Фармациядағы менеджменттің функционалдық мазмұны
МакКллеланд теориясы
Пайдаланылған әдебиеттер
737.48K
Категория: МенеджментМенеджмент

Фармациядағы менеджменттің функционалдық мазмұны

1. Фармациядағы менеджменттің функционалдық мазмұны

ОРЫНДАҒАН:КУАНОВА М
ТЕКСЕРГЕН:ДЕРБЕСБЕКОВА Ұ

2.

жоспарлау
Басқарудың
негізгі
функциялары
ұйымдастыру
Мотивация
бақылау

3.

комб
инирл
енген
Жеке,
бірінші
лік
Жалпы
Менеджм
ент
функцияс
ы
қолда
нбалы
нақты

4.

Жалпы дегеніміз
менеджменттің барлық
саласында яғни
функционалдық құрылымның
негізінде қолданады
Комбинирленген ұжымның
мақсатқа жетуі үшін қажет
жоба, технология және әр
түрлі тәсілдерді бірге қатар
қолдану
Нақты дегеніміз сол мақсатқа
жетудегі нақты қойылған
сұрақтар бойынша жұмыс
жасалынады
Бұл кезеңдер ұжымның
иерархиялық моделінің
негізгі сатылары болып
келеді

5.

Алда болатын
процесстің
теориясын, мазмұнын
жасау
Менеджме
нттің
мазмұны
Процессті қадағалау және
нәтижесінің жақсы болуы үшін
қатысушыларын барынша
ынталандыру
Нәтижені талқылау
және және
марапаттау

6.

7.

Негізгі
әдіс
тәсілдері
Функционалд
ық
белгілеріне
байланысты
Біріншіден, топтың
көлеміне байланысты тең
қылып
бөлу.Мысалы,қызметкерлер
жұмысы бірқалыпты бірақ
адамдар саны айқын
анықталған кезде
Тұтынушының
қызығушылығы
на,сұранымына
байланысты
Территориалдық
белгілеріне қарап.Бұл
кезде кәсіпорынның
орналасуы әр аймақта
болған кезде

8.

Мақсатқа
жету үшін
ресурс
Шешу
жолдары
Мақсаты, мәселе
Тепе-теңдік
Жоспарлаубасқарудағы
шешім
қабылдау үшін
қабылданатын
әрекет
Қадағалайтын
ұйым

9.

Еңбек
өтілін
анықтау
Кадрларды
іріктеу және
бөлу
Ұйымның
атқаратын
қызметі
Лауазымдағы
адамдардың
құқығы мен
міндетін
анықтау
Қызметкер
,топтар
арасында
жұмысты
бөлу
Басқару
органдары
ның
құрылымын
анықтау

10.

Жұмысты жоспарлау және басқару кезінде басшысы осы
ұйымның нақты атқаратын қызметін кім және қалай жасау
керек екенін анықтайды. Егер осы шешімнің нәтижесі сәтті
болса, басшы өзінің жоспарын іс жүзінде мотивацияның негізгі
принциптерін пайдалана отырып іске асырады. Мотивацияның
негізгі теориялары адамның қажеттіліктеріне қарап
жасалынған. Қажеттілік дегеніміз- іс әрекетке қажеттінің
қандай да бір шекте болмауы. Мотивацияның теорияларныа
Маслоу, Маккллеланд, Герцберг теориялары жатады.

11. МакКллеланд теориясы

Үш
Қазіргі
қажеттіл заманда
осы
ікбилік,сәт қажеттілік
арқылы
тілік
қоғамды
және
қанаттанд
қажеттіл
ыруға
болады
ік

12.

Функционалдық
Менеджмент
ті бағалаудың
бірнеше
жолдары
Бағдарламалық арнайы
Сызықтық
технологиялық

13.

Бағдарламалық арнайы
әдіс-өндірісттік қызметте
жұмысшыларды белгілі
бір кезеңде арнайы
топтарға бөлу
Сызықтық –белгілі бір
объектке-цех,өндіріс,
аймаққа қызметкерлер
тағайындалады.
Технологиялық –
қызметкерлердің
мамандығына
байланысты, жұмыс
түріне қарап бөледі
Функционалдық әдісқажеттілікті
қанағаттандыру үшін
атқарылатын
міндеттердің жиынтығы

14. Пайдаланылған әдебиеттер

1. Вершигора Е.Е. «Менеджмент», Учебное пособие, М: «ИНФРА-М», 2005г.
2. Дашков и К «Основы менеджмента», Учебное пособие, Москва, 2005г.
3. Кабушкин Н. И., «Основы менеджмента», Учебное пособие. М.: «Новое
знание», 2007г.
4. Коротков Э .М., «Концепции менеджмента», М.: «Дека», 1997г.
5. Кузнецов Ю. В., Подлесных В. И. «Основы менеджмента», «ОЛБИС»,
2005г.
6. «Менеджмент» (Современный Российский менеджмент), Под редакцией
М.Л.Разу и Ф. М. Русинова, М.: “ФБК-Пресс”, 1998г.
7. Мескон М., «Основы менеджмента», М.: «Дело», 1992г.
English     Русский Правила