Характеристика ТзОВ ТВК «Львівхолод»
МЕТА І АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ
Об’єкт Дослідження
Порівняльна характеристика
Структура доходів
Вихідні дані
Вплив факторів на прибуток
Показники рентабельності
Прогнозування активів
Висновки

Характеристика ТзОВ ТВК «Львівхолод»

1. Характеристика ТзОВ ТВК «Львівхолод»

2. МЕТА І АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ

Метою курсової роботи є удосконалення управління фінансовим
плануванням шляхом розробки заходів щодо її покращення. Мета
обумовила необхідність вирішення наступних завдань:
надати загальну характеристику діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод»;
дослідити матеріально-технічну базу підприємства;
вивчити поняття фінансових результатів діяльності підприємств;
розглянути етапи проведення планування фінансових результатів;
проаналізувати методи і прийоми аналізу формування фінансових
результатів; оцінити фінансові результати від реалізації продукції, робіт та
послуг; здійснити аналіз складу та динаміки прибутку ТзОВ ТВК
«Львівхолод» за 2014-2016 рр.;
проаналізувати показники рентабельності ТзОВ ТВК «Львівхолод» за 20142016 рр..Об'єктом дослідження є система планування та процеси
управління фінансовими результатами ТзОВ ТВК «Львівхолод».

3. Об’єкт Дослідження

Торгово-виробнича компанія «Львівхолод» –
один з лідерів у галузі роздрібної торгівлі
Західної України з більш ніж десятирічним
досвідом роботи в рітейлі. За кількістю торгових
точок посідає 5 місце у всеукраїнському рейтингу
мереж.
Компанії належить мережа магазинів
самообслуговування «Рукавичка» (понад 100
магазинів), а також виробничі потужності,
лабораторія, власний логістичний центр.
Як надійний партнер ТВК «Львівхолод» добре
відомий у ділових та підприємницьких колах.
Співпрацюючи з понад 500 постачальниками,
торгові підрозділи компанії щоденно пропонують
своїм покупцям широкий асортимент продукції
найвищої якості за низькими цінами, а також
понад 130 позицій під власною торговою маркою
«Кухарочка».

4. Порівняльна характеристика

Показники фінансової стійкості ТзОВ ТВК «Львівхолод» за 2014– 2016 рр.

Показники
2014
2015
2016
Відхилення
2015-14
2016-15
1.
Коефіцієнт забезпечення власними
оборотними засобами
0,33
0,25
0,16
-0,08
-0,09
2.
Частка оборотних коштів у активах
0,41
0,46
0,4
0,05
-0,06
3.
Частка виробничих запасів у поточних
активах
1,9
3,2
2,5
1,3
-0,7
4.
Коефіцієнт покриття необоротних
активів
0,23
0,19
0,15
-0,04
-0,04
5.
Коефіцієнт покриття запасів
-0,56
-0,53
-0,59
0,03
-0,06
6.
Коефіцієнт фінансового леверіджу
2,3
2,8
3,2
0,5
0,4

5. Структура доходів

Аналіз структури доходів ТзОВ ТВК «Львівхолод» за 2014-2016 р
100
98,36 97,76
90
2014 р.
2015 р.
2016 р.
80
70
Показники
сума,
сума,
питома сума, питома
питома
тис.
тис.
вага, % тис. грн. вага, %
вага, %
грн.
грн.
Чистий дохід від
878664 98,36
реалізації продукції
Інші операційні доходи 14446 1,617
926596
97,11
912854 97,76
50
2014
40
2015
30
2016
20
18236
1,911
20394
2,186
10
0
Інші фінансові доходи
77
0,009
85
0,009
206
0,026
Інші доходи
82
0,009
209
0,022
327
0,036
893269
100
954126
100
933781
100
Разом
60
1,617 2,186 0,009 0,026 0,009 0,036
Чистий
дохід від
реалізації
продукції
Інші
операційні
доходи
Інші
фінансові
доходи
Інші
доходи

6. Вихідні дані

ТзОВ ТВК «Львівхолод» для факторного аналізу
Назва показники
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток)
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат (прибуток або збиток)
Значення показника
2015р
2016р
926596
912854
806934
119662
18236
(15362)
(106124)
(1012)
811564
101290
20394
(16522)
(103247)
(1169)
15400
746
85
209
(15005)
206
327
(8524)
(128)
(68)
561
(7313)
(101)
0
460
(7313)

7. Вплив факторів на прибуток

Вплив факторів на чистий прибуток ТзОВ ТВК «Львівхолод» у 2016 р.
Показник
Сума, тис. грн.
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни чистого прибутку від реалізації
-13742
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції
-4170
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни операційних доходів
+2158
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни адміністративних витрат
-1160
Зміна чистого прибутку за рахунок витрат на збут
+2877
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни інших операційних витрат
-157
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни інших фінансових доходів
+121
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни інших доходів
+118
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни фінансових витрат
+6481
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни інших витрат
+60
Зміна чистого прибутку за рахунок зміни податку на прибуток
+101
Загальна зміна
-7773

8. Показники рентабельності

ТзОВ ТВК «Львівхолод», %

Показники
Нормативне
значення
2014
2015
2016
Відхилення
2014-15
1
Рентабельність активів
> 0 збільшення
2,82
0,17
-2,72
-2,65
-2,89
2
Рентабельність власного
капіталу
> 0 збільшення
20,6
1,56
-25,5
-19,1
-27,1
3
Рентабельність діяльності
> 0 збільшення
1,02
0,06
-0,90
-0,973
-0,96
4
Рентабельність продаж
> 0 збільшення
0,83
0,05
-0,80
-0,78
-0,85
2015-16

9. Прогнозування активів

ТзОВ ТВК «Львівхолод» на 2017р.
Найменування
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
Середньорічний темп
зростання
2
2016 р.
2017 р.
3
4
-13,6
9,443
-5,06
71,43
-6,7
-
457
3952
136962
36
752
142159
395
4325
130025
62
702
135508
11,8057
74523
83321
22,3827
1695
2075
-15,7542
754
635
73,6111
125
217
51,3196
-32,0798
-24,0385
38,8889
-
41569
12462
158
625
131911
62902
8464
120
868
158602
0
0
0
274070
294110

10. Висновки

За результатами проведених досліджень щодо планування фінансових
результатів підприємства було встановлено, що прибуток є однією з основних
категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що
характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Для того щоб постійно забезпечувати зростання прибутковості, необхідно шукати
невикористані можливості її збільшення, тобто резерви зростання прибутку.
Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва і
реалізації продукції. Визначення резервів збільшення прибутковості базується на
науково обґрунтованій методиці розробки заходів щодо їх мобілізації.
Таким чином,
планування фінансового забезпечення розвитку ТзОВ ТВК
«Львівхолод» об’єднаній в такі
питання: ціноутворення при реалізації
виробленої продукції; пошук зовнішнього інвестування для відновлення основних
фондів на новій технологічній основі для зниження собівартості; пошук шляхів
розширення експорту за рахунок використання законсервованих потужностей
ТзОВ ТВК «Львівхолод».
English     Русский Правила