Повторення
Оператор циклу з післяумовою REPEAT
Оператор циклу з післяумовою REPEAT
Оператор циклу з післяумовою REPEAT
Оператор циклу з післяумовою REPEAT
Оператор циклу з післяумовою REPEAT
Оператор циклу з післяумовою REPEAT
Розгадайте ребус
Повторення
Розгадайте ребус
Фізкультхвилинка
Працюємо за комп’ютером
2.27M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Цикл з передумовою

1.

2. Повторення

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Який вигляд має блок-схема циклу з передумовою?
Поясніть виконання цього циклу.
Чи можуть команди тіла циклу з передумовою не
виконуватись
жодного
разу?
Поясніть
свою
відповідь. Наведіть приклади.
Чи може виконання циклу з передумовою ніколи не
закінчитися? Поясніть свою відповідь. Наведіть
приклади.
Чим відрізняються між собою цикл з лічильником і
цикл з передумовою?
У чому полягають відмінності у виконанні основних
алгоритмічних структур: слідування, розгалуження,
цикл з лічильником і цикл з передумовою?
Який
загальний
вигляд
команди
циклу
з
передумовою в Object Pascal?
Допомога при вивченні інформатики

3. Оператор циклу з післяумовою REPEAT

Оператор циклу Repeat використовують у тих
випадках, коли потрібно спочатку виконати деяку
послідовність дій, а потім визначити, чи є потреба
повторювати ці дії ще раз. Синтаксис оператора
Repeat:
оператори, які виконуються при
кожній ітерації
Repeat <оператори тіла циклу>
Until <умова>;
Вираз логічного
типу
Допомога при вивченні інформатики

4. Оператор циклу з післяумовою REPEAT

Виконання оператора циклу Repeat
починається з виконання вказівок, які
входять у тіло циклу, після чого
обчислюється вираз умова. Якщо
умова:
Хибна
то
оператори
тіла циклу
повторюют
ься
Істинна
цикл Repeat
припиняє свою
роботу і
виконується
наступний
оператор програми
Допомога при вивченні інформатики

5. Оператор циклу з післяумовою REPEAT

Блок операторів між Repeat і Until
обов'язково виконується хоча б один раз.
Вивести парні числа від 2 до 12.
var k: Integer;
Begin
k := 0;
Repeat
k := k + 2;
Label1.Caption := IntToStr(k);
Until k > 10;
end;
Допомога при вивченні інформатики

6. Оператор циклу з післяумовою REPEAT

Останнім надруковано число 12, оскільки
при:
k = 10
умова
ще
була
хибною, відбулась ще
одна ітерація, і в тілі
циклу
k
отримало
значення 12.
Допомога при вивченні інформатики

7. Оператор циклу з післяумовою REPEAT

Знайти
найменшу
кількість
перших
натуральних чисел, потрібну для того, щоб
одержати суму, більшу за 1000.
var N, S: Integer;
begin
N := 0; S := 0;
Repeat
N := N + 1; S := S + N;
Until S > 1000;
Edit1.Text := IntToStr(N);
end;
Допомога при вивченні інформатики

8. Оператор циклу з післяумовою REPEAT

Знайти суму цифр натурального числа N,
кількість цифр у якому невідома.
var N, d, S: Integer;
begin
N := StrToInt(Edit1.Text);
S := 0;
Repeat
d := N mod 10; // виділено останню цифру числа
S := S+d; // значення d додається до суми цифр
N := N div 10; // відкидається остання цифра числа N
Until N=0; // Якщо N = 0, цикл припиняє роботу
Edit2.Text := IntToStr(S);
end;
Допомога при вивченні інформатики

9. Розгадайте ребус

Післяумова
Допомога при вивченні інформатики

10. Повторення

1.
2.
3.
Поясніть синтаксис і порядок виконання оператора циклу з
післяумовою.
Чи може виникнути ситуація, за якої тіло циклу Repeat не
виконається жодного разу?
Дано фрагмент програмного коду. Доповніть таблицю.
4. Якого значення набуде змінна F після виконання циклу?
і := 1; F := 2;
Repeat
і := і + 1;
F := F * і
Until і < 6;
5. Поясніть призначення оператора циклу:
Repeat
х := StrToFloat(lnputBox(‘Введення X', Введіть додатне число', '0'));
Until х > 0;
Допомога при вивченні інформатики

11. Розгадайте ребус

Передумова
Допомога при вивченні інформатики

12. Фізкультхвилинка

Допомога при вивченні інформатики

13. Працюємо за комп’ютером

Допомога при вивченні інформатики
English     Русский Правила