ТЕМА ЛЕКЦІЇ: „ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НІТ) НА УРОКАХ МУЗИКИ ЯК ОДНА З УМОВ ПІДВИЩЕННЯ РІВ
П л а н
Значення комп’ютерних програм:
Науково-педагогічні погляди на навчальний процес з комп'ютерною підтримкою в сучасній загальноосвітній школі.
НІТ представлені такими різновидами:
Отже, ще ніколи вчитель не отримував настільки потужний засіб навчання.
Цілями використання комп'ютера у системі початкової музичної освіти можна назвати такі:
Комп'ютерні дитячі розвивальні програми поділяються на такі види:
Можна виділити такі функції комп'ютерних ігор:
Всі елементи подаються за допомогою музично-графічних засобів:
Також існують навчальні програми, які можна умовно поділити на такі групи:
6.51M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Програмно-педагогічні засоби реалізації нових інформаційних технологій на уроках музики

1. ТЕМА ЛЕКЦІЇ: „ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НІТ) НА УРОКАХ МУЗИКИ ЯК ОДНА З УМОВ ПІДВИЩЕННЯ РІВ

ТЕМА ЛЕКЦІЇ: „ПРОГРАМНОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ
НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ (НІТ) НА УРОКАХ
МУЗИКИ ЯК ОДНА З УМОВ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МУЗИЧНИХ
ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ”.

2. П л а н

План
1. Актуальність проблеми.
2. Науково-педагогічні погляди на
навчальний процес з комп’ютерною
підтримкою в сучасній загальноосвітній
школі.
3. Комп’ютерні програми з музики та їх
використання в загальноосвітній школі.

3.

• У світі активно поширюється процес інформатизації:
передові країни швидкими темпами переходять до
інформаційного суспільства, інформаційні технології
проникають буквально у всі сфери суспільного життя,
індивідуального і колективного побуту, стають однією із
головних умов розвитку культури, що являє собою
найважливіші ресурси будь-якої держави.

4.

• Освіта є сферою діяльності людини, на якій
безперечно позначаються особливості конкретноісторичного типу епохи. Тому школа як соціальний
інститут не може не відчувати на собі змін, що
відбуваються в суспільстві. Процес інформатизації
суспільства неминуче викликає процес
інформатизації освіти.
• Інформатизація освіти покликана стати
визначальним фактором у розвитку школи,
орієнтованої на вироблення в учнів гуманної, і
водночас активної життєвої позиції, підготовку їх до
ритму сучасної діяльності [54,с.166].

5.

• Реальність існування комп’ютера, швидкість
розповсюдження його в сучасному світі й улюбленість
серед дітей та молоді переконує в необхідності
залучення його до корисних цілей, зокрема, навчальновиховного процесу. Це стосується і гуманітарних
предметів, зокрема музично-естетичного курсу.

6.

• Створення музики - це процес, який безперервно
рухається та змінюється в часі. Більша частина цього
процесу вимагає вивчення та використання нових знань.
І не залежно від рівня цих знань завжди можна збільшити
та збагатити своє розуміння музики та її різноманітних
стилів.

7.

• Музика як один із різновидів мистецтва вирізняється
своєю особливістю – обов’язковою емоційністю
сприймання матеріалу у процесі навчання. Тому
вирішення задач музичного виховання можливе за умов
цікавого характеру музичних занять і створення
атмосфери емоційності, зацікавленості в сприйманні та
осмисленні музики.
• Комп’ютерні програми або програмно-педагогічні засоби,
які є різновидом реалізації НІТ, мають здатність
впливати на різні органи чуття одночасно (слух, зір,
дотик), тим самим підсилюючи емоційність сприймання
матеріалу в цілому.

8. Значення комп’ютерних програм:


розширюють можливість подання учбової інформації;
посилюють мотивацію учіння;
активно заохочують учнів до учбового процесу;
розширюють набори учбових задач;
якісно змінюють контроль за діяльністю учнів;
формують рефлексію учнівської діяльності.
• Тому є доцільним використання програмно-педагогічних
засобів на уроках музики.

