Тема №1. Міжнародний маркетинг: загальний історичний огляд
1. З історії …
2. «Місцева» та «глобальна економіки».
Десять «золотих правил» конкурентного суспільства поділяють на такі підгрупи (С.Гареллі) :
Ідентифікаційні ознаки «місцевої» економіки ( С. Гареллі )
Для «глобальної» економіки характерні такі риси:
3. Стадії інтернаціоналізації діяльності фірми
Стадії інтернаціоналізації діяльності фірми та відповідність їм різних форми міжнародного маркетингу:
103.50K
Категория: МаркетингМаркетинг

Міжнародний маркетинг: загальний історичний огляд. (Тема №1)

1. Тема №1. Міжнародний маркетинг: загальний історичний огляд

1. Умови та чинники виникнення міжнародного
маркетингу.
2. «Місцева» та «глобальна економіки».
3. Стадії інтернаціоналізації діяльності фірми.

2. 1. З історії …

Починаючи з 1902 року, в програму підготовки
майбутніх бізнесменів у провідних університетах
США – Гарвардському, Вісконсинському,
Пенсильванському, Піттсбурзькому – було введено
курс з організації та методики проведення збутових
операцій. Саме цю дату вважають відправною в
історії розвитку маркетингу, хоча цей термін
з’явився трохи пізніше. Американський економіст
Роберт Бартелс у праці «Розвиток маркетингової
думки» (1962 р.) зазначає, що термін «маркетинг»
було введено в науковий та практичний обіг у 1910
році з метою точнішого визначення процесу
розподілення товарів та послуг від виробника до
споживача.

3.

Маркетингова практика та наука сформували
принаймні чотири концепції маркетингу: товарну,
збутову, ринкову та стратегічну.
Концепція міжнародного маркетингу також виникла в
США, але вже в повоєнний період. Її поява була
зумовлена практичними потребами американських
міжнародних компаній. Пересвідчившись у
перевагах маркетингового підходу до організації
діяльності фірми на внутрішньому ринку,
американські фахівці відчули необхідність його
поширення і на операції на зовнішньому ринку. Ця
проблема актуалізувалася після II світової війни,
коли економіка США була наймогутнішою та
потребувала нових ринків для збуту своєї продукції.

4.

Теоретично концепцію маркетингу можна було
застосувати до внутрішнього ринку будь-якої
країни, але на практиці перевірені багаторазово й
ефективні у власній країні маркетингові інструменти
не спрацьовували на зарубіжних ринках.
Бракувало знань щодо особливостей поведінки
споживача, елементів соціально-культурного
середовища, особливостей системи
розподілення тощо. Для здійснення експансії на
світовому ринку вже бракувало знань та досвіду
з організації експортно-імпортних операцій,
зовнішньої та міжнародної торгівлі – науковопрактичних напрямів, які інтенсивно
розвивались у США в 1920-1940 роках і стали
підґрунтям для розвитку в майбутньому
міжнародного маркетингу.

5.

З метою методичного забезпечення динамізації міжнародної
діяльності американських фірм професор Гарвардської
школи бізнесу Джеймс Хаглер у 1957 році запропонував
сконцентрувати зусилля дослідників на вивченні
особливостей економіки різних країн. З цією метою при
Американській асоціації маркетингу в 1957 році було
створено постійний комітет, який мав стимулювати
дослідження у цій сфері та розповсюджувати серед
практиків їх результати.
Такі дослідження сформували окремий напрям
розвитку маркетингу, який отримав назву порівняльний
маркетинг (comparative marketing). Його сутність
полягала у вивченні особливостей усіх елементів
закордонного бізнес-середовища, зіставленні з
американським досвідом та розробці рекомендацій
щодо адаптації менеджменту фірм до найвагоміших
відмінностей зарубіжного ринку.

6.

Дослідження в межах програми розвитку
порівняльного маркетингу з часом розділилися
на два напрями:
Функціональний –
Реґіональний зосередився на
країнознавчій
компоненті
на дослідженні
окремих (функціональних)
елементів маркетингу (системі
розповсюдження
та просування
продукції,
організації оптової
та роздрібної торгівлі,
споживчій поведінці
тощо).

7.

Кількість накопичених знань відносно
організації збуту та особливостей
бізнес-середовища в різних країнах,
помножена на вже розвинуту в 60-і
роки маркетингову практику на
внутрішньому ринку переросла в
нову якість – теорію міжнародного
маркетингу.

8.

«Міжнародний маркетинг» - Роланда Крамера (1959 р). Ця праця ще не
містила систематизованого викладу теорії міжнародного маркетингу і
маркетингових методик та алгоритмів. Автор зосередив увагу на
необхідності аналізу та врахування елементів економічного, політичного,
правового, соціально-культурного середовища, що нині фактично
становить першу стадію міжнародної маркетингової діяльності.
Поширення знань з міжнародного маркетингу бере початок із другої
половини 60-х років, коли вийшли праці таких авторів:
Філіпа Котлера «Міжнародний маркетинг» (1966 р.),
Девід Гарсон «Міжнародний маркетинг: порівняльно-системний підхід»
(1967 р.),
Раймонд Вернон «Менеджер у міжнародній економіці» (1968 р.),
Джон Файєрвезер «Міжнародний маркетинг» (1970 р.),
Верн Терпстра «Міжнародний маркетинг» (1972 р.).
Ці роботи розглядали міжнародний маркетинг з позицій
експортування як домінуючої форми діяльності фірми на
зарубіжних ринках. Такий підхід був абсолютно закономірним,
оскільки і тепер, наприклад, у США фірми-експортери становлять 51 %
суб’єктів міжнародної діяльності.
Але, разом з тим, виникла потреба систематизації знань і розробки
рекомендацій щодо діяльності транснаціональних корпорацій.

