1-2.Пәндер бойынша тапсырма түрлері
3-4. Пәндер бойынша тапсырма түрлері
5-6.Пәндер бойынша тапсырма түрлері
2.07M
Категория: ПсихологияПсихология

Блум таксономиясы. Бенджамин Блум

1.

Блум
таксономиясы
Орындаған: К-14 тобының студенті
Зұлпыхар Айкүміс

2.

Блум таксономиясы
Бенджамин Блум
(1913-1999 жж.)
Бенджамин Блум – америкалық оқыту
әдістемесінің
психологі,
Блум
таксономиясының авторы. Пенсильванияда
Ленсфорд қаласында туылған, 1935 жылы
Пенсильван университетін бакалавр және
магистр деңгейлерімен бітірген, 1942 жылы
Чикаго университетінде докторлық деңгейін
қорғады.
«Блум
таксономиясы»
атты
кітабында өз теориясын дамытқан.
1956 жылы Бенджамин Блумның
төрағалық етуімен білім беру комитеті
әзірлеген
Блум
таксономиясы
сын
тұрғысынан ойлауды қарастыруға болатын
ойлау дағдыларының кеңінен қолданылатын
иерархиялық моделі болып табылады. Блум
таксономиясының мақсаты – оқытудың
неғұрлым тұтас нысанын құру.

3.

Таксономия түсінігі
Таксономия (грекше. táxis
құрылыс, тәртіп және nómos — заң).

орналасу,
Таксономия – олардың иерархиясын (белгілі
бір құрылымдағы бірізділігін, реттілігін) құрастыру
мақсатында берілген нысандарды нақты бір
өлшемдер мен қағидалар бойынша жіктеу.
Таксономия барлық оқу мақсаттары мен
нәтижелері бірдей маңызға, құндылыққа ие бола
алмайтындығына негізделген.

4.

Блум таксономиясы
Білімді игеруге бағытталған 6 қадам
Бағалау
Жинақтау
Талдау
Қолдану
Түсіну
Білім

5.

Тапсырмалар мысалы
Бағалау
Жинақтау
Талдау
Қолдану
Аргументтер келтіру, өз
көзқарасын қорғау, дәлелдеу,
болжау
Қорытынды жасау, әзірлеу,
жасау, дизайн ойластыру,
жоспар құру
талдау, тексеру, эксперимент
жүргізу, ұйымдастыру,
салыстыру, айырмашылығын
табу
қолдану, иллюстрациялау,
шешу
Түсіну
Айтып беру, түсіндіру,
белгілерін анықтау, басқаша
жеткізу
Білім
Тізім жасау, көрсету, әңгімелеу,
, атау

6.

Негізгі категориялар
1. БІЛІМ
Бұл категория оқу материалын есте
сақтау мен қайталауды білдіреді.
Оқу
материалы
деп
әр
түрлі
мазмұндағы ақпаратты (нақты фактілерден
бүтін теорияларға дейін) атауға болады.
Бұл категорияның негізгі сипаты –
қажетті мәліметтерді есте сақтау.

7.

Блум таксономиясының мақсаттық жүйесіне
негізделген сабақ жоспары
1.Білім
Мұғалім әрекеті
Оқушы әрекеті
Белгілі
бір
әдісті Тыңдайды,
жазады,
пайдалана отырып, жаңа
еске
түсіреді,
есте
материалдың негізгі
сақтайды, ойлайды.
ұғымдарын бұрынғы білімді
еске түсіре отырып береді.
Ғылымда білімді
қабылдау мен қолдануды
5 деңгейге бөледі.
Ақпараттық
деңгей

8.

Жалпыламаланған табыс критерийлерінің
мысалдары
• қолданылған терминдерді
есте сақтайды және қайталайды;
• нақты фактілерді келтіреді;
Шәкірт:
• әдістер мен жұмыстың орындалу
ретін (процедурасын) қайталайды;
• негізгі ұғымдарды есте
сақтайды және қайталайды;
• ережелер мен қағидаларды
жатқа келтіреді.

9.

