ОСНОВИ перекладознавства
Типи перекладу
Лінгвокультурологічні проблеми перекладу (І)
Лінгвокультурологічні проблеми перекладу (ІІ)
Перекладацькі дії
Перекладацькі прийоми
ТИПИ СУСПІЛЬНИХ ФОРМ МОВИ
ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (I)
ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (I)
ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (II)
ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (II)
ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (III)
ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (III)
ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (I)
ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (II)
ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (III)
ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (IV)
Неможливiсть адекватного перекладу – омофонiя, наголос, вимова
Неможливiсть адекватного перекладу – евфонiя, гра звуком
Неможливiсть адекватного перекладу – граматика i внутрiшня форма
Slajd 21
Неможливiсть адекватного перекладу – прецедентнi тексти (I)
Неможливiсть адекватного перекладу – прецедентнi тексти (II)
Неможливiсть адекватного перекладу – безеквiвалентнi та фоновi одиницi (I)
Неможливiсть адекватного перекладу – безеквiвалентнi та фоновi одиницi (II)
Неможливiсть адекватного перекладу – гра слiв (I)
Неможливiсть адекватного перекладу – гра слiв (II)
Slajd 28
245.00K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Основи перекладознавства

1. ОСНОВИ перекладознавства

2. Типи перекладу


Типи перекладу
усний - писемний
буквальний - вільний (переказ)
адаптований - адекватний (семантично формально - прагматично)
підрядник
авторський - авторизований
синхронний - послідовний

3. Лінгвокультурологічні проблеми перекладу (І)

• Картина світу: когнітивна (ментальна), культурноцивілізаційна, етнокультурна, соціокультурна,
ідіостилістична, мовна, дискурсивна
• Когнітивні простори, фрейми, концепти,
концептосфери, культурні знаки, поняття,
образи, максими, стереотипи, реалії, фонові
знання
• Прецеденти (когнітивні і мовні), кліше, вторинні
номінати і предикати, лексика, символи

4. Лінгвокультурологічні проблеми перекладу (ІІ)

• Традицiйний фонд, запозичення i
національно маркована лексика (колорит),
безеквiвалентна лексика, етнографізм,
екзотизм, варваризм, локалізм / регiоналiзм
• Сленгізм, жаргонізм, термінологія, неологiзм,
архаïзм, iсторизм, стилістика, онiми,
абревіатури
• аналог / еквiвалент, неповний аналог,
квазiаналог, лакуна

5. Перекладацькі дії

• Дискурсивний аналіз оригіналу (специфіка
перекладу економічно-правового, суспільнополітичного, наукового, естетичного)
• Інтерпретація тексту оригіналу (структурування
тексту /фрагменту / фрази, виділення транслятем,
концептів, ключів, базових тез, прагмем)
• Вибір стратегії (когнітивної - формальної,
натуралізаційної - культурологічної, модернізуючої
- темпоралістичної, адаптаційної - еквівалентної)
• Реферування (нотатки, анотації,);
• Дискурсивно-культурологічна підготовка
• Заготовки (сутнісні / змістові, формальні,
лексикографічні матеріали)

6. Перекладацькі прийоми

дескриптивна перифраза // транскрипція
(транслітеращя) // комбінована реномінація –
комбiнацiя перших двох;
ситуативний відповідник (прагматична заміна);
калькування;
гіперонімічне перейменування (генералізація) //
гіпонімічне перейменування (конкретизація);
ампліфікація (розгортання скорочень)
уподібнення (синонімічна заміна);
контекстуальне розтлумачення (адаптація);
компресія (семантична, лексична, синтаксична);
компенсація втрат фонової інформації;
коментування
граматика (заміна, перестановка, добавлення,
опущення)

7. ТИПИ СУСПІЛЬНИХ ФОРМ МОВИ

РОЗМОВНА
МОВА
(УЗУС)
діалекти
ЛІТЕРАТУРНА
МОВА
(НОРМА)
публічна
літературна
мова
СТАНДАРТ
сленги
просторіччя
арго
ділова
жаргони літературна
мова

8. ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (I)

•Граматичний аспект неповної аналогiї:
Число: дверi – дверь, iнформацiя – informacja / inofrmacje, у глибокiй задумi –
в глубоких раздумьях, Рекоша дружина Игореви (давн.рус.)
Рiд: людина – человек, рада – совет, сумлiння – совесть, шафа – шкаф, а мы
нази - а мы нагы (давн.рус.) Byłyśmy w kinie – Byliśmy w kinie
Вiдмiна: мама (укр.) – мама (рос.) – mama (поль.), вода – вода – woda,
стиль – стиль – styl, червоний – czerwony, синiй – синий, бойкот – bojkot –
boycott,
Вiдмiнок i прийменник: на пути к ... – на шляху до..., вiдповiдно до...
– согласно с..., повернувся до намету – вернулся в палатку – wrócił do namiotu,
того дня - в тот день, Кличко – людина року – Kliczko człowiekem roku,
Прийменникова конструкцiя: посмiхатись до когось – улыбаться
кому-нибудь, недалеко вiд дому – niedaleko domu, цепляясь за дерево – chwytając
się drzewa,
Прийменник: дзвонити (по) – dzwonić (przez), позичити (у) – pożyczyć (od)

9. ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (I)

Зворотнiсть: повернувся – wrócił, залишилось – zostało, став
– stać się,
Порядок слiв: мiжнароднi стосунки – stosunki mizynarodowe,
дiвчина, брат котроï був актором – dziewczyna, której brat był
aktorem, як злiва, так i справа – tak z lewa, jak i z prawa, Вони
є – Są oni,
Синтаксична конструкцiя речення: Батько Марiï
вчитель – Ojciec Marji jest nauczycielem, Я читаю цей
журнал – Czytam ten czasopis? Ми згодилися передати йому
грошi – Zgodziliśmy się, żeby przekazać mu pieniądze, Мене не
цiкавить – Не ме интересува (болг.), Dnes som t’a videl s
iným stáť – Я сьогоднi бачив, як ти стояла з iншим, Идущю
же ему въспять, размысли рече дружинЂ своей (давн.рус.)
– Коли вiн йшов назад, подумав i cказав своєму вiцську

10. ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (II)

•Лексичний аспект неповної аналогiї: слово – клiше,
клiше – слово, фразеологiзм – слово, фразеологiзм –
клiше, фразеологiзм / клiше / слово – описова
конструкцiя (вiльне словосполучення):
снеговик – снiгова баба, участвовать – брати участь, давати собi
раду – справляться, Рiздво – Boże Narodzenie, awansować –
просуватись по службi, напризволяще – на произвол судьбы, айсберг
– góra lodowa, komórka – мобiльний телефон, листiвка – kartka
pocztowa, konferencja prasowa – пресконференцiя, маяк – latarnia
morska, хресний батько – godfather, люблю – mám rád, день
народження – urodziny, наречений – pan młody, наречена – panna
młoda, футбол – piłka nożna, снiжинка – płatek śniegu, zatrudnić –
прийняти на роботу, землетрус – trzęsienie ziemi, торнадо – trąba
powietrzna, ставати на колiна – klękać, rozdziewiczyć – позбавити
цноти, двоюрiдна сестра – kuzynka, русий – ciemny blond, gustowny
– зi смаком,

11. ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (II)

междусобойчик - ???, тостуемый - ???, тостующиеся - ???,
вприкуску - ???, беспредел - ???, понятые - ???, склонять - ???,
мораль и нравственность - ???,
bezwyznaniowiec - ???, bigot - ???, osamotniony - ???, gdybanie ???, dewocjonalia - ???, drogeria - ???, słuchalność i oglądalność ???, kwiaty cięte - ???, skrót myślowy - ???, dyspozycyjny - ???,
literować - ???, międzylądowanie - ???, obyty - ???

12. ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (III)

•Деривацiйно-мотивацiйний аспект
аналогiї – рiзниця внутрiшнiх форм:
неповної
схвалювати – одобрять, красунчик – красавчик, потреба –
потребность, печиво – печение, поруч – наряду, поряд –
рядом, печиво – herbatnik, нiжка – noga, футболiст –
piłkarz, гандболiст – szczypiornista, ручка – długopis,
Пасха – Великдень – Wielkanoc, чорнозем – žirnice,
Jack the Ripper – Джек
Потрошитель – Kuba
Rozpruwacz, волоський горiх – грецкий орех, виносити
ухвалу – принимать постановление, бити вiдбiй – дать
отбой, дiдька лисого – черта с два, песячими стежками –
козьими тропами, як вареник у маслi – как сыр в масле,

13. ПРОБЛЕМА НЕПОВНОЇ АНАЛОГIЇ (III)

•колорадський жук – stonka ziemniaczana,
забити гол – strzelić gola, холодна зброя – broń
biała, бойовi набої – ostra amunicja, прiсна
вода – słodka woda, виходити на слiд – wpadać na
trop, швидка допомога – pogotowie
ratunkowe, прикусити язика – zapomnieć języka w
gębie, кара божа – krzyż pański, rzut beretem
– два кроки, упiймати – поймать, вбити – zabić,
z tego tytułu – у зв’язку з цим / з цього приводу,
не-за-леж-нiсть – nie-pod-leg-łość – не-за-висимость, zapędzić się w kozi róg – загнати себе в кут ,
сильний на словах – mocny w gębie.

14. ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (I)

•Лексико-семантична: одружитися – wyjść za mąż / ożenić
się, хлебосольный / радушный / гостеприимный – gościnny, теж
/ також – też, глядач / слухач – odbiorca, теща / свекруха –
teściowa, баян / акордеон – akordeon, студент / школяр –
student (англ.), в’язати – robić na drutach / szydełkować,
плитка - glazura / terakota, kotlet - котлета / вiдбивна,
вбивство – zabójstwo / morderstwo / mord, smutek – смуток /
сум, рецензiя / вiдгук – recenzja,

15. ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (II)

• Мiжмовнi омонiми: баня – баня, гадати – гадать – gadać,
грубий – грубый, дружина – дружина – drużyna, лист – лист,
питати – пытать, смутний – смутный, брак – брак, корисний –
корыстный, росiйський – российский – rosyjski, sybirak – сибиряк,
доктор – doktor, диня – dynia, гарбуз – arbuz, килим – kilim,
диван – dywan, гарнiтур – garnitur, портфель – portfel, паспорт –
paszport, черствий – čerstvý (чеськ.), хвала – хвала (серб.),
молити – молити (серб.), anecdote – анекдот, angina – ангiна,
cabinet – кабiнет, control – контроль, original – оригiнальний,
sympathy – симпатiя, decade – декада, запомнить – zapomnieć,
охотник – ochotnik, спiкер – spiker, станцiя – stancja, таблиця –
tablica, ваза – waza, вазон – wazon, калорифер – kaloryfer,
кримiналiст – kryminalista, ордер : order, taras : Тарас, arsen :
Арсен

16. ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (III)

• Мiжмовнi омонiмоïднi квазiаналоги: негативний –
отрицательный (вiд’ємний), повзати – ползать (плазувати),
прикладення – приложение (прикладка, додаток), сполучити –
соединить (поєднати), свiдомiсть – сознание (зiзнання,
притомнiсть), свисток – свисток (свищик), обов’язок – долг (борг,
шана)awaria – аварiя (wypadek drogowy), wola – воля (wolność),
grusza – груша (gruszka), drzewo – дерево (drewno), znać – знати
(wiedzieć), бюро – biuro (офiс), будити – budzić (збуджувати), czuć
– чути (słyszeć), щоденник – dziennik (новини, газета), dziennik –
щоденник (dzienniczek), екзекуцiя – ekzekucja (виконання вироку,
постанови), галузь – gałąź (гiлка), pytanie – питання (problem,
kwestia, zagadnienie), stan – стан (strona), агресивний - aggressive
(енергiйний), директор – director (режисер, наставник), епiзод –
episode (частина, випуск, серiя), офiцер – officer (службовець).

