Основные понятия:
Населення світу
Населення світу 6.6 мільярдів
Розподіл населення
Загальна кількість людей на планеті
Зміна чисельності населення
Відтворення населення
Відтворення населення
Відтворення населення
Тривалість життя
Мюнхгаузен говорив – «Посміхайтесь, панове, посміхайтесь!»
За статевим складом
За статевим складом
За віковим складом
За віковим складом
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ СКЛАД
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ СКЛАД
. Національні критерії лежать в основі поділу світу на одно - та багатонаціональні держави. Однонаціональними є майже 100 країн світу, де біл
ЗА РЕЛІГІЙНИМ СКЛАДОМ
релігії світу
Релігії світу
ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ
Мігріція
Карта зовнішньої міграції
Середня тривалість життя:
Проблеми населення
Населення світу на 2025 рік
4.90M
Категория: ГеографияГеография

Населення світу

1.

Населення
Світу

2. Основные понятия:

1
демография
16
половозрастная пирамида
2
темпы прироста населения
17
ЭАН
3
воспроизводство населения
18
трудовые ресурсы
4
естественный прирост
19
структура занятости
5
традиционный тип
воспроизводства
20
расселение и размещение
населения
6
современный тип
21
урбанизация
7
демографический взрыв
22
агломерация
8
демографический кризис
23
расы
9
демографическая политика
24
этнос
10
миграция
25
дискриминация
11
эмиграция, иммиграция
26
апартеид
12
демографическая ситуация
27
мировые религии
13
половозрастная структура
28
национальные религии
14
народонаселение
29
национализм
15
нация
30
интернационализм

3. Населення світу

Кількість населення
Відтворення населення
Міграційні процеси
Статево – віковий склад
Етнічний склад
Світові релігії

4. Населення світу 6.6 мільярдів

• Динаміка росту

5. Розподіл населення


Розподіл населення по континентах (млн.
чол.):
· Євразія - 4300 (Європа - 800, Азія 3500);
· Африка - 800;
· Північна Америка - 430
· Південна Америка - 350
· Австралія та Океанія - 26.
Країни - лідери за чисельністю
населення (млн. чол.):
Китай - 1300, Індія - 934, США - 262,
Індонезія - 198, Бразилія - 162, Росія 147, Пакистан - 140, Японія - 125,
Бангладеш - 120, Нігерія -114.
європа
азія
африка
пн америка
пд америка
австралія

6. Загальна кількість людей на планеті

Азія
8%
6% 5%
Африка
1%
60%
10%
10%
Західна
Європа
Латинська
Америка
СНД та
Балтія
Північна
Америка
Австралія та
Океанія

7.

• Населення Землі
розміщене дуже
нерівномірно: на 7%
територій суші
зосереджено 70%
населення. У той же
час на більшій частині
населеної суші
щільність населення
не перевищує 5
чол/км2, а 15% суші
взагалі не заселено.

8.

• Таке нерівномірне розміщення населення
викликане рядом взаємозв'язаних чинників:
• - природними
• - історичними
• - демографічними
• - соціально-економічними.

9. Зміна чисельності населення

• Кількість населення Землі
постійно зростає. До другої
половини 17ст. збільшення
чисельності населення
відбувалось повільно, із
початком розвитку капіталізму
пришвидшилося, а в другій
половині 20 ст. набуло
«вибухоподібного» характеру.
Демографи пояснюють це т. зв.
«демографічним переходом»,
який переживає людство.
Перехід характеризується
такими послідовними фазами:
Фаза 1. Для неї характерна висока
народжуваність, висока смертність,
низький природний приріст
населення;
Фаза 2. Зберігається висока
народжуваність, проте з'являється
тенденція до її зменшення, різко
знижується смертність у всіх
вікових групах населення
Фаза 3. Характеризується малим
відсотком народжуваності,
низькою смертністю, низьким
природним приростом населення.

10. Відтворення населення

Існують 2 типи відтворення

11. Відтворення населення

1тип
відтворення:
низька
народжуваність і низька смертність.
Природний приріст до 10 чол. на 1000
жителів (менше 1%)

12. Відтворення населення

2
тип
відтворення:
висока
народжуваність і низька смертність.
Природний приріст перевищує 1,2%
(понад 12 чол. на 1000 жителів).