Б.Блум таксономиясы бойынша сұрақтар мен
тапсырмалар үлгісі
Таным
мен
ойлау
түрі
Б
І
Л
І
М
МАЗМҰНЫ
Мәлiметтердi қайталау немесе
тану арқылы есте қалай
сақталғанын
тексеруге
бағытталады, мағлұмат пен
деректердi еске түсiредi: тест
тапсырмалары;
қалдырып
кеткен белгiлердi қою; жатқа
айту;
анықтамалар
мен
атауларды қайталау, олардың
қолдану тәртiбiн айту.
Үйренушілерге
қойылатын
СҰРАҚТАР
(мысалдар)
«Кім ... ? Не ... ?
Қалай ... ? Қашан ...?
Қайда ... ? Қанша ... ?»
есімдіктерінен
құралатын сұрақтар.
Үйренушілерге
берілетін
ТАПСЫРМАЛАР
Таным
мен
ойлау
деңгейі
Анықтау, қайталау,
белгілеу,
санап
шығу, еске түсіру,
атау, назар аудару,
жаттау
Төменгi

10.

2. Түсіну
Оқу материалын түсінгендіктің көрсеткіші ретінде келесідей
әрекеттерді атқаруды атауға болады:
Трансляция – яғни оқу материалын бір «тілден» екінші «тілге»
ауыстыру (мәселен математикалық формуланы сөзбен айтып беру немесе,
керісінше, сөзбен келтірілген мәліметті кесте, схемамен көрсету);
Интерпретация – оқу материалын “өз сөзімен” түсіндіру, қысқаша
баяндау;
Жорамалдау - оқу материалы бойынша әңгіменің әрі қарай не
туралы болатындығын, оның салдары мен нәтижелерін болжау.
Мұндай оқу нәтижелері материалды есте сақтау деңгейіне қарағанда
анағұрлым жоғары болады.

11.

Блум таксономиясының мақсаттық жүйесіне
негізделген сабақ жоспары
2. Түсіну
Мұғалім әрекеті
Оқушы әрекеті
Жаңа материалдағы білімді Ойларын айтады, түсіндіреді,
түсінгенін анықтау үшін ерекшелігін
көрсетеді,
диалогтық байланыс жасау. сұрақтар береді. Жазады.
Оқушылардың
ойларын
өзгеше түрде сұрау. Болжам
жасату т.б.
Ғылымда білімді
қабылдау мен қолдануды
5 деңгейге бөледі.
Тезаурустық
деңгей
(ғылыми тіл)

12.

Шәкірт:
Фактілерді, ережелерді, қағидаларды салыстырады,
айырмашылығын көрсетеді, мысалдар келтіреді;
Сөзбен келтірілген материалды, схемалар, графиктер,
диаграммаларды түрлендіреді, өзгертеді;
Сөзбен келтірілген материалды математикалық ұғымдарға
өзгертеді (немесе керісінше);
Берілген ақпарат бойынша болашақта туындауы ықтимал
салдарын сипаттайды, болжайды.

13.

Б.Блум таксономиясы бойынша сұрақтар мен
тапсырмалар үлгісі
Таным
мен
ойлау
түрі
Т
Ү
С
I
Н
У
МАЗМҰНЫ
Мәлiметтердi басқа таныс жүйеге ауыстыру,
оларды түрлендiру; есте сақталған мағлұматты
басқаларға жеткiзу жолдарын айқындау.
Ұқсастықтарды анықтау, айырмашылық жасау
мен салыстыру, нәтиженi суреттеу.
«Түсіну» ұғымын төрт топқа бөлуге болады:
1. Түсiндiрме (интерпретация) - негiзгi
идеяларды
және
олардың
өзара
байланыстарын анықтау: ”Қалай? Нелiктен?”
сұрақтарына
жауап
іздену,
”Салыстырыңыздар”,
”Айырмашылығын
көрсетiңiздер” тапсырмаларын орындау.
2. Аударма (трансформация) - мағынасын
сақтай отырып, идеяларды таныс жүйеге,
формаға ауыстыру: формуланы сөзбен айтып
беру, графиктi оқып беру, суреттi түсiндiру,
мәліметті өз сөзiмен мазмұндау.
3. Мысалдар - мәлiметтi, ойды дұрыс
түсiнгендiктi көрсетедi.
4. Анықтамалар – атау немесе түсiнiктiң
мағынасын өз сөзiмен жеткiзу, таныс және
түсiнiктi
сөздермен
анықтамаларды
тұжырымдау
(анықтамалар
жаттанды
немесе
оқулықта
келтірілгендерді
қайталамауы керек).
Үйренушілерге
қойылатын
СҰРАҚТАР (мысалдар)
Үйренушілерге
берілетін
ТАПСЫРМАЛАР
1. Түсiндiрме: Х пен У
арасындағы
айырмашылық қандай?
А
мен
Б-ны
салыстырыңыздар.
2. Аударма: Түсiнгенiңiздi
өз
сөзiңiзбен
айтып
беріңіз;
Зерттеудi
кесте
(диаграмма, схема, сурет)
жүзiнде
көрсетiп,
қысқаша
мазмұндап
берiңiз.
3. Мысалдар: Тақырып
(анықтама)
бойынша
мысал
келтiрiңiздер
(оқулықтан тыс).
4. Анықтамалар: 3-сынып
оқушысына
түсiнiктi
болатындай
етіп
проблеманың
анықтамасын берiңiз;
- Осы атауды өз сөзiңiзбен
түсiндiрiп берiңiз.
Аудару, сөзбен қайта
құрастыру, сипаттау,
анықтау,
түсіндіру,
жеткізу, ерекшелігін
анықтау, өз орнына
қою,
әңгімелеу,
мәлімдеу, салыстыру,
айырмашылығын
көрсету,
ұқсастықтарын
келтіру,
графикті
оқып беру, суретті
түсіндіру,
мысал
келтіру, өз сөзімен
айту,
анықтаманы
тұжырымдау
Таным
мен
ойлау
деңгейі
Орта

