Костянтинівське міське управління освіти Науково-методична комісія з виховної роботи
Тема семінару:
Мета семінару:
Задачі семінару:
Поняття “ інновація ”
Педагогічні інновації
Схема впровадження інноваційних технологій
Алгоритм впровадження новітніх технологій виховання
Реалізація задач виховної роботи
Реалізація задач виховної роботи
Реалізація задач виховної роботи
Реалізація задач виховної роботи
Портфоліо
Завдання портфоліо:
Типи портфоліо
Тренінг
Мета тренінгу:
Методи тренінгу
Проектна діяльність
Метод проектів:
Типи проектів
Мета курсу:
Реалізація курсу
Дякуємо за увагу!
2.95M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Семінар заступників директорів з виховної роботи

1. Костянтинівське міське управління освіти Науково-методична комісія з виховної роботи

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16
Семінар
заступників директорів з
виховної роботи
11.02.2010
ЗОШ № 16

2. Тема семінару:

“ Пошук та застосування інноваційних
технологій спрямованих на розвиток і
саморозвиток
творчої
відповідальної
особистості та формування у вихованців
життєвої й соціальної компетентності,
культури
життєвого
самовизначення.
Впровадження курсу “Донеччинознавство.”
ЗОШ № 16

3. Мета семінару:

підвищення
рівня
інноваційної
грамотності учасників семінару, які
визначають розвиток виховного процесу в
умовах
реалізації
компетентнісного
підходу в навчальних закладах міста,
розширення нових можливостей виховної
роботи та їх реалізація.
ЗОШ № 16

4. Задачі семінару:

- акцентувати увагу на необхідність впровадження в
практику виховної роботи навчальних закладів
інноваційних технологій;
- ознайомити з інноваційними формами і методами
роботи педагогічного колективу школи;
- обговорити загальні принципи та форми роботи
щодо впровадження навчально-виховного курсу
“Донеччинознавство”;
- визначати роль і місце заступника директора з ВР
відносно
забезпечення
умов
неперервного
вдосконалення
й
розвитку
професійної
компетентності педагогічних кадрів.
ЗОШ № 16

5.

“ Не забуваймо, що в школі дитина не
тільки вчиться. У школі вона живе.
Там, де вихователі забувають цю
істину, навчання стає важким тягарем.
Там, де навчання виступає як
невід'ємна частина багатогранного
духовного життя, воно для дитини
бажане й захоплююче. ”
В. Сухомлинський
ЗОШ № 16

6. Поняття “ інновація ”

Інновація
(італ. innovatione новина,
нововведення)— нові форми організації праці
та управління, нові види технологій, які
охоплюють не тільки окремі установи та
організації, а й різні сфери.
Інновація
педагогічна

процес
становлення, поширення й використання
нових засобів ( нововведень ) для розв'язання
тих
педагогічних
проблем,
які
досі
розв'язувалися по-іншому.
ЗОШ № 16

7. Педагогічні інновації

Дистанційне навчання і
виховання
• це цілеспрямоване і методично організоване керівництво навчально-пізнавальною
діяльністю та розвитком осіб, які перебувають на відстані від освітнього закладу і тому
не вступають у постійний контакт з педагогічним колективом. Практикується в двох
формах: а) через листування; б) через засоби масової інформації.
Проектна діяльність
• це спеціально організований вчителем і самостійно виконувати учнями комплекс дій, що
завершується результатом, створенням творчого продукту. Щоб домогтися такого
результату, необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати
проблеми, залучати з цією метою знання різних галузей, уміння прогнозувати результати
і можливі наслідки різних варіантів рішення, встановлювати причинно – послідовні
зв’язки.
Педагогіка співробітництва
• спільна діяльність учителя та учнів, що ґрунтується на взаєморозумінні й гуманізмі , на
єдності їхніх інтересів і прагнень, метою якої є особистісний розвиток школярів у
процесі навчання й виховання
Проблемне навчання і
виховання
• спосіб організації активної діяльності; розв’язання учнями пізнавальних завдань,
проблемних задач; передбачає застосування евристичної бесіди , дослідницького методу,
проблемного викладу навчального матеріалу.
Інформаційні технології
• - система методу збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки та видачі інформації.
Інтерактивне навчання і
виховання
• організація вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, методів
освітнього процесу, що ґрунтується на суб’єкт - суб’єктних стосунках педагога й учня,
різнобічній комунікації, конструйовані знань учнем, використані самооцінки та
зворотного зв’язку, постійній активності учня.
Диференційний підхід
• поділ учнів у процесі навчання і виховання на мікро групи з однорідними критеріями:
навчально – діяльністними , поведінковими, соціальними умовами, іншими
локальнішими ознаками для проведення дослідно – експериментальної роботи.
Рейтингова система
оцінювання
• нова технологія оцінювання результатів навчального –виховного процесу, яка
забезпечує інтегральну оцінку досягнень учня, тобто оцінка є комулятивною, заохочує
до систематичної праці, сприяє удосконаленню умінь та навичок; підвищує рівень
засвоєння знань, стимулює активність; активізує пізнавальну діяльність; розвиває
мислення, волю, потребу самоконтролю; формує мотивацію, потребу в знаннях; розвиває
почуття особистої відповідальності.
ЗОШ № 16

