Лекція 10. Безеквівалентна лексика. Лакуни. Реалії.
Лакуни (за О.С.Селівановою)
Лакуни
Класифікація лакун
Системі лакуни
Функціональні лакуни
Фонетичні лакуни
Лексичні лакуни
Номінативні лакуни
Морфологічні лакуни
Синтаксичні лакуни
Стилістичні лакуни
Діяльнісно-комунікативні лакуни
Культурологічні лакуни
Лакуни культурного простору
Термін ЛАКУНА
Лакуни культурного простору (РЕАЛІЇ)
Реалії
Тематична класифікація реалій (С.Влахов, С.Флорін, В.С.Виноградов)
Тематична класифікація реалій (С.Влахов, С.Флорін, В.С.Виноградов)
Етнографічні та міфологічні реалії
Реалії світу природи
Реалії державно-адміністративного устрою та суспільного життя
Символи
Класифікація реалій-символів
Прийоми перекладу слів-реалій (за С.Влаховим та С.Флоріним)
Прийоми компенсації лакун (за Ю.А.Сорокіним, І.Ю.Марковіною, О.О.Селівановою)
Прийоми перекладу реалій (Р.П.Зорівчак)
Лекція 11. Переклад власних назв
Ономастичні реалії (Власні назви)
Власні назви (за М.П.Кочерганом)
Класифікація власних назв (за М.П.Кочерганом)
Класифікація власних назв (за М.П.Кочерганом)
Рекомендації щодо перекладу
Антропонім (за О.С.Селівановою)
Антропоніми
На практиці: Транскодування
Samuel Pickwick
Імена монархів та релігійних діячів передаються традиційно
Не потрібно “англозувати” українські та російські імена
Особливої уваги потребують
Наприклад
Abraham—Abe
HUGO?
Переносні назви антропонімів
Переносні назви антропонімів
Стійкі соціальні асоціації
Наприклад,
Метафорична функція антропонімів
Переклад
Прізвиська
Критерії класифікації прізвиськ
Ситуативні прізвиська
Наприклад,
Позаситуативні прізвиська
Позаситуативні прізвиська
За складом прізвиська
Під час перекладу важливо
Наприклад
158.93K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Безеквівалентна лексика. Лакуни. Реалії. Власні назви

1. Лекція 10. Безеквівалентна лексика. Лакуни. Реалії.

Власні назви

2. Лакуни (за О.С.Селівановою)

(від лат. Lacuna—пробіл, заглиблення)—це базові
елементи специфіки лінгвокультурної спільноти,
що ускладнюють переклад її текстів і сприйняття її
іншокультурними реципієнтами через відсутність в
одній
мові
порівняно
з
іншою
певних
відповідників мовних одиниць різних рівнів,
позначень понять, категорій, асоціативних реакцій,
а також паравербальних засобів мовлення

3. Лакуни

Суперечать звичному діапазону досвіду мовця,
носія іншої мови.
Головними ознаками лакун є
незрозумілість,
незвичність (екзотичність),
чужість

4. Класифікація лакун

Системні (мовні)— виявляються
при зіставленні одиниць різних
рівнів мовної системи
Функціональні (мовленнєві,
культурологічні) – виявляються в
мовленні

5. Системі лакуни

Фонетичні
Лексичні
Номінативні
Морфологічні
Синтактичні
Стилістичні

6. Функціональні лакуни

Діяльнісно-комунікативні
Культурологічні
Лакуни культурного простору

7. Фонетичні лакуни

Відсутність
в одній мові певних фонем,
невідповідність
інтонаційних
конструкцій,
наголосу, пауз.
Наприклад, відсутні в українській мові довгі
фонеми, наявні в англійській і німецькій мовах,
диференціюють значення слів
Pool [pu:l] — басейн та pull [pul] — тягти
Eat [it:] та it [it]

8. Лексичні лакуни

Відсутність в одній мові слова-відповідника
Наприклад,
Бриль, борщ, вареники, кобза, трембіта
Haggies, heath (Great Britain)
Hangi (New Zealand)
Vegemite (Australia)

