Практична робота: “Об’єкт стратегічного менеджменту”
Мета заняття:
Завдання:
Структура основних розділів “Філософії організації”
1. Мета і завдання підприємства
2. Декларація прав працівників підприємства
2. Декларація прав працівників підприємства
2. Декларація прав працівників підприємства
3. Заохочення і заборони
4. Ділові та моральні якості
5. Умови праці. Робоче місце
6. Оплата праці
7. Соціальні блага
8. Соціальні гарантії
9. Захоплення (інтереси)
131.00K
Категория: МенеджментМенеджмент

Філософія організації. Об’єкт стратегічного менеджменту

1. Практична робота: “Об’єкт стратегічного менеджменту”

2. Мета заняття:

набути
практичні
навички
з
правильного розуміння суті і ролі
філософії організації, особливостей її
формування виходячи із загальної
організаційної культури підприємства.

3. Завдання:

1. Відповідно до конкретної ситуації виявіть
цінності організації та зробіть короткий
узагальнений опис „Філософії організації”
(за наведеним зразком).
2. Сформулюйте процедуру контролю за
виконанням філософії організації.
Рекомендації до виконання та оформлення вправи:
При формулюванні цінностей організації можна
скористатися для зразку переліком цінностей
компанії „Дженерал електрик” (вихідні дані).

4.

Цілепокладання - це вихідний момент у діяльності
організації, що передбачає встановлення місії організації,
яка виражає філософію та зміст її існування.
В ній деталізується статус організації, декларуються основні
принципи роботи, визначаються найбільш значимі
характеристики організації.
Філософія організації описує основні цінності,
переконання (вірування) і принципи, на яких базується її
функціонування.
Це сукупність внутрішньофірмових принципів і правил
взаємовідносин між робітниками і службовцями, своєрідна
система цінностей і переконань, що сприймаються добровільно
або в процесі виховання всім персоналом організації.
Організаційна культура – система спільних цінностей,
що визначає поведінку працівників та відрізняє одну організацію
від інших.

5.

Завдання філософії організації збалансувати вимоги внутрішнього і
зовнішнього середовища.
Корпоративна філософія повинна містити:
стислий опис цілей, стратегій, пріоритетних
цінностей організації (місія), визначення
соціальної відповідальності; пріоритетність
мети; чесноти, знання; прозорість у
відносинах на всіх рівнях.

6.

Вплив організаційної культури на діяльність менеджера
Вид діяльності
Планування
Стиль діяльності
- Рівень допустимого запланованого ризику
- Ступінь демократизму при складанні планів
(окремі працівники, колектив)
- Ступінь врахування впливу зовнішніх факторів
Організація
- Ступінь автономності окремих працівників
- Постановка завдання
(для окремого працівника, для колективу)
- Характер взаємодії менеджерів різних рівнів
Керівництво
- Ступінь зацікавленості менеджерів у зростанні
задоволеності робітників своєю роботою
- Які стилі керівництва більше відповідають
організаційній культурі компанії?
- Ступінь усунення протиріч (у т.ч. конструктивних)
Контроль
- Чи є потреба у зовнішньому контролі (ступінь свободи
працівників щодо керівництва своїми цілями)
- Які критерії найважливіші при оцінюванні результатів
роботи?
- Які потенційні наслідки перевищення бюджетних
показників?

7. Структура основних розділів “Філософії організації”

Зміст
• Мета та завдання організації
• Декларація прав працівника
• Заохочення і заборони
• Ділові та моральні якості
• Умови праці. Робоче місце
• Оплата та оцінка праці
• Соціальні блага
• Соціальні гарантії
• Інтереси (захоплення)

8. 1. Мета і завдання підприємства

Мета підприємства: забезпечити повний матеріальний
добробут і всебічний розвиток робітників і службовців у
результаті випуску та реалізації якісної продукції (робіт і
послуг).
Завдання підприємства:
- визначити дієву стратегію розвитку маркетингу підприємства;
- забезпечити науково-технічну підготовку конкретного типу
виробництва, що сприяє випуску якісної продукції;
- організувати ефективну систему управління підприємством і
його підрозділами (структура, персонал, комунікації);
- випускати якісну продукцію, яка відповідає світовим
(національним, галузевим) стандартам;
- забезпечити гуманну соціальну політику в сфері оплати,
охорони праці і рівня життя працівників.

