1.13M
Категория: ИнтернетИнтернет

Интернет-технологиялар

1.

ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЯЛАР

2.

CONTENTS (МАЗМҰНЫ)
Basic concepts Internet – Интернет жайындағы
негізгі түсініктер
The universal identifier of resources
(Ресурстардың әмбебап идентификаторы, URI),
its assignment and components (оның мақсаты
мен компоненттері)
Service DNS (DNS қызметі)
Web technologies: HTTP, DHTML
CSS, and JavaScript
E-mail. Message format
SMTP, POP3, IMAP protocols

3.

INTERNET
a world system of interconnected
computer networks, built on the use of
IP Protocol and routing of data packets
IP протоколын және деректер
пакетін бағыттауды пайдалануға
негізделген
дүниежүзілік
интеграцияланған
компьютерлік
желі жүйесі

4.

HISTORY OF THE INTERNET
Date
Event
1957
Idea about a reliable system of
information transmission
Ақпаратты берудің сенімді
жүйесі туралы идея
ARPANET appeared
1969
02.09.1969 First ARPANET server
29.10.1969 First communication session
Бірінші байланыс сеансы

5.

HISTORY OF THE INTERNET
Date
Event
1971
First e-mail program
1973
1983
Network became international
Халықаралық желі болды
TCP/IP
1984
DNS

6.

HISTORY OF THE INTERNET
Date
Event
1984
NSFNet appeared
1988
IRC protocol
1989
WWW
1990
ARPANET stopped to exist

7.

HISTORY OF THE INTERNET
Date
Event
1990
First dialup access
Алғашқы теру қатынасы
1991
WWW became available in the Internet
WWW интернетте қолжетімді болды
1993
First browser NCSA Mosaic
1995
Routing all traffic is now engaged in
network providers companies
Барлық трафикті бағыттау енді желілік
провайдерлер компанияларымен
жасалады

8.

WORLD WIDE WEB (WWW)
a distributed system that provides
access to related documents located on
different computers connected to the
Internet
Интернетке
қосылған,
түрлі
компьютерлерде орналасқан, өзара
байланысты құжаттарға қол жеткізуді
қамтамасыз ететін бөлінген жүйе

9.

HYPERLINK
some of the file element of the web page
usually allocated by color or by underlining,
which is the starting point to navigate to the
another web pages
әдетте басқа веб-беттерге ауысудың
бастау нүктесі болып табылатын веб-бет
файлының кейбір элементі арқылы
бөлектелген немесе сызылған түрі

10.

WEB-PAGE
a computer file created using a
special hypertext markup language
HTML
арнайы HTML гипермәтіндік
белгілеу тілі арқылы жасалған
компьютерлік файл

11.

WEB-SITE
collection of web pages, which
are united by some principle
кейбір принцип бойынша
топтастырылған
веб-беттер
жиынтығы

12.

WEB-SERVER
server that accepts HTTP requests from
clients, typically web browsers, and issues
them HTTP responses, usually together
with an HTML page
HTTP сұрауларын клиенттерден,
әдетте веб-браузерлерден алатын және
оларға HTTP жауаптарын HTML бетімен
бірге беретін сервер

13.

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI)
a sequence of characters that
identifies an abstract or physical
resource
абстрактты немесе физикалық
ресурсты анықтайтын таңба реті

14.

URI
URN
URL

15.

UNIFORM RESOURCE LOCATOR (URL)
URI that, in addition to identifying
a resource, provides information on
the location of this resource
Ресурсты анықтаудан басқа, осы
ресурстың
орналасқан
жері
туралы ақпаратты ұсынады

16.

UNIFORM RESOURCE NAME (URN)
URI, that only
identify a
resource in a certain namespace
Арнайы аттар кеңістігінде
ғана ресурсты анықтайтын URI

17.

DOMAIN NAME SYSTEM, DNS
a centralized service based on distributed
database of mappings «domain name – IP
address»
Бөлінген картаға негізделген «домендік атау
- IP адресі» негізінде орталықтандырылған
қызмет

18.

DNS
client
DNS
server
DNS

19.

DNS SERVER
special software for DNS service
арнайы DNS-техникалық қызмет көрсету
бағдарламасы

20.

DNS CLIENT
special library (or program) for work with
DNS
DNS-мен жұмыс істеу үшін арналған
арнайы кітапхана (немесе бағдарлама)

21.