9. Номінативні лакуни

Невідповідність статусу найменувань у двох мовах
(наприклад, відповідником простого слова однієї
мови є композит або сполука іншої)
Наприклад,
Barber—пара над водою в морозний день
Шахматная доска— шахівниця
Железная дорога— залізниця

10. Морфологічні лакуни

Відсутність в одній мові певної морфологічної категорії
порівняно з іншою:
Відсутні в в українській мові дійсні дієприкметники :
цветущий сад — садок, що цвіте
Герундій, відсутній в українській мові:
He started walking backwards, beaming, drinking them
in //
Він розвернувся й пішов спиною вперед, сяючи
усмішкою й радіючи, що бачить друзів (Гаррі Поттер
і смертельні реліквії)

11. Синтаксичні лакуни

Невідповідність синтаксичної будови у мовах
Укр. У нього карі очі
Англ. He has brown eyes
Нім. Er hat braune Augen
Пол. Ma brazowe oczy

12. Стилістичні лакуни

Розбіжність відповідників за стилістичною
забарвленістю
Рос. Глаза (нейтр.) — очи (стилістично
забарвлене: поетичне, високе)
Укр. Очі — нейтр.
Англ. Eyes (нейтр.) — crystals (стилістично
забарвлене: поетичне, високе)

13. Діяльнісно-комунікативні лакуни

Невідповідність
різного роду комунікативнорелевантних кінем —фонаційних, жестів, міміки,
рухів тіла, голови, ніг; типу погляду, відстані
комунікантів, часових особливостей спілкування,
дотиків, постави.
Наприклад, кивок голови в українців та болгар

14. Культурологічні лакуни

Зумовлені особливостями національної
ментальності й культури, мовленнєвого етикету

15. Лакуни культурного простору

Специфіка реалій: національних страв, одиниць
міри, свят, обрядів тощо. Включають лакуни
сприйняття відстані, етнографічні, пов'язані з
побутом, лакуни культурного запасу (символічні)

16. Термін ЛАКУНА

У
перекладознавстві
ототожнюється
з
безеквівалентною лексикою, хоч вони перебувають
у відношеннях включення другої до першої (не
всяка лакуна є безеквівалентною). Лакуни також
називають реаліями (Р.Брислін), проте реалії
належать до концептуальних лакун

17. Лакуни культурного простору (РЕАЛІЇ)

Позначають національні страви, одиниці міри,
свята, обряди тощо, а також сприйняття відстані,
етнографічні, пов'язані з побутом, лакуни
культурного запасу (символічні) (О.О.Селіванова)

18. Реалії

Це монолексемні та полілексемні одиниці, що
вміщують як основне лексичне значення
традиційно закріплений комплекс краєзнавчої
інформації, чужої для об'єктивної дійсності мови
сприймача (Р.П.Зорівчак)
Це одиниці національної мови, що позначають
унікальні референти, властиві одній лінгвокультурі
та відсутні в іншій (Швейцер)

19. Тематична класифікація реалій (С.Влахов, С.Флорін, В.С.Виноградов)

Житло, майно — ранчо, фазенда, хата, изба,
сакля; макогон, макітра, мачете і т.д.
Одяг, головні убори: пончо, сомбреро, бриль,
плахта, кожух
Їжа, напої: чича, чача, грапа, текіла, сангрія,
самогон
Види праці та заняття: родео, оранка,
Грошові знаки, одиниці міри: песо, болівар
(Венесуела), соль (Перу), гривня, злотий

20. Тематична класифікація реалій (С.Влахов, С.Флорін, В.С.Виноградов)

Музичні інструменти, народні танці та пісні,
виконавці: гуслі, балалайка, сопілка, трембіта,
кобзар
Народні свята: родео, Івана Купала, Halloween,
Burns’ Night
Звертання: пані/мадам, мадемуазель/фрау/ міс,
місіс

21. Етнографічні та міфологічні реалії

Етнічні та соціальні спільноти та їхні
представники: українці, британці, американці,
панки, інки, майа
Божества, казкові істоти, легендарні місця:
Змій Горинич, Чахлик Невмирущий, Баба Яга,
Котигорошко