9.

Із середини 70-х років у наукових дослідженнях
переважають проблеми міжнародної маркетингової
діяльності транснаціональних корпорацій. У цих роботах
узагальнено досвід діяльності ТНК і розроблено концепцію
та інструментарій транснаціонального маркетингу.
Підвищення рівня інтернаціоналізації діяльності фірм,
тенденції розвитку світової економіки та певні зміни у
поведінці споживачів на світовому ринку обумовили появу
концепції глобального маркетингу як субкатегорії
міжнародного маркетингу.
Термін глобальний маркетинг почав широко використовуватися, починаючи з 1983 року, коли з'явились публікації,
у яких узагальнювалась успішну практику тих ТНК, які
застосовували принцип стандартизації міжнародного
маркетингового комплексу та створювали єдину
(глобальну) стратегію діяльності.

10. 2. «Місцева» та «глобальна економіки».

Процеси динамізації конкурентного середовища на світових
товарних ринках привели до появи таких понять, як
конкурентоспроможний товар, конкурентоспроможна
технологія, конкурентоспроможна фірма, які вже мають
відповідний механізм і показники визначення та
застосування в міжнародній діяльності.
Відомий американський економіст Майкл Портер
сформулював ознаки конкурентної країни та виділив
чинники її конкурентоспроможності. Поширюючи поняття
конкурентності на суспільство, Стефан Гареллі зазначає, що
«конкурентне суспільство – це суспільство, що встановило
динамічну рівновагу між створенням багатства та соціальною
злагодою».

11. Десять «золотих правил» конкурентного суспільства поділяють на такі підгрупи (С.Гареллі) :

зовнішньоекономічні правила : підтримувати рівновагу між
«глобальною» та «місцевою» економікою; сприяти наступальній
поведінці країни на міжнародних ринках, водночас залучаючи на
внутрішній ринок іноземні компанії, що виробляють продукцію
з високою часткою доданої вартості;
соціально-економічні правила : підтримувати ефективне
співвідношення між з/п, продуктивністю та оподаткуванням;
зберігати соціальну структуру, скорочуючи нерівність доходів та
зміцнюючи середній клас; більше інвестувати в освіту, особливо
вищу, а також у неперервне професійне навчання та підвищення
якості робочої сили;
управлінські правила : створювати стабільне та передбачуване
правове середовище; формувати гнучку та динамічну економічну
структуру; інвестувати в інфраструктуру; стимулювати приватні
збереження та внутрішні інвестиції; звертати увагу на якість і
темпи реформування управлінського апарату.

12.

Однією з ознак сучасного конкурентного
суспільства є рівновага між «місцевою»
та «глобальною» економікою, тобто між
орієнтацією економіки на внутрішній та
світовий ринки. У кожній країні
сучасного світу співіснують два типи
економіки: «місцева», що постачає товари
та послуги кінцевим споживачам своєї
країни, та «глобальна», пов’язана зі
світовою економічною системою.

13. Ідентифікаційні ознаки «місцевої» економіки ( С. Гареллі )

орієнтованість на кінцевого національного споживача;
значна, переважаюча питома вага у валовому національному
продукті країни;
захищеність від іноземних інвесторів або значне
ускладнення їх доступу на відповідний товарний ринок;
можливість відчутного втручання в механізм вільного ринку
(фіксування цін, надання державних замовлень виключно
місцевим фірмам, угоди про розподіл ринку тощо);
дуже невелика мобільність робочої сили, тобто розміщення
її у великій кількості невеликих підприємств та організацій,
наближених до кінцевих споживачів;
націленість на забезпечення зайнятості населення та
розв’язання соціальних проблем, збереження суспільної
злагоди та сталої системи цінностей.

14. Для «глобальної» економіки характерні такі риси:

орієнтованість на глобального споживача;
націленість на забезпечення добробуту країни,
дохідності міжнародних операцій та надходження в
країну нових технологій;
використання порівняльних переваг окремих країн
шляхом глобального управління створенням ТНК;
безперервна інтенсифікація діяльності, орієнтація
на зниження витрат; гнучкість і динамізм
організацій, здатність до структурної адаптації.

15. 3. Стадії інтернаціоналізації діяльності фірми

Кожна національна економіка характеризується своїм
специфічним складом «місцевої» та «глобальної» економіки.
Роль глобальної економіки в усіх країнах стає дедалі
значнішою як із якісного, так і з кількісного погляду.
Кожна одиниця «місцевої» економіки на своєму шляху до
«глобальної», як правило, проходить кілька стадій:
нестабільний експорт; експортну експансію; розвиток
зарубіжних філій; консолідацію із закордонним ринком;
транснаціоналізацію діяльності; глобалізацію діяльності.
Цим стадіям інтернаціоналізації діяльності фірми
відповідають і різні форми міжнародного маркетингу:
експортний/імпортний, зовнішньоекономічний,
транснаціональний, мультиреґіональний та глобальний.
Їх застосування сприяє більш динамічному, ефективному
та гармонійному перетворенню місцевих фірм на
міжнародні, глобальні компанії.

16. Стадії інтернаціоналізації діяльності фірми та відповідність їм різних форми міжнародного маркетингу:

нестабільний експорт – експортний/імпортний
експортну експансію – зовнішньоекономічний
розвиток зарубіжн. філій – зовнішньоекономічний
консолідацію із закорд.ринком – мультирегіональний
транснаціоналізацію д-ті – транснаціональний
глобалізацію діяльності – глобальний
English     Русский Правила