14.

3. Қолдану
Бұл категория оқу материалын нақты
жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда
қолдануды меңзейді.
Мұнда ережелерді, әдістерді,
ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды,
теорияларды практикалық тұрғыдан
қолдану кіреді.
Оқу нәтижелері түсіну деңгейіне
қарағанда материалды тереңірек
игеруді талап етеді.

15.

Блум таксономиясының мақсаттық жүйесіне
негізделген сабақ жоспары
3. Қолдану
Мұғалім әрекеті
Оқушы әрекеті
Оқушылардың алған білімін
Бұрынғы білім негізін пайдалана
өмірде қолдануға үйрету үшін отырып, проблеманы шешу.
тапсырырмалар береді.
Кітаппен жұмыс.
Дидактикалық
құралдармен
қамтамасыз етеді.
Мысалы: Қатемді тап, тақырыпқа
сай сөйлем құра, проблемалық
ситуация т.б.
Ғылымда білімді
қабылдау мен қолдануды
5 деңгейге бөледі.
Методикалық
деңгей

16.

Шәкірт:
• ұғымдар мен қағидаларды
жаңа жағдайларда
қолданады;
• заңдар мен теорияларды
практикалық тұрғыдан нақты
ситуацияларда қолданады;
• әдіс немесе жұмыс ретін
дұрыс қолданатындығын
көрсетеді.

17.

Б.Блум таксономиясы бойынша сұрақтар мен
тапсырмалар үлгісі
Таным
мен
ойлау
түрі
Қ
О
Л
Д
А
Н
У
МАЗМҰНЫ
Белгiлi бiр проблеманы шешу
үшiн мәлiметтi қолдану немесе
iске асыру. Шәкірт ұстаздың
көмегiнсiз
таныс
емес
проблеманы өзiнше шешуi
керек.
Педагог тек шешiмге емес,
шешу процесiнiң барысына да
назар салуы керек, өйткенi
шешу жолы шешiмнiң өзiнен де
маңызды болуы мүмкiн.
Үйренушілерге
қойылатын
СҰРАҚТАР
(мысалдар)
- Қалай қолдануға
болады?
- Жасап көрсе қалай
болады?
- Не бiлгiңіз келедi?
- Егер былай/ олай
жасаса (былай/ олай
болса),
нәтижесі
қандай болар еді?
- Мына мәселені қалай
шешуге болады, егер
анауды қолдансақ?
Үйренушілерге
берілетін
ТАПСЫРМАЛАР
Интерпретациялау,
қолдану,
бір
нәрсеге
тіркеу,
пайдалану, көрсетіп
беру (жұмыс ретін,
қағидасын),
ережесін
сақтап
орындау,
рөлді
орындау, рөлдерге
бөліп
ойнау,
практикада
қолдану, сахналау,
иллюстрацииялау,
идеяларға жүгіну,
жазып
көрсету,
реттеу,
нобайын
салу
Таным
мен
ойлау
деңгейі
Орта

18.