8.

Технологій , що роблять акцент на наданні
дитині свободи вибору та самостійності в тій
чи тій сфері її життєдіяльності.
Технологій , які реалізують демократизм ,
рівність партнерство в суб'єкт-суб'єктивних
відносинах педагога та дитини.
Певний порядок , логічність і послідовність
викладу змісту навчання відповідно до постав
ленної мети.
Послідовність дій і системи процедур, які
використовує служба моніторингу для
експертизи якості діяльності освітнього
закладу або її окремих аспектів..
ЗОШ № 16

9. Схема впровадження інноваційних технологій

Аналіз та
експертиза
отриманих даних
на відповідність
рівню обраної
інновації.
Допроектне
дослідження
Навчання
колективу з
метою
формування
нових
професійних
навичок
Базові складові
організації і
впровадження
інноваційної
моделі
Самостійна
робота педагогів
за новою
технологією
Оцінювання
роботи педагогів
щодо
застосування
впроваджуваної
технології.
ЗОШ № 16

10. Алгоритм впровадження новітніх технологій виховання

Тренінги
Індивідуальні
консультації
Дослідницька
робота
Методичні
об'єднання
Психологопедагогічні
семінари
Науковопрактичні
семінари
Педагоги
Семінари
практикуми
Робота з тренерами
всеукраїнських та
міжнародних
програм
Дискусійні
клуби
Творчі
об'єднання
Аукціони
ідей
Конференції
ЗОШ № 16

11. Реалізація задач виховної роботи

Творчі дитячі
об'єднання та
організації
Тренінги
Літературні
вітальні
Творчі
майстерні
Виховання духовноморальної поведінки,
морально-правової
культури особистості,
планетарного мислення
Технологія
самовдосконалювання
Продуктивні
ігри
Рольові
ситуативні ігри
Ділові економічні
ігри
ЗОШ № 16

12. Реалізація задач виховної роботи

Учнівське
самоврядування
Дитячо-юнацькі
громадські
об'єднання
Виховання соціальної
активності,
толерантності,
громадянської позиції у
позаурочній виховній
діяльності
Шкільні історико краєзнавчі об'єднання ,
шкільні музеї
Портфоліо
Проектні технології
Дискусійні клуби
ЗОШ № 16

13. Реалізація задач виховної роботи

Виховання ціннісного ставлення до природи, почуття відповідальності
за екологію світу, розширювання досвіду екологічно значущої
діяльності
Дитячі екологічні
центри
Проектування
Ігрові, екологічно орієнтовані програми
дитячих громадських об'єднань
ЗОШ № 16

14. Реалізація задач виховної роботи

Спортивні об'єднання
Волонтерство
Формування основи культури
здоров'я, заохочування до
занять спортом
Рольові ігри
Клуби
Агітбригади
Технології
збереження здоров'я
ЗОШ № 16

15. Портфоліо

"Портфоліо"
- спосіб фіксування,
накопичення й оцінки індивідуальних
досягнень.
Електронне портфоліо являє собою
підбірку, колекцію робіт, метою якого є
демонстрація
досягнень
людини,
колективу, установи тощо…
ЗОШ № 16

