159.08K
Категория: ХимияХимия

Комплексті қосылыстар

1.

2.

3.

Анионды •K4[Fe(CN)6]
Катионды •[Cu(NH3)4]SO4
Бейтарап •[Pt(NH3)2Cl4]

4.

2 – ди
3 – три
4 – тетра
5 – пента
6 – гекса
7 - гепта
Cl (-1) – хлоро
ОН (-1) – гидроксо
CN (-1) – циано
NО2 (-1) – нитро
H2O (0) – аква
NH3 (0) - аммино
Na2[Pt(CN)4Cl2] – натрийдің дихлоро тетрациано платинаты
[Cu(NH3)4]SO4 – мыстың тетраамино сульфаты
K2[СuCl4] – калийдің тетрахлорокупраты
[Pt(NH3)2Cl4] – платинаның(IV)тетрахлородиамині

5.

AlCl3 + 6NaOH = Na3[Al(OH)6] + 3NaCl
AlCl3 + 4NaOH = Na[Al(OH)4] + 3NaCl
ZnSO4 + 4NaOH = Na2[Zn(OH)4] + Na2SO4
FeCl2 + 6KCN = K4[Fe(CN)6] + 2KCl
Fe2(SO4)3 + 12KCN = 2 K3[Fe(CN)6] + 3K2SO4

6.

Сулы ерітінділердегі кешенді қосылыстар сыртқы және ішкі сфераларға
толығымен диссоциацияланады.
[Ni(NH3)6]SO4 диссоциациясы
1) [Ni(NH3)6]SO4 = [Ni(NH3)6]2+ + SO422) [Ni(NH3)6]2+ → Ni2+ + 6NH3
K4[Fe(CN)6] диссоциациясы
1) K₄[Fe(CN)₆] → 4K⁺ + [Fe(CN)₆]⁴⁻
2) [Fe(CN)₆]⁴⁻ ⇄ Fe²⁺ + 6CN⁻
English     Русский Правила