22. Реалії світу природи

Тварини (зооніми) — лама, гуанако, анаконда,
Рослини (фітоніми) — манго, агуаканте,
макрокрапа
Ланшафт, пейзаж: сельва — тропічний ліс, степ
(саванна — венесуельські та колумбійські степи),
полонина

23. Реалії державно-адміністративного устрою та суспільного життя

Реалії державноадміністративного устрою та
суспільного життя
Адміністративні одиниці — територія, штат,
область, край, округ
Суспільні організації, партії, їх функціонери та
учасники — торі, віги, Батьківщина, Удар
Громадянські професії, титули і звання: лорд,
принц, граф, президент, король, канцлер

24. Символи

Естетично
канонізовані, культурно значущі
концептуальні структури іншої, ніж первинний
зміст реалії чи знака, понятійної сфери, яка
характеризується образністю, вмотивованістю,
дейктичністю, імперативністю, психологічністю

25. Класифікація реалій-символів

Вегетативні (флористичні) — калина, береза,
троянда, сакура
Анімалістичні – півень (символ Франції —
gallus—галли та півні), кінь, слон
Кольорова символіка — білий у різних культурах
(у Китаї — жалоба, у Європі — чистота)
Алюзії (фольклорні, історичні, літературні —
натяк на образ життя, поведінку, події; мовні —
натяк на ФО, афоризм

26. Прийоми перекладу слів-реалій (за С.Влаховим та С.Флоріним)

Транскодування (транскрипція, транслітерація)
Переклад неологізмом (калька, напівкалька,
семантичний неологізм),
Заміна реалій
Приблизний переклад (родо-видова заміна,
функціональнйи аналог і опис, пояснення,
тлумачення)
Контекстуальний переклад

27. Прийоми компенсації лакун (за Ю.А.Сорокіним, І.Ю.Марковіною, О.О.Селівановою)

Тлумачення, примітки, виноски, коментарі
Заміна концепту на більш близький
Порівняння з етнічним прототипом одного класу
реалій у двох мовах
Генералізація (заміна гіперонімом)
Еквонімізація (заміна іншою назвою видового
предмета того самого класу)
Заміна теми на більш близьку для іншої культури з
метою збереження оцінки, емотивності фрагмента

28. Прийоми перекладу реалій (Р.П.Зорівчак)

Комбінована реномінація
Дескриптивна перифраза
Транскрипція/ транслітерація
Ситуативний відповідник
Калькування
Гіперонімічне перейменування (генералізація)
Транспозиція на конотативному рівні
Метод уподібнення (синонімічна заміна)
Контекстуальне тлумачення реалій

29. Лекція 11. Переклад власних назв

30. Ономастичні реалії (Власні назви)

Слугують
для
особливого,
індивідуального
позначення предмета безвідносно до ситуації, яка
описується, і без обов'язкових уточнюючих
позначень. Власні назви виконують функцію
уточнюючої номінації.

31. Власні назви (за М.П.Кочерганом)

На відміну від загальних, служать для виділення
названого ними об'єкта з низки йому подібних для
його індивідуалізації та ідентифікації

32. Класифікація власних назв (за М.П.Кочерганом)

Антропоніми — назви людей
Топоніми — географічні назви
Теоніми — назви божеств
Зооніми — назви тварин
Фітоніми — назви рослин
Астроніми — назви небесних тіл
Космоніми — назви зон космічного простору і
сузір'їв

33. Класифікація власних назв (за М.П.Кочерганом)

Хрононіми — (квазівласні імена) назви відрізків
часу пов'язані з історичними подіями
Ідеоніми — назви обєктів духовної культури
Хрематоніми — назви обєктів матеріальної
культури
Ергоніми — назви об'єднань людей: товариства,
організації і т.д.
Гідроніми — назви водоймищ (річки, озера,
ставки, моря, болота)
Етноніми — назви народів, етнічних груп

34. Рекомендації щодо перекладу

Переконатися, що це власна назва
Визначити, до якого класу предметів відноситься
власна назва
Визначити національно-культурну приналежність
власної назви
Перевірити, чи має власна назва традиційні
відповідники
Прийняти перекладацьке рішення з урахуванням
всіх компонентів форми і змісту,характеру
перекладу та цільової аудиторії

