Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиаға зерттеушi ғалымдар түрлiше анықтама бередi:
Мультимедиа технологиясының аппараттық құрылғылары
Интерактивті тақта
Интерактивті тақтада қолданылатын бағдарламалық жабдық (SMART Board Software) келесі құралдардан тұрады:
335.86K

Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік

1. Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік

Баймаханова А. Б

2. Мультимедиаға зерттеушi ғалымдар түрлiше анықтама бередi:

Мультимедиа - әртүрлi типтi ақпараттарды
компьютердiң ұсыну
мүмкiндiгiн дамытатын және адамны
ң мультисенсорлық табиғатына
негiзделген технология (D.Little).

3.

Мультимедиа
- екi не онан да көп типтi
ақпараттарды интерактивтi формада
бiрiктiру (D.H.Jonassen).

4.

Мультимедиа - әртүрлi формада ұсынылған
ақпараттарды бiрiктiруге мүмкiндiк беретiн
компьютердiң аппараттық және бағдарламалық
құралдары кешенi (И.И.Косенко).

5.

Мультимедиа
- графика, гипермәтiн,
дыбыс, анимация, бейнемәлiметтердi
пайдалануға мүмкiндiк туғызатын
аппаратты-бағдарламалық құрал
(И.Вернер)

6.

7.

Мультимедиа терминi латын тiлiнiң „multy” (көп)
және „media” (орта) деген сөздерiнiң бiрiгуiнен
құралған. Сондықтан да, мультимедиалық жүйеге
арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектердi
саралай келе бұл терминге „ақпараттық
орта” деген мағына беруге болады. Ал,
ақпараттық орта түсiнiгiн белгiлi бiр ортада
ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы
ақпаратты ұсыну мен өңдеуге бағытталған
арнайы ұйымдастырылған процесс деп қабылдай
аламыз

8.

Осы
орайда, мультимедиаға және оған
қатысты ұғымдарға өздiгiмiзше
анықтама бере кетейiк

9.

Мультимедиа
- компьютерлiк графикамен,
суреттермен, бейнеақпараттармен,
анимациямен, мәтiндермен, жоғары сапалы
дыбыстармен жұмыс iстеудi қамтамасыз
ететiн интерактивтi жүйе.

10.

Мультимедиалық технологиялар - әртүрлi
типтi мәлiметтердi дайындау, өңдеу,
бiрiктiру, ұсыну әрекеттерiн аппараттық
және бағдарламалық жабдықтарды
пайдалану арқылы жүзеге асыратын
технологиялар (әдiстер мен
тәсiлдер)жиынтығы.

11.

Мультимедиалық технологиялар - әртүрлi типтi
мәлiметтердi дайындау, өңдеу, бiрiктiру, ұсыну
әрекеттерiн аппараттық және бағдарламалық
жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге
асыратын технологиялар (әдiстер мен
тәсiлдер)жиынтығы.

12.

Мультимедианың
бағдарламалық
құралдары – кез келген типті
ақпаратты интерактивтi режимде
пайдалануға мүмкiндiк беретiн
компьютердiң бағдарламалық
жабдықтары.

13.

Мультимедиалық
ресурстар мультимедиалық құралдар және арнайы
бағдарламалық жабдықтар көмегiмен
дайындалған ақпараттық өнімдер.

14.

Мультимедианың дамуы бейнетехникалық және
дербес компьютерлiк технологиялардың
өркендеуi нәтижесiнде жүзеге
асуда. Мультимедиа статикалық (мәтiндiк,
кестелiк, графиктiк) және динамикалық
(анимациялық, бейнелiк), дыбыстық
ақпараттарды талапқа сай дәрежеде ұсынуды iске
асырады.

15.

Қазiргi
таңда электрондық оқулықтарды,
компьютерлiк оқыту бағдарламаларын,
дыбыстық және бейнелiк оқу
материалдарын пайдалануда қолданылатын
мультимедиалық технологиялар оқыту
процесiндегi
инновациялық әдiстердi жүзеге
асыратын бiрден бiр жаңа ақпараттық
технология болып саналады.

16.

Мультимедиа түрлiше ақпаратты ұсынудың
немесе пайдаланудың әртүрлi әдiстерiн қолдануға
мүмкiндiк бередi. Бiз қазiргi күнге дейiн
мультимедианың кейбiр түрлерiн күнделiктi
тұрмыста қолданып келдiк. Мысалы, теледидар
және кино - мультимедианың құрамдас бөлiктерi.

17.

