420.00K
Категория: ПравоПраво

Основні положення Закону України «Про Національну поліцію»

1.

Тема 1.
Основні положення Закону
України «Про Національну
поліцію»

2.

ПОНЯТТЯ
ПОЛІЦІЇ.
ТА
ЗАВДАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
Стаття 1 ЗУ «Про Національну поліцію України»
Національна поліція України
1. Національна поліція України - це центральний орган
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
2. Діяльність поліції спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх
справ України згідно із законом.

3.

ПОЛІЦІЯ – це складова частина системи органів
Міністерства внутрішніх справ, які здійснюють
державну виконавчу владу у внутрішній сфері
держави. Поліція створена державою для здійснення
її функцій служіння суспільству.
Головною особливістю статусу поліції є те, що
вона наділена такими засобами і можливостями, яких
не має жодна інша організація, а саме державновладними повноваженнями.

4.

Відповідно Закону України від 17 березня 2011 року
№3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади»
Національна поліція України – центральний орган
виконавчої влади який входить до системи
центральних органів виконавчої влади. Вищим
органом системи центральних органі виконавчої влади
є Кабінет Міністрів України який спрямовує та
координує
діяльність
поліції
через
Міністра
внутрішніх справ України.
МВС очолює Міністр, який призначається на
посаду за поданням Прем’єр-міністра України і
звільняється з посади Верховною Радою України.

5.

У складі поліції функціонують:
кримінальна поліція;
патрульна поліція;
органи досудового розслідування; поліція
охорони;
спеціальна поліція;
поліція особливого призначення.

6.

ЗАВДАННЯ ПОЛІЦІЇ
Стаття 2 ЗУ «Про Національну поліцію
України»
1. Завданнями поліції є надання поліцейських
послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з
допомоги особам, які з особистих, економічних,
соціальних причин або внаслідок надзвичайних
ситуацій потребують такої допомоги.

7.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Принципи діяльності визначені Розділом ІІ
Закону:
ст. 6 – верховенство права;
ст. 7 – дотримання прав і свобод людини;
ст. 8 – законність;
ст. 9 – відкритість та прозорість;
ст. 10 – політична нейтральність;
ст. 11 – взаємодія з населенням на засадах
партнерства, безперервність.

8.

ВАЖЛИВО!
У підрозділах поліції не допускається
діяльність політичних партій, рухів та
інших громадських об’єднань, що мають
політичну мету. Під час виконання
службових обов’язків працівники поліції
незалежні від впливу будь-яких політичних чи
громадських об’єднань.

9.

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Стаття 13. Загальна система поліції
1. Систему поліції складають:
1) центральний орган управління поліцією;
2) територіальні органи поліції.
2. До складу апарату центрального органу
управління поліції входять організаційно поєднані
структурні підрозділи, що забезпечують діяльність
керівника поліції, а також виконання покладених
на поліцію завдань.

10.

3. У складі поліції функціонують:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
4. У системі поліції можуть утворюватися
науково-дослідні установи та установи
забезпечення.

11.

1) кримінальна поліція.
Головне завдання кримінальної поліції – боротьба зі злочинністю.
Діяльність кримінальної поліції будується за принципом
спеціалізації, відповідно до особливостей кримінальних проявів у
кожній окремій сфері народного господарства або специфіки
суспільних відносин. На кримінальну поліцію покладено такі
завдання:
боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів;
розкриття тяжких злочинів (насамперед, учинених злочинними
групами);
розкриття злочинів, учинених із застосуванням зброї,
боєприпасів, вибухових і радіоактивних речовин, злочинів,
пов’язаних з викраденням та угоном автотранспортних засобів;
запобігання та викриття економічних злочинів, зокрема в
кредитно-фінансовій і банківській системах, у сфері приватизації
та зовнішньоекономічній сфері, торгівлі, паливно-енергетичному
комплексі тощо;

12.

2) патрульна поліція.
Головними завданнями патрульної поліції є:
забезпечення публічного порядку і громадської безпеки;
забезпечення безпеки осіб, захисту їх прав, свобод та законних
інтересів; створення стану захищеності життєво важливих
інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і
духовних цінностях, нормальних умов життєдіяльності людини,
діяльності підприємств, установ, організацій;
запобігання
кримінальним,
адміністративним
правопорушенням; попередження, виявлення і припинення
кримінальних та адміністративних правопорушень, випадків
насильства в сім’ї, а також виявлення причин і умов, що
сприяють їх учиненню;

13.

3) органи досудового розслідування.
У статті 38 Кримінального процесуального кодексу
України
визначено,
що
органами
досудового
розслідування є:
а) слідчі підрозділи:
органів Національної поліції;
органів безпеки;
органів, що здійснюють контроль за додержанням
податкового законодавства;
органів державного бюро розслідувань;
б) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього
контролю Національного антикорупційного бюро
України.

14.

4) поліція охорони.
7 листопада 2015 року відповідно до Закону України
«Про Національну поліцію» та Постанови Кабінету
Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 834
«Питання функціонування органів поліції охорони як
територіальних органів Національної поліції та
ліквідації
деяких
територіальних
органів
Міністерства внутрішніх справ», було створено
Департамент поліції охорони, а також управління і
відділи поліції охорони в областях, як територіальні
органи Національної поліції.

15.

5) спеціальна поліція.
Головним призначенням спеціальної поліції є оперативне
обслуговування об’єктів з особливими умовами
роботи, що мають особливо важливе державне
значення, забезпечення громадського порядку на
об’єктах і територіях, які мають особливе значення
або постраждали від стихійного лиха, екологічного
забруднення, катастрофи. Підрозділи спеціальної
поліції
можуть
створюватися
Міністерством
внутрішніх справ України з дозволу Кабінету
Міністрів України;

16.

6) поліція особливого призначення.
КОРД (Корпус Оперативно-Раптової Дії) – підрозділ
Національної поліції для вирішення надзвичайних
ситуацій, рівень яких є настільки високим і
складним, що може перевищити можливості сил
оперативного реагування чи оперативно-розшукових
підрозділів.
В основу повсякденної службово-бойової діяльності
КОРД покладаються принципи служіння та захисту
громадян України, ефективного забезпечення
безпеки і прав громадян, чесного і добросовісного
виконання своїх службових обов’язків, високого
професіоналізму
та
інших
європейських
і
міжнародних правил та практик поліцейської
English     Русский Правила