Тема: Адміністративне право
Мета заняття: формування системи знань з адміністративного права та
План 1.Поняття, предмет, метод, джерела адміністративного права. 2.Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. 3.Адм
Основні юридичні терміни з теми:
Предметом адміністративного права є:
Публічне управління
ukc.gov.ua – урядовий контактний центр
Адміністративна послуга-
- видача дозволів (підприємництво, мітинг, реклама, зброя);
Відносини відповідальності публічної адміністрації
Відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил виникають у разі порушення заборон, які встановлені КУпАП та інши
- Дисциплінарні стягнення ( ст.15 КУпАП);
Метод адміністративного права
Адміністративне право – галузь права, засобами якої
Норма адміністративного права
Адміністративна відповідальність
Правоохоронні органи
Міністр внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Кабінет Міністрів України
Публічна служба -
Державна служба-
Державний службовець
Департамент Державної реєстрації
Публічне адміністрування у різних сферах
Адміністративний процес -
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
Вивчайте Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства, Закон України «Про державну службу» в
2.23M
Категория: ПравоПраво

Адміністративне право України

1. Тема: Адміністративне право

України

2. Мета заняття: формування системи знань з адміністративного права та

практичне
застосування норм
даної галузі

3. План 1.Поняття, предмет, метод, джерела адміністративного права. 2.Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. 3.Адм

План
1.Поняття,
предмет,
метод,
джерела
адміністративного
права.
2.Адміністративно-правові
норми
та
адміністративно-правові
відносини.
3.Адміністративна
відповідальність.
4.Правове регулювання публічної служби.
5.Адміністративний процес.

4. Основні юридичні терміни з теми:

Державне управління, публічне
управління, публічна адміністрація,
адміністративне
зобов’язання,
адміністративно-правові
норми,
адміністративно-правові відносини,
адміністративна правосуб’єктність,
адміністративна відповідальність,
адміністративний процес

5. Предметом адміністративного права є:

• Відносини щодо виконання
адміністративних зобов’язань публічної
адміністрації перед суспільством, а саме:
А)публічного управління;
Б) адміністративних послуг;
В) відповідальності публічної адміністрації
за неправомірні дії або бездіяльність;
Г) відповідальність суб’єктів суспільства
за порушення встановленого публічною
адміністрацією порядку і правил.

6. Публічне управління

• Державне управління ( міністерства,
державні адміністрації)
• Місцеве самоврядування ( органи
місцевого самоврядування)
• Громадське управління (від свого імені
громадськими об’єднаннями, якщо
передбачено статутом)

7. ukc.gov.ua – урядовий контактний центр

8. Адміністративна послуга-

Адміністративна послугаРезультат здійснення владних
повноважень суб’єктом надання
адміністративних послуг за заявою
фізичної або юридичної особи,
спрямований на набуття, зміну,
припинення прав та(або) обов’язків
такої особи відповідно до закону.

9. - видача дозволів (підприємництво, мітинг, реклама, зброя);

- реєстрація з веденням реєстрів
(цивільний стан,
автомототранспортних засобів,
об’єднань громадян);
- легалізація актів (консульство,
нострифікація та ін.).

10. Відносини відповідальності публічної адміністрації

• Виникають у зв’язку з наявністю публічноправового спору щодо правомірного
використання владних повноважень
публічною адміністрацією. Порушується
адміністративна справа, де відповідачем, як
правило, виступає суб’єкт владних
повноважень.
• Справи розглядаються за нормами
адміністративного судочинства, які
встановлено Кодексом адміністративного
судочинства від 06 липня 2005 року.

11.

12. Відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил виникають у разі порушення заборон, які встановлені КУпАП та інши

Відносини відповідальності за
порушення встановленого
порядку і правил виникають у
разі порушення заборон, які
встановлені КУпАП та іншими
нормативними актами.

13.

14. - Дисциплінарні стягнення ( ст.15 КУпАП);

- Заходи впливу
(ст. 24-1 КУпАП);
- Заходи впливу до юридичних
осіб.

15. Метод адміністративного права

• ПРИПИСИ
• ЗАБОРОНИ
• ДОЗВОЛИ

16. Адміністративне право – галузь права, засобами якої

• (норми, відносини, законодавство,
методи, форми, статуси суб’єктів,
способи реалізації норм, нормативні та
індивідуальні акти) формуються,
охороняються, захищаються публічні
правовідносини, організується і
забезпечується функціонування
публічної адміністрації (публічне
адміністрування).

17. Норма адміністративного права

• Гіпотеза
• Диспозиція
• Санкція

18. Адміністративна відповідальність

Це передбачений чинним адміністративним
законодавством вид юридичної відповідальності, яка
настає за вчинення адміністративного проступку і
полягає в накладенні органами адміністративної
юрисдикції в особливому процесуальному порядку на
правопорушників адміністративних стягнень та на
правопорушників-неповнолітніх заходів впливу,
завдяки чому реалізується обов’язок особи, що
вчинила адміністративний проступок, перетерпіти
передбачені законодавством обмеження
матеріального, морального та організаційного
характеру.

19. Правоохоронні органи

20. Міністр внутрішніх справ України

21. Служба безпеки України

22. Кабінет Міністрів України

23. Публічна служба -

Публічна служба • Професійна, політично нейтральна
діяльність осіб, на адміністративних
посадах в органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування.
Також можна відносити професійну,
неполітичну діяльність в апаратах
інших органів державної влади: глава
держави, парламент, судді.

24. Державна служба-

Державна служба• це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із
практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема
щодо:
1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і
регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування,
у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм,
концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових
актів, проектів міжнародних договорів;
2) забезпечення реалізації державної політики, виконання
загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання
законів та інших нормативно-правових актів;
3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням
законодавства;
5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та
контролю за їх використанням;
6) управління персоналом державних органів;
7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених
законодавством.

25. Державний службовець

• це громадянин України, який займає
посаду державної служби в органі
державної влади, іншому державному
органі, його апараті (секретаріаті) (далі державний орган), одержує заробітну
плату за рахунок коштів державного
бюджету та здійснює встановлені для
цієї посади повноваження,
безпосередньо пов’язані з виконанням
завдань і функцій такого державного
органу, а також дотримується принципів
державної служби.

26. Департамент Державної реєстрації

Єдиний Державний портал
адміністративних послуг

27. Публічне адміністрування у різних сферах


Оборона та безпека
Зовнішні відносини
Юстиція
Внутрішні справи
Міграція
Освіта
Наука
Культура
Охорона здоров’я

28. Адміністративний процес -

Адміністративний процес • Це урегульована адміністративнопроцесуальними нормами діяльність
публічної адміністрації, спрямована на
реалізацію норм відповідних
матеріальних галузей права в ході
розгляду і вирішення індивідуальноконкретних справ(процедурні, деліктні,
судочинські провадження)

29. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

• Порушення справи про адміністративне
розслідування (протокол)
• Розгляд та прийняття рішення по справі
• (постанова)
• Оскарження та опротестування
прийнятого рішення(адміністративний,
судовий порядок)
• Виконання постанов у справі про
адміністративні проступки

30. Вивчайте Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства, Закон України «Про державну службу» в

Вивчайте Кодекс України про
адміністративні
правопорушення, Кодекс
адміністративного
судочинства, Закон України
«Про державну службу» від
10.12.2015 року.
English     Русский Правила