292.77K
Категории: ФинансыФинансы МенеджментМенеджмент

Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

1.

Організація праці персоналу,
зайнятого бухгалтерським
обліком, контролем та аналізом

2.

В лекції будуть розглянуті наступні
питання:
1. Призначення та функції бухгалтерської служби.
2. Види та типи бухгалтерської служби.
3. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових
працівників.

3.

Після прочитаної лекції студент повинен:
ЗНАТИ (РОЗУМІТИ!)
– функції облікових працівників;
– види розподілу праці між обліковими працівниками
в межах бухгалтерської служби;
– кваліфікаційні та етичні вимоги, які висуваються до
бухгалтерів на сучасному етапі.

4.

Після прочитаної лекції студент повинен:
ВМІТИ:
– характеризувати види та типи бухгалтерської
служби;
– пояснити зміст спеціалізацій бухгалтерської
професії.

5.

Роль бухгалтерської служби
на підприємстві
Бухгалтерська служба на чолі з головним
бухгалтером є одним з провідних підрозділів
управлінської структури підприємства, яка
забезпечує формування повної і достовірної
інформації про результати діяльності та майновий
стан підприємства.

6.

Вплив на господарську діяльність
Інформаційні потоки в межах управлінської інформаційної
системи
Працівники
інших
підрозділів
підприємства
Дані про
діяльність
Оцінка та
координація
діяльності
через надання
інформації
Облікові
працівники на
чолі з головним
бухгалтером
Бухгалтерська
інформація
Координація
діяльності та
контроль
Власник і
адміністрація
підприємства
Бухгалтерська
інформація
Власник і зовнішні
користувачі
інформації
Місце
бухгалтерської
служби в системі
інформаційних
потоків
підприємства

7.

Функції працівників бухгалтерської служби
Сучасний бухгалтер здійснює широку
діяльність, яка включає планування,
аналіз і контроль прийнятих
управлінських рішень. Він повинен
задовольняти потреби всіх користувачів
бухгалтерської інформації: зовнішніх і
внутрішніх.

8.

Вказівки та розпорядження
головного бухгалтера
в межах його компетенції є
обов’язковими для виконання
всіма працівниками й структурними
підрозділами підприємства

9.

Забезпечення дотримання на підприємстві
встановлених єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку, складання і подання у
встановлені строки фінансової звітності
Забезпечення перевірки стану
бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства
Функції
головного
бухгалтера
Організація контролю за
відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій
Участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з
недостачами та відшкодуванням втрат від
недостачі, крадіжок і псування активів
підприємства

10.

Головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства
є посадовою особою.
Відповідно до законодавства посадовими особами є
особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції
представників влади, а також обіймають постійно або
тимчасово на підприємствах незалежно від форми
власності посади, пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих або адміністративно-господарських
обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним
повноваженням.

11.

Крім облікових, бухгалтери можуть займатися ще й
загальноекономічними, фінансовими, плановими
питаннями та прогнозуванням діяльності
підприємства на найближчу й довгострокову
перспективу тощо.
Це зумовлено наявністю різних
спеціалізацій професії бухгалтера:
бухгалтер-юрист, бухгалтер-друкарка,
обліковий аналітик, бухгалтер-програміст,
бухгалтер-методист тощо.

12.

Організаційна структура бухгалтерської служби –
це форма поділу праці, яка передбачає
розподіл облікових робіт між виконавцями
для досягнення поставлених завдань.
Вона залежить від багатьох факторів, серед яких:
- вид діяльності підприємства;
- виробнича структура підприємства;
- умови організації і технології виробництва;
- кількість філій, підрозділів;
- обсяг і рівень автоматизації облікових робіт;
- чисельність персоналу.

13.

На великих і середніх підприємствах залежно від
форми організації роботи бухгалтерської служби її
структура може бути централізованою або
децентралізованою.
Централізована структура означає, що
обліковий персонал центральної бухгалтерської
служби здійснює ведення всього аналітичного й
синтетичного обліку на основі первинних і
зведених документів, що надходять з окремих
підрозділів підприємства. У підрозділах
здійснюється лише первинна реєстрація
господарських операцій.

14.

Централізована бухгалтерська служба
Головний бухгалтер підприємства
Центральна бухгалтерська служба
Обліковий персонал

15.

Децентралізована структура передбачає, що
бухгалтерська служба зосереджена в окремих
виробничих підрозділах підприємства, де
ведеться синтетичний і аналітичний облік,
складається звітність цехів, філій, інших
структурних підрозділів. Головна бухгалтерія
здійснює зведення звітності підрозділів
підприємства, складає зведену звітність, а також
здійснює контроль за веденням бухгалтерського
обліку в окремих підрозділах підприємства.

16.

Децентралізована бухгалтерська служба
Головний бухгалтер підприємства
Центральна бухгалтерська служба
Головний (старший)
бухгалтер філії (відділу) А
Головний (старший)
бухгалтер філії (відділу) Б
Головний (старший)
бухгалтер філії (відділу) В
Бухгалтерська служба А
Бухгалтерська служба Б
Бухгалтерська служба В
Обліковий персонал А
Обліковий персонал Б
Обліковий персонал В

17.

Залежно від підпорядкованості бухгалтерів
та отримання розпоряджень від головного
бухгалтера розрізняють три типи
організаційної структури бухгалтерської
служби.

