СӨЖ
Табиғи сулардың ластануы.Жер ресурстары проблемалары,шөлдену мен шөлейттену проблемалары.
Каспий теңізіндегі мұнайды бұрғылау
Каспий теңізі
Мысалы
Су бассейнінің ластануының негізгі себептері — тазартылмаған ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндері:
Бұрынғы арал теңізінің орындары
Әлемдік судың ластануына жол бермеу
Біріншіден
Екіншіден
Үшіншіден
Төртіншіден
The End
1.19M
Категория: ЭкологияЭкология

Табиғи сулардың ластануы. Жер ресурстары проблемалары,шөлдену мен шөлейттену проблемалары

1. СӨЖ

Садиров Рустам Усенжанович
ВТиПО 16-11

2. Табиғи сулардың ластануы.Жер ресурстары проблемалары,шөлдену мен шөлейттену проблемалары.

Табиғи сулардың ластануы.
Жер ресурстары
проблемалары,шөлдену мен
шөлейттену проблемалары.

3.

Су түссіз, иіссіз, дәмсіз
сұйықтық, табиғи зат. Сондай-ақ
ол толық құнарсыздығымен
ерекшеленеді. Солай бола тұра
жер әлеміндегі барлық тіршілік
үшін қажет. Аусыз адам да, жанжануарлар да, өсімдіктердің де
тіршілік етуі мүмкін емес.

4.

Дүниежүзілік су қорларының ластануы
бүкіл адамзат қауымын алаңдатып
отыр. Бұл мәселе Қазақстанға да тән.
Судың ластануы көп түрлі әрі ең
соңында су экожүйесін бүлдірумен
аяқталады.

5.

Су айдындарының ластануын
былайша топтайды:
биологиялық ластану: өсімдік, жануар,
микроорганизмдер және аш бейімді
заттар
химиялық ластану: уытты және су
ортасының табиғи құрамын
бүлдіретіндер
физикалық ластану: жылу-қызу,
электр-магнитті өріс, радиоактивті
заттар

6.

Жер аст ы суларында әрт үрлі жұқпалы
аурулар т арат ат ын микробт ар, вируст ар
кездеседі. Қазақст ан жағдайында өзенкөлдердің ласт ануы көбіне өнеркәсіп
шоғырланған аймақт арда, полигондар
мен мұнай-газ өндірет ін жерлерде
жаппай сипат алуда.

7. Каспий теңізіндегі мұнайды бұрғылау

8. Каспий теңізі

Соңғы жылдары Каспий т еңізінде мұнай өндіруге
байланыст ы және т еңіз деңгейінің т абиғи
көт ерілуі аймақт ың экологиялық т ыныс –
т іршілігін шиенеленіст іріп от ыр. Теңіздің
көт ерілуі жүздеген мұнай бұрғы- скважиналырын,
мұнай қоймалары мен өңдеу объект ілерін іст ен
шығарды. Қазір бұл жерлерде 6 мұнай газ кені,
жүздеген елді мекендер, коммуникациялар,
өнеркәсіп орындары су аст ында қалды.
Нәт ижесінде, т еңізге көпт еген мөлшерде лас
зат т ар, мұнай өнімдері, органикалық
қосылыст ар, ауыр мет алдар суға араласуда.
Оның үст іне Еділ мен Жайық өзендерінің лас
сулары т еңіз суын уландыра т үсуде.

9. Мысалы

1995-2000 жылдар аралығындағы кәсіптік
балықтар мен бағалы қара уылдырық және ет
беретін бекіре тұқымдас балықтардың азайып
кетуі тіркелді. Ал, 1999 жылы қырылып қалған
20-30 мың итбалықтың және жүздеген мың
құстардың өлуі теңіз суының бүгінгі сапасының
көрсеткіші – биоиндикаторы болса керек. Қазіргі
Каспий мұнайын игеру бүкіл әлемді дүрліктіріп,
шетелдік инвесторларды теңіз «қара алтынын»
игеруге ұмтылдыруда. Ал, олардың судың
сапасы мен ластануына көңіл бөлуі, экологиялық
нормаларды сақтауы күмән туғызады.

10. Су бассейнінің ластануының негізгі себептері — тазартылмаған ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндері:

т ұрғын-үй коммуналдық
шаруашылықт ар;
өнеркәсіп орындары;
ауыл шаруашылығын химияландыру:
халық шаруашылығының басқа да
салалары

11.

12. Бұрынғы арал теңізінің орындары

13.

Судың радиоактивті ластануы

14.

Су қоймалары мен адамдар
денсаулығына ең үлкен қауіп
тудырат ындар – радиоакт ивт ік
ласт анулар. Радиоакт ивт ік ласт ану
көздеріне ядролық жарылыст ар, ат ом
реакт орларының жарылысы,
радиоакт ивт ік изот опт арды өнеркәсіпт е
және зерттеу мекемелерінде қолдану,
радиоакт ивт ік қалдықт арды көму уран
кенін т азалау бойынша және
реакт орлардың ядролық от ынын өңдеу
бойынша зауыттар, ат омдық
элект рост анциялар жат ады.

15.

16. Әлемдік судың ластануына жол бермеу

17. Біріншіден

Суы аз немесе қалдықсыз, оқшауланған
суайналымдық және аралық т азалау немесе
суды салқындат ып, қайт адан іске жарат у
жүйесі бар т ехнологияларға көшу.
Бұрынғы кеңес одағындағы барлық
өндіріст ік кәсіпорындарды сумен қамт амасыз
ет у үшін т абиғи су көздеріненжылына 100
млд. т екше мет рге жуық су алынат ын және
оның әрт үрлі дәрежеде былғанған 90 %-ы
айналып келіп су қоймаларына
қайт арылат ын.

18. Екіншіден

қалдық көлемін азайтып,
сусызданған қалдықты немесе
былғауыштардың қойырланған
ерітіндісін жер қойнына көму
технологиясын жетілдіру.

19. Үшіншіден

Өндіріс және тұрмыс
қалдықтармен былғанған
сулардытазалау әдістерін
жетілдіру.

20. Төртіншіден

Өсімдіктерді аурудан және түрлі
зиянкестерден, егістіктерді арам
шөптерден қорғауды қамтамасыз
етуші биологиялық және басқа да
агротехникалық шаралардың
пәрменділігі мен қолданыс аясын
кеңейте отырып, ауыл
шаруашылығы өндірісі мен орман
шаруашылығын шектен тыс
химияландыруға тоқтау салу.

21.

Су байлықтарын сақтау- бүкілхалықтың іс екенін
ұмытпауымыз керек. Себебі, су бірінші қажеттілік
және біздің таптырмайтын байлығымыз.
English     Русский Правила