35. Антропонім (за О.С.Селівановою)

Це будь-яке власне ім'я людини (або групи людей),
у тому числі ім'я, по-батькові, прізвище,
прізвисько, псевдонім, криптонім (таємне,
зашифроване ім'я), андронім (найменування
дружини
прізвищем
чоловіка),
гінеконім
(найменування чоловіка прізвищем дружини),
патронім (найменування людини від імені чи
прізвиська батька або предків)

36. Антропоніми

Загальні імена та прізвища — Галина, Петро,
Кармен, Микола, Мері, Розмарі, Джон, Джек, Лукас,
Ніколя…
Індивідуальні імена та прізвища — називають
відомих політичних діячів, літераторів, художників,
артистів, щодо яких у перекладі потрібен коментар
— Джордано Бруно, Рафаель, Гюго, Шекспір, Монті
Пайтон, Агата Крісті

37.

ПРАВИЛА ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ встановлюються
спеціальними стандартами.
Міжнародним стандартом
ISO 9:1995 Information and documentation -Transliteration of Cyrillic characters into Latin
characters -- Slavic and non-Slavic languages,
встановленим
Міжнародною
організацією
стандартизації (International Organization for
Standardization - ISO), встановлені правила передачі
власних імен та географічних назв мов, які
користуються кирилицею, латинським шрифтом.
Приклад цієї таблиці можна знайти за адресою
http://kodeks.unibamberg.de/AKSL/Schrift/Transliteration.html

38. На практиці: Транскодування

Hornsey – Горнсі,
Highgate – Гайгет,
Brixton – Брікстон,
Camberwell – Кембервел,
Rochester – Рочестер
Mr. Pickwick – містер Піквік,
Tracy Tupman – Тресі Тапмен,
Mr. Winkle – містер Вінкл,
Wilmont Snipe – Вілмонт Снайп,
Slumkey – Сламкі.
(З роману Ч.Діккенса “Посмертні записки Піквікського
клубу”)

39. Samuel Pickwick

Ім’я головного героя роману – Samuel, яке
перекладач представив як Семюєль, хоча це ім’я
має свою історію походження і відповідно до вже
згаданого словника англійських імен Samuel – це
Самуїл – у Біблії знаменитий пророк Ізраіля і
суддя, яке пішло від давньогрецького імені, що
означало “ім’я йому бог” .
А містер Піквік? Добродушний, чесний,
безкорисливий джентльмен, життя якого
присвячене допомозі ближньому. Тому у перекладі
він Семюєль

40. Імена монархів та релігійних діячів передаються традиційно

James— не Джеймс, а Яків
John Lackland — Іоанн Безземельний
John Paul – Іван Павло (а не Джон Пол або
Джованні Паоло)
William the Conqueror — Вільгельм (а не Вільям
чи Біллі) Завойовник

41. Не потрібно “англозувати” українські та російські імена

Михайло — Mykhailo
Михаил — Mikhail
Але не бажано Michael
(якщо це не є рішенням самої особи)

42. Особливої уваги потребують

Імена тих особистостей, які
відомі читачам оригіналу та
перекладу

43. Наприклад

She was wearing big round glasses, like
Jackie (S.Davidson)
Мається на увазі Jacqueline Kennedy, яку часто
називали Jackie. Варіант перекладу Джекі буде
незрозумілим. Тому:
На ній були великі круглі окуляри, як у
Жаклін Кеннеді

44. Abraham—Abe

When are you going to tell the boys back home it’s no
good that they are wasting dough? That Willie couldn’t
steal a vote from Abe Lincoln in the Cradle of
Confederacy? (R.P.Warren)
Так когда же вы скажете своим мальчикам в городе,
что они бросают деньги на ветер? Что даже у Эйба
Линкольна в колыбели Конфедерации Вилли не
отнял бы ни единого голоса?
(варто було у перекладі дати повне ім’я
Авраам або його вилучити — у Лінкольна )

45. HUGO?

46.