18.

Типи організаційної структури бухгалтерської служби
лінійна
лінійно-штабна
комбінована
безпосереднє підпорядкування облікових
працівників головному бухгалтеру
розпорядження головного бухгалтера
передаються працівникам підрозділів
бухгалтерської служби через їх керівників
підрозділу
бухгалтерії
делегування
деяких прав головного
бухгалтера керівникам секторів, відділів

19.

В основу лінійної структури облікового
підрозділу покладено принцип
розпорядження, яке передається за всіма
рівнями виконавців. Така структура
забезпечує створення єдиної вертикальної
лінії управління, тобто здійснення прямого
впливу на підлеглих: кожен працівник
бухгалтерської служби підпорядкований
безпосередньо головному бухгалтеру
підприємства.
.

20.

Лінійна організація бухгалтерської служби
Головний бухгалтер підприємства
Бухгалтер з
обліку
розрахунків
Бухгалтер з
обліку ТМЦ
Бухгалтер з
обліку витрат
виробництва
Бухгалтер зі
складання
звітності

21.

Організація бухгалтерської служби за лінійноштабним типом передбачає створення
спеціальних консультативних підрозділів на
різних рівнях управління. Таким чином,
розпорядження головного бухгалтера
передаються не безпосередньо виконавцю, а
через відповідного керівника, який очолює
підрозділ бухгалтерської служби (старші
групи). Лінійно-штабна організація
застосовується переважно на середніх і
великих підприємствах.

22.

Група
розрахунків з
постачальниками
і покупцями
Група з обліку
розрахунків з
оплати праці
Заступник головного
бухгалтера
Група з обліку
касових операцій
Група з обліку
реалізації
Група з обліку
ТМЦ
Група з обліку
витрат
виробництва
Лінійно-штабна організація бухгалтерської служби
Головний бухгалтер підприємства
Заступник головного
бухгалтера

23.

Організація бухгалтерської служби за
комбінованим типом передбачає розподіл
функцій управління, виділення спеціальних
структурних підрозділів, які виконують комплекс
облікових операцій. Частина прав головного
бухгалтера делегується керівникам
спеціалізованих підрозділів (заступникам
головного бухгалтера), які самостійно надають
розпорядження у межах своєї компетенції.

24.

Комбінований тип організаційної структури бухгалтерії
Головний бухгалтер підприємства
Група зі складання
звітності
Група
розрахунків з
постачальниками
і покупцями
Група з обліку
податкових розрахунків
Група з обліку
розрахунків з
оплати праці
Заступник головного
бухгалтера
Група з обліку
касових операцій
Група з обліку
реалізації
Група з обліку
ТМЦ
Група з обліку
витрат
виробництва
Заступник головного
бухгалтера

25.

Розподіл праці між працівниками бухгалтерської служби
Функціональний
за технічною однорідністю виконаних робіт
Операційний
за ділянками облікової роботи
Змішаний
поєднання функціонального та операційного
видів

26.

Організація бухгалтерської служби за функціями персоналу в процесі
ведення бухгалтерського обліку
Головний бухгалтер підприємства
Група приймання
первинних
документів
Відділ обробки
первинних
документів
Відділ формування
облікових
регістрів
Відділ
складання
звітності

27.

Організація бухгалтерської служби за ділянками облікової роботи
Головний бухгалтер підприємства
Матеріальна
група
Виробничокалькуляційна
група
Фінансова
група
Загальна
група
Розрахункова
група

28.

Сучасні умови господарювання висувають високі
вимоги до рівня професійних знань і вмінь
бухгалтера.
Посади, які можуть обіймати працівники
бухгалтерського обліку, залежать не тільки від
рівня освіти та досвіду роботи.

29.

Бухгалтери повинні вміти:
- організовувати документооборот;
- користуватися машинними носіями економічної
інформації;
- самостійно або в групі спеціалістів розробляти
інструктивні положення з обліку основних засобів,
матеріалів, заробітної плати тощо;
- розробляти проекти удосконалення
бухгалтерського обліку та контролю за окремими
ділянками роботи;
- формувати облікові регістри;
- проводити аналіз фінансово-господарської
діяльності та ревізію.

30.

Бухгалтери повинні знати:
- нормативні документи з бухгалтерського обліку,
планування, бухгалтерську документацію;
- методику та техніку бухгалтерського обліку;
бухгалтерську звітність;
- методику та способи аналізу кількісних і якісних
показників діяльності підприємства;
- економіку та організацію виробництва й праці;
- основи трудового, господарського та фінансового
законодавства;
- правила експлуатації обчислювальної техніки.

31.

Етичні вимоги до працівників обліку
в письмовій формі не закріплено законодавчо в
Україні. Вони ґрунтуються на традиціях і звичаях
вітчизняної практики бухгалтерського обліку.
На міжнародному рівні професійна діяльність
бухгалтерів регулюється Кодексом етики
бухгалтерів, розробленим Міжнародною
федерацією бухгалтерів (IFAC).

32.

Етичні вимоги згідно з Кодексом етики
бухгалтерів:
-професійна компетентність;
-порядність;
-об’єктивність;
- конфіденційність;
-професійна поведінка;
-технічні стандарти.
English     Русский Правила