9. 2. Декларація прав працівників підприємства

Кожній людині гарантовано наступні права:
2.1. Особисті і цивільні
на життя, гідне людини, збільшення його тривалості;
на особисту недоторканність, повагу людської гідності, честі й репутації, вільний розвиток
особистості;
на захист від свавільного зазіхання і втручання в особисте та сімейне життя;
на вибір місця проживання, вільне пересування по території держави;
на набуття громадянства;
на повсюдне визнання і правовий захист своїх прав і свобод.
2.2. Культурні права (право на освіту; право на свободу культурної, наукової та
творчої діяльності)
на участь у культурному житті і користуванні досягненнями вітчизняної та світової культури;
на свободу навчання, наукову і творчу діяльність;
на інтелектуальну власність та її захист;
на відпочинок і дозвілля, для корисного використання вільного часу з метою духовного,
культурного і фізичного розвитку.
2.3. Соціальні права
на рівень життя, необхідний для підтримання добробуту людини та його сім'ї;
на споживчий вибір, повноцінне харчування, доступність житла;
на соціальні послуги й побутове обслуговування;
на охоронну здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;
на соціальне забезпечення, соціальне страхування та захист у випадках соціального ризику.

10. 2. Декларація прав працівників підприємства

Кожній людині гарантовано наступні права:
2.4. Права на вільний вибір професії, виду зайнятості й місця роботи
на професійну орієнтацію, підготовку і перепідготовку;
на професійну незалежність при виконанні трудових обов'язків;
на просування по роботі з урахуванням стажу і кваліфікації;
на професійну реабілітацію і зайнятість при тимчасовій втраті працездатності;
на свободу від примусової та обов'язкової праці.
2.5. Права на охорону праці
на безпечні, гігієнічні й технологічно обладнані робочі місця;
на профілактику й захист від ризику професійних захворювань і виробничого
травматизму;
на інформацію про небезпечні для здоров'я фактори, які пов'язані з роботою.
2.6. Право на справедливу винагороду
на участь у визначенні умов оплати своєї праці;
на оплату праці, що забезпечує гідне існування для себе і своїх сімей;
на підвищену оплату, збільшення компенсаційних відгулів за понаднормову роботу, у
вихідні та святкові дні;
на першочергове задоволення вимог щодо надмірних податків і утримань;
на стимулювання добросовісної, ініціативної професійної праці.

11. 2. Декларація прав працівників підприємства

Кожній людині гарантовано наступні права:
2.7. Права на обмеження робочого часу
на нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 год на тиждень і 8
год в день;
на звільнення від роботи чи скорочення її тривалості в нічний час;
на неповний робочий час для догляду за дітьми, хворими членами родини, при
інвалідності;
на узгоджений неповний і гнучкий робочий час.
2.8. Права на відпустку
на надання різних видів оплачуваних відпусток;
на щорічну основну відпустку;
на використання основної відпустки частинами;
на отримання компенсації при звільненні за невикористані основну і додаткову
відпустки.
2.9. Права на захист своїх інтересів, прав і свобод
на попередження і грошову компенсацію при звільненні без законної підстави;
на звертання до суду щодо розв'язання трудових спорів.
2.10. Право на освіту
освіта повинна бути спрямована на всебічний розвиток людської особистості і
виховання поваги до прав і основних свобод;
освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма
народами, расовими і релігійними групами;
підприємство гарантує оплату всіх видів підвищення кваліфікації і перепідготовки
робітників і службовців за рахунок свого прибутку.