4. Талдау
Оқу материалының құрылымы анық көрінуі үшін оны
құрамдас бөліктерге бөлу:
- Бүтіннің бөліктерін ажырату;
- Бүтіннің бөліктерінің арасындағы өзара
байланыстарды анықтау;
- Бүтіннің қалайша ұйымдастырылғандығын сезіну.
Бұл категория оқу материалының мазмұнын сезінумен
қатар оның ішкі құрылысы қалайша құралатындығын
білуді меңзейді.

19.

Блум таксономиясының мақсаттық жүйесіне
негізделген сабақ жоспары.
4.Талдау (Анализ)
Мұғалім әрекеті
Оқушы әрекеті
Оқушыларды топтарға бөле Топтық талқыға салады,
отырып, тақырыптағы негізгі ойланады.
түйінді
табуға
бағыт
беру.
Өзгелерді тыңдай отырып, өз
Ерекшеліктерді,
негізгі білімін толықтырады. Ізденеді.
қасиеттерді анықтату.
Ғылымда білімді
қабылдау мен қолдануды
5 деңгейге бөледі.
Технологиялық
деңгей

20.

Шәкірт:
жасырын (көзге көрінбейтін)
жайттарды ашады;
ойдың өрбуінен қателер
мен олқылықтарды айқындайды;
фактілер мен олардың салдарының
арасын ажыратады;
ұсынылған фактілердің
маңыздылығын айқындайды.

21.

Б.Блум таксономиясы бойынша сұрақтар мен тапсырмалар үлгісі
Таным
мен
ойлау
түрі
Т
А
Л
Д
А
У

н
а
л
и
з)
МАЗМҰНЫ
Зерттеу нысанының құрылымын анықтау
мақсатымен оны құрамдас бөлiктерге
жiктеу. Үйренуші әртүрлi бөлiктердiң
қалайша
жұмыс
iстейтiндiгiн
және
нәтижеге қалай жеткiзетiндiгiн анықтайды,
түсiндiредi.
Түсiнуден
талдау
мәлiметтi
терең
өңдеумен,
жан-жақты
игерумен
ерекшеленедi.
Талдаудың түрлерi:
1. Негiзiн тану - құрамдас бөлiктерге
жiктеу (мәлiметтiң негiзгi түсiнiктерi
арасындағы қатынастарды көрсету үшiн
оқушылар оның шеңберiнен шығуы керек),
айтылған ойды дамыту.
2.
Астарлы
мағынаны
ажырату
/Подтекст/ - екi тұжырымның қатынасын
көрсетудi талап етедi (тура көрсетiлмеген
шешiмдер, ассоциациялар, себеп-салдар
келтiрiлуi мүмкiн).
3. Мотивация - себептердi айқындау.
Оқушы тура және жасырын (астарлы)
мағына мен әрекеттердi танып, өз ойларын
дәлелдер арқылы қорғауы керек.
Үйренушілерге
қойылатын
СҰРАҚТАР (мысалдар)
1. Негiзiн тану
Бөлімдердің
өзара
айырмашылықтарын
келтiрiңiз/ салыстырыңыз.
Қалайша
жіктеуге
(классификациялауға)
болады?
2. Астарлы мағына
Мына
мәселенің
(тақырып,
ақпарат,
теорема, анықтама, т.б.)
мәнi қандай?
- Мынаны қалай түсiнесiз?
- Егер мынандай болса,
онда қалай болады?
3. Мотивация
Мына
мәселенің
(тақырып,
ақпарат,
теорема, анықтама, т.б.)
себебi
мен
салдары
қандай?
- Мынау нелiктен дәл
осындай, басқаша емес?
Үйренушілерге
берілетін
ТАПСЫРМАЛАР
Бөліп
шығару,
талдау, бөлу, ретін
дәлелдеу,
санап
шығару, тәжірибе
жасау,
тестілеу,
салыстыру,
қарама-қарсы қою,
сынау,
диаграммамен
көрсету, тексеру,
талқылау, анықтап
сұрау, салыстыру,
мәселені
шешу,
жіктеу, сұрыптау,
категорияларға
бөлу,
себепсалдарын
айқындау
Таным
мен
ойлау
деңгейі
Ж
о
ғ
а
р
ғ
ы

22.

5. Жинақтау (синтез)
Оқу материалының элементтерінен жаңашыл сипаттағы бүтінді
(нәтижені) құрастыру. Жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын
мүлдем өзгеше реттейтін хабарлама (баяндама, сөз), жұмыс
жоспары, схемаларды атауға болады.
Мұндай оқу нәтижелері жаңа мазмұн мен жаңа құрылымдарды
жасап шығаратын шығармашылық әрекеттерді қолдануды талап
етеді.

