Майстер-клас “Компетентнісний підхід до підготовки педагогів для роботи в умовах інклюзії .”
І. Панель проблеми Модель сучасної освіти
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД:
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД:
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД:
Правовою основою реалізації інклюзивної освіти в Україні є:
Завдання модернізації освіти
ІІ. Способи вирішення проблеми Ієрархія компетентностей
Компоненти та елементи структури моделі
Основні завдання теоретичного моделювання
Модель інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
Функції післядипломної освіти:
Завдання післядипломної освіти:
ІІІ. Кроки до мети
Факти з дослідження проблем педагогічної діяльності сучасного вчителя
Гіпотеза дослідження
Мета дослідження
Структура психологічної готовності
Порівняльні дані щодо сформованості психологічної готовності у педагогів до інноваційної діяльності ( серед вчителів початкової
Психологічна готовність
Модель формування психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності
Компетентність – це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, особистісних якостей учителя, діалектичний перебіг
Ключові компетентності вчителя інклюзивного класу
Загально-фахові компетентності вчителя інклюзивного класу
Спеціально-фахові компетентності вчителя інклюзивного класу
Професіограма вчителя для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
На підставі наведеного аналізу ми дійшли таких висновків:
ІV. Результат Висновки
Контакти
2.00M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів для роботи в умовах інклюзії

1. Майстер-клас “Компетентнісний підхід до підготовки педагогів для роботи в умовах інклюзії .”

Савчук Людмила Олександрівна,
к.п.н., професор, завідувач кафедри педагогіки, психології
та корекційної освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
LOGO

2. І. Панель проблеми Модель сучасної освіти

Нормативноправова
база
Учень
Учитель
Зміни
структурнозмістового
характеру
Модель
учня
www.themegallery.com
Company Logo

3.

Від сегрегації до інклюзії
СЕГРЕГАЦІЯ
ІНТЕГРАЦІЯ
ІНКЛЮЗІЯ
www.themegallery.com
Company Logo

4. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД:

Від навчання окремих категорій дітей з ООП до
диференційованої системи
спеціальної освіти:
початок ХХ с. – середина 1960-х р. –
медична модель - сегрегація
створення спеціальних шкіл за діагнозом
Медична модель ВИЗНАЧАЄ, що людина з
особливостями розвитку – це хвора людина і
її потрібно перш за все лікувати в спеціальних
закладах
www.themegallery.com
Company Logo

5. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД:

Від ізоляції до інтеграції середина 1960-х –
середина 1980-х рр. – модель нормалізації –
інтеграція
Концепція нормалізації – ставить АКЦЕНТ на
вихованні дитини з ООП в дусі культурних
норм, прийнятих в суспільстві, в якому вона
живе.
Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення
дітей з ООП в існуючий освітній простір.
УЧЕНЬ → вміння → звичайний клас
/як краще пристосувати дитину до життя в
дитячому колективі/
www.themegallery.com
Company Logo

6. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД:

Середина 1980-х р. – наш час – модель включення/залучення
- інклюзія
В основі моделі лежать –ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕС, які
передбачають отримання більших можливостей в навчанні
та соціальному житті для всіх дітей, в тому числі дітей з
особливими освітніми потребами.
Відмінність у підходах (інклюзія/інтеграція) полягає у
визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, щоб
воно враховувало і пристосовувалось до індивідуальних
потреб людей, а не навпаки.
УЧЕНЬ → звичайний клас → вміння (за підтримки)
/зміни, які має здійснити школа – навчальне середовище,
плани, методи роботи, матеріали тощо, щоб забезпечити
індивідуальні потреби кожної дитини/
www.themegallery.com
Company Logo

7. Правовою основою реалізації інклюзивної освіти в Україні є:

Конституція України,
закони України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про реабілітацію інвалідів в
Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про охорону дитинства",
Укази Президента України від 20.03.2008 № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні",
від 18.12.2007 № 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями",
постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних
груп населення на 2009-2015 роки "Безбар’єрна Україна",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р "Про затвердження плану заходів щодо
запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012
року»,
Наказ МОНМС №912 від 01.10.10 року «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».
Наказ МОНМС №1/9-640 від 23.08.2008р. “Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ”.
«Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженимфізичними можливостями» від
10.06.2011 №568
«Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державноїцільової програми на період
до 2020 року» від 01.10.2012 №1063Листи Міністерства освіти і науки України:
«Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» від 26.07.2012
№1/9-529
«Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384
«Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 №1/9-675
«Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладахз
інклюзивним навчанням» від 28.09.2012 №1/9-694
www.themegallery.com
Company Logo

