План
Технологія
Специфіка
Сучасні класифікації технологій
За ставленням до дитини
За орієнтацією на особистісні структури
За типом організації та управління пізнавальною діяльністю
Технології в музичному навчанні
Інформаційні технології
Комп'ютерні технології
Переваги використання ІКТ на заняттях
Інтерактив (з англ.) inter – взаємний act – діяти, тобто здатний до взаємодії, діалогу
Інтерактивні технології навчання
Види технологій
Пам’ятка для застосування інтерактивних технологій
Метод “ Прес ”
Особистісно орієнтовані технології
Теоретичні засади
Теоретичні засади
Особистісно-орієнтовані педагогічні технології
У межах особистісно орієнтованого навчання як самостійні напрями виділяються
Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку
Засоби досягнення мети заняття
Засоби досягнення мети заняття
«Продовжить думку»
«Пофантазуймо»
Суть інтеграції
Мета інтеграції мистецтв — формування установки на естетичне світосприймання
Інтеграція характеризується
Елементи інтеграції не обмежуються використанням базових видів мистецтва - музики, образотворчого мистецтва та літератури, а інтегрують
Специфіка інтеграції
Інтеграція мистецтв
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
24.53M
Категории: ПедагогикаПедагогика МузыкаМузыка

Педагогічна технологія. Музично-методичний аспект

1.

2. План

педагогіці

3. Технологія

• Грец. “techne” – мистецтво,
майстерність і “logos” - слово,
вчення.
• система способів, прийомів, кроків,
послідовність виконання яких
забезпечує вирішення завдань
виховання, навчання і розвитку
особистості.
• набір прийомів і правил, якими
може користуватися будь-який
вчитель і при використанні яких
результат буде забезпечений.

4.

Джеймс Саллі
(1842 – 1923)
англійський
філософ, психолог
У 1886 році вперше
запровадив термін
“педагогічна
технологія»

5. Специфіка

• Спрямовується на підвищення ефективності
навчального процесу, що гарантує досягнення
запланованих результатів навчання
• Довільним діям протиставляє жорсткі алгоритмічні
приписи, систему логічно вмотивованих дій,
послідовний перехід від елементу до елементу
• Одна і та ж технологія в руках конкретних виконавців
може виглядати по - різному: тут неминучі
присутність особистісної компоненти педагога,
особливості контингенту учнів, їх загального настрою
і психологічний клімат в класі

6.

Освітня технологія
Педагогічна технологія
Технологія навчання
(виховання, керування)
Технологічний
напрям
Організація
педагогічного
процесу
Гуманістичний
напрям
Формування
критичного
мислення

7. Сучасні класифікації технологій

1
За рівнем застосування
2
За повідним чинником психологічного розвитку
3
За філософською основою
4
За науковою концепцією засвоєння досвіду
5
За ставленням до дитини
6
За орієнтацією на особистісні структури
7
За типом організації та управління
пізнавальною діяльністю

8. За ставленням до дитини

технології
дидакто центристські
авторитарні
особистісно
орієнтовані
гуманно особистісні
співробітництва
вільного
виховання

9. За орієнтацією на особистісні структури

1
Інформаційні (формування знань,умінь,навичок)
2
Операційні (формування способів розумових дій)
3
Емоційно-художні (моральні)(сфера відносин)
4
Технології саморозвитку (формування механізмів)
5
Евристичні (розвиток творчих здібностей)
6
Прикладні (формування дієво-практичної сфери)

10. За типом організації та управління пізнавальною діяльністю

1
Структурно – логічні (етапи,способи,діагностика,оцінка)
2
Інтеграційні (різнопредметність, діяльності, тем, форм…)
3
5
Ігрові (компетентний вибір альтернативних варіантів на
основі сюжету)
Комп'ютерні (педагог – комп'ютер – учень: тренінг,
розвиток, контроль, оцінка)
Діалогові (комунікативне середовище - суб'єкт - суб'єкт)
6
Тренінгові (відпрацювання алгоритмів дій)
4

11. Технології в музичному навчанні

Комп'ютерні
Інтерактивні
Особистісно - орієнтовані
Інтегративні
Сугестивні
Особистість
учня

12. Інформаційні технології

цілеспрямована організована сукупність
інформаційних процесів з використанням
засобів обчислювальної техніки, що забезпечують
високу швидкість обробки даних, швидкий
пошук інформації, розосередження даних, доступ до
джерел інформації незалежно від місця їх
розташування.
сукупність методів, виробничих процесів та
програмно-технічних засобів, об'єднаних у
технологічний ланцюжок, що забезпечує:
виконання інформаційних процесів з метою
підвищення їхньої надійності та оперативності і
зниження трудомісткості ходу використання
інформаційного ресурсу.
збирання, зберігання, обробку, висновок і
поширення інформації.