9.

Найчастіше комп'ютерні програми
використовуються для наступних цілей:
- орієнтації у дослідженнях про музику;
- як інформаційно-пошуковий засіб;
- ілюстрації навчання та його компонентів;
- формування "слухових сенсорних еталонів" - моделей
звуковисотних співвідношень у музиці;
- управління значними обсягами інформації з історії
музики та аналізу музичних творів;
- інструмент композиторської творчості для створення
оркестровок, написання та тиражування нот і партитур;
- для навчання дітей.

10. Науково-педагогічні погляди на навчальний процес з комп'ютерною підтримкою в сучасній загальноосвітній школі.

• Поява комп'ютерів розглядається спеціалістами як
третій інформаційний стрибок за всю історію розвитку
людства. Перший з них, як вважає швейцарський
вчений Б.Фрітч, відбувся у кам'яну епоху, коли
людина навчилася не тільки здобувати інформацію з
навколишнього світу, але і передавати її іншим за
допомогою мови. Другий стрибок відбувся приблизно
п'ять тисяч років тому, коли виникли різноманітні
форми писемності, які дозволили фіксувати
інформацію. Третій - у наші дні, коли стало можливим
не тільки фіксувати інформацію, але й здійснювати її
інтелектуальну обробку

11.

• Комп'ютеризація співпала з освітньою реформою, вона
стала реальним засобом піднесення якості навчальновиховного процесу.
• У 1988 році робоча група під головуванням академіка
А.П.Єршова запропонувала на обговорення "Концепцію
інформатизації освіти", в якій давалося визначення
понять "інформатизація суспільства", "інформатизація
освіти" і впроваджувався термін "нові інформаційні
технології (НІТ)".

12.

• Дидактичні проблеми і перспективи використання
інформаційних технологій у навчанні досліджувала
І.В.Роберт;
• психологічні основи комп'ютерного навчання визначив
Ю.І.Машбіц;
• систему підготовки вчителя до використання
інформаційної технології в навчальному процесі
запропонував і обгрунтував М.І.Жалдак.
• Американському вченому С.Пейперту належить ідея
"комп'ютерних навчальних середовищ", на якій базується
більшість сучасних навчальних комп'ютерних програм.
Він досліджував можливості комп'ютера як засобу для
розвитку розумової діяльності школярів

13.

• "НІТ" - це сукупність методів і технічних засобів збирання,
організації, збереження, опрацювання, передачі й подання
інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості
щодо керування технічними і соціальними проблемами [32].
• Основними педагогічними завданнями НІТ навчання є:
• - інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу,
підвищення його ефективності та якості;
• - побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і
дорослому власну траєкторію самоосвіти;
• - системна інтеграція предметних галузей знань;
• - розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до
комунікативних дій;
• - розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та
культури навчальної діяльності;
• - формування інформаційної культури учнів;
• - реалізація соціального замовлення, обумовленого
інформатизацією сучасного суспільства (підготовка користувача
засобів нових інформаційних технологій) [54,с.169].

14. НІТ представлені такими різновидами:


1)
2)
3)
4)
5)
фільми, діафільми, фільми-слайди;
комп'ютери, комп'ютерні програми;
телебачення;
телекомунікаційні системи;
відеосистеми тощо.

15.

• Комп'ютерне навчання - це індивідуальне,
персоніфіковане навчання, воно може забезпечити
кожному учню індивідуальний темп навчання, може бути
адаптоване для кожного учня; це завжди оперативна
діагностика та об'єктивність оцінки.

16.

• Комп'ютер має багато технічних
можливостей: графіку, звук, анімацію,
що робить його привабливим для дітей.
Але головне, що відрізняє комп'ютер від
інших засобів навчання, - це можливість
діалогу, інтерактивного діалогу, коли
головною у діалозі стає дитина, коли
вона нав'язує комп'ютеру свої правила
або "навчає" його, примушуючи
виконувати певні дії.

