Tema 9. Specificul determinării tarifelor la servicii
1. Tarifele – parte componentă a sistemului de preţuri
Delimitarea între taxă şi tarif Taxele Tarifele
2. Clasificarea tarifelor (după natura serviciilor)
3. Tarifele la serviciile de transport
Tarifele la transportul mărfurilor
Sistemele de tarifare aferente transportului de călători
Tarife speciale în transportul călătorilor
4. Tarifele la serviciile de poştă şi telecomunicaţii
5. Tarifile la serviciile gospodăriei comunale şi locative
6. Tarifile pentru serviciile de turism
5.32M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Specificul determinării tarifelor la servicii

1. Tema 9. Specificul determinării tarifelor la servicii

Tarifele – parte componentă a sistemului de preţuri
2. Clasificarea tarifelor
3. Tarifele la serviciile de transport
4. Tarifele la serviciile de poştă şi telecomunicaţii
5. Tarifele la serviciile gospodăriei comunale şi locative
6. Tarifele pentru serviciile de turism
1.

2. 1. Tarifele – parte componentă a sistemului de preţuri

Tarifele sunt o categorie specifică a preţurilor care se
stabilesc şi se aplică în domeniul prestărilor de servicii
efectuate atît pentru unităţile economice, cît şi pentru
populaţie.
Natura economică a preţului şi tarifului este aceeaşi.
Deosebirile care apar rezultă din existenţa tarifului ca expresie
concretă a categoriei de preţuri într-un domeniu specific de
activitate.
Preţul este expresia bănească a valorii de schimb al unei
mărfi în calitate de obiect, de bun material cu existenţă de
sine stătătoare, în timp ce tariful reprezintă expresia
bănească a valorii unei mărfi în calitate de activitate şi nu
obiect.
TARIFUL
sau
TAXA

3. Delimitarea între taxă şi tarif Taxele Tarifele

1. se virează la bugetul de stat şi au 1. se încăsează de unităţile
caracter fiscal
prestătoare de servicii ca
echivalent al valorii prestaţiilor.
2. nu se calculează şi evedenţiază
costurile.
2. se determină, se evedenţiază şi
se urmăresc costurile
prestaţiilor
3. stabilirea taxelor intră în
competenţa organelor
financiare şi se efectuează pe
baza actelor normative
adoptate de către organele
puterii sau administrative de
stat
3. stabilirea tarifelor este de
competenţa organelor
prestătoare

4.

Elementele de bază al fundamentării tarifelor :
costurile, adică valoarea materialelor supuse
prelucrării şi a pieselor de schimb ce se montează;
profitul unităţii prestătoare,
TVA;
raportul cerere - ofertă

5.

Particularităţile de fundamentare şi de determinare
a structurii şi nivelului costurilor serviciilor
costul serviciilor nu include
cheltuielile de desfacere
în tarif nu se cuprinde
adaosul comercial
Factori de influenţă
variaţia mare a necesităţilor
pentru unele servicii în timpul
anului (iluminat, încălzit)
dispersarea teritorială
accentuată a unor servicii şi
organizarea lor în unităţi mici
efectuarea unor prestaţii
nu numai la sediul
unităţii, ci şi la domiciliul
consumatorilor
ponderea mare a
manoperei în structura
costului

6. 2. Clasificarea tarifelor (după natura serviciilor)

pentru serviciile
personale
tradiţionale
•sunt cele fixate pentru reparaţii, pentru executarea de confecţii,
uşurarea muncii gospodăreşti etc., ele fiind diferenţiate în
funcţie de calitatea execuţiei, frecvenţa şi urgenţa prestaţiei
pentru serviciile
colective
•cuprind tarifele pentru transporturi şi telecomunicaţii, pentru
activităţile gospodăriei comunale şi locative, pentru serviciile
hoteliere etc.
pentru servicile
de creaţie –
inovaţie
•se aplică în cazul serviciilor de cercetare, proiectare,
marketing, implementare a unor tehnologii etc.
pentru serviciile de
turism şi
alimentaţie publică
•cuprind tarifele de cazare, pentru serviciile de turism
etc.
pentru serviciile
efectuate în
agricultură
•pentru lucrările agricole mecanizate, fiind diferenţiate în funcţie de
natura lucrărilor, de preţurile de achiziţie ele produselor agricole, de
natuura solurilor etc.

