СӨЖ
Қолданылған әдебиет
146.21K
Категория: МедицинаМедицина

Қиын пациенттердің психологиялық ерекшеліктері

1. СӨЖ

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Коммуникативті дағдылар кафедрасы
СӨЖ
Тақырыбы: Қиын пациенттердің психологиялық
ерекшеліктері
Орындаған :Сәлімбекова Ә.С ЖМ 2 курс 14-1 топ
Қабылдаған:Құдайбергенова А.Ж

2.

Ипохондрия деп ауру
диагнозы, емделу тәсіліне
сенімсіздікпен,
алаңдаумен қарайтын
немесе жіті ауруға
шағымшыл мінез
қылықты айтамыз
Ипохондрия представляет
собой необоснованное
беспокойство по поводу
мнимого заболевания.
Hypochondria is an
unreasonable concern
about the imaginary
disease.

3.

Неврозов психологиялық
бүліністермен көрініс
табатын ортылқ жүйке
жүйсінің ауруы
Неврозов собирательное
название для группы
функциональных
психогенных обратимых
расстройств, имеющих
тенденцию к затяжному
течению
Neurosis was a term for a
class of functional mental
disorders involving chronic
distres

4.

Тұлғалық бұзылыс –
тұлғаның жан-дүниесінің
бұзылуынан туындайтын,
өмірдің әр саласында,
қоғамда қиындықтар
туғызатын, патологиялық
жағдай.
личностных расстройств
— патологическое
состояние личности,
проявляющееся ее общей
дисгармонией,
выраженной в такой
степени, что это приводит
к нарушениям
межличностного общения
и социальной адаптации
человека во многих
сферах его жизни.
Personality disorders
- the pathological state of a
person, manifested by its
general disharmony,
expressed to such an extent
that it leads to violations of
interpersonal
communication and social
adaptation of a person in
many spheres of his life.

5.

Анозогния – пациенттің өз
ауру сезіміне немесе
ауытқуына критикалық
баға бермеуі
Анозогнозия —
отсутствие критической
оценки больным своего
дефекта либо
заболевания (паралича,
снижения зрения, слуха и
т. д.)
Anosognosia is the absence
of a critical assessment of
the patient's own defect or
disease (paralysis, loss of
sight, hearing, etc.)

6.

Аурудың ішкі бейнесі –
пациенттің өз шағымдары
жайлы сезімдерін, оның
даму себептерін,емделу
тәсілдерін,мазасыздықтар
ын құрайтын кешен.
Внутренняя картина
болезни – это комплекс
ощущений и
представлений о своей
болезни, её причинах,
способах лечения и
перспективах течения, а
также переживаний
относительно
собственного
заболевания.
The internal picture of the
disease is a complex of
sensations and ideas about
one's illness, its causes, the
ways of treatment and the
prospects of the course, as
well as feelings about one's
own disease.

7.

Астено-депрессивті
пациент – жабырқау
сезімдерімен, ауруды
жаман бейнеде көретін
және оны емдеуге кедергі
жасайтын пациент.
Астено-депрессивный
пациент – с ощущением
подавленности и
восприятием болезни в
мрачных тонах, что
мешает её преодолению
Astheno-depressive patient
- with a feeling of
depression and perception
of the disease in gloomy
colors, which prevents it
from overcoming

8.

Психоастеникалық
пациент – сауығып кетуге
кедергі жасайтын
мазасыз-сенімсіз пациент.
Психастеничный пациент
– тревожно-мнительное
отношение переполняет
больного, что
препятствует совладанию
с болезнью и
выздоровлению;
A psychasthenic patient - an
anxious and suspicious
attitude overwhelms the
patient, which prevents
coping with the disease and
recovery;

9.

Ипохондрикалық пациент
– өзінің жіті аурырып
тұрғанына сенімді
пациент.
Ипохондрический пациент Hypochondriacal patient – с убеждённостью в
with conviction in the
наличии тяжёлого
presence of severe disease
заболевания

10.

Истерикалық пациент –
сезімдерін асыра сілтеп,
демонстрациялайтын
ауру.
Истеричный пациент –
проявляется в
избыточном
фантазировании и
демонстративности
больных
Hysterical patient manifested in excessive
fantasizing and
demonstrativeness of
patients

11.

Эйфорикалықанозогнозды пациент – өз
ауруына селқос
қарау,қаралу мен
емделуден бас тарту.
Эйфорическианозогнозичный пациент
– недооценка,
невнимание к своему
здоровью, отказ от
обследования и лечения,
отрицание болезни
Euphoric-anozognosic
patient - underestimation,
inattention to one's health,
refusal of examination and
treatment, denial of illness

12.

Интроверт аурулар –
өзінің психологиялық
әлемінде өмір сүретін,
сөйлесуге тез түспейтін,
маңызды белгілерді
айтпай кететін
пациенттер.
интровертированные
больные, замкнутые на
своем внутреннем
психологическом мире, с
трудностями вступления в
контакт, отвечающие
односложно и лаконично,
опуская важные для
врача.
Introverted patients, closed
in their inner psychological
world, with difficulties in
coming into contact,
responding
monosyllabically and
succinctly, omitting
important for the doctor.

13.

Депрессивті аурулар –
өмірілік мәнін жоғалтқан
пациенттер.
Депрессивные больныеутративщие какое либо
значение в жизни.
Depressive patients who
lose any meaning in life.

14.

Суицидалды синдром –
суицидалды мінезді
қалыптастыратын
психологиялық
симптомокешен.
Пресуицидальный
синдром.
Психологический
симптомокомплекс,
сопутствующий
формированию
суицидального поведения
Preussuidal syndrome.
Psychological symptom
complex, accompanying
the formation of suicidal
behavior

15.

Импульсивті тұлғалар –
өзін-өзі ұстау қабілеті
төмен, агрессияға ынталы,
эмоционалды
тұрақсыздықпен,
импульсивтілікпен,
сипатталады.
Импульсивный тип
личности характеризуется
эмоциональной
неуравновешенностью,
импульсивностью, низким
самоконтролем,
повышенной склонностью
к агрессивным вспышкам.
Impulsive personality type
is characterized by
emotional imbalance,
impulsiveness, low selfcontrol, increased
inclination to aggressive
outbreaks.

16. Қолданылған әдебиет

• https://psibook.com/books/17/102.html
• http://vprosvet.ru/biblioteka/ipohondriya/
English     Русский Правила