DOMAIN
a node in the tree of names,
together with all subordinate nodes
бағынатын барлық түйіндермен бірге атаулардың ағаштарындағы түйін

22.

SUBDOMAIN
subordinate domain (бағынатын
домен)
wikipedia.org
SUBDOMAIN
DOMAIN

23.

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL
application layer protocol of data transmission
қолданбалы деректерді беру протоколы
(бастапқыда
«HTML»
пішіміндегі
гипермәтіндік құжаттар түрінде қазіргі
уақытта ерікті деректерді беру үшін
қолданылады).

24.

HTTP MESSAGES
HTTP хабарлары
HTTP clients requests
HTTP клиент сұраулары
HTTP servers responses
HTTP серверінің
жауаптары

25.

HTTP METHODS (HTTP ӘДІСТЕРІ)
POST (ХАТ)
HTTP
clients
GET (АЛУ)
HEAD (БАСЫ)
HTTP
servers

26.

DHTML
HTML
DOM
JavaScript
CSS

27.

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)
standardized markup language
documents on the world wide web
for
әлемдік желідегі стандартталған белгілеу
тілінің құжаттары

28.

JAVASCRIPT
programming language that adds
interactivity to the web site
веб-сайтқа интерактивтілікті қосатын
бағдарламалау тілі

29.

AJAX
approach to building interactive user interfaces
of web applications, based on the "background"
data-sharing between browser and web server
Веб-қосымшалармен браузер деректерін
«фонда»
алмасудан
тұратын
вебқосымшалардың
интерактивті
пайдаланушылық
интерфейстерін
құру
тәсілдері

30.

CASCADING STYLE SHEETS (CSS)
technology of description of the
appearance of a document executed by the
markup language
құжаттың сыртқы түрін сипаттайтын,
белгілеу тілімен безендірілген технология

31.

DOCUMENT OBJECT MODEL (DOM)
a software interface that allows programs and
scripts to access the contents of the HTML
document and change the content, structure and
execution of such documents
Бұл бағдарламалар мен сценарийлерге
HTML
құжаттарының
мазмұнына
қол
жеткізуге, сондай-ақ осындай құжаттардың
мазмұнын, құрылымын және дизайнын
өзгертуге мүмкіндік беретін бағдарламалық
интерфейс

32.

E-MAIL
1965
Program MAIL for operating system CTSS
CTSS операциялық жүйесі үшін MAIL бағдарламасы
1971
Mail program for transfer of information across a
distributed network
Бөлінген желі бойынша ақпаратты тарату үшін
пошта бағдарламасы
1972, March
Start of using @
@ пайдалануды бастады
1972, July
Program for easier work with e-mail
Электрондық пошта арқылы жұмыс істеуді жеңілдету
бағдарламасы
1975
First “all-inclusive” mail program
«Барлығы қосылған» бірінші пошта бағдарламасы
1989
Connection between the commercial mail services
and the Internet
Коммерциялық пошта қызметтері мен Интернеттің
арасындағы байланыс

33.

E-MAIL
1994 Email was first used for advertising
Электрондық пошта жарнамалау үшін
алдымен пайдаланылды
1996 Hotmail service appeared
1997 Yahoo! mail appeared
1998 Mail.Ru appeared
2000 Yandex appeared
2004 Gmail appeared

34.

HEAD OF THE SMTP PROTOCOL
SMTP ПРОТОКОЛЫНЫҢ БАСЫ
Name of the sending host - Хост атауын жіберу
Address of the sender - Жіберушінің мекенжайы
Address of the recipient - Алушының мекен-жайы
Address of the copy recipient – Көшірмені
алушының мекен-жайы
Address of the blind copy recipient – Жасырын
көшірме алушының мекен-жайы

35.

SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL (SMTP)

36.

POST OFFICE PROTOCOL VERSION 3 POP3

37.

INTERNET MESSAGE ACCESS
PROTOCOL IMAP

38.

CONCLUSION (ҚОРЫТЫНДЫ)
URI for identification of the web resources –
URI
веб-ресурстарды
анықтау
үшін
арналған хаттама
CSS for style of HTML documents – CSS
HTML құжат стилдеріне арналған хаттама
JavaScript for interaction of user and webserver – Javascript пайдаланушы мен веб-сервер
өзара әрекеттесу үшін арналған хаттама
IMAP, POP3 protocols for receiving mail IMAP, POP3 поштадан хаттарды қабылдау
хаттамалары
English     Русский Правила