23.

Блум таксономиясының мақсаттық жүйесіне
негізделген сабақ жоспары.
5.Жинақтау (синтез)
Мұғалім әрекеті
Жеке
бөлшектерден
немесе
шашылған
дүниелерден жаңа жасауға
көмектесу.
Жалқыдан
жалпыға бағыттау.
Ғылымда білімді
қабылдау мен қолдануды
5 деңгейге бөледі.
Оқушы әрекеті
Ойлап табады,байланыстырады,
шығарады. Ойын түйіндейді.
Проблеманы шешудің өзіндік
үлгісін жасайды.
Зерттеушілік
деңгей

24.

Шәкірт:
Шығармашылық
тұрғыдан шығарма (эссе)
жазады;
Тәжірибе жасаудың
өзіндік жоспарын
ұсынады;
Қандай да болмасын
проблеманы шешу үшін
өз білімдерін
шығармашылықпен
қолданады.

25.

Б.Блум таксономиясы бойынша сұрақтар мен
тапсырмалар үлгісі
Таным
мен
ойлау
түрі
С
И
Н
Т
Е
З

и
н
а
қ
т
а
у)
МАЗМҰНЫ
Жаңа мазмұн тудыру мақсатымен
элементтердi
шығармашылықпен
бiрiктiру.
Болжау,
шарттылық,
мүмкiндiк ұғымдарын қолданып, өз
тәжiрибесi негiзiнде жаңа модель
(құрылым) құрастыру.
Жұмыс және нәтиже түрлерi:
1. Шығармашылық жанрлар: эссе,
шығарма,
өлең,
шешендiк
(ораторлық)
сөз,
сценарий,
компьютерлiк бағдарлама жазу.
2. Жоспар құрастыру немесе
тәжiрибе қою, өткiзу: мәлiмет
бойынша барлық бiлiмдi тиянақтап,
оны бiр жүйеге келтiрiп, жоспар
немесе кесте құру (тәжірибенi
жоспарлап, нәтижесiн бақылау).
3.
Абстрактылы
ұғымдармен
негiзделетiн нәтижелер: ғылыми
гипотеза (болжау) құрастырып,
ұсыну.
Үйренушілерге
қойылатын
СҰРАҚТАР
(мысалдар)
Үйренушілерге
берілетін
ТАПСЫРМАЛАР
- Жаңа мазмұн құрастыру
үшін мынаны қалайша
өзгертуге
(бейімдеуге,
құрастыруға) болады?
Жақсарту
(ұлғайту,
көркейту,
дамыту,
тереңдету, т.б.) үшін не
істеуге болады?
- Қалайша біріктіруге
болады?
- Қандай критерийлер
бойынша
біріктіруге
болады?
Мына
мәселені
(тақырып,
ақпарат,
теорема, анықтама, т.б.)
дәлелдеу
үшін
нені
біріктіруге болады?
Құрастыру, жоспарлау,
ұсыну, жасау, сөзбен
құрастыру,
жазу,
ретімен
қою,
жинақтау,
өзгерту,
шығармашылықпен
орындау,
ұйымдастыру,
дайындау, жасап беру
Таным
мен
ойлау
деңгейі
Ж
о
ғ
а
р
ғ
ы

26.

6. Бағалау
Оқу материалының маңызын анықтау, ол туралы
өзіндік пікір келтіру, ойын білдіру, таңдау жасап,
шешім қабылдау. Мұнда шәкірттің пайымдаулары
нақты дәлелдерге негізделуі керек:
- ішкі – құрылымдық, логикалық тұрғыдан;
- сыртқы – алдына қойылған мақсаттарға сәйкестігі
тұрғысынан.
Бұл деңгей алдыңғы категориялардың оқу нәтижелеріне қол жеткізуді меңзейді.

27.

Блум таксономиясының мақсаттық жүйесіне
негізделген сабақ жоспары.
6. Бағалау
Мұғалім әрекеті
Материалдың
өзі
үшін
керектігін,құндылығын, керектісін анықтау, пайымдауға бағыт
беру.
Идеялар алмасу, пікір айту.
Өзіне керектісін таңдау.
Оқушы әрекеті
Бағалайды,талқылайды.
Өз пікірін айтады.
Мен ойлаймын, яғни мен өмір сүріп
жатырмын.