13. Тривалість життя

• Більшість регіонів світу може похвалитися
збільшенням тривалості життя. На сьогодні в
середньому люди живуть 67,2 року. При
цьому в промислово розвинених державах –
76,5 року, у країнах, що розвиваються, 65,4
року. В найменш розвинених країнах середній
показник очікуваної тривалості життя
становить лише 54,6 року.

14. Мюнхгаузен говорив – «Посміхайтесь, панове, посміхайтесь!»

15.

16.

17.

18.

Посмішка творить чудеса –варто нам посміхнутися і весь світ
посміхнеться у відповідь.

19.

СОСТАВ
и
СТРУКТУРА
НАСЕЛЕНИЯ
ПО
ЭТНО
ПО
ПО
ПО
ПОЛОВОМУ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
РЕЛИГИОЗНОМУ
УРОВНЮ
ВОЗРАСТНОМУ
СОСТАВУ
СОСТАВ
СОСТАВУ
ОБРАЗОВАНИЯ
СОСТАВУ

20. За статевим складом

• Країни ділять на три
групи.
• Перша група країн,
де чисельність
чоловіків і жінок
однакова (країни
Африки та
Латинської
Америки).

21. За статевим складом

• Друга група країн, де
чисельність жінок перевищує
кількість чоловічого
населення (відносяться
більше половини країн світу,
особливо країни Північної
Америки). Це пояснюється
двома причинами: більшою
середньою тривалістю життя
жінок і втратою чоловічого
населення в періоди першої
та другої світових войн.
• Третя група - де чисельність
чоловіків переважає над
чисельністю жінок (країни
Азії, Індія, Китай).

22. За віковим складом

Вік є головним критерієм при
визначенні основної
продуктивної частини
населення - трудових
ресурсів.
Про ступінь їх залучення у
виробництво свідчить
показник економічно
активного населення.
Типи вікового складу
відповідають типам
відтворення.
.

23. За віковим складом

Для країн першого типу
відтворення характерна низька
частка людей дитячих вікових і
висока частка людей літніх віків. У
Європі діти до 14 років становлять
24%, люди у віці 15-59 років близько 59%, літні - близько 17%.
Така структура називається
старінням нації.
Для країн другого типу
відтворення характерна висока
частка дитячих вікових і низька
частка літніх. Наприклад, у країнах
Африки діти до 14 років становлять
44%, літні - 5%. Таку структуру
населення називають
омолодженням нації.

24. ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ СКЛАД

У світі налічується 3-4 тис.
народів, чи етносів.
Етносами називають сформовані,
стійкі спільності людей.
Народів, які налічують більше 1
млн. чоловік в світі, близько 310,
але вони складають 96%
населення світу.
Більше 100 млн. Чоловік
налічують 7 народів: китайці,
хіндоіндустанци, американці США,
росіяни, бразильці, японці та
бенгальці.

25. ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ СКЛАД

У структурі населення виділяють також мовну
та лінгвістичну класифікацію.
Ця класифікація дозволяє об'єднувати
народи в мовні групи з спорідненими мовами.
Найбільша мовна сім'я - індоєвропейська.
На мовах цієї сім'ї говорять більш 150
народів світу, загальною чисельністю
2500000000. Чоловік. Понад 1 млрд. Людей
говорять мовою китайсько-тибетської мовної
сім'ї.
Залежно від того, наскільки національні
кордони збігаються з політичними, виникають
однонаціональні держави (Західна Європа,
Латинська Америка) і багатонаціональні
держави (Індія, Росія).

