Жоспары:
Өмір салты- тарихы нақты әлеуметтік қатынастарға тән жеке немесе топтық өмір сүру формасы, адамның күнделікті өмір сүруінің ерекшеліктері
Стратегиялық міндеттер:
Мектеп оқушыларының ауру түрлерінің статистикасы
Өмiр сапасы ұлттық стандарттарының басты құрылымдық компоненттерi төменгiдей деңгейлерден турады:
Сапа деңгейі
Медициналық көмек сапасының сипаттамалары
Денсаулық сақтау
Медициналық көмек сапасын басқару
Қазақстандықтардың өмір сапасы
Пайдаланылған әдебиеттер:
8.49M
Категория: МедицинаМедицина

Денсаулықпен байланысты өмір сапасы

1.

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық
медицина университеті
Кафедра: Қоғамдық денсуалық сақтау
Тақырып: Денсаулықпен байланысты өмір сапасы
Студент: Дилаваров И
Факультет:ЖМ
Курс: 3
Группа: 10-01
Оқытушы: Айтманбетова А

2. Жоспары:

ЖОСПАРЫ:
1. Өмір салты, категориясы.
2.Стратегиялық міндеттер.
3.Мектеп оқушыларының ауру түрлерінің
статистикасы.
4.Өмiр сапасы ұлттық стандарттарының басты
құрылымдық компоненттерi.
5.Сапа деңгейі.
6.Медициналық көмек сапасының
сипаттамалары.
7.Денсаулық сақтау.
8.Медициналық көмек сапасын басқару.
9.Қазақстандықтардың өмір сапасы.
10.Пайдаланылған әдебиеттер.

3. Өмір салты- тарихы нақты әлеуметтік қатынастарға тән жеке немесе топтық өмір сүру формасы, адамның күнделікті өмір сүруінің ерекшеліктері

Өмір салты- тарихы нақты әлеуметтік қатынастарға тән
жеке немесе топтық өмір сүру формасы, адамның
күнделікті өмір сүруінің ерекшеліктері.
Өмір салтының 4
категориясы:
Өмір деңгейі
Өмір сапасы
Өмір стилі
Өмір тәртібі

4. Стратегиялық міндеттер:

СТРАТЕГИЯЛЫҚ
МІНДЕТТЕР:
• Тууды көбейту мақсатында 1990-жылдардың бас кезiндегi
халықтың өсiп-өнуге бейiмдiлiгiн қалпына келтiру және
сақтау (тууды ынталандыру);
• Халықтың өсiп-өну денсаулығын жақсарту және қорғау;
• Өлiм-жiтiм деңгейiн төмендету;
• Эмиграциялық процестердi тежеу және иммиграцияны
жандандыру;
• Қоғамдық санада елдегi барлық саяси және әлеуметтiкэкономикалық процестердiң толық құқықты және белсендi
қатысушысы ретiндегi осы заманғы әйелдiң өркениеттi
бейнесiн қалыптастыру.

5. Мектеп оқушыларының ауру түрлерінің статистикасы

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АУРУ
ТҮРЛЕРІНІҢ СТАТИСТИКАСЫ
• Қан қысымы синдромдары.
• Тыныс жол ағзаларының аурулары.
• Сүйек-бұлшық ет жүйесі-оқу үдерісіндегі қозғалыс
белсенділігінің жеткіліксіз болуы;
• Көздің көру қабілетінің төмендеуі.
• Жүйке жүйелер аурулары.
• Аллергиялық тері аурулары.
• Үздіксіз білім беру жүйесінде тамақтану сапасының
сақталмауы.
• Бездердің қабынуы

6. Өмiр сапасы ұлттық стандарттарының басты құрылымдық компоненттерi төменгiдей деңгейлерден турады:

ӨМIР САПАСЫ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТТАРЫНЫҢ БАСТЫ
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ КОМПОНЕНТТЕРI ТӨМЕНГIДЕЙ
ДЕҢГЕЙЛЕРДЕН ТУРАДЫ:
Біріншіден: Денсаулық сақтау саласын дамыту деңгейi
Екіншіден: Білім берудің сапасы мен қолжетімділік деңгейі
Үшіншіден: Халықтың әлеуметтiк жағынан аз қорғалған бөлiгiн
мемлекеттiк қорғау деңгейi
Төртіншіден: Еңбекшiлердiң құқығын қорғау деңгейі
Бесіншіден: Азаматтарды лайықты тұрғын үймен қамтамасыз ету
деңгейі
Алтыншыдан: Қоршаған ортаны қорғау деңгейі
Жетіншіден: Мәдениеттің даму деңгейі

7. Сапа деңгейі

Адам денсаулығына қауіп - қатері
емес пайдасын арттыратын
медициналық ғылым мен
техниканың қолдануымен
анықталады.
Денсаулық үшін пайда мен қауіп
тепе - теңдігіне жету дәрежесі.
Талаптар мен нұсқаулықтарды
орындау.

8. Медициналық көмек сапасының сипаттамалары

Кәсіби компотенттілік
Қол жеткізу мүмкіндігі
Нәтижелілік
Тұлғалар арасындағы дұрыс қарым қатынас
Тиімділік
Үздіксіздік
Қауіпсіздік
Ыңғайлылық
Қанағаттанарлық

9. Денсаулық сақтау

Денсаулық педагогикасына негізделген
салауатты өмір салтын қалыптастырудың
көп бөлікті үрдісі.
Әр адамның денсаулығы - адамның табиғи
бітім - болмысының психикалық және
әлеуметтік игілігінің жиынтықтары.
Табиғи денсаулық - адамның күнделікті
тіршіліктегі белсенді қимыл әрекетіне,
өмірінің әр кезеңдеріне қарай, жасына,
жынысына байланысты күш - қуатты
тілейтін, соған бейімделген ыңғайды
танытатын қабілет.

10. Медициналық көмек сапасын басқару

Халықтың медициналық көмекке бар және болуы мүмкін
сұраныстарын қамтамасыз ету және тұтынушыларды
қанағаттандыру үшін денсаулық сақтау жүйесінің әрекетін
ұйымдастыру және бақылау.
Ақысыз медициналық көмек көрсетудің мемлекеттік кепілді
бағдарламаларымен қарастырылған көлемде пациентті
сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз етуді талдайтын,
бағалайтын және кейбір жағдайларды түзетуші,
ұйымдастыру, басқару құрылымдарымен әрекеттерінің
жиынтығы.

11. Қазақстандықтардың өмір сапасы

Қазақстандықтардың өмiр сапасын лайықты
тұрғыда қамтамасыз ету «Қазақстандық бағыт2009» бағдарламасында баса назар
аударылған.Бұл бағытта өмір сапасын талдау
және бағалау шеңберінде қарастырылатын
қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалар
және стратегиялар қабылданды.
Халықаралық Адам, табиғат, қоғам университеті
жасаған өмір сүру сапасы индексі бойынша
Қазақстан 1,17 коэффицентімен 78-ші орында тұр.

12. Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение:
Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. –
512 с.
2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному
здоровью и здравоохранению. Часть 1. Общественное здоровье.
– М.:Медицина, 2003. – 368 с.
3. Отношение населения к своему здоровью и системе
здравоохранения: результаты социологического исследования/
под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002.
– 220 с.
4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии
изучения и оценки здоровья
5. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное
здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим,
1999.– 1049 с.
English     Русский Правила