7. 3. Tarifele la serviciile de transport

Trafic de mărfuri
Trafic de călători
tonakilometru
kilometru
tarifele în transportul feroviar
care sunt diferenţiate după:
natura mărfurilor (8 clase tarifare);
greutatea expediţiilor;
distanţă
generale
care sunt diferenţiate după:
distanţa;
viteza vehiculului;
confortul.
tarifele în transporturile auto
pe cantitate: după natura mărfurilor, greutatea
brută a încărcăturii, capacitatea nominală a
mijlocului auto folosit şi distanţa de transport
pe autovehicul: după timpul cât mijlocul de
transport se află la dispoziţia clientului,
parcursul tarifabil şi capacitatea de încărcare
tarifară
speciale
Tarifele preferenţiale
Tarifele de abonament
Tarifele de convenţie
Tarifele pentru călătoriile în grupuri
organizate

8. Tarifele la transportul mărfurilor

Tarifele de expediţii a mărfurilor cresc sau descresc odată cu creşterea sau
descreşterea distanţei.
Caracteristica importantă în cazul transporturilor feroviare este raportul invers
proporţional dintre costuri şi distanţă. Costurile fixe în raport cu distanţa ocupă o
pondere mai însemnată în cazul transportului feroviar. De aceea, această formă de transport
se recomandă, mai ales, pentru distanţe lungi.
În cadrul transportului auto mărimea tarifului de expediţie, la aceeaşi distanţă de
transport, creşte direct proporţional cu greutatea.
Tarifele pe cantitate se diferenţiază în funcţie de următoarele elemente: natura
mărfurilor, greutatea brută a încărcăturii, capacitatea nominală a mijlocului auto folosit şi
distanţa de transport.
Ca şi în transporturile feroviare, tarifele pe kilometrul parcurs în transportul auto, sunt
regresive în raport cu distanţa, regresivitatea fiind mai puţin pronunţată pentru a nu se
stimula orientarea beneficiarilor mărfurilor către autovehicule la transportul pe distanţe
mari, pe astfel de distanţe fiind specializate mijloacele feroviare. În cazul în care acelaşi
beneficiar foloseşte mijlocul auto pe ambele sensuri ale cursei, tariful de transport se
diminuiază cu 20%.
Tariful pe autovehicul se folosesc la transportul mărfurilor la distanţe mici şi se
determină în funcţie de: timpul cât mijlocul de transport se află la dispoziţia clientului,
parcursul tarifabil şi capacitatea de încărcare tarifară. Deasemenea, nivelul tarifului se
diferenţiază dacă la transport se folosesc şi remorci.

9.

Tarifarea în raport cu parcursul are menirea de a asigura transportatorului posibilitatea
acoperirii cheltuielilor care sunt dependente de distanţa străbătută pe timpul cât mijloacele auto au
fost la dispoziţia beneficiarilor (cheltuielile cu amortizarea, combustibil şi lubrifianţi, anvelope
etc.).
Tarife pentru transporturi în condiţii sau cu mijloace speciale se practică pentru:
transporturi cu taxicamioane (diferenţiate în funcţie de capacitatea şi felul
autovehiculului, parcursul efectuat şi timpul de staţionare),
tarifele pentru transporturile (în autocamioane) de persoane în grup,
tarifele pentru transportul cu vehivule joase (trailere),
tarifele de dislocare (se aplică în scopul recuperării cheltuielilor aferente parcursului
neluat în calculul tarifului de transport)
alte tarife stabilite pentru unele operaţiuni adiacente transporturilor (tarifele pentru
operaţiuni de expediţie, pentru închirierea remorcilor, pentru remorcări, pentru magazinaj etc.).

