Жаһандық желі Интернет
Интернетке қосылу үшін не керек?
Модем
URL (Universal Resource Locator) - ресурстардың әмбебап адресi; HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипермәтіндi мәлiметтердi
Назарларыңызға рахмет!!!
1.86M
Категория: ИнтернетИнтернет

Жаһандық желі Интернет

1. Жаһандық желі Интернет

2.

Тарихи дерек
Интернет желісі
Адрестелуі
Анықтамалық
Тест
3D кітап
Қосымша

3.

Internet желісі 1970 жылдардың басында АҚШ
қорғаныс министрлігінің APRANET компьютерлік
жүйесінен пайда болды. Бұл APRANET желісі соғыс
жағдайындағы
байланыс желісі болып еді.
Интернет Apranet компьютерлік желісінен бастайды.
Бұл желі оқу және ғылыми-зерттеу орталықтарындағы,
соғыс өнеркәсібі комплексінің ұйымдарындағы ЭЕМ-ды
біріктірді. Басында желі төрт компьютерден тұрды. Бірақ
бұл идея сәтті болғандықтан, желінің топтарының компьютерлік орталықтарының саны тез өсті. 1972 жылға
қарай тораптар саны әжептәуір өсті. Енді қырық
компьютерлік орталықтар өзара электрондық поштамен
алмасып, бірнеше жүз және мың километр қашықтықтағы
машиналармен жұмыс жүргізетін және деректері бар
файлдарды жібере алатын болды.
Internet желісі – бүкіл әлемдік желілердің желісі.

4.

Internet - миллиондаған компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін,
ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі амалдармен қатынас жасау
мүмкіндігін ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен ғаламдық желі.
Internet – сөзі тікелей мағынасында халықаралық желі
дегенді білдіреді. (INTERnational NETwork). Internet
ең соңғы жаңалықтарды оқып, ауа райы туралы
мәлімет алуға, қандай да бір тауарға не ұшақ билетіне тапсырыс беруге, аз ғана уақыт аралығында
электронды пошта арқылы хабарламалар алмасуға, бейнеконференциялар өткізуге және тағы да басқа көптеген мұмкіндіктер
ұсынады. Internet мүмкіндіктері төмендегідей:
Web беттерінен және ftp серверлерінен керекті мәліметтерді іздеу;
Электрон почта, жаңалықтар тақтасы, чат-серверлер, ICQ, mail agent
және аудио-видеоконференциялар сияқты байланыс құралдарынан
пайдалану;
Жұмыс іздеу, қызмет ұсыну және т.б.

5. Интернетке қосылу үшін не керек?

Компьютер
Модем
Телефон жүйесі
Бағдарламалық қамтылу
Провайдер

6. Модем

Модем - компьютерлерге телефон
желілері немесе байланыс желілері
арқылы өзара мәлімет алмасуға
мүмкіндік беретін құрылғы. Модемнің
негізгі сипаттамасы – мәліметтерді
жеткізу жылдамдығы (бит/секунд).
Недәуір кең тарағандары – стандартты
Dial-Up модемдер (56 кбит/сек дейін),
DSL модемдер (128 кбит/сек дейін) және
кабельдік жолдарға арналған модемдер
(30 мың кбит/сек дейін). Модемдер ішкі
және сыртқы болады.
Провайдер – бұл ұйымдар мен жеке
тұлғаларға интернет қызметтерін
ұсынатын компания. Провайдер ретінде
жекеменшік арнайы фирма-лар да, ірі
телефон компаниялар да қызмет істей
алады.
Ішкі модем
DSL модем

7.

Веб браузердің қызметі
Веб-браузер – бұл веб-бетінің мәліметтерін сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, интернет
қор көздерін қарауға арналған бағдарлама. Windows операцион системасының құрамына Internet Explorer браузері кіреді.
Веб-беттер мәтіндік, графикалық, дыбыстық, анимациялық
және видео түріндегі мәліметтерді көруге мүмкіндік береді.

8.

- Артқа қайту (Web сайттың алдыңғы бөліміне өту)
- Алға жүру (Web сайттың кейінгі бөліміне өту)
- Веб сайтты көруды тоқтату
- Веб сайтты көруды жалғастыру немесе қайта жүктеу
- Браузерде қолданушы тарапынан орнатылған басты сайтқа өту
- Сайт бойынша керек құжжаттарды іздеу
- Пайдаланушы тарапынан таңдалған веб сайттар тізімі
- Журнал. Пайдаланылған файлдар және URL ларды сақтау орыны

9. URL (Universal Resource Locator) - ресурстардың әмбебап адресi; HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипермәтіндi мәлiметтердi

алмасу
протоколы.
www (World Wide Web) – бүкіләлемдік тор, әдетте веб деп аталады, интернет
жабдықтары арқылы жеткізілетін құжаттардан тұрады. Web – бұл веб-беттер мен
веб-тораптар жиынтығы.
daryn - сайт атауы
kz (домен) –географик орналасуы

10.

Жоғарығы сатыдағы домендердің кейбір атаулары
Ұйымдық
тиістілігі бой.
Мекеме түрі
Географик
Аймақтық белгісі
бойынша
com
Коммерциялық
ca
Канада
edu
Білім беру мекемесі
de
Германия
gov
Үкіметтік
jp
Япония
int
Халықаралық
ru
Россия
mil
Әскери
kz
Қазақстан
net
Компьютерлік желі
uz
Узбекистан
org
Коммерциялық
емес
us
США

11.

daryn .kz
edu .gov.kz
akorda.kz
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы “Да р ы н ды ба ла ла р ” бір лестігін ің
р есм и са й ты
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы Б ілім ж ә н е ғы лы м м и н и стр лігін ің
р есм и са й ты
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы Пр ези ден ті Н.Ә.На за р ба ев тің р есм и
са й ты
google.kz
Google а қ п а р а тты қ – іздеу п ор та лы н ы ң са й ты
kh abar.kz
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы «Ха ба р » телеа р н а сы н ы ң р есм и са й ты
kcell.kz
Қ а за қ ста н
Респ убли к а сы н ы ң
ба й ла н ы сы н ы ң р есм и са й ты
m ail.ru
Ресей Федер а ц и я сы н ы ң тегін элек тр он п ош та қ ы зм еті
ram bler.ru
ban kreferatov.ru
kazref.kz
“Kcell”
қ а лта
телеф он
Ресей Федер а ц и я сы н ы ң Ra m b ler а қ п а р а тты қ -іздеу п ор та лы н ы ң
са й ты
Студен ттер ж ә н е оқ уш ы ла р ғы а р н а лға н да й ы н р еф ер а тта р ,
к ур сты қ ж оба ла р ж ә н е ди п лом ды қ ж ұм ы ста р ы н ы ң Ресей
Федер а ц и я сы н а ти істі қ ор к өзі
Студен ттер ж ә н е оқ уш ы ла р ғы а р н а лға н қ а за қ ш а
да й ы н
р еф ер а тта р ,
к ур сты қ
ж оба ла р
ж әне
ди п лом ды қ
ж ұм ы ста р ы н ы ң қ ор к өзі

12. Назарларыңызға рахмет!!!

English     Русский Правила