17. ПРОБЛЕМА КВАЗIАНАЛОГIЇ (IV)

• Семантична (референтивна): вiтчизняний – отечественный –
ojczysty, professionals – професiонали, speculation – спекуляцiï, nastolatek –
пiдлiток, казак : Kozak, азбука – alfabet, спiлкування – komunikacja,
• Стилiстична: помер – nie żyje, полста пять – п’ятдесят п’ять,
трешка / трюндель / трояк – три, акцептацiя – akceptacja,
obyczajówka : полиция нравов, iнвалiд – niepełnosprawny, pan : господин,
• Культурологiчна: Дiд Мороз – Santa Claus – Święty Mikołaj,
Рiздво – Boże Narodzenie, Новий рiк – Sylwestra, хризантеми –
chryzantemy, березень – marzec, весна – wiosna, maturzysta – випускник,
лейтенант – porucznik, калина – kalina, берёза : brzoza, bocian : лелека,
pan : пан, urodziny : день народження, imieniny : iменини, виïхати :
wyemigrować, лiтописець - kronikarz , msza – служба,

18. Неможливiсть адекватного перекладу – омофонiя, наголос, вимова

• Тонкий – тонкий, спина – спина,
• Задело – за дело, И дико мне – иди ко мне, Ты жеребенок – ты же ребенок,
Несуразные вещи – несу разные вещи, Ему же надо будет – ему жена добудет,
Надо ждать – надо ж дать, Путь далек лежит – путь далек ли, жид
• Мы говорим не „штормы”, а „шторма” – слова выходят коротки и
смачны. „Ветра” - не „ветры” – сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая
мачты
• Я сижу на берегу, не могý поднять ногý. – Не ногý, а нóгу! – Все равно не
мóгу
• – Łyski! – Whisky nie mamy. – A cym mom jeść?
• – Jedz, synku, jedz, będziesz rós. – Ale jo nie chce być Rus, chce być Volksdeutsch

19. Неможливiсть адекватного перекладу – евфонiя, гра звуком

• Мріють крилами з туману лебеді рожеві, м+р+м, л+м+н л+д
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.
ж-с-ч-з-с-ч л+м+н
• Заглядає в шибку казка сивими очима,
з-ш-з-с-ч л+д к-к-к
Материнська добра ласка в неї за плечима. м+р c’-с-з-ч
• Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати, ж-ж-с б-б-д-д-т-д-т
Не пущу тебе колиску синову гойдати.
шч-с-с п-т-б-к-к -д-т
• Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,
п-п-л-к-л-к-л+д м+р
Опустіться, тихі зорі, синові під вії.
п-т’-т’-т с-х-з-с п-д
• Темряву тривожили криками півні,
т-т-к-к-п м+р
Танцювали лебеді в хаті на стіні,
т-б-д-т-т ц-х-с л+д
• Лопотіли крилами і рожевим пір'ям,
л-л-л+м п-т р-р р+м(3)
Лоскотали марево золотим сузір'ям.
л-л-л+м м+р+р+м
• Как бронзовой золой жаровен жуками сыплет сонный сад
• пестня, регбус, кроксворд, пионэр, дэвушка, сол, мол фасол, тарэлька,
бутылька, шоб я так жил, таки да
• bryka, druchna, deprecha, dycha, Zocha, piach, zagrycha, wynocha, mięcho, wiocha,
decha

