Міжнародна маркетингова цінова політика
Світова ціна
Систематизація видів світових цін
Чинники ціноутворення в міжнародному маркетингу
Цінові ситуації в міжнародному маркетингу
Ціни вільного ринку
Ціни закритих ринків
1.17M
Категория: МаркетингМаркетинг

Міжнародна маркетингова цінова політика

1. Міжнародна маркетингова цінова політика

Ціна – це грошове вираження вартості товару,
тобто кількість грошових одиниць певної
валютної системи, яку покупець повинен
заплатити продавцю за товар або послугу.
Основою для розрахунку експортних та імпортних
цін у зовнішньоторговельній практиці
виступають ціни товарних ринків. Вони є
показниками, що відображають середньосвітові
умови виробництва, реалізації та споживання
конкретних товарів. Щоб обмін товарів
здійснювався на еквівалентній основі, вони
повинні оцінюватись у цінах світового ринку.

2. Світова ціна

Світова ціна – грошове вираження інтернаціональної
вартості товару, що реалізується на світовому ринку.
Інтернаціональна вартість – суспільно необхідні витрати
праці на виробництво товару при середньосвітових
умовах виробництва і середньосвітовому рівні
продуктивності праці. Вона формується переважно під
впливом умов виробництва у тих країнах, які є
головними постачальниками товару на світовий ринок.
Фактично світова ціна – це ціна у вільно конвертованій
валюті, по якій здійснюються крупні експортні та
імпортні угоди в основних центрах світової торгівлі на
умовах, звичних для більшості товарних ринків.

3. Систематизація видів світових цін

Ціна—нетто
— за
ціна
товарупродавець
Ціна
на місці
оптова
в час
— бажає,
ціна
його
Тверда ціна
— ціна,
що встановлюється
Комерційна
при
укладанні
ціна
(контрактна)
—і ціна,
що
Ціна
продавця
(продажу)
ціна,
якою
продажу;
для
продавця

товару,
фактична
який
виручка
продається
від
міжнародного
контракту
та залишається
зафіксована
незмінною
в угоді
з товар,
міжнародної
купівліготовий,
згоден,
пропонує
продати
свій
виходячи
з
продажу
товару(у
виключенням
великими
видатків
партіямина
Відкриті
(друковані)
—дії.
ціни,
що —
оприлюднюються
в отримати
протягомціни
усього
терміну
його
продажу
товару
контракті).
Експортна
ціна
ціна, за
за
якою
товар
витрат
виробництва
та
обігу
товару,
прагнення
виконання угоди, для покупця
поставки
— сума,
(оптом)
яка
статистичних
довідниках,
прейскурантах,
каталогах,
продається
фактично
на зовнішній
сплачується
ринок.
продавцю.
міжнародному
або
прибуток від
продажу товару,
виробничих
можливостей
бюлетенях
котирувань.
Рухома ціна —біржових
ціна, що встановлюється
при укладанні
внутрішньому
виробника, цін на товари
субститути.
Ціна продавця є ціною
міжнародного контракту та змінюється
(порушується)
випадку
Ціна
за клірингому —
ціна, запосереднику.
якою здійснюються
пропонування
товару.
Ціна
валова

ціна,
що
містить витрати
на
виникнення
певних умов, які були
зафіксовані
у
контракті.
безготівкові розрахунки між країнами,
компаніями,
підприємствами
за поставлені,
проданіта
один
транспортування,
страхування
ін. одному
товари,
цінніз папери
та послуги, що здійснюються
Плинна ціна — ціна, що встановлюється
на товар
тривалими
шляхом
взаємного
зарахування,
виходячи з умов
термінами Ціна
виготовлення
і враховує
зміни
у ціна,
витратах
на
покупця
(купівлі)

за
якою
покупець
готовий,
Імпортна
ціна

ціна,
за
якою
товар
платежів.
виробництво (зміна цін на матеріали, балансу
паливо тощо),
які мали
згоден
і здатний
придбати
товар,
виходячи
з ринку
власних
закуповується
на зарубіжному
і —
місце протягом
терміну,
необхідного
для
виготовлення
товару.
Розрахункові
ціни
(закриті)

конфіденціальні
Ціна
споживання
— ціни
сумаЦіна
витрат
покупця,
що
роздрібна
уявлень щодо
корисності,
потрібності,
переваг
порівняно
з
Ціна
трансфертна

внутрішньофірмова
ціна,
ввозиться
на
внутрішній.
включає
як
витрати
на
придбання
товару
ціна товару
в (ціна
комерційних
угод
та
такі,
що
можуть
бути
розраховані
на
товарами
субститутами,
а також
урахуванням
Ціна з наступною
фіксацією
— ціна,
яка
такзі щодо
використання
в
якавиробу),
застосовується
вйого
угодах
та розрахунках
роздрібній
торгівлі.
базі
вторинної
інформації.
нормативний
термін
експлуатації
(вартість
платоспроможності.
покупця
є ціною
попиту
товару.
встановлюється
в ході виконанняЦіна
контракту,
в якому
між
окремими
підрозділами,
філіями
технічного обслуговування,
визначені правила її фіксації.
міжнародних
корпорацій. витрати на ремонт,
паливо та енергію тощо).

