Тема 2. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1. Болонський процес - процес європейських реформ
Болонський процес (БП)
Болонський університет
«Болонська декларація» 19 червня 1999 року
Берлінський саміт 18–19 вересня 2003 року
2 Європейська система перезарахування кредитів (ЄСПК)
Кредит ЄКТС
Основні властивості ЄСПК
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у національну та шкалу ECTS
Інформаційний пакет
Мобільність забезпечують
3. Адаптація ЄСПК у вищій освіті України
Позитивні сторони упровадження Болонського процесу
Основні нововведення Закону України «Про вищу освіту»
1.00M
Категория: ОбразованиеОбразование

Університетська освіта в контексті Болонського процесу. (Тема 2)

1. Тема 2. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

План
1. Болонський процес - процес європейських реформ
2. Європейська система перезарахування кредитів
3. Адаптація Європейської системи перезарахування
кредитів у вищій освіті України
Література: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22.

2. 1. Болонський процес - процес європейських реформ

“Європа – не лише євро, банки
та економіка. Європа має
бути також і Європою знань.
Ми маємо будувати і
підсилювати інтелектуальну,
культурну, соціальну базу
нашого континенту”
(„Спільна декларація про гармонізацію
архітектури системи ВО”, Сорбона,1998
р., представники Німеччини, Великої
Британії, Франції, Італії)

3. Болонський процес (БП)

- це процес
європейських
реформ, що
спрямований на
створення спільного
європейського
простору вищої освіти

4. Болонський університет

заснований у 1088 році як юридичний навчальний заклад.
Медичний, філософський та теологічний факультети
створені в 14 столітті

5. «Болонська декларація» 19 червня 1999 року

затвердження додатка до диплома
запровадження в усіх країнах двох циклів
навчання за формулою 3 + 2
створення систем кредитів відповідно до
Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС/ ECTS)
сприяння європейській співпраці щодо
забезпечення якості освіти, розробка
порівняльних критеріїв і методів оцінки якості
усунення перешкод на шляху мобільності
студентів і викладачів у межах визначеного
простору

6. Берлінський саміт 18–19 вересня 2003 року

докторський ступінь – «доктор філософії» у
відповідних сферах знань (природничі науки,
соціогуманітарні, економічні та ін.)
запропонована формула триступеневої освіти
(3-5-8)
2005 р. – Конференція європейських міністрів, що
відповідають за освіту, країн – учасниць Болонського
процесу. Комюніке «Загальноєвропейський простір
освіти - досягнення цілей» (м. Берген, Норвегія)
Україна приєдналась до Болонського процесу

7. 2 Європейська система перезарахування кредитів (ЄСПК)

ЄСПК - система трансферу і накопичення кредитів,
що використовується в Європейському просторі
вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх
компонентів і сприяє академічній мобільності
здобувачів вищої освіти

8. Кредит ЄКТС

кредит ЄСПК - одиниця вимірювання
обсягу навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного
для досягнення визначених
(очікуваних) результатів навчання
1 кредит ЄСПК = 30 год. (з 2015 р.)

9. Основні властивості ЄСПК

загальне робоче навантаження студента протягом
навчального року вимірюється
60 кредитами ЄСПК
кредити в ЄСПК можуть присвоюватися лише у
випадку успішного завершення роботи
робоче навантаження студента в ЄСПК включає в себе
час, необхідний для виконання всіх запланованих видів
робіт
оцінки студентам за результатами навчання
виставляються в регіональній, національній та ЄСПК
шкалах оцінювання

10. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у національну та шкалу ECTS

За
шкалою
ВНЗ (100бальною)
За 4-бальною шкалою
(національною)
90-100
Відмінно
А
Високий (творчий)
82-89
Дуже добре
В
74-81
Добре
С
Достатній
(конструктивноваріативний)
64-73
Задовільно
Д
60-63
достатньо
Е
35-59
Незадовільно з можливістю
повторного складання
FX
1-34
Незадовільно з обов’язковим
повторним курсом
F
Рівень компетентності
За шкалою
ЕСТS
Середній (репродуктивний)
Низький
(рецептивно-продуктивний)

11. Інформаційний пакет

довідники для потенційних партнерів,
студентів і викладацький склад закладівпартнерів, до своїх курсів, навчальних
програм, навчального й адміністративного
устрою.
сприяє прозорості навчальної програми,
допомагає викладачам орієнтувати студентів
на вибір відповідних програм і планувати їхнє
навчання за кордоном

12. Мобільність забезпечують

УГОДА ПРО НАВЧАННЯ – реєстрація студентів на програму навчання та
певну кількість окремих складових курсів / навчальних дисциплін,
модулів або на рік, або на семестр
АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА (ВИПИСКА) – документ, який забезпечує точну і
оновлену реєстрацію прогресу студента, виконаних освітніх компонентів,
кількості присвоєних кредитів та отриманих оцінок
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА – надає можливість
адекватного визнання періодів навчання і дипломів про вищу освіту як в
своїй країні, так і за кордоном.
описується одержана кваліфікація за загальноприйнятим у
Європейському просторі зразком, а також надається інформація про
власника диплома, одержану кваліфікацію, перелік вивчених дисциплін
(модулів), успішність, систему оцінювання, академічні та професійні
права, інформацію про систему вищої освіти країни тощо

13. 3. Адаптація ЄСПК у вищій освіті України

Проблеми ВО в Україні
надлишкова кількість галузей знань і напрямів
(відповідно 76 та 584)
погіршення якості вищої освіти
розрив між освітянами і працедавцями, між сферою
освіти і ринком праці
невиправдана плутанина в розумінні рівнів спеціаліста
і магістра
система наукових ступенів України
принцип „освіта через усе життя” не реалізований
низький рівень автономії ВНЗ

14. Позитивні сторони упровадження Болонського процесу

Конвертований диплом
Забезпечення належних умов вивчення програмного
матеріалу і підготовки до контрольних заходів через
чітке їх розмежування за змістом і у часі
Систематизація засвоєння навчального матеріалу
Підвищення мотивації та відповідальності студентів за
результати навчальної діяльності
Розширення можливостей для розкриття здібностей
студентів та підвищення ефективності роботи
викладацького складу
Забезпечення стабільного психологічного стану
студентів завдяки проведенню наскрізного контролю
знань

15. Основні нововведення Закону України «Про вищу освіту»

Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти
Усі вищі навчальні заклади отримають право
остаточного присудження наукових ступенів
(у Нацагентстві залишається питання акредитації
спецрад і розгляд апеляцій на їх рішення)
З 2016 року запроваджуватиметься новий механізм
електронного вступу до ВНЗ і автоматичного
розміщення місць державного замовлення
Створюватимуться умови для збільшення мобільності
студентів і викладачів
З 2016р. ступені вищої освіти: молодший бакалавр,
бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.
English     Русский Правила