8. Завдання модернізації освіти

- формування нової філософії державної
політики щодо дітей з особливими
освітніми потребами;
- удосконалення нормативно-правової
бази у відповідності до міжнародних
договорів у сфері прав людини;
- реалізація та поширення моделі
інклюзивного навчання дітей у
дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах.
www.themegallery.com
Company Logo

9.

Завдання школи:
Організувати навчально-виховний процес, який
би задовольняв освітні потреби всіх дітей.
Розробити систему надання спеціальних освітніх і
фахових послуг для дітей з особливими освітніми
потребами.
Створити позитивний клімат у шкільному
середовищі та поза його межами.
www.themegallery.com
Company Logo

10.

Медична модель
Соціальна
працездатність
Асоціації
Спеціалісти
Трудотерапія
Недоступність
оточення
Шкільний психологНедооцінка
Спеціальні школи
Тренінгові центри
Задоволення базових потреб,
одержання мінімуму послуг
Дискримінація при
працевлаштуванні
Недоступність
освіти
Спеціальний
транспорт
Порушення
здоров‘я є
проблемою
Лікар
Соціальна
модель
Основні
проблеми у
суспільстві
Недоступність
транспорту
Роздільні
послуги
Недоступність
інформації
Бідність
Люди з інвалідністю борються за
рівність у партнерстві з іншими

11.

Проблема зараз
забезпечення права
дитини на якісну освіту з обов‘язковим
наданням корекційно-реабілітаційних послуг
Методика
навчання
кожної
категорії
дітей
різна
Спеціаліст
(фахівець) з
корекційної
педагогіки
потрібен для
допомоги
Інноваційні
практики та
переоцінка
ролі науки
(практика
зараз
випереджає
науку).
Це ознака
часу.
Потреба у новій моделі
корекційно-реабілітаційної
допомоги має поєднувати
медичну, психологічну та
соціальну допомоги
Потреба в
командній
роботі на
макро- та
мікро- рівнях
Розробка
управління
нею в
об’єднанні
зусиль
різними
відомствами

12. ІІ. Способи вирішення проблеми Ієрархія компетентностей

ключові (надфахові) – проявлення в контексті
діяльності людини;
загально-фахові (пов'язані з напрямом діяльності) –
соціогуманітарні, екологічні, психологічні,
дефектологічні).
спеціально-фахові (часткові,за спеціальністю)
www.themegallery.com
Company Logo

13. Компоненти та елементи структури моделі

Цільовий
Оціночнорезультативний
(цілі,
принципи,
завдання)
Змістовий
(функції,
основні
напрями
діяльності)
www.themegallery.com
Операційнодієвий
(критерії,
показники)
(етапи, форми,
методи, умови)
Company Logo

14. Основні завдання теоретичного моделювання

Розробка принципів інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами на основі визначення умов
їх перебування в масових навчальних закладах
Забезпечення організаційно-педагогічних умов
Надання корекційно-реабілітаційної допомоги
Інтенсифікація процесу підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів
Розробка змісту і методів корекційно-розвивального навчання
www.themegallery.com
Company Logo

15. Модель інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку

Діагностика
Науковоорганізаційне
забезпечення
Науковометодичне
забезпечення
Кадрове
забезпечення
Інклюзивне
навчання
Освітня підготовка
www.themegallery.com
Соціальна реабілітація
Корекція розвитку
Company Logo

16. Функції післядипломної освіти:

компенсаторна (ліквідація прогалин у базовій освіті)
адаптивна (оперативна підготовка й перепідготовка до змін
виробничому й суспільному житті)
у
розвивальна (забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення
знаннями, задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та
духовних потреб особистості)
www.themegallery.com
Company Logo

17. Завдання післядипломної освіти:

взаємодоповнення професійного та особистісного зростання;
розширення ступеню усвідомлення педагогом подій, що відбуваються
на всіх рівнях взаємодії зі світом;
формування сучасного стилю мислення;
засвоєння ефективних стратегій і технік самореалізації;
доопрацювання складових професійної діяльності, які раніше не були
засвоєні;
створення та постійний розвиток кожним педагогом власної
індивідуальної системи діяльності.
www.themegallery.com
Company Logo

18.