13. Комп'ютерні технології

використовувати педагогічні програмні засоби (ППЗ)
використовувати презентації Microsoft Power Point
використовувати ПК як засіб для демонстрації
наочності (твори живопису, портрети композиторів,
картки тощо)
прослуховувати музичні твори різних форматів
виконання пісень караоке
демонстрація фрагментів відеофільмів
проводити групове або індивідуальне опитування учнів
(тестування, кросворди, тощо)

14. Переваги використання ІКТ на заняттях

підтримка групових та індивідуальних форм
навчання в умовах організації навчального
процесу;
створення комфортних умов комп’ютерної
підтримки традиційних і новаторських
технологій навчання;
підвищення пізнавального інтересу учнів;
забезпечення диференційованого підходу до
вивчення предмету;
структуризація змісту навчання та активізації
опорних знань.

15.

Процес використання
комп’ютерних технологій
комп'ютерні технології
у викладанні
музичного мистецтва
в музичній діяльності
школярів

16.

17.

Антоніо Вівальді
І завдання – біографія.
ІІ завдання – цікаві
відомості з життя
композитора.
ІІІ завдання – твори
композитора.
ІV завдання – портрети
композитора.

18. Інтерактив (з англ.) inter – взаємний act – діяти, тобто здатний до взаємодії, діалогу

“... використання інтерактивних
методів дозволяє реалізувати ідею
співробітництва тих, хто навчає, і
тих, хто навчається, сприяє
оздоровленню психологічного
клімату на уроці, конструктивній
взаємодії, створенню
доброзичливої атмосфери
Олена Пометун, автор технології
в Україні

19. Інтерактивні технології навчання

організація навчального процесу,
за якої участь учня в колективному,
взаємодоповнювальному,
заснованому на взаємодії всіх його
учасників процесі навчального
пізнання є обов’язковою.

20. Види технологій

1. Інтерактивні технології
кооперативного навчання:
це модель організації навчання у малих групах учнів,
об'єднаних спільною навчальною метою.

21.

2. Інтерактивні технології кооперативно групового навчання:
передбачають одночасну спільну роботу всього класу.

22.

3. Технології ситуативного моделювання
(навчання у грі):
це побудова навчального процесу шляхом включення учня
до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються).

23.

4. Технології опрацювання дискусійних
питань:
важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі
навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення
спірного питання.

24. Пам’ятка для застосування інтерактивних технологій

Елементи інтерактивних технологій варто вводити в
практику роботи поступово, враховуючи вікові
особливості учнів, адже ці технології передбачають
зміну звичайного ходу уроку;
Підготовка до уроків за інтерактивними технологіями
потребує від учителя і учнів значної кількості часу;
Інтерактивні технології не повинні стати самоціллю –
вони мають бути засобом для створення комфортної
атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно
орієнтований підхід у навчанні.

25.

26. Метод “ Прес ”

Я вважаю, що…;
У музичній педагогіці
Тому що…;
сучасні
Наприклад…;
технології…
Отже ,…
Таким чином…

27. Особистісно орієнтовані технології

« Мої учні будуть
дізнаватися нове не від
мене; вони будуть
відкривати це нове самі.
Моє головне завдання допомогти їм розкритися,
розвинути власні ідеї».
Й - Г. Песталоцці
1746 – 1827

28. Теоретичні засади

Особистість людини - єдність трьох сутностей:
природної, соціальної, культурної, тому
особистісно орієнтована технологія навчального
процесу має враховувати:
природні особливості кожного (здоров’я, здатність
мислити, відчувати, діяти),
соціальні властивості (бути громадянином,
трудівником),
властивості як суб’єкта культури (свобода,
гуманність, духовність, творчість).

29. Теоретичні засади

Дитиноцентризм –
орієнтація на внутрішній
розвиток учня, перехід
від особистості до
індивідуальності й далі
до універсальності
Особистість учня – мета
освітньої
системи,
він
співтворець
уроку,
а
учитель – передумова
формування виховання, він
спільник учня в пізнавальній
меті.

30. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології

- технології кооперативного навчання в
умовах імітаційно-ігрової ситуації при
розробці інтегративних проектів та
виконанні комплексних завдань;
- саморегульоване навчання за
допомогою методу проектів, направляючих
текстів, когнітивного конструювання;
- діалогічність у навчанні як чинник
актуалізації сенсостворювальної,
рефлексивної та критичної функцій особи.

