Організація бухгалтерського обліку
СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Студент повинен знати:
Студент повинен уміти:
План
1.Сутність організації обліку
2.Об’єкти організації обліку
Методами організації праці є:
3. Загальні принципи організації обліку
Дякую за увагу!!!
10.24M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Організація бухгалтерського обліку. Принципи організації бухгалтерського обліку

1. Організація бухгалтерського обліку

2. СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація
обліку. - К.:ЦУЛ, 2010. – 659 с.
2. Сопко В., Завгородній В. Організація
бухгалтерського обліку, економічного
контролю та аналізу: Підручник.К.:КНЕУ,2000.-260с.
3. Сльозко, Т.М. Організація
обліку: Навч. посіб /
Т. М. Сльозко. — К.: Центр
навчальної літератури, 2008. — 224 с.

3. Студент повинен знати:

предмет і метод організації бухгалтерського
обліку;
завдання, вимоги і значення організації
бухгалтерського обліку;
правила організації облікового
процесу, його забезпечення,
праці облікових працівників,
розвитку бухгалтерського обліку.

4. Студент повинен уміти:

складати структури облікових номенклатур;
вибирати технологію відображення інформації та облікові
носії для підприємства;
складати графіки документообігу;
розподіляти обов’язки між працівниками бухгалтерії;
визначати оптимальну структуру бухгалтерської служби;
розробляти посадові інструкції, положення про відділ,
графіки та інші документи;
організовувати забезпечення бухгалтерського обліку;
складати плани розвитку та впровадження систем обліку
та облікових завдань;
визначати ефективність заходів щодо розвитку
бухгалтерського обліку.

5.

Тема 1. Принципи
організації бухгалтерського
обліку

6. План

1.Сутність організації
обліку
2.Об’єкти організації
обліку
3. Загальні принципи
організації обліку

7. 1.Сутність організації обліку

8.

Організація це:
внутрішня
впорядкованість,
узгодженість,
взаємодія
окремих частин
цілого
сукупність
процесів або дій,
що призводять до
створення і
удосконалення
взаємозв‫׳‬язків між
частинами цілого
об ‫ ׳‬єднання людей
для досягнення
спільної мети

9.

Організація
бухгалтерського
обліку
система методів і
засобів, які
забезпечують його
оптимальне
функціонування і
подальший
розвиток

10.

11. 2.Об’єкти організації обліку

12.

Об’єкти організації
обліку
Процес
обліку
Праця
виконавців
Забезпечення обліку
Номенклатури
Бухгалтерів
Організаційне
Аналітиків
Інформаційне
Носії
інформації
Контролерів
Технічне
Матеріально
відповідальних
осіб
Соціальне
Рух носіїв
інформації
Ергономічне
Розвиток
обліку
Комп’ютеризація
Стандартизація
Впровадження
досягнень науки
у практику

13.

Номенклатура це
перелік господарських фактів про
форми функціонування об’єктів
обліку, які мають знайти
відображення в системі обліку
первинного
поточного
підсумкового
етапів обліку
стану
руху

14.

Документи
Носії
інформації
Регістри
Звіти
упорядкований
рух документів
від моменту їх
складання до
архіву
Документообіг

15.

Об’єктами
організації праці
виконавців є
організація праці:
бухгалтерів
організація
взаємозв’язків
між
працівниками
в процесі
обліку
контролерів
інших
працівників
аналітиків

16. Методами організації праці є:

розробка
організаційної
структури бухгалтерії
розподіл
обов’язків між
ними
розробка положень
про служби обліку і
посадових інструкцій
встановлення
оптимальної чисельності
працівників

17.

Організаційне забезпечення
нормативно-правові
акти України і
міжнародні
Закони України та
підзаконні акти;
нормативні
документи
міністерств та
відомств,
нормативи
рекомендаційного
характеру
внутрішні
розпорядчі
документи
наказ про
облікову політику;
посадові
інструкції;
графіки;
накази керівника;
тощо

18.

інформація, яка
формується
на кожній
стадії
процесу обліку
Технічне
забезпечення
це забезпечення
комп’ютерною
технікою,
програмами,
засобами зв’язку,
засобами
виведення
інформації
Інформаційне
забезпечення

19.

Соціальне
забезпечення
установлення оптимальних відносин
між працівниками колективу, між
підлеглими і керівниками,
встановлення оптимальної оплати
праці, методів стимулювання праці

20.

Ергономічне
забезпечення
встановлення нормальних умов
праці (освітлення, опалення,
організація робочого місця,
робочої зони тощо)

21. 3. Загальні принципи організації обліку

Загальні принципи
організації обліку

22.

Таблиця 1.1
ВІТЧИЗНЯНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, ЗАПРОПОНОВАНІ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
№ з/п
Принцип
бухгалтерського обліку
Автори
А. М. Кузьмінський,
організації
В.
В.
Сопко, М. Т. Білуха (2000
В. П. Завгородній р.)
(1993 р.)
+

+
+
1
2
Адаптивності
Безперервності
3
Випереджувального відображення
+

4
5
6
7
8
9
10
11
Всебічності
Динамічності
Кооперування
Паралелізму
Паралельності
Пропорційності
Прямоточності
Ритмічності
+
+

+

+
+
+


+

+
+
+
+
12
Системотвірних відношень
+

13
14
15
Спеціалізації
Субординації
Цілісності

+
+
+


English     Русский Правила