12. 3. Заохочення і заборони

На підприємстві заохочується ініціатива співробітників, спрямована на:
- зростання доходів підприємства від усіх видів діяльності;
- підняття іміджу підприємства в засобах масової інформації,
адміністрації області, міста, району і на підприємствах;
- економію матеріальних, енергетичних та інформаційних ресурсів;
скорочення затрат;
- підвищення якості продукції, робіт і послуг, суміщення професій,
оволодіння суміжними професіями і посадами;
- підвищення кваліфікації та зростання професійних знань і умінь
працівників;
- залучення творчих особистостей (новаторів, винахідників, ентузіастів,
консультантів) на підприємство;
- розроблення нових методів і технологічних процесів та впровадження
їх у процес виробництва;
- зростання рівня кваліфікації працівників шляхом навчання у ВНЗ,
школах бізнесу тощо

13.

На підприємстві забороняється розголошувати відомості,
що мають комерційну і службову таємницю, в тому числі:
- усі види господарських і трудових договорів;
- розміри використання єдиного фонду оплати праці, включаючи
заробітну плату будь-якого працівника;
- розміри фонду розвитку виробництва;
- загальну суму грошових коштів на розрахунковому рахунку
підприємства і взаємовідносини з банком;
- зміст методів і технологій виробництва;
- перспективи розвитку підприємства і вкладення фінансових коштів у
конкретні заходи;
- зміст документів для службового користування;
- анкетні та особисті якості працівників, особливості їх роботи, навчання
і поведінки;
- вживати спиртні напої в робочий час і появлятися на роботі в стані
наркотичного чи алкогольного сп'яніння;
- застосовувати до робітників і службовців методи фізичного чи грубого
психологічного впливу;
- будь-які види зловживань фінансовими чи матеріальними цінностями
підприємства в особистих чи корисливих цілях;
- палити в корпусах і приміщеннях, крім спеціально відведеного місця.

14. 4. Ділові та моральні якості

Ділові якості працівника, необхідні для оптимального виконання ним
своїх функціональних обов'язків:
дисциплінованість;
самостійність;
пунктуальність;
працелюбство;
хазяйновитість;
комунікабельність;
ретельність;
уміння доводити доручену справу до завершення;
наполегливість;
цілеспрямованість;
підприємливість;
уміння слухати людей;
енергійність.
Моральні якості працівника, необхідні для роботи в колективі і
виконання своїх функціональних обов'язків:
доброзичливість;
уважність;
здатність сприймати критику;
відданість;
культурність;
порядність;
чесність;
скромність;
справедливість.

15. 5. Умови праці. Робоче місце

5.1. Підприємство забезпечує кожному працівникові комфортні умови праці, оснащенні
сучасними меблями і обладнанням робочі місця :
- окремий стіл і стілець (для службовця), окреме місце (для робітника);
- вільний допуск до інструкцій та рекомендацій, стандартів;
- вільний доступ до комп'ютерної техніки і робота на ньому;
- користування службовим телефоном;
- використання копіювальної техніки (для службовців);
- користування службовим транспортом (для різного роду перевезень або він потрібен за посадою).
5.2. Підприємство рекомендує працівникові:
- не призначати і не проводити зустрічей з родичами і друзями на території підприємства;
- скоротити до мінімуму особисті розмови по службовому телефону;
- не використовувати будь-яких видів обладнання і транспорту в особистих цілях без дозволу;
- не вести ділових переговорів у присутності сторонніх осіб;
- використовувати для відпочинку тільки спеціально відведений час (перерви);
- не допускати вільного використання обладнання відвідувачами.
5.3. Здоров'я і працездатність
Для збереження, покращення та підвищення їх рівня підприємство:
- забезпечує працівників хорошим робочим місцем з комфортними умовами праці;
- проводить щорічне профілактичне обстеження працівників;
- оплачує оздоровчий комплекс;
- надає гнучкий робочий графік для профілактики здоров’я;
- забороняє паління і вживання алкоголю в приміщеннях підприємства;
- преміює працівників, що працюють без листків непрацездатності.