Викладач системи післядипломної освіти
по-новому
працювати
на
аксіологічно
му рівні
стимулюват
и творчу
активність
та
формувати
потреби у
подальшому
розвитку
на
інформатив
ному рівні
відслідковув
ати
найбільш
цікаві та
корисні
напрямки
розвитку
науки і
практики
www.themegallery.com
на
діяльнісному
рівні надавати
техніки та
прийоми
ефективної
роботи. Вміти
встановлюват
и між
предметні
зв’язки і т.д.
мати ґрунтовні
методичні,
загальноосвітні та
базові знання,
рівень
компетентності
вищий від
нормативного
викладач повинен
не лише надавати
певні знання, а й
бути взірцем
професіоналізму,
майстерності,
творчого
ставлення до
діяльності
Company Logo

19. ІІІ. Кроки до мети

www.themegallery.com
Company Logo

20. Факти з дослідження проблем педагогічної діяльності сучасного вчителя

76,6% вчителі-жінки
це явна фемінізація навчально-виховного процесу
51,1% - віком
від 40 років
старіння педагогічних кадрів
70,1 %
опитаних не готові впроваджувати у власну практику інноваційні
форми роботи
33,1%
педагогів при можливості бажали б змінити місце роботи і свою
спеціальність
44,7%
35,6%
стримуючим фактором від зміни діяльності є любов до дітей та
відсутність перспективи іншої роботи
50,4%
позитивним є почуття потрібності дітям та можливість бачити
результати своєї праці
47,1%
негативним чином на педагогічній діяльності позначаються
конфліктні ситуації;
відсутність в учнів бажання вчитися, погана поведінка учнів;
втома та нестриманість самого вчителя
28,9%
57%
Company Logo

21.

Характер утруднень педагогів
Зміст утруднення
Кількісна
характеристика %
1. Поглиблення знань зі спеціальної педагогіки та психології, методики
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
45
2. Знання особливостей їх розвитку
35
3. Вміння знайти індивідуальний підхід та зрозуміти дитину
21
4.Вміння співпрацювати з іншими фахівцями та використовувати їхні
поради
17
5. Гнучкість у виборі форм і методів роботи, які найбільше
відповідають конкретній дитині
15
6. Високий рівень майстерності, професійності, вміння протистояти
труднощам та знаходити вихід зі складних ситуацій
12
7. Досвід роботи та вміння спілкуватись з дітьми та їх батьками
8
8. Адекватне сприйняття дітей з особливими освітніми потребами
2
www.themegallery.com
Company Logo

22. Гіпотеза дослідження

Готовність
педагогів
Модель роботи
колективу
Цілісна система
роботи з
виявлення,навчання,
виховання, корекції
дітей
Ефективність
Інклюзивної
освіти
www.themegallery.com

23. Мета дослідження

Об”єкт
дослідження
Text
готовність
педагогів до роботи в
умовах інклюзії
Педагогічні умови
формування
готовності
педагога
до роботи
в умовах
інклюзії
Предмет
дослідження
особливості роботи з
педагогами щодо
ознайомлення їх зі
специфікою
виявлення дітей з осо
бливими освітніми
потребами
та організації їх
навчання
Модель професійної компетентності педагога
інклюзивного закладу

24. Структура психологічної готовності

Компоненти
Показники
Мотиваційний
1.
2.
Позитивне ставлення до інклюзивної освіти.
Бажання займатися навчанням дітей з особливими потребами.
Когнітивний
1.
2.
Наявність необхідних знань про дітей з особливими освітніми потребами.
Володіння навчальними стратегіями, методиками, технологіями.
Гностичний
1.
Володіння способами та прийомами для навчання дітей з особливими
освітніми потребами.
Емоційно-
1.
2.
Здатність відчувати задоволення від роботи з особливими дітьми.
Самоконтроль.
1.
2.
Самооцінка своє професійної діяльності.
Творчий саморозвиток.
вольовий
Оцінний
www.themegallery.com