20. Неможливiсть адекватного перекладу – граматика i внутрiшня форма

• – На Вам муха! – Не на Вам, а на Вас! – На мну?! – Не на мну, а на мне! –
Я и говорю, что на Вам!
• Я мстю, и мстя моя страшна!
• Эх, пять, три, раз, голова один у нас, Ну, а в этом голове, рота два и уха две!
• – Одно кофе, пожалуйста! – ??? – Один кофе , пожалуйста! – !!! – И один
булочка!
• Сестра моя – жизнь
• Привлекательные женщины отвлекают,
• Девушка, вы выглядите потрясающе и подпрыгивающе
• Я – рыбная мышь или мышная рыба?
• Но Эд – не сокращение в порядке упрощения, а я прошу прощения, скорее
обобщения для легкости общения, ни более, ни менее
• – Żona popa? – Poparzona
• – Podwieźć Cię? – Nie, po dwieście pięćdziesiąt
• Ненарочное зачатие
• Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили – вы неотразимы!
• Jaka jest różnica między kobietą porządną a nieporzadną? –– Kolejowa. Do porządnej
jest pociąg, a do nieporządnej kolejka

21. Slajd 21

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis and Schnee.
Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.
На Севере диком, на голой скале
Кедр одинокий под снегом белеет
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.
Про юную пальму все снится ему,
Что в дальних пределах Востока
Под пламенным небом на знойном холму
Стоит и цветет, одинока...
Перевод Ф.И.Тютчева
Незыблемо кедр одинокий стоит
На Севере диком, суровом,
На голой вершине, и чутко он спит
Под инистым снежным покровом.
И снится могучему кедру Она
Прекрасная пальма Востока,
На знойном утесе, печали полна,
И так же, как он, одинока.
Перевод И.П.Павлова
На севере диком стоит одинокo
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом cыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне
далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
М.Ю.Лермонтов

22. Неможливiсть адекватного перекладу – прецедентнi тексти (I)

• В яке місце тобі засунути снікерс, щоб ти реально перестав
гальмувати !!!
• Ведь я же мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять,
естественно, тебя
• В джазе только девочки,, Полковнику никто не пишет, Dziadek
do orzechów - Лускунчик
• Между нами девочками, Мастерство не пропьешь, Моя твоя не
понимай, Гитлер капут, пиши пропало, саечка за испуг,
Получите-распишитесь, картина Репина «Приплыли», Опять
двадцать пять, Ни себе ж фига! Ну не е-мое? Понял, не дурак,
Не надо ля-ля, Злые вы, уйду я от вас, Кто не спрятался – я не
виноват, Превед медвед, Не нукай – не запряг, Погнали наши
городских, На всякий пожарный, Тыц-пердыц, моя радость, Да
ты гонишь!

23. Неможливiсть адекватного перекладу – прецедентнi тексти (II)

• И если кто-то издох от удушья, то отряд не заметил
потери бойца, На битву со злом взвейся, сокол,
козлом, Нас учили не жить, нас учили умирать стоя.,
• Борьба бобра с ослом, Ударник комунестичего куда,
Нет ума – считай, коллега! Народ не роскошь – а
средство обогащения, картина Иван Грозный
делает контрольный выстрел, Какая крыша не
любит быстрой езды? Кто к нам с чем зачем, тот от
того и – того,
• Когда типа кумарит, када, в натуре, рвет башню от
голимых глюков о том, какой, блин, на хазе напряг, – ты
один мне в кайф, крутой, отпадный, чиста пацанский
русский базар!

24. Неможливiсть адекватного перекладу – безеквiвалентнi та фоновi одиницi (I)

• вечорниці, коломийка, трембіта, цимбали, бандура, троїстi
музики, кобзар, Кобзар, Каменяр, байрак, гостинець, Ганна,
Мотря, Катруся, Iванка, Стецько, Тарас, Панас, Остап,
Покуття, Буковина, Подiлля, Слобожанщина, правобережжя,
Дике поле, пороги, гетьман, запорожцi, козарлюга, шаравари,
курiнь, оселедець, свита, запаска, вiночок, басаврюк, мавка, чумак,
у Крим за сiллю, бабай, дiдько, водограй, танок, думка, гривня,
верба, калина, хата, Ще не вмерла Украïна, Ой на горi там
женцi жнуть, визвольнi змагання, сiчовi cтрiльцi, кацап, лях,
москаль, бандерiвцi, мельникiвцi, западенець, волиняка,
перекiнчик, регiонали, бютiвцi, донецькi, свiдомiти,
• Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы;
когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов
бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка?