28.

Шәкірт:
• ішкі немесе сыртқы
• оқу материалы
критерийлерге
сүйеніп, оқу
материалының
маңыздылығын
айқындайды;
құрылымының
логикасын
жазбаша түрде
бағалайды;
• жасалған
шешімдер мен
қорытындылардың
берілген фактілерге
сәйкестігін
анықтайды.

29.

Б.Блум таксономиясы бойынша сұрақтар мен
тапсырмалар үлгісі
Таным
мен
ойлау
түрі
Б
А
Ғ
А
Л
А
У
МАЗМҰНЫ
Даулы
және
пiкiрталас
туғызатын
мәселелер
бойынша шешiм қабылдап,
оны дәлелдеу.
Оқушылар өз ойларын,
идеяларын, пайымдауларын
мазмұндап, оларды негiздеуi
қажет. Бұл деңгейде олар өз
позицияларын
нақтылық,
логикалық
жүйелiлiк,
дәйектiлiкке негіздеуі қажет.
Үйренушілерге
Үйренушілерге Таным
қойылатын
берілетін
мен
СҰРАҚТАР (мысалдар) ТАПСЫРМАЛАР ойлау
деңгейі
- Сiздiң ойыңызша бұл
дұрыс/бұрыс,
маңызды ма/емес пе?
- Мұны жақтайсыз
(немесе
оған
қарсысыз) ба?
- Былай (немесе олай)
жасаса, дұрыс бола
ма?
-Мұның
жағымды/жағымсыз,
оң/сол,
ұтымды/ұтымсыз
жақтары қандай?
Тиянақтау,
салмақтау,
бағалау,
рейтингілеу,
салыстыру, қайта
қарастыру, ретретімен
қою,
сұрыптау, таңдау,
өлшеу,
жазу,
жақтап не жоққа
шығаратын
дәлелдер келтіру,
шешім қабылдау
Ж
о
ғ
а
р
ғ
ы

30.

Блум таксономиясының мақсаттық жүйесіне
негізделген сабақ жоспарының маңызы
Мұғалімнің
шығармашылығын
жүзеге
асыруына
тірек
болатын
төмендегі
жүйелерін дамытады:
- Шығармашылық әрекет;
- Проблеманы көре білу;
- Болжай білу;
- Жаңашылдықты ендіру;
- Өз жұмысының бағдарламасын жасау;
- Рефлексиялай алу;
- Шығармашылық ойды іске асыру үшін
идеяларды тудыра алу.

31.

Сұрақтар
Ойлау деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Талдау
Жинақтау
Бағалау
Сұрақтар үлгілері

32.

Сұрақтар
Ойлау деңгейі
Сұрақтар үлгілері
Не? Кім? Қашан? Не …. үлгісі болып табылады? ….
не тұспалданады? …. басқаша қалай түсіндіруге
Білу және түсіну
болады? …. бұл үлгі боп табыла ма? Мен мұны өз
сөзіммен сипаттай алам ба?
Бұл қалай пайдаланылады? Бұл немен байланысты?
Қолдану
… қандай жағдайларда?
Неге? Қалай? …. себебі не болып табылады?
Талдау
Қорытынды үшін не нәрсе дәлел? ...себебі қандай?
…бір-бірімен қалай үйлеседі?
Егер бұл іске асатын болса, осыдан кейін не болады?
Теорияның болжамы іске аса ма? Алынған ақпарат
Жинақтау
негізінде қандай қорытынды жасадым? Бұл онымен
қалай байланысты?
Бұл жақсы ма және неліктен? Бұл қисынды ма және
Бағалау
не себепті?

33.

Тапсырмалар
Білу
Түсіну
1-2
ұпай
3-4
ұпай
Қолдану
5-6
ұпай
Талдау
Топтау
7-8
ұпай
9-10
ұпай
Білімді
бағалау
11-12
ұпай

34.