17.

• У початковій школі комп'ютер використовують як
засіб для розвитку розумових дій молодших
школярів. На сьогоднішній день існує багато
програм розвивального характеру, серед них пакет "Вундеркінд", який складається з
дванадцяти розвивальних комп'ютерних ігор для
дітей. Вони призначені для розвитку у дітей
логічного мислення (гра "Малюк - 1", розділи
"Добери пару" та "Знайди зайве", ігри "Наш
потяг", "15*15"), пам'яті (ігри "Тренування
пам'яті", "Вивчаємо годинник"), математичної та
художньої уяви [54,с.176-178].

18. Отже, ще ніколи вчитель не отримував настільки потужний засіб навчання.


По-перше, комп'ютер значно розширив можливості подання учбової
інформації. Застосування кольору, графіки, мультиплікації, звуку, всіх
сучасних засобів відеотехніки дозволяє створити реальні умови діяльності
(наприклад, зображення землі з висоти, імітація польоту та ін.). За своїми
зображальними можливостями комп'ютер не гірший за кіно чи телебачення.
Наочні методи та прийоми навчання в інтелектуальних навчальних
комп'ютерних системах стають основним принципом підвищення
ефективності навчального процесу.
Таким чином, навчальний процес з використанням комп'ютерних форм
наочності дає можливість поєднати вербальні та невербальні методи. А
комп'ютерна наочність визнається дидактичним методом навчання.
По-друге, комп'ютер дозволяє посилити мотивацію учіння. Комп'ютер
дозволяє повністю вирішити одну з найважливіших причин негативного
ставлення до навчання - "невдачу", обумовлену нерозумінням суті
проблеми, значними упущеннями в знаннях. Працюючи з комп'ютером,
учень отримує можливість довести рішення будь-якої задачі до кінця,
оскільки йому надається необхідна допомога, а якщо використовуються
найбільш ефективні навчальні системи, то йому пояснюється вирішення, він
може розглянути його оптимальність і безвихідні ходи.

19.

• Дослідники дидактики комп'ютерного навчання ставлять
проблеми створення і використання у навчальному
процесі комп'ютерних ігор в центр уваги і акцентують
увагу на використанні гри з навчальною метою.
• Разом з тим існують інші підходи до класифікації ігрових
програм.

20.

Викладання музики - це завжди мистецтво. І тут
також існує безліч направлень, методів, способів,
стилів викладання.
При появі нових інформаційних технологій
з'являється можливість збільшити ефективність
навчального процесу. Навчальні програми
займають значне місце серед всіх існуючих
програм. Створення навчальних програм з музики
стало можливим завдяки технології мультимедіа.

21.

Інформаційна технологія мультимедіа дозволяє
працювати на одному носії з різними типами даних:
реалістичними відображеннями, статичними або
рухомими предметами, високоякісним стереозвуком,
текстовою інформацією, комп'ютерною графікою,
анімацією, широким спектром аудіо- та відеоефектів.
Це комп'ютерні системи, що здійснюють вплив не тільки
на зоровий та слуховий аналізатори, а й на такі органи
чуття як дотик та вестибулярний апарат.

22. Цілями використання комп'ютера у системі початкової музичної освіти можна назвати такі:

• - розвиток інтелектуальної сфери учнів: розвиток
мислення, пам'яті, уваги, формування музичнохудожніх знань, умінь, навичок;
• - розвиток мотиваційної сфери, формування потреб
у знаннях, засобах пізнання;
• - розвиток емоційно-вольової сфери, естетичноемоційного переживання, впевненості у своїх силах,
прояв оцінних суджень;
• - формування навчальної діяльності в цілому й
основних її компонентів.

23.

• Сьогодні серед існуючого програмного забезпеченя є
безліч програм різного призначення. Одні
допомагають вивчати елементарну теорію музики,
інші - сприяють розвитку і вдосконаленню музичних
здібностей. Заслуговують на увагу програми з
музичного аналізу. Існують програми, які
допомагають зрозуміти відомі музичні твори та
описують історичний період, епоху створення даного
твору.

