
виключення ризику і нещасних випадків, інформування,
консультацій, пропорційної участі відповідно до
національного законодавства та/або практики, навчання
працівників та їх представників, а також загальні правила
впровадження названих принципів.
Рамкова Директива вказує, що, вищий на момент її
прийняття рівень вимог у державах-членах ЄС був
прийнятий як мінімальний рівень вимог при узгодженні
національних законодавств з охорони праці.

20. Конституція України (ВВР, 1996, № 30, ст. 141, із змінами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від

Конституція України
(ВВР, 1996, № 30, ст. 141,
із змінами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від 01.02.2011,
ВВР, 2011, № 10, ст.68 № 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142
№ 742-VII від 21.02.2014)
Стаття 43. Кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на
відпочинок.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний
захист, що включає право на забезпечення їх у
разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з
незалежних від них обставин, а також у старості
та в інших випадках, передбачених законом.

21. Закон України “Про охорону праці” Прийнятий ВР України 14 жовтня 1992 р. зі змінами ... N 459-VI від 16.10.2012)

Закон України “Про охорону праці” Прийнятий
ВР України 14 жовтня 1992 р. зі змінами ... N 459VI від 16.10.2012)
Розділ І Загальні положення
Основні поняття
Дія закону
Основні принципи державної політики в галузі
охорони праці

22. Розділ ІІ Гарантії прав на охорону праці

закріплює право працівника відмовитись від робіт, що
загрожують його здоров’ю та життю
зобов’язує роботодавців
інформувати працівника про умови праці
виплачувати компенсації за шкідливість умов праці
або в разі смерті працівника
забезпечувати соціальне страхування працівників
відшкодовувати шкоду заподіяну на виробництві
письмово інформувати про зміни виробничих умов або
пільг
забезпечувати
спецодягом
та
засобами
індивідуального захисту
забороняє
використовувати
працю
жінок
і
неповнолітніх на важких і шкідливих роботах
зобов’язує створювати для інвалідів робочі місця з
урахуванням медичних рекомендацій

23. Розділ ІІІ Організація охорони праці

Зобов’язує роботодавця створити безпечні і здорові умови
праці
створити систему управління охороною праці на
підприємстві
забезпечити її функціонування
окреслює обов’язки працівників
у забезпеченні особистої та загальної безпеки та здоров’я
у дотриманні вимог нормативних актів з охорони праці
щодо проходження медичних оглядів
окреслює відповідальність працівників
містить порядок створення служби охорони на
підприємствах з різною кількістю працюючих
містить порядок оплати праці керівника та службовців
служби охорони праці
окреслює права та обов’язки служби охорони праці
закріплює порядок навчання з питань охорони праці та ін.
визначає порядок фінансування охорони праці

24. Розділ ІV Стимулювання охорони праці

Окреслює
засоби
економічного
стимулювання працівників за активну
участь у запровадженні заходів з
охорони праці
Відшкодування збитків за порушення
правил охорони праці
Покладає
витрати
на
ліквідацію
наслідків аварій та пов’язані з ними
витрати на роботодавця

25. Розділ V Нормативно-правові акти з охорони праці

Перелік
документів обов’язкових до
виконання
Порядок їх перегляду
Обов’язковість зазначення вимог щодо
охорони праці у документах на
технологічні процеси та засоби праці та
порядок їх погодження
Дія нормативно правових актів з охорони
праці

26. Розділ VІ Державне управління охороною праці

Визначає органи державного управління
охороною праці
порядок
здійснення
державного
управління охороною праці
порядок
проведення досліджень з
охорони праці

27. Розділ VІІ Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці

Визначає
уповноважені державні та
громадські органи з нагляду за охороною
праці
Права і відповідальність посадових осіб

28. Розділ VІІІ Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Штрафні санкції до юридичних та
фізичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману
працю, посадових осіб та працівників.
Відповідальність за порушення вимог
щодо охорони праці

29. Кодекс законів про працю України (затв. Законом № 322-VIII від 10.12.71 Із змінами, внесеними згідно із Законами ... № 1275-VII

від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942 )
Кодекс
законів про працю
України
регулює
трудові
відносини всіх працівників, …
встановлює високий рівень
умов праці, всемірну охорону
трудових прав працівників.