26. . Національні критерії лежать в основі поділу світу на одно - та багатонаціональні держави. Однонаціональними є майже 100 країн світу, де біл

. Національні критерії лежать в основі поділу світу на одно та багатонаціональні держави.
Однонаціональними є майже 100 країн світу, де більш як
90% населення - однієї національності (Франція, Італія,
Данія, Норвегія, Чехія тощо). Винятком є КНР, де китайці
становлять 91% всього населення
• Вікова структура, %
Регіон
(0-14 р) (15-55 р) (понад 55-60 р)
Світ
32
62
6
Європа
20
66
14
Азія
32
63
5
Африка
44
53
3
Пн Америка 26
60
14
Латинська
Америка
34
61
5
Австралія
31
59
10

27. ЗА РЕЛІГІЙНИМ СКЛАДОМ

Виділяють три світові релігії:
сповідують близько 1 млрд.
чоловік
- Християнство
близько 800 млн. чоловік іслам, або мусульманство
близько 200 млн. чоловікбуддизм.
Останнім часом виділяють в
окремі релігії індуїзм (Індія) і
синтоїзм (

28.

Ф — католики, Р — православні, Б —
протестанти,З— суніти, Світло-зелений
— шиїти,П— індуїсти, Ч — іудеї, Св.
помаранчовий — буддісти , синтоїсти

29. релігії світу

• 34 % - християни;
• · 20 % - мусульмани;
• · 14 % - індуїсти;
• · 4 % - послідовники
етнічних релігій;
• · 6 % - буддисти;
• · 2 % - послідовники
нових релігій;
• · 0,2 % - іудеї;
• · 0,8 % - послідовники
інших релігій.
Основні
Релігії
світу
християнство
Мусульманство
(іслам)
буддизм

30. Релігії світу

Християни
Мусульмани
Індуїсти
1%
2%
14%
36%
7%
4%
15%
21%
Послідовники
етнічної релігії
Буддисти
Послідовники нових
релігій
Іудеї
Послідовники інших
релігій
Невірующі

31. ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ

Виділяють країни з високим рівнем
освіти і країни з низьким рівнем
освіти.
На початок 90-х рр. XX ст. 27%
населення світу відносилося до
неписьменних.
У розвинених країнах 4%, а в тіх
що розвиваються - 96%.
Рівень освіти має великий вплив
на якість життя населення.
ІЛП показник , який враховує цей
дуже важливий чинник.

32. Мігріція

• Міграція (від латинського migratio переселення) - фізичне переміщення
населення, внаслідок чого відбувається зміна
його кількості, тобто механічного руху.

33. Карта зовнішньої міграції

34.

• Міграція (від латинського migratio переселення) - фізичне переміщення
населення, внаслідок чого відбувається
зміна його кількості, тобто механічного
руху.
• причини міграції:
• · природно-географічні (освоєння нових земель - США,
Австралія);
• · соціально-економічні (зі слаборозвинених країн до
розвинених, переїзд кращих учених до США, Японії, ФРН);
• · релігійні (між Індією та Пакистаном, Бангладеш);
• · національні (формування населення Ізраїлю);
• · політичні (розпад держав, репресії, переслідування).

35. Середня тривалість життя:

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

36. Проблеми населення

― З «демографічним вибухом» у країнах, що розвиваються,
пов'язано багато соціальних проблем.
― «старіння нації» — зростання частки людей літнього віку. Це
викликає зменшення частки працездатного населення.
― У деяких країнах Європи спостерігається явище депопуляції, коли
рівень смертності є вищим за народжуваність.

37. Населення світу на 2025 рік

• За даними вчених, загальна кількість населення
Землі до 2025 року складе близько 8 млрд людей.
При цьому найбільші скорочення чисельності
населення відбудуться у Росії, Східній Європі і Японії.
• На перший погляд карта населення 2025 року нічого
нового не відкрила - число жителів так званих країн,
що розвиваються, продовжить збільшуватися,
розвинутих - скорочуватися. Однак при більш
детальному аналізі видно, що чисельність населення
через 20 років зменшиться в регіонах, які прийнято
вважати цілком благополучними в демографічному
плані, - в Африці південніше Сахари, у Центральній і
Південній Америці, на Філіппінах, у Непалі, Туреччині,
Кампучії, Мьянмі (Бірмі) і Індонезії.

38.

• Найбільший приріст
населення буде
зазначений в Індії і Китаї.
Вважається, що тільки
завдяки їм росте і
загальне населення
світу, яке 26 лютого
перевищило за оцінку
6,5 млрд людей. Темпи
росту населення в
країнах, що
розвиваються,
складають 1,6%, у той
час як у промислово
розвинутих - 0,3% на рік.
English     Русский Правила