16. 6. Оплата праці

6.1. На підприємстві прийняті такі принципи оплати і оцінки праці:
- орієнтація на досягнення кінцевого результату;
- поєднання колективного і особистого інтересу;
- оплата залежно від кількості і складності праці;
- відмова від зрівнялівки в оплаті;
- нижня межа зарплати дорівнює прожитковому мінімуму;
- преміювання працівника за квартал розраховується за коефіцієнтом трудового вкладу (КТВ);
- оцінювання праці проводиться безпосередньо керівником;
- додаткова оплата за рахунок соціальних благ і гарантій;
- додаткова оплата за вислугу років;
- штрафування за нанесення матеріальної і моральної шкоди.
6.2. Для штатного персоналу на підприємстві прийнята почасово-преміальна
система оплати праці, яка складається із гарантованої оплати праці (посадового окладу),
винагород за досягнутий кінцевий результат і премії за підсумками роботи за квартал.
6.3. Для працівників, що не перебувають у штаті підприємства, прийнята відряднопреміальна система оплати праці
6.4. Оцінка праці штатного персоналу здійснюється раз на три роки шляхом вивчення
потенціалу працівників та їх індивідуального внеску в кінцевий результат на підставі
економічних результатів підприємства та його підрозділів; результатів виконання квартальних і
місячних планів; оцінки професійних знань і умінь; аналізу рівномірності завантаження
працівників.
Оцінка здійснюється атестаційною комісією і зберігається в особовій справі працівника.

17. 7. Соціальні блага

Мінімальний перелік соціальних благ, однакових для всіх
працівників, записується в колективному договорі і містить
у собі:
- отримання матеріальної допомоги для придбання путівки в будинок
відпочинку або грошової компенсації в розмірі посадового окладу;
- компенсацію витрат на харчування протягом робочого дня;
- оплачені банкети працівників у святкові дні;
- оплату фірмового одягу працівників;
- безкоштовне користування спортивним залом і оздоровчими установами
(власними чи орендованими);
- оплату відряджень і представницьких витрат за нормами, що діють на
підприємстві;
- компенсацію за використання особистого транспорту або міського
громадського транспорту в службових цілях;
- подарунки до дня народження і ювілейних дат;
- оплату дитячих закладів і виплату допомоги незаможним сім'ям;
- оплату витрат на весілля працівника, народження дитини тощо;
- оплату можливого поліпшення житлових умов (безвідсотковий кредит,
житлова позика тощо).

18. 8. Соціальні гарантії

Кожному працівникові гарантуються такі соціальні права:
- щорічна оплачувана відпустка не менше______робочих днів;
- оплата додаткової відпустки за особливі умови до___робочих днів;
- оплата лікарняних листків у випадку тимчасової непрацездатності чи
травм в установленому КЗпП розмірі;
- страхуванні життя працівників у розмірі до _____ тис. грн;
- додаткова пенсія за бажанням співробітника (перерахування частини
його зарплати в недержавний пенсійний фонд);
- оплата витрат у випадку смерті співробітника в сумі до____тис. грн
або його близького родича в розмірі до____тис. грн;
- виплата одноразової допомоги в розмірі 2-місячного посадового
окладу на випадок звільнення чи скорочення штатів з ініціативи
адміністрації;
- медична допомога у випадку отримання трудової травми чи
тимчасової непрацездатності

19. 9. Захоплення (інтереси)

На підприємстві прийнято концепцію всебічного розвитку
особистості (захоплення працівників у вільний час):
- читання літератури,
- заняття мистецтвом,
- відвідування театрів і кіно,
- заняття мисливством і рибальством тощо.
Планові заходи для колективу підприємства чи його підрозділів
оплачуються за рахунок фонду соціального розвитку.
English     Русский Правила