16. Завдання портфоліо:

- Відслідкувати
індивідуальний
прогрес учня, досягнутий їм у процесі
отримання освіти.
- Оцінити його освітні досягнення в
різних областях.
ЗОШ № 16

17. Типи портфоліо

- Портфоліо документів — портфель сертифікованих
(документированих) індивідуальних досягнень.
- Портфоліо робіт – зібрання різноманітних творчих,
проектних, дослідницьких робіт учня, а також опис
основних форм та напрямків його навчальної та
творчої активності: участь у научних конференціях,
конкурсах; спортивних та художніх досягнень,
тощо…
- Портфоліо відгуків — включає оцінку школярем своїх
досягнень, зроблений їм аналіз різноманітних видів
навчальної та позаурочної діяльності її результатів,
резюме, планування майбутніх освітянських етапів, а
також відгуки вчителів
ЗОШ № 16

18. Тренінг

Форма групової роботи яка будується на
активності самих учасників тренінгу.
ЗОШ № 16

19. Мета тренінгу:

-
-
Допомога в дослідженні та вирішенні
психологічних проблем;
Покращення психологічного здоров'я;
Вивчення психологічних основ
спілкування;
Розвиток самосвідомості з метою
самопізнання та корекції поведінки;
Сприяння особистісному росту та
саморозвитку.
ЗОШ № 16

20. Методи тренінгу

- групові обговорення;
- демонстрація;
- робочі візити;
- ігри;
- рольові ігри;
- мозковий штурм;
- історії та пісні;
- лекційний метод тощо..
ЗОШ № 16

21. Проектна діяльність

Слово «проект» у перекладі з
латинської мови означає «кинутий
уперед — задум, план тощо».
Проект – група взаємопов’язаних
заходів та їх результатів, спрямованих
на досягнення кінцевої мети, а також
необхідні для цього ресурси та
тимчасові
ЗОШ № 16

22. Метод проектів:

- навчає дітей самостійно думати;
- знаходити і вирішувати проблеми,
використовуючи для цього знання з
різних областей;
- діти набувають здатність
прогнозувати результати, можливі
наслідки різних варіантів рішення,
уміння установлювати причиннонаслідкові зв’язки.
ЗОШ № 16

23. Типи проектів


за складом учасників проектної діяльності:
індивідуальні, колективні (парні, групові);
за характером партнерських взаємодій між
учасниками проектної діяльності: кооперативні,
змагальні, конкурсні;
за рівнем реалізації міжпредметних зв'язків: монопредметні, міжпредметні, надпредметні;
за характером координації проекту: безпосередній
(твердий чи гнучкий), прихований;
за тривалістю: короткі, середньої тривалості,
тривалі;
за метою і характером проектної діяльності:
інформаційні, ознайомлювальні, пригодницькі,
мистецькі, науково-пошукові, конструкційні тощо.
ЗОШ № 16

24.

Державна цільова програма “ Молодь України ” на
2009 – 2015 роки національна Програма “ Основні
орієнтири
виховання
учнів
1-12
класів
загальноосвітніх закладів України ”:
- утвердження патріотизму, духовності
- ціннісне ставлення особистості до суспільства,
держави
- виховання любові до малої Батьківщини
КУРС “ ДОНЕЧЧИНОЗНАВСТВО”
ЗОШ № 16

25. Мета курсу:

Сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання
світу і людини в ньому, засвоєнню моральних
цінностей у пізнавальній моральній, діяльнісно –
вольовій, емоційній та комунікативній сферах.
СКЛАДОВІ КУРСУ: краєзнавство
природознавство
суспільствознавство
“ Я” – громадянин України
Мешканець
Донеччини
Природа
Донеччини
Культура
Донеччини
ЗОШ № 16

26. Реалізація курсу

- тематичні виховні години, бесіди( класні
керівники)
- заняття за програмою факультативного
курсу ( вчитель курсу)
- краєзнавча робота (педагог-організатор)
ЗОШ № 16

27. Дякуємо за увагу!

English     Русский Правила