4. Чинники ціноутворення в міжнародному маркетингу

Фактори ціноутворення
Внутрішні (фірмові)
Стратегічні цілі:
• частка ринку,
прибуток
Елементи
маркетинг-mix:
• позиціонування
• сегменти
Структура витрат:
• постійні
• виробничі
• маркетингові
Товарні
Стадія життєвого
циклу товару
Товари-субститути
Основні
характеристики
товару:
• якість
• обслуговування
• доставляння
Витрати на
транспортування
Місце в товарній
номенклатурі
Фінансування
Ринкові
Споживачі:
• платоспроможність
• інформаційне забезпечення
Урядові дії:
• контроль цін
• можливості зустрічної
торгівлі
• уряд як покупець
Витрати на розробку ринку:
• адаптація товару
• обслуговування
• канали розподілу
• просування
Торговельні бар’єри:
• тарифне регулювання
• нетарифні бар’єри
• протекціонізм
Середовищні
Конкуренція:
• цілі конкурентів
• цінові параметри
Курс обміну валюти:
• діючий курс
• тенденції
• хеджування
Міжринкові товарні
потоки:
• позиції сірого ринку
Макроекономічний
стан:
• стадія бізнес-циклу
• рівень інфляції

5. Цінові ситуації в міжнародному маркетингу

Залежно від рівня інтернаціоналізації діяльності фірми та
характеристики проблем ціноутворення, можна виділити
щонайменше дев'ять ситуацій у міжнародному ціноутворенні:
Рівень інтернаціоналізації
Характер ціноутворення Експорту- Зарубіжне Міжнародний
внутрішньовання
виробфірмовий
ництво
обмін
Встановлення ціни на
новий готовий товар
Зміна ціни на існуючий
готовий товар
Ціноутворення на
елементи складних,
комплексних виробів
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6. Ціни вільного ринку

Крім розглянутих ознак, ціни в залежності від особливостей ринків, де
вони застосовуються, поділяються на ціни вільного ринку та ціни
закритих ринків. До цін вільного ринку відносяться:
1. Довідкові ціни – офіційно публікуються, здебільшого
це базисні ціни, або ціни товарів певної кількості та
2. Біржові котирування та аукціонні ціни – ціни
якості, специфікації, розмірів, хімічного складу та
реальних угод на біржах та аукціонах, що
інших
характеристик
у певному
географічному
3. Ціни міжнародних
торгів
– встановлюються
за
укладаються на уніфікованих умовах щодо якості
(базисному)
пункті.
Ці на
ціни,
як правило,
завищені
результатами
аналізу
торгах
пропозицій
від
товару,
обсягу такрупних
термінівфірм
поставки,
валюти
4. Ціни
пропозицій
– мають
характер
порівняно
цінами реальних
декількох з
постачальників
абоугод.
підрядників з різних
платежу та ін.
світовій
торгівлі
довідкових
цін,Застосовуються
але орієнтованіуна
конкретного
5. Ціни
угод
– як правило,
країнфактичних
та укладання
контракту
з тим не
із них,
для широкого
кола сировинних
споживача,
публікуються
менш товарів
регулярно,
розголошуються,
про них
доступна лише
пропозиція якого інформація
найбільш вигідна
організаторам
мінерального
та сільськогосподарського
головним
чином
у–
спеціалізованій
галузевій
пресі
6.незалежним
Розрахункові
ціни
застосовуються
за
відсутності
продавцямздебільшого
або покупцям
торгів. Застосовуються
привільного
торгівлі
походження.
необхідної
цінової
інформації
для
обґрунтування
міжнародного
ринку головним чином технічно
готовими виробами,
зовнішньоторговельної ціни за конкретною угодою.
складної
та капіталомісткої продукції
Для їх встановлення використовують: індекси експортних,
машинобудування
імпортних та внутрішніх оптових цін; середньостатистичні
експортні та імпортні ціни; розрахункові ціни постачальника

7. Ціни закритих ринків

До цін закритих ринків відносяться:
1. Трансфертні ціни (ціни внутрішньофірмової торгівлі) –
застосовуються в угодах між підрозділами однієї міжнародної
корпорації, що знаходяться в різних країнах, з метою підсумкового
виграшу в прибутку за рахунок мінімізації податків і тарифів.
2. Регіональні ціни – використовуються різними торговими блоками
в угодах між країнами, що до них входять.
3. Преференційні (пільгові) ціни – встановлюються міжурядовими
угодами про поставки певних видів товарів. Їх особливістю є їх
мінімальний рівень.
Організація, що займається міжнародним
маркетингом, має володіти ціновим досьє на
іноземні товари, аналогічні або близькі до тих, які
вона збирається експортувати або імпортувати.
English     Русский Правила