Пайдаланушылар бұл технологияның жекелеген
элементтерiн атауда „мультимедиа” сөзiн
қосарлана қолданып келедi. Мысалы,
мультимедиа бағдарламасы, мультимедиа өнiмi,
мультимедиа қызметi т.б. Мұнда мультимедиа
ақпараттық технологиялар кешенiнен
құралатындықтан оның жекелеген элементтерiн
атау кезiнде „мультимедиалық” сын есiмiн
қосарлана қолдану дұрыс деп санаймыз
(мультимедиалық бағдарлама, мультимедиалық
өнiм т.б.). Ал, жалпылай тек „мультимедиа” деп
атауға болады.

18.

19. Мультимедиа технологиясының аппараттық құрылғылары

Мультимедиа құралдарына оқыту процесінде әртүрлі типті ақпараттарды
ұсынушы кез келген оқыту құралдарын жатқызуға болады. Атап айтқанда:
·
дыбыстық құралдар (CD-ойнатқыш, магнитофон т.б.);
·
телерадио жүйелері (телеқабылдағыш, радиоқабылдағыш, оқыту
теледидары, DVD-ойнатқыш т.б.);
·
проекциялық құрылғылар (графопроектор, мультимиедиалық проектор,
оверхед проектор, бейнепроектор, интерактивті проектор);
·
интерактивті тақта;
·
ақпарат көбейткіш құралдар (микрофильмдеу құралдары, ксерокс,
ризограф);
·
компьютерлік құралдар;
·
телекоммуникациялық жүйелер мен желілер (кабельдік, спутниктік,
оптоволокондық желілер т.б.)

20.

Бұл
келтірілген құрылғылардың арасынан
оқытудың жаңаша технологиялары мен
талаптарына толық жауап бере алатын
кейбір мультимедиалық құрылғыларға ғана
тоқталамыз.

21. Интерактивті тақта

Интерактивті тақта – дәстүрлі тақтаның барлық
оң сипаттамаларына ие; кең ауқымды графикалық
мүмкіндіктермен қамтылған; аз уақытта көп
мәлімет ұсына алатын; оқу мотивациясын
арттырудың тиімді құралы болып табылатын;
оқытуды диалогты түрде ұйымдастыратын
аппаратты-бағдарламалық құрал.

22. Интерактивті тақтада қолданылатын бағдарламалық жабдық (SMART Board Software) келесі құралдардан тұрады:

жазба кітапшасы (SMART Notebook);
бейнежазба құралы (SMART Recorder);
бейнеплеер (SMART Video Player);
маркерлік құралдар (Floating Tools);
виртуалды пернетақта (SMART Keyboard ).

23.

24.

Жазба
кітапшасы мәтіндер мен
графикалық объектілер дайындауға
арналған графикалық редактордан
тұрады.

25.

Бейнежазба
құралы тақтада орындалған
барлық іс-әрекеттерді AVI форматындағы
бейнефайлға жазады.

26.

Маркерлік құралдар қолданылып жатқан
бағдарламалық қосымшаға тәуелсіз жұмыс
істейді, тақтада кескінделген қандай да бір
объектіні ерекшелеуге (тақта бетінің кез келген
нүктесіне түрлі белгілеулер салуға) арналған.
Мұнан соң орындалған іс-әрекеттерді сақтап
қоюға болады.

27.

Виртуалды
пернетақта оқытушының
интерактивті тақта арқылы компьютердегі
мәліметтермен жұмыс істеуіне арналған.
Яғни, компьютердің стандартты
пернетақтасының аналогы болып
саналады.

28.

Статикалық, динамикалық тұрғыда
дидактикалық материалдар дайындауға болады;
Әртүрлі сызбалар мен сұлбаларды, диаграммалар
мен графиктерді жылдам салуға мүмкіндік беру
арқылы уақыт үнемдейді;
Оқушылардың зейінін нақты, қажетті ақпаратқа
аудару үшін сол ақпараттарды ерекшелеуді,
оқшаулауды жүзеге асыратын аппараттықбағдарламалық құрал-саймандармен
жабдықталған;
Ұсынылған ақпаратты оқытушы немесе оқушы
бүкіл сабақ бойында бірнеше мәрте қайталап көре
алады;

29.

Интерактивтi тақта
бiлiм беру салаларымен
қатар, көрмелерде, пресс-орталықтарда
көлемдi экрандардың қызметiн кеңейтуге
мүмкiндiк бере

30.

Интерактивті тақтаның жұмыс принципі
компьютердің монитор экранындағы кескінді
проектор арқылы электрондық тақтаға кескіндеу.
English     Русский Правила