Віктор Марі Гюго (Victor Marie
Hugo)
або
(Alabama and West Virginia) an unincorporated
community
(Colorado), a Statutory Town
(Minnesota ), a town
(Oklahoma), a city
HUGO (cable system), a submarine
telecommunications cable
Human Genome Organisation
The HUGO Gene Nomenclature
Committee(HGNC) is often referred to as "HUGO“

47.

Hugo (film) a film directed by Martin Scorsese
Hugo Award, a science fiction and fantasy award
named after Hugo Gernsback
Hugo (franchise), a children's media franchise
based a troll
Hugo (game show), a television show that first
ran from 1990 to 1995
Hugo (video game), several video games
released between 1991 and 2000
Hugo's House of Horrors, the first of a tetralogy
of video games released between 1990 and 1994

48.

Hugo (programming language), used for multimedia
interactive fiction
2106 Hugo, an asteroid named after French writer Victor
Hugo
Hugo's, a grocery chain in the United States
Hugo: Man of a Thousand Faces, a doll produced in 1975
Hurricane Hugo, a hurricane in September 1989
HU-GO, an electric vehicle manufactured in Hacettepe
University, Turkey
Hugo Boss AG, a German luxury fashion and style house
Hugo (Street Fighter), a character in the Street Fighter
III series
Hugo, an NPC character in Skylanders: Spyro's Adventure
Hugo (musician), a Country musician
Hugo (crater), a crater on the planet Mercury
Hugo (Software), a static website generator written in GO
language

49. Переносні назви антропонімів

Joe, Jack, Billy, Charlie, Tom, Mac,
Johnny — “будь-який чоловік”
Jane, Judy, Mary, Ann — “будь-яка
жінка”

50. Переносні назви антропонімів

Jock, Mack, Sandy — шотландці
Mick, Paddy – ірландці
Taffy – валлійці
Aussies – австралійці
Yanks — американці
Sassenach—англійці (як їх називають інші жителі
ВБ)
You’re like a bloody Mary-Ann! –Ведешь себя как
баба!

51. Стійкі соціальні асоціації

Деякі
антропоніми у більшості
випадків
отримують
здатність
вираження ідеї “лінгвокультурного
типажу” (типового представника)
або
стають
стандартними
прізвиськами

52. Наприклад,

Fritz — німець
Jane — дівчинка
Tommy Atkins — солдат
Bobby — англійський поліцейський
Darby
and Joan
подружня пара

щаслива

53. Метафорична функція антропонімів

Дає можливість описати ознаки людини,
не називаючи їх прямо
Наприклад,
From now on, you’ll be Florence
Nightingale, Sigmund Freud and the
best friend be ever had (J.Salinger)

54. Переклад

Відтепер
ви будете йому Флоренс
Найтінгейл, Зигмундом Фрейдом і
найближчим другом
Флоренс Найтінгейл — британська сестра милосердя,
яка стала національною героїнею.
Зигмунд Фрейд (Фройд) — відомий австрійський
психолог, психіатр і невролог
Ці
слова лікар говорить дружині тяжкохворого
чоловіка, маючи на увазі, що вона повинна бути для
нього й турботливою нянею, і уважним психологом

55.

На честь Флоренс Найтінгейл названо психологічний
синдром чи ефект , що виявляється, коли лікар чи
медсестра, які доглядають хворого, починають
відчувати до нього почуття, які можуть перерости у
любов.
Florence Nightingale effect — ефект
Флоренс Найтінгейл
(згадується у багатьох кінострічках та
серіалах, але не завжди перекладено вірно
– «если бы ты была флорентийским
соловьем» (Доктор Хаус))

56. Прізвиська

Це неофіційні експресивно-образні
або емоційно-оцінні імена, що
використовуються в доповнення до
антропоніму або замість нього. У
людини може бути багато прізвиськ.