31. У межах особистісно орієнтованого навчання як самостійні напрями виділяються

Педагогіка
співпраці
Пріоритет
виховання
над навчанням,
відсутність
прямого примусу,
терпимість до
недоліків у
поєднанні
з проявами
демократизації
стосунків.
Розвивальне
навчання
Рівнева
диференціація
навчання
орієнтація на
«зону найближчого
розвитку» учня під
час побудови його
індивідуальної
освітньої програми
організація уроків
з урахуванням
індивідуальних
можливостей і
здібностей учня,
використання трьох
рівнів завдань,
зокрема й під час
контрольних робіт.

32. Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку


пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;
орієнтація на особистісні досягнення учнів;
створення емоційно актуального фону уроку;
чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань
уроку;
раціональна єдність словесних, наукових і практичних
методів навчання;
використання активних методів навчання;
зв’язок з раніше вивченим матеріалом, досвідом, набутим
учнем;
формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і
застосовувати їх на практиці;
заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з
навчальним матеріалом.

33. Засоби досягнення мети заняття

• використання різноманітних форм та методів навчальної
діяльності, які дають змогу розкрити суб’єктний досвід
учнів;
• створення атмосфери зацікавленості кожного учня в
результатах роботи;
• стимулювання учнів до висловлювань, використання
різних способів виконання завдань без побоювань
помилитися, отримати хибну відповідь;
• використання протягом уроку дидактичного матеріалу,
який дає змогу учневі обрати найбільш значущі для нього
вид та форму змісту навчального матеріалу;

34. Засоби досягнення мети заняття

• оцінювання досягнень учня протягом усього процесу
його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом;
• заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб
роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших
учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з
них;
• створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування,
які б дали змогу кожному учневі виявляти ініціативу,
самостійність, вибірковість у способах роботи,
створення умов для природного самовираження учня.

35.

36. «Продовжить думку»

Слухаючи твір, я…:
бачу: річку, небо, поле, ліс,дощ…
чую: грім, шум, спів, шелест,
музику…
відчуваю: ритм, страх, радість,
тишу…

37. «Пофантазуймо»

Ви – композитор (автор)
У якому жанрі ви хотіли б
писати?
• Чи пробували ви писати
художні твори? Розкажіть
про них
• Як би я завершив фінал
твору?

38.

39.

процес
становлення
цілісності,
глибоких і стійких
зв'язків у змісті
навчального
предмета для
досягнення
ефективного
кінцевого
результату за
взаємопроникнення,
найменший
що означає не
проміжок
розчинення
часу;
одного в іншому,
результат
а їхню єдність,
становлення
тобто збереження
взаємодіючих систем
цілісності, єдиної
і налагодження між
якості на основі
ними взаємних
багатьох.
контактів;

40. Суть інтеграції

Text1
взаємопроникненні елементів
одного об'єкта в структуру
іншого, наслідком якого є не
проста їхня сума, не
поліпшення якості обох
об'єктів, а новий об'єкт з
новими властивостями
Text1

41. Мета інтеграції мистецтв — формування установки на естетичне світосприймання

42. Інтеграція характеризується

взаємопроникненням
ідей, понять, методів,
і структурних елементів
наук, виникненням
численних стикових і
суміжних галузей
знання, порушенням
комплексних проблем,
розробкою
комплексних програм

43. Елементи інтеграції не обмежуються використанням базових видів мистецтва - музики, образотворчого мистецтва та літератури, а інтегрують

44. Специфіка інтеграції

полягає у системі
охоплення загально естетичних понять,
спільних для багатьох
видів мистецтва, з яких
складається його мова
(ритм, час, рух, симетрія,
контраст, форма,
композиція, розвиток
тощо).
Вони розуміються як
інтегратори

45.

46. Інтеграція мистецтв

В. Єрко
Які цікаві історії можна
розпочати на сторінках з
такими ілюстраціями?
Ю. Мітченко
Якою музикою їх можна
озвучити?

47.

48.

49.

50. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

http://haroom.ru/images/phocagallery/music/thumbs/phoca_thumb
_l_mus
http://www.lfbaby.ru/product.php?art=76960
http://www.muz-urok.ru/muz.htm програми музичного розвитку
http://multimusic.com.ua/index.php/uchebnye-materialy/uchebnikii-posobiya/1-uchebnik-istoriya-muzykalnogo-iskusstva
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/10/03/avtorskayaprogramma-vneurochnoy-deyatelnosti-muzykalnaya-shkatulka
http://www.luk60.uisk-ds5.caduk.ru/p8aa1.html
http://muzruk175.jimdo.com
English     Русский Правила