24.

Можна виділити такі основні три категорії
класифікації музичних програм:
- програми для вивчення основ теорії музики;
- для удосконалення рівня розвитку музичних
здібностей;
-для музичного аналізу.

25.

Окремо існує класифікація комп'ютерних музичних
програм в тематичній послідовності, які передбачені
програмними вимогами з теорії музики в початкових
класах
1.
2.
Музичний звук.
Знакова система фіксації музичного звукуЗнаковий еквівалент музичного
звуку. Нотний стан. Музична абетка (програми "Not by Note", "Нотная
грамота", "Музыкальная шкатулка", "Шарманщик")
3.
4.
5.
6.
Звуковисотність. Ключі. Знаки альтерації. Рух угору-вниз, ступеневий,
стрибкоподібний рух (програми "Not by Note", "Шарманщик"', "Listen up").
. Метро-ритм. Тривалості (програма "Шарманщик" ).
Комплексний мультимедійний підручник з теорії музики і сольфеджіо.
Основи формування ладово-інтонаційного мислення (програма "Чарівна
музична сходинка", автор Н. Бєлявіна, програміст - О. Коваль)
. Музичні форми та жанри. Формування жанрово-інтонаційного мислення
(програма "Первинні музичні жанри. Танець"

26. Комп'ютерні дитячі розвивальні програми поділяються на такі види:


- творчі;
- дидактичні (сюжетні, режисерські, театралізовані);
- ігри-забави;
- ігри-експерименти;
- ігрові завдання;
- навчальні та розвивальні.

27.

• Наводиться також класифікація освітніх
комп'ютерних програм:
• - відкритого типу (розвивальні);
• - закритого типу (дидактичні);
• - експериментально - пошукові ігри;
• - ігри-розваги за типом "живих книжок";
• - діагностичні ігри.

28. Можна виділити такі функції комп'ютерних ігор:


- як фактор підвищення ефективності шкільного навчання,
- як напрямок збагачення педагогічного процесу,
- як посилення мотивації до навчання,
- вирішення в ігровому середовищі неігрових задач для
підвищення мотивації та емоційного забарвлення навчального
процесу;
- розширення засобів представлення інформації,
- зростання ефективності контролю знань, швидкості та точності
розрахунків без рутинних обчислень;
- індивідуалізація навчання;
- діалоговість та можливість об'єднання учнів у групові ігри;
- спеціальна діяльність з дорослими;
- чітка організація гри вчителем;
- подання навчального матеріалу у динамічному сюжеті.

29. Всі елементи подаються за допомогою музично-графічних засобів:

Всі елементи подаються за допомогою музичнографічних засобів:
музичні стилі у їх історичній градації;
портрети композиторів;
малюнки інструментів;
абетки за термінами, стилями, епохами;
історичне дерево виникнення відповідних видів
мистецтва та ремесел, художніх напрямків;
ілюстрації музичних творів, комбінація графіки,
музики, тексту.

30.

• Використовуючи музичні навчальні програми на
уроках музики, учні за допомогою музичних
редакторів вчаться сторювати музику, розширюють
свої знання з історії і теорії музики (програми
енциклопедичного напрямку). Такі програми дають
багато можливостей для музичного навчання, а їх
застосування дозволяє зробити вивчення матеріалу
захоплюючим, цікавим і наочним.

31. Також існують навчальні програми, які можна умовно поділити на такі групи:

1) Навчаючі програми для початківців, вивчення елементарної теорії
музики (LENNI's Music Toons, A Musical Tuturial, Piano Professor,
Music Lesson).
2) Програми з історії музики та музичної літератури, вивчення стилів
музики (Midisoft Sound Explorer, Music Mentor, The World of Music
Sampler, Music Magic).
3) ) Програми для навчання співу (Musicware Explorer, Clair)
4) Програми для навчання грі на музичних інструментах (Midisoft Play
Piano, Keyboard Basics, The Jazz Guitarist).
5) Програми для вивчення оркестру (The Orchestra)
6) Вивчення музичних інструментів (Microsoft Musical Instruments),

32.