25. Неможливiсть адекватного перекладу – безеквiвалентнi та фоновi одиницi (II)

• самовар, матрешка, октябрьские, майские, беляк, рубаха-парень, щи,
окрошка, Кремль, Питер, Волга, Сибирь, Золотое кольцо, пустынь,
хохлома, ложки, балалайка, лапти, сообразить на троих, Марфа,
Матрена, Ваня, Серый, Лёха, Нюра, Петруха, Сеня, Маня, халява,
шара, червонец, полтинник, по понятиям, моногород, наукоград, закос,
откат, распил, подогнать, кинуть, проплатить, подставить,
поставить на счетчик, штука, лимон, тырить, гнать порожняк,
мочить, нагнуть, терпила, лох бомбейский, кидала, смотрящий,
братва,
• bigos, flaki, koloratka, konfrederatka, opłatek, sarmata, separacja,
Małgosia, Agnieszka, Marysia, Jadwiga, Czesław, Kazimierz, Zbigniew,
Ryszard, Mieczysław, Przemysław, Janusz, Piastowie, Jagellończycy,
Wawel, bezkrólewie, insurekcja, rozbiory, zabory, powstanie styczniowe,
targowica, Polegli nad Smoleńskiem, IV RP, Trzecia RP, JPII, rzeź
wołyńska, kłamstwo katyńskie, wojna na teczki, TW, dzika lustracja,
sekta smoleńska, zainwestować w miłość, ulokować uczucia, zafundować
sobie dziecko, jasność pomroczna, separacja, zajefajny, spoko, siema

26. Неможливiсть адекватного перекладу – гра слiв (I)

• - Дiду, у вас в селi комунiсти є? – Є кому ïсти, тiльки
робити нiкому!
• Як справи? Як справа, так i злiва
• Як справи? Нормально! Виходить, добре? Виходить добре,
заходить погано!
• Нас голими ногами не візьмеш!
• Искусство есть искусство есть искусство,
• Мед – очень странный предмет: мед если есть, то его сразу нет
• В дом наш как-то туча забрела и стекла со стекла
• Как низко пал Секам
• Войдите в мое положение, сказала она. И он вошел в ее
положение, вышел и оставил ее в ее положении.

27. Неможливiсть адекватного перекладу – гра слiв (II)


Ударник кому нести чего куда
Какой объем шара? Шара объема не имеет!
Нам песня строй пережить помогает
Ничто так не красит женщину, как перекись водорода
Отец сыну-школьнику: – Тебя сегодня вызывали? – Да,
завтра вызывают тебя,
Пронесло, – подумал Штирлиц. Тебя бы так
пронесло, – подумал Мюллер,
Разговор с рекетирами: – Я фермер, кроликов развожу. –
Так разве ж их разведешь?;
Pani ranna? – Nie, całodobowa
– Do You speak English? – Yeh, little! – How much? –
200

28. Slajd 28

• – Ало, це база? – База! – А з ким я говорю? – З
Івановим! – О, це, мабуть, військова база!;
• – Черговий! Це що таке на підлозі валяється? –
Голова, товаришу старшина. – Я бачу, що голова,
чому не підстрижена?,
• В Израиле образовалась новая партия «Наш дом –
Израиль», а в России появилось ее отделение –
«Ваш дом – Израиль».
• Богатая у нас страна, много всего, и ничего не жалко,
Пассажиров с билетами на Львов, рейс 7704 просят
вообще уйти из аэропорта!, В драке не выручат - в
войне победят
English     Русский Правила