Тапсырмалар
Білу
Қай жылы болды? Қайда болды? Қалай болды?
Формуласын жазыңыз. Атап көрсетіңіз.
Түсіну Сөйлемді аяқтаңыз. Не білдіңіз? Неліктен? Сөйлемді
өзгертіңіз. Өзара байланысын түсіндіріңіз. Өз
сөзіңізбен айтыңыз.
Қолдану Бірнеше тәсілмен шешіңіз. Құбылыстың негізін
түсіндіріңіз. Жорамалды тексеріңіз. Қорытынды
жасаңыз.
Талдау Құрылымы қандай? Топтастырыңыз. Салдары не?
Салыстырыңыз. Бөліктерге бөліңіз. Себебін талдаңыз.
Топтау Өз шешеміңізді көрсетіңіз. Алгоритм ұсыныңыз.
Баламасын табыңыз. Бөліктерден құраңыз. Жүйелеңіз.
Зерттеңіз.
Білімді Қосынды ойды бағалаңыз. Жетістіктерін атаңыз.
бағалау Өлшемдерін
көрсетіңіз.
Сәйкестігі
қандай?
Қаншалықты дұрыс? Өз ойыңыз?
1-2
ұпай
3-4
ұпай
5-6
ұпай
7-8
ұпай
9-10
ұпай
11-12
ұпай

35. 1-2.Пәндер бойынша тапсырма түрлері

1.Білу
1. Зат есімге анықтама беріңіз.
2. Әрекет мәні әңгіменің қай жерінде айқындалады?
3. Тіршілік иелерін қандай екі категорияға жіктеуге болады?
4. (9-177)/21+8 өрнегінің мәнін табыңыз.
5. ҚР парламентінің негізгі палаталарын атаңыз.
2.Түсіну
1. Иллюстрациядағы эпизодтан кейін роман кейіпкеріне не болғанын
әңгімелеңіз.
2. ХХ ғ.ғ басы, ортасы, аяғында Германияда болған оқиғалар туралы
үш сурет салыңыз.
3. Параграф мазмұнын өз сөзіңізбен қысқаша айтып беріңіз.
4. Президент міндеттерін сипаттайтын 2-3 беттік шығарма жазыңыз.
5. Неліктен географиялық карталарда таңбалар қолданылады?

36. 3-4. Пәндер бойынша тапсырма түрлері

3.Қолдану
1. Берілген сөздің әрбірін қолданып сөйлем құрастырыңыз.
2. Картадағы белгілерді пайдаланып, қаладағы үш ескерткішке бару
маршрутын жаса.
3. Өздерiңiз оқитын сыныптың ауданын табыңыздар.
4. Әңгіменің толық оқып болған соң, оның немен аяқталатынын табыңыз.
5. Игерілген ылғалдылықты анықтау тәсілін қолданатын үш жағдайды
көрсетіңіз.
4.Талдау
1. Бұл оқиғалардың қайсысы шын мәнінде болған, қайсылары жалған?
2. Азамат соғысы мен ауған соғысынан кейiнгi жағдайлар ұқсастығы.
3. Бұл коллекциядағы минералдарды үш белгі бойынша бөліңіз.
4. Талқыланған мақаладан үш дерек пен үш пiкiр табыңыз.
5. Жәндiктердi сипаттамасы бойынша қай тұқымдасқа жататынын
анықтаңыз.

37. 5-6.Пәндер бойынша тапсырма түрлері

5.Жинақтау (синтез)
1.15 географиялық элемент арқылы қиялдағы елдi картаға түсiрiңiз.
2. И.Тургеневтiң «Му-му» әңгiмесiн иттiң тұрғысынан жазыңыз.
3. Эксперимент нәтижелерiн ескере отырып, себептерiне болжам
жасаңыз.
4. Болған оқиға туралы мәлiметтердi фельетон түрiнде жазыңыз.
5. Мектеп ауласын көгалдандырудың әр түрлi жолдарын көрсетiңiз.
6.Салыстырмалы бағалау
1. Қала әкiмiне кандидаттардың бәрi жоғары бiлiмдi болуы тиiс пе?
2. Поэманың екi басты кейiпкерiн салыстырыңыз.
3. Қазiргi заманда оқушыларға ауызша есептеу дағдылары керек пе?
4. Әдiлетсiздiктi түзеу үшiн күш қолдану қажет пе? Пiкiрiңiздi дәлелдеңiз.
5. Зерттелгендердiң iшiнен қай орта сiз үшiн өмiр сүруге қолайлы?
Нелiктен?

38.

Пайдаланған әдебиеттер:
1. http://adister.weebly.com
2. http://ppt-online.org
3. https://www.metod-kopilka.ru/tzhiribe-almasu-tairibi-blumtaksonomiyasi-sapali-oitudi-tiimdi-zholi-68325.html

39.

Назарларыңызға
рахмет!!!
English     Русский Правила