• Широко представлено в комп'ютерному програмному
забезпеченні історичний аспект формування та
розвитку музичної системи.
• Найбільш цікавими в цьому напрямку можуть бути
різні види енциклопедій.
• Тут найцікавішим є саме база енциклопедичних
даних та методика їх формування і організації, а
також засоби підтримки при зверненні та спілкування
комп'ютерної системи з користувачем (учнем).

33.

• Мистецькі енциклопедії як форма комплексного
навчання з історії музики створені за
інформаційно-логічним принципом засвоєння
знань:
• - від звичайного слухання музики до її аналітичного
розгляду;
• - від інформації про життя та творчість композитора
до історичних ознак епохи, стилю, жанру;

34.

• Історичне середовище в комп'ютерних програмах
формується за відповідно організованими моделями.
• Всі елементи подаються за допомогою музичнографічних засобів:
• музичні стилі у їх історичній градації;
• портрети композиторів;
• малюнки інструментів;
• абетки за термінами, стилями, епохами;
• історичне дерево виникнення відповідних видів
мистецтва та ремесел, художніх напрямків;
• ілюстрації музичних творів, комбінація графіки,
музики, тексту.

35.

• Методика викладання за допомогою НІТ ще не достатньо
розроблена. На початковому етапі музичної освіти
використовується лише 10 навчальних музичних програм, які
розроблені в Росії, США, Канаді, Великобританії. Що стосується
музичної освіти в Україні, то комп'ютерні програми створені
лише в деяких навчальних закладах і тільки для власного
користування.
• Запозичення комп'ютерних програм, створених на мелосі та
мові, що не відбивають характер національного музичного
мислення та не відповідають методичним традиціям вітчизняної
музичної освіти, не сприяє широкому застосуванню таких
програм у навчанні.

36.

• Необхідно віддати належне Н.Д.Бєлявіній - автору
перших вітчизняних комп'ютерних програм для
початкового етапу музичної освіти, які стали
інноваційними методичними засобами інтенсифікації
навчального процесу і дозволили поєднати досвід
традиційної системи музичного навчання і виховання
дітей молодшого шкільного віку з упровадженням
нової, тобто комп'ютеризованої системи.

37.

• З метою популяризації національної культури автор створив
мультимедійну енциклопедію "Українські музичні
інструменти", зміст якої включає огляд історії становлення і
розвитку народного музичного інструментарію (кобза-бандура,
ліра, цимбали, торбан, дримба, бугай, скрипка, басоля, сопілка,
трембіта, волинка, окарина, барабан, тарілки, бубон, тулумбас),
розгляд їх конструкцій, тембрових характеристик, особливостей
звучання в оркестрі, специфіки побутування; біографічні
відомості про видатних майстрів гри на народних інструментах;
контрольне опитування; фільм-концерт ансамблю народної
музики "Будьмо" Київського національного університету
культури і мистецтв; мультимедіа галерею: текстові, графічні,
фотографічні, аудіо- і відеоматеріали, огляд Інтернет-ресурсів,
присвячених українському мистецтву.

38.

• Використання в навчальному процесі цієї
енциклопедії сприяє кращому опануванню
школярами необхідного обсягу знань з історії
створення і розвитку українських народних
інструментів; вивченню особливостей будови кожного
інструмента, його тембрального звучання, специфіки
використання в музичній практиці; оволодінню
практичними вміннями і навичками оперування
комп'ютерними засобами навчання в ході засвоєння
учнями музичних знань. Усе це створює принципово
нові можливості упорядкування, організації та
подання навчального матеріалу.

39.

Отже, найбільш актуальним серед зазначених питань є
розробка нових методик та створення спеціалізованих
комп'ютерних програм на основі методики та технології
мультимедіа.
English     Русский Правила