Основные этические принципы взаимодействия врача и пациента
217.92K
Категория: МедицинаМедицина

Основные этические принципы взаимодействия врача и пациента

1. Основные этические принципы взаимодействия врача и пациента

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
ВЫПОЛНИЛА: ИБРАГИМОВА Р.Р.
СТОМ 16-007-02
ПРОВЕРИЛА: МАДАЛИЕВА С.Х.

2.

Медицинская этика — дисциплина раздела прикладной этики,
изучающая медицинскую этику, правила и нормы
взаимодействия врача с коллегами и пациентом
Медициналық этика (грек. ethos – дағды, әдет-ғұрып) – зерттеу
нысаны мораль, адамның мінез-құлқы болып табылатын ежелгі
теориялық пәндердің бірі.
Medical ethics is a system of moral principles that apply values
and judgments to the practice of clinical medicine and in
scientific research.

3.

Деонтология или деонтологическая этика (от др.греч. δέον «должное») — учение о
проблемах морали и нравственности, раздел этики
Деонтология - этиканың парыз, жалпы қажеттілік туралы (ізгілік
талаптары білдіретіннің барлығы) қарастыратын бөлімі. Терминді
алғаш Бентам жалпы ізгілік теориясын белгілеу ұшін қолданған.
In moral philosophy, deontological ethics or deontology (from
Greek δέον, deon, "obligation, duty"[1]) is the normative
ethical position that judges the morality of an action based on rules.

4.

Профессионализм — особое свойство людей систематически,
эффективно и надёжно выполнять сложную (профессиональную)
деятельность в самых разнообразных условиях.
Кәсіпқойлық - жүйелі адамдардың ерекше меншігі, тиімді және
қауіпсіз жағдайларын түрлі күрделі (кәсіби) қызметін жүзеге
асырады.
Professionalism is a special property of people
systematically, effectively and reliably perform complex
(professional) activities in a wide variety of conditions.

5.

Индивидуа́льность — совокупность характерных особенностей и
свойств, отличающих одного индивида от другого; своеобразие
психики и личности индивида, неповторимость, уникальность.
Тұлға - басқа бір жеке тұлғаны ажырата сипаттамалары мен
қасиеттерін жиынтығы; жеке психикасы мен тұлғасының
ерекшелігі, ерекшелігі, бірегейлігі.
Individuality is a set of characteristic features and properties that
distinguish one individual from another; Peculiarity of the psyche
and personality of the individual, uniqueness, uniqueness.

6.

БЕСЕДА — метод изучения личности, ее мотивов, чувств,
мышления, намерений, понимания стоящих задач.
Сұхбат - жеке зерттеу әдісі, оның себептері, сезім, ойлау,
ниеттер, міндеттерді түсіну.
CONSCIOUSNESS is a method of studying the personality, its
motives, feelings, thinking, intentions, understanding of the tasks at
hand.

7.

Отношение в социологии, психологии, антропологии — связь или
взаимодействие людей, или их сообществ между собой или
характерная направленность их действий
Қарым-қатынас - қосылу немесе өзара іс-қимыл адамдар мен
олардың қауымдастықтар арасындағы бір-бірімен және олардың
тән іс-әрекеттер бағыты
Relationships - the connection or interaction of people or their
communities among themselves or the characteristic direction of their
actions

8.

Правдивость — склонность сообщать достоверную
информацию.
Шындық - дәл ақпаратты хабарлауға бейімділік.
Правдивость — склонность сообщать достоверную
информацию.

9.

Партнёр - напарник, соучастник в какойлибо совместной деятельности
Серіктес - бірлескен кәсіпорындағы серіктес
Partner - partner in any joint activity

10.

Позиция - положение, которое человек занимает при
взаимодействии с другим человеком или с группой, его временное
состояние.
Қызметі - басқа адаммен немесе топпен өзара ісқимыл кезінде адам қабылдайды лауазымы, бұл
уақытша шарты болып табылады.
Position - the position that a person occupies in the
interaction with another person or group, its temporary
state.

11.

Доверие - уверенность в чьей-н. добросовестности,
искренности, в правильности чего-нибудь и
основанное на этом отношении к кому-нибудь.
Сенім - бір ауданында сенім. адалдық,
шынайылық, ештеңе түзету және бұл кез келген
қарым-қатынас негізінде.
Trust is confidence in someone's n. Conscientiousness,
sincerity, in the correctness of something and based on
this relation to someone.

12.

Контакт – это процесс установления и
поддержания взаимного тяготения общающихся
лиц.
Байланыс - тараптарды байланысып өзара тарту
құру және сақтау процесі болып табылады.
Contact is the process of establishing and
maintaining mutual attraction of communicating
persons.

13.

Социальная норма — общепризнанные правила,
образцы поведения, стандарты деятельности, призванные
обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность
социального взаимодействия индивидов и социальных групп.
Әлеуметтік норма - мінез-құлық заңдылықтарын, жеке
тұлғалар мен әлеуметтік топтардың арасындағы әлеуметтік
өзара іс-қимыл бірыңғайландыру, төзiмдiлiгi мен
орнықтылығын қамтамасыз ету үшін арналған өнімділігі
стандарттарын жалпы қабылданған ережелер.
The social norm is generally recognized rules, patterns of behavior,
standards of activity designed to ensure the orderliness, stability and
stability of the social interaction of individuals and social groups.

14.

Пробле́ма в широком смысле — сложный теоретический
или практический вопрос, требующий изучения,
разрешения
Кеңірек мағынада проблема - зерттеу рұқсат талап күрделі
теориялық немесе практикалық мәселе
The problem in a broad sense is a complex
theoretical or practical question requiring study,
permission

15.

Спасибо за внимание!!!
English     Русский Правила