30. Глава І Загальні положення

Завдання Кодексу законів про працю України
Основні трудові права працівників
Рівність трудових прав громадян України
Регулювання трудових відносин
Законодавство про працю
Гарантії забезпечення права громадян на працю
Особливості регулювання праці деяких категорій працівників
Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за
межами своїх держав
Співвідношення міжнародних договорів про працю і
законодавства України
Недійсність умов договорів про працю, які погіршують
становище працівників
Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціальнопобутові пільги

31. Глава II КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Колективний договір
Сфера укладення колективних договорів
Сторони колективного договору
Зміст колективного договору
Колективні переговори, розробка і укладення
колективного договору, відповідальність за його
виконання
Реєстрація колективного договору
Недійсність умов колективного договору
Строк чинності колективного договору
Поширення колективного договору на всіх працівників
Контроль за виконанням колективного договору
Звіти про виконання колективного договору

32. Глава III ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Трудовий договір
Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору
Строки трудового договору
Укладення трудового договору
Реєстрація трудового договору
Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі
відомості та документи
Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі,
організації
Випробування при прийнятті на роботу
Строк випробування при прийнятті на роботу
Результати випробування при прийнятті на роботу
Обов'язок
власника
або
уповноваженого
ним
органу
проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце
Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу

33.

Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором
Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену
трудовим договором
Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою
Підстави припинення трудового договору
Розірвання трудового договору
Продовження дії строкового трудового договору на невизначений
строк
Переважне право на залишення на роботі при вивільненні
працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
Переважне право на укладення трудового договору у разі
поворотного прийняття на роботу
Вихідна допомога
Відсторонення від роботи
Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести
розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку
Трудові книжки
Видача довідки про роботу та заробітну плату

34. КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КОДЕКС
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УКРАЇНИ
регулює
відносини, пов’язані із захистом
населення,
територій,
навколишнього
природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій, реагуванням на них,
функціонуванням єдиної державної системи
цивільного захисту, та визначає повноваження
органів державної влади … права та обов’язки
громадян України, іноземців та осіб без
громадянства,
підприємств,
установ
та
організацій незалежно від форми власності.

35. Закон України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили
втрату працездатності

36.

визначає правову основу, економічний
механізм та організаційну структуру
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування громадян від
нещасного випадку на виробництві та
професійного
захворювання,
які
призвели до втрати працездатності або
загибелі застрахованих на виробництві
(далі - страхування від нещасного
випадку).

37. Міжгалузеві норамтивно-правові акти з охорони праці

Міжгалузеві
норамтивноправові акти з охорони праці
Державні нормативні акти з охорони праці кодуються
(вноситься позначка нормативного акта)
НПАОП 0.00-4.03-04 назва документа
Абревіа
тура
Вид економічної діяльності
Вид державних
нормативних актів
Порядковий номер нормативного
акту (в межах даного виду)
код
Вид економічної діяльності
економічної
діяльності
Вид
нормативного
акту
74
Інша професійна, наукова та
технічна діяльність
1-правила; 2переліки; 3норми;
74.9
Інша професійна, наукова та
технічна діяльність, не віднесена до
інших угруповань
4-положення;
74.90
Інша професійна, наукова та
технічна діяльність, не віднесена до
інших угруповань
5-інструкції; 6порядки; 7інші
Рік
затвердж
ення

38. Міжнародна організації праці, основні конвенції МОП

спеціалізована установа Організації Об'єднаних націй
(ООН). Була заснована у 1919 році. В роботі МОП
беруть участь представники роботодавців, організацій
трудящих та представники урядових структур. У 1946
році МОП стала першою спеціалізованою установою
ООН. Сьогодні членами МОП є 183 країни.
З 1919 р. МОП прийняла близько 200 Конвенцій і
Рекомендацій з широкого спектра питань у сфері
праці.
Україною ратифіковано усього 69 конвенцій, з яких 61
чинна, а 8 - денонсовано
English     Русский Правила