57. Критерії класифікації прізвиськ

Залежність прізвиська від ситуації
Склад прізвиська
характер комунікативної сфери, в якій
прізвиська стають індивідуальними
Ступінь характеризації референта

58. Ситуативні прізвиська

Виникають коли ім'я референта невідоме
або не має значення, але людину необхідно
виділити з-поміж інших. Вони містять
спосіб лаконічно схарактеризувати людину
замість використання розгорнутого опису.
В англійській мові прізвиська часто
утворюються на основі прикметника,
іменника або дієслова та звертання Mr, Miss,
Mrs, Lady, Sir

59. Наприклад,

I had twitted her about
going out with a jerk who
worked in an office an she
ha been angry. “He’s better
than those candy-store
bums you hang out with,”
she ha retorted. I decided
to go up there and see what
Miss High-an Mighty was
doing.
H.Robbins
Я часто дразнил ее,
говоря, что она гуляет с
конторской крысой, и
это ее страшно бесило.
«Да уж он получше будет
тех бездельников из
кондитерской, с
которыми ты тусуешься»,
--парировала она . Я
решил подняться на
крышу и проверить, чем
там занимается мадам
Задавака
Д.Ермолович

60. Позаситуативні прізвиська

Закріпляються за людиною у різних
ситуаціях. Можуть відображати ознаки
людини (Boss— Хазяїн, Crookback —
Горбун, Nosey — Носатик, the Dancing
Chancellor
–Танцюючий
канцлер
(прізисько
К.Хаттона,
англійського
канцлера 16 ст., відомого своїм вмінням
танцювати))

61. Позаситуативні прізвиська

Можуть базуватися на випадкових ознаках людини
чи різних асоціаціях. Якщо вони використовуються
регулярно, то часто втрачають зв’язок з первиною
мотивацією.
Capability Brown — прізвисько англійського
архітектора Л.Брауна, що полюбляв повторювати
“It’s capable”, “It has great capabilities” (У цьому щось
є, У цьому закладено величезний потенціал)
Hopeless — прізвисько американського коміка
Боба Хоупа, отримане у результаті перестановки
його справжніх імені і прізвища Les Hope

62. За складом прізвиська

Поділяють на антропонімічні, змішаного
типу та невласні.
АНТРОПОНІМІЧНІ
базуються на формальному перетворенні
антропоніма, часто прізвища
Coop—Cooper, Goldy — Goldsmith, Rick—
Rickenbacker, Rocky — Rockfeller, Boney—
Bonaparte

63.

Прізвиська змішаного типу
Складаються з двох лексичних елементів

антропонімічного та оцінного або образного, що
характеризує його за певними зовнішніми або
діяльнісними ознаками
Long Tom—високий чоловік або Томас
Джефферсон
The Divine Sarah відома актриса Сара Бернар
Merry Andrew — шут, веселун
Ginger Tom — рудий
Smart Alec — всезнайко, розумник

64.

Невласні прізвиська
Містять тільки означальні елементи. Можуть бути
однослівними
та
неоднослівними,
бути
оформленими
як
різні
частини
мови,
використовуватися з означеним артиклем і без
нього
Spike, Bull, the Duke,
Ugly Mug, Desert Demon, the Lady of the Lamp
the Brewer, Buster, Chips, Lucky, Precious, Mr.Know-
All, Bell-the-Cat

65. Під час перекладу важливо

Відтворити образ та характеристику,
закладену у прізвиську. При цьому
варто
враховувати
стандартні
способи утворення прізвиськ у мові
оригіналу та мові перекладу.

66. Наприклад

The master was an old Turtle—we used to call him
Tortoise—”
“Why did you call him Tortoise if he wasn’t one?”Alice
asked.
“We called him Tortoise because he taught us”, said
the Mock Turtle angrily
L. Carrol

67.

У перекладі необхідно було створити прізвисько,
мотивацією якого була б смішна гра слів на основі
співзвучності, і при цьому не віддалитися від
“морської” семантики прізвиська (Tortoise—
морська черепаха)
Он был Питон! Ведь мы—его питонцы!
(Б.Заходер)
Мы называли его Спрутиком, потому что он всегда
ходил с прутиком (Н.Демурова)
Мы называли его сухопутной черепахой. Мы
называли его так, потому что он двигался очень
медленно (изд-во Вольф)
English     Русский Правила