25. Порівняльні дані щодо сформованості психологічної готовності у педагогів до інноваційної діяльності ( серед вчителів початкової

школи – 126 опитаних)
Компоненти
Показники
Констатувальний етап
Контрольний етап
Мотиваційний
1.
2.
Позитивне ставлення до інклюзивної освіти.
Бажання займатися навчанням дітей з
особливими потребами.
23%
21%
71%
53%
Когнітивний
1.
Наявність необхідних знань про дітей з
особливими освітніми потребами.
Володіння навчальними стратегіями,
методиками, технологіями.
15%
42%
44%
64%
Гностичний
1.
Володіння способами та прийомами для
навчання дітей з особливими освітніми
потребами.
25%
53%
Емоційно-
1.
2.
Здатність відчувати задоволення від роботи
з особливими дітьми.
Самоконтроль.
25%
30%
65%
62%
1.
2.
Самооцінка своє професійної діяльності.
Творчий саморозвиток.
45%
40%
61%
53%
2.
вольовий
Оцінний
www.themegallery.com

26. Психологічна готовність

Психологічна готовність педагогів до
інноваційної діяльності –
інтегрована якість особистості, яка
включає систему мотивів, станів, знань,
умінь і навичок певного досвіду вчителя,
особистісних якостей, які забезпечують
успішну педагогічну діяльність
www.themegallery.com

27.

Психологічна готовність до інноваційної діяльності – це складне цілісне
утворення психіки людини. Має складну динамічну структуру, яка включає
такі компоненти: мотиваційний (усвідомлення своїх потреб, інтересів,
вимог суспільства, колективу); орієнтаційний (усвідомлення цілей,
реалізація яких забезпечить розв’язання певного завдання, осмислення і
оцінка умов, за яких відбуватимуться майбутні дії, актуалізація досвіду);
вольовий (мобілізація сил у відповідності з умовами праці та завданнями,
самоконтроль, самонавіювання в процесі досягнення цілей); оцінний
(оцінка співвідношення власних можливостей, рівня домагань та ступеня
досягнення певного результату).
Процес формування психологічної готовності до інноваційної діяльності має
свою специфіку, зумовлену віковими та професійними особливостями
педагогів. Серед особливостей провідними виступають: почуття
потрібності дітям та можливість бачити результати своєї праці, адекватне
сприйняття дітей з особливими потребами, індекс власного потенціалу
особистості, гнучкість у виборі форм і методів роботи, комунікативні
уміння, стресостійкість.
Педагогічними умовами формування психологічної готовності до інноваційної
діяльності визначено: психолого-рефлексивну спрямованість навчання;
мотивацію до інноваційної діяльності та наявність позитивних емоційних
стимулів, занурення педагогів в активну інноваційну діяльність.
www.themegallery.com
Company Logo

28.

Встановлено, що у процесі формування психологічної готовності до
інноваційної діяльності значну роль відіграють: позитивний емоційний настрій
у педагогів, визначення вмотивованості, елементи заохочення, надання та
використання допомоги, підтримка адміністрації закладу, прагнення до
творчості.
Зафіксовані наступні змістово-динамічні тенденції формування психологічної
готовності педагогів до інноваційної діяльності:
темпи формування психологічної готовності педагогів до інноваційної
діяльності зумовлені змістом науково-методичної роботи в післядипломній
освіті;
формування психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності
залежить від спрямованості навчальних занять на курсах підвищення
кваліфікації та змісту навчальних програм;
прослідковується залежність у формуванні психологічної готовності педагогів
до інноваційної діяльності від стану та розвитку емоційної сфери педагогів,
наявності емпатійного ставлення до інших людей.
www.themegallery.com
Company Logo

29. Модель формування психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності

І етап
ІІ етап
ІІІ етап
Когнітивнозбагачувальний
Діяльнісний
Емоційнорегулятивний
Мета:
формування
теоретичного багажу
знань, зміна поглядів на
філософію освіти.
Форми і методи
роботи:
корекція навчальних
планів і програм;
запровадження
моніторингу інноваційної
діяльності;
інтерактивних форм
роботи з педкадрами.
Педагогічні умови:
Психолого-рефлексивна
спрямованість навчання.
Мета:
формування та
активізація психологічної
готовності до
інноваційної діяльності.
Форми і методи
роботи:
тренінги; ситуаційні
вправи; “кейс-стаді”;
напрацювання
спецкурсів; організація
роботи ТНДК.
Педагогічні умови:
мотивація до
інноваційної
діяльності,використання
позитивних емоційних
стимулів.
Мета:
стимулювання
педагогів та освітніх
закладів до
запровадження
інновацій.
Форми і методи
роботи:
семінари; “круглі
столи”, конференції;
робота лабораторії
інклюзивної освіти;
участь у виставкахконкурсах; видання
посібників.
Педагогічні умови:
залучення педагогів до
активної інноваційної
діяльності.
www.themegallery.com

30. Компетентність – це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, особистісних якостей учителя, діалектичний перебіг

яких
забезпечує
ефективність
та
Діти з
результативність
педагогічної діяльності
соціальними
проблемами
www.themegallery.com
Company Logo

31. Ключові компетентності вчителя інклюзивного класу

Менеджерська
Соціальна
Загальнокультурна
Здоров'язберігаюч
а
Інформаційна
Громадянська
Планувальн
а.
Здатність до
співпраці.
Здатність до
розвитку
особистості.
Використанн
я ІКТ.
Організаційн
а
Ефетивне
застосуванн
я стратегії
спілкування.
Здатність до
збереження
власного
здоров'я.
Соціальноактивна
життєва
позиція.
Мотиваційна
.
Контрольна.
Рефлексивн
а.
Володіння
мовами
(російська,
українська,
іноземні
мови).
Володіння та
застосуванн
я навичок
здорового
способу
життя.
Гармонізація
фізичного,
психічного,
соціального
здоров'я.
Здатність до
захисту
власних
прав.
Готовність
до
виконання
громадянського
обов'язку.

32. Загально-фахові компетентності вчителя інклюзивного класу

Домінуючі функції
Якості, що
Особистісні якості
забезпечують
успішну професійну
діяльність
Проектувальна.
Аналіз стану в
учнівському колективі.
Цілепокладання.
Управлінська.
Підготовка до
вирішення проблем.
Навчальна.
Адаптація та
модифікація навчання.
Організаційна.
Робота в команді.
Контроль та оцінювання
досягнень.
Енергійність.
Ерудованість.
Цілеспрямованість.
Гуманність.
Толерантність.
Вимогливість.
Гнучкість,
Креативність.

33. Спеціально-фахові компетентності вчителя інклюзивного класу

Базові
Процесуальні
Наявність
Навчальна діяльність
педагогічного досвіду. з дітьми різного рівня
розвитку.
Наявність та
поповнення знань і
Методичне та
умінь з психології та
дидактичне
спеціальної
забезпечення
педагогіки,
навчально-виховного
інноваційних
процесу у класі.
технологій навчальнокорекційної роботи
Консультативна
робота.
Результуючі
Ефективність
навчання учнів.
Позитивні стосунки у
дитячому колективі та
з батьками.
Позитивна динаміка
соціального розвитку
учнів, результативні
портфоліо.

34.

Структура моделі “Квітка”
модель взаємодії викладача та слухачів
курсів підвищення кваліфікації під час проведення навчальних занять
Вклад педагога / роль викладача
Матеріали
Внесок
слухачів
Цілі
Взаємопогодженість
Оцінювання
Діяльність
Кінцевий
результат
www.themegallery.com
Company Logo

35.

Моделі та схеми підготовки вчителя до роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами.
Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
Обласний
рівень
Розробка принципів інклюзивної освіти та забезпечення
організаційно-педагогічних умов
Консолідація зусиль державних та громадських організацій для
вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями
Розробка змісту і методів корекційно-розвиавльного навчання
дітей з особливими освітніми потребами
Виявлення педагогічних умов формування готовності педагогів
до роботи в умовах інклюзивного навчання
Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості
готовності педагогів до роботи в умовах інклюзії
Моделювання системи роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами
Моніторинг готовності педагогів до роботи в умова х
інклюзивного навчання
www.themegallery.com
Засідання НДЛ
інклюзивної освіти
Курси підвищення
кваліфікації
Науково-практичні
конференції
Проблемні семінари
Майстер-класи
Круглі столи
Групове та
індивідуальне
консультування
Company Logo

36.

Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
Районний
рівень
Визначення базових експериментальних закладів
Адаптація закладів до задоволення потреб дітей з особливими
освітніми потребами
Створення консультативних центрів для батьків дітей з
особливими освітніми потребами
Об’єднання зусиль державних та громадських організацій для
вирішення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями
Розробка моделей системи роботи з педагогами, батьками
Надання корекційно-реабілітаційної допомоги «особливим»
дітям
Моніторинг стану розвитку інклюзивної освіти району
www.themegallery.com
Районні
методоб’єднання
Проблемні семінарипрактикуми
Круглі столи
Батьківські форуми
Громадські слухання
Засоби педагогічної
релаксації
Company Logo

37.

Структурна схема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
Шкільний
рівень
Визначення умов перебування дітей з особливими освітніми
потребами
Налагодження цілісної системи роботи педколективу
Створення позитивного іміджу інклюзивної освіти серед
педагогів
Мотивація педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання
Розробка системи роботи з батьками
Забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального
супроводу дітей з особливими освітніми потребами
Діагностика готовності педагогів до роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами
Впровадження інноваційних технологій щодо роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами
Створення індивідуальної програми розвитку дитини
www.themegallery.com
Педради
Тренінги
Семінари
Самоосвіта
Ділові ігри
Відкриті уроки
Круглі столи
Засідання творчих
груп
Засідання
мультидисциплінарни
х команд
Company Logo

38. Професіограма вчителя для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Соціальне
спрямування
Професійно- педагогічне
спрямування
Соціальні потреби
Знання загальної педагогіки та психології, які
стосуються природи та закономірностей психічного
розвитку особистості
Риси характеру, які виражають
соціальну та професійну
спрямованість
Знання індивідуально-психологічних особливостей
дитини з тими чи іншими проблемами в розвитку
Риси характеру, які виражають
ставлення до вихованців і людей
взагалі,вольові та емоційні риси
Вміння аналізувати педагогічні факти, явища,
процеси
Педагогічний такт
Знання з основ анатомо-фізіологічного розвитку
учнів, причин виникнення та проявів хвороб нервової
системи
Педагогічна освіченість та
майстерність
Знання засобів і методів корекції пізнавальних
процесів

39. На підставі наведеного аналізу ми дійшли таких висновків:

Проблема компетентнісного підходу у підвищенні кваліфікації педагогів до
запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми
потребами є актуальною та важливою. Оскільки має бути сформована
модель професійної компетентності вчителя інклюзивної школи.
Професійна компетентність вчителя інклюзивної школи включає широке
коло проблем соціальних, психологічних, професійних, корекційних.
Процес формування професійної компетентності вчителя та формування
готовності до інтегрованого та інклюзивного навчання - це складний і
багатоплановий процес, який відбувається протягом всього життя
особистості вчителя та розв’язується за допомогою школи, методичної
служби, психологічного супроводу та інституту післядипломної педагогічної
освіти.
www.themegallery.com
Company Logo

40. ІV. Результат Висновки

У перспективі: збільшення закладів
освіти, в яких навчатимуться діти з
особливими освітніми потребами;
Залучення педагогів спеціальних шкілінтернатів до надання освітніх послуг
дітям з особливостями психофізичного
розвитку, що навчаються в інклюзивних
закладах, створення ресурсних центрів
на базі шкіл-інтернатів

41.

Створення механізму отримання
освітніх послуг дітьми з особливими
освітніми потребами, які інтегровані у
загальноосвітні (дошкільні) навчальні
заклади шляхом залучення вчителівлогопедів логопедичних пунктів при
дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах та інших
необхідних фахівців.

42.

Поступове переведення деякої кількості
дітей, що навчаються за індивідуальною
формою навчання у ЗНЗ, на навчання
за умовами інклюзії у загальноосвітніх
навчальних закладах.

43. Контакти

Дякую за увагу!
Кафедра педагогіки,психології та корекційної
освіти РОІППО
Т.р. 64-96-62
Т.м. 066-330-33-10
[email protected]
English     Русский Правила