Сучасний урок математики в початковій школі
Проблемні питання
План
Рефлексія
Література
Дякую за увагу!
7.41M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Сучасний урок математики в початковій школі

1. Сучасний урок математики в початковій школі

Зміст лекції: доктор пед. наук Скворцова Світлана
Олексіївна
Технічна підтримка: Гаран Марина Сергіївна

2. Проблемні питання

Якими елементами доцільно Чому потрібно визначати
Чому вивчення математики має великі
доповнити календарно-тематичнезагальну мету для серії
можливості для розвитку пізнавальних
уроків?
планування уроків математики?
процесів?
Як можна впливати на розвиток
Навіщо це потрібно вчителю?
уваги, мислення, мовлення?
Чому потрібно визначати
дидактичну задачу для кожного
уроку?
Якими способами можна здійснювати
виховний вплив на учнів на уроках
математики?
У чому полягає мета актуалізації
опорних знань та способів дії? Які
види роботи можна застосовувати на
цьому етапі?
Чому потрібний етап
закріплення вивченого і
формування вмінь і навичок? Якими методами здійснюється
Чому обов'язковим компонентом уроку є
формування нових знань та
Які види роботи можна
способів дії. Які засоби мотивація навчально-пізнавальної
застосувати на цьому етапі?
діяльності?
навчання можна
використовувати?

3. План

1.
• Календарно-тематичне планування уроків математики.
2.
• Мета і завдання уроку математики.
3.
• Структура комбінованого уроку математики.
4.
• Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
5.
• Актуалізація опорних знань та способів дії учнів.
6.
• Ознайомлення
матеріалу.
7.
• Закріплення. Формування вмінь та навичок.
8.
• Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів на
уроці.
та
засвоєння
нового
навчального

4. Рефлексія

У чому Ви
Про що ще добре
Ви хотіли б розібралися?
дізнатися?
Яка
інформація
була
Про що Ви цікавою
дізналися найбільшою
мірою?
сьогодні
на лекції?
Над чим ще
слід
попрацювати?
Чи задоволені Ви своєю
роботою на лекції?

5. Література

Коваль
Л.В.,
Скворцова
С.О.
Методика навчання
математики: теорія і
практика: Підручник
для студентів
за
спеціальністю
6.010100 „Початкове
навчання”, освітньокваліфікаційного
рівня „бакалавр” –
Харків: ЧП «ПринтЛідер», 2011. – 414
с. – С.25– 34.
Богданович М.В.,
Козак М.В., Король
Я.А.
Методика
викладання
математики
в
початкових класах:
Навч. пос. — К.:
А.С.К., 1988. — 352
с. – С. 48 - 117.
Урок математики у
початковій школі:
мета,
завдання,
структура
/
Скворцова
С.
Онопрієнко О. //
Початкова школа. –
2015. – №1. – С. 4-9.
Рефлексивний
компонент уроку
/Савченко
О.
//
Учитель початкової
школи. – 2015. - №4.
– С. 5-9
English     Русский Правила