10. Sistemele de tarifare aferente transportului de călători

În transporturile de călători tarifele se prezintă sub forma unor sume stabilite
pentru una sau mai multe călătorii, în mărimea lor fiind incluse şi taxele de asigurare a
persoanelor pe timpul călătoriilor, precum şi taxele pentru transportul bagajelor care nu
depăşesc anumite dimensiuni.
Pentru călătorii în vârsta de până la 5 ani nu se achită tariful dacă nu se solicită un
loc separat, iar cei ce au vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani pot beneficia de reducere în mărime
de 50%.
Principalele criterii în funcţie de care sunt diferenţiate tarifele în transportul de
călători sunt:
distanţa - Singurele tarife generale nediferenţiate în raport cu distanţa sunt cele
practicate de întreprinderile de transport local. În aceste situaţii, diferenţierea are loc după
tipul vehiculelor utilizate (tramvaie, autobuze etc.). Cu excepţia amintită, în toate sistemele
de transport tarifele de călătorie sunt degresive în raport cu distanţa
viteza vehiculului - Diferenţierea tarifelor în raport cu viteza se justifică tot pe
seama costurilor, călătoriile în regim de mare viteză presupunând cheltuieli suplimentare de
investiţii şi exploatare. Taxele suplimentare percepute prin aplicarea unor cote procentuale
asupra tarifelor de bază sunt acceptate de călători, care beneficiază de o durată redusă a
călătoriilor.
confortul - mai cu seamă în transporturile feroviare şi navale

11. Tarife speciale în transportul călătorilor

Tarifele preferenţiale sunt tarifele ce au un nivel mai redus, aplicându-se
numai pe anumite trasee, în urma aprobării speciale acordate de organele de
drept;
Tarifele de abonament se practică în cazul anumitor categorii de călători,
prezentându-se sub forma unor sume fixe pentru un număr limitat sau
nelimitat de călătorii care urmează a fi efectuate într-o anumită perioadă;
Tarifele de convenţie se aplică în cazul transporturilor de personal
muncitor efectuate cu mijloace puse la dispoziţia unei întreprinderi sau
instituţii, în baza unor contracte sau convenţii încheiate între acestea şi
unităţile de transport;
Tarifele pentru călătoriile în grupuri organizate sunt mai mici decât cele
generale, mărimea lor fiind degresivă în raport cu distanţa de transport şi cu
numărul persoanelor din grup, lucru menit să stimuleze astfel de călătorii.

12. 4. Tarifele la serviciile de poştă şi telecomunicaţii

Nivelul lor se bazează, în principal, pe costurile prestaţiei, iar diferenţierea se
realizează în funcţie de anumiţi factori specifici, ca de exemplu:
greutatea,
natura, felul şi regimul expediţiilor poştale,
distanţa şi perioada de zi în cazul serviciilor telefonice etc.
În RM costurile şi tarifele pentru serviciile prestate de Întreprinderea de Stat
“Poşta Moldovei” se stabilesc potrivit Metodologiei adoptate prin Hotărârea
Guvernului RM №1300 din 26.12.2000. În conformitate cu aceasta, tarifele la
serviciile poştale se stabilesc luând în consideraţie specificul ramurii şi următoarele
consumurile directe şi indirecte:
recepţionarea trimiterilor poştale;
prelucrarea trimiterilor poştale de ieşire / de intrare;
transportarea trimiterilor poştale;
traversarea sectorului de distribuire, distribuirea.
La calcularea tarifelor de bază pentru ÎS “Poşta Moldovei” nivelul de rentabilitate
este de 20% faţă de costul serviciilor.

13.

Tariful la serviciile de telecomunicaţii şi informatică
Costul
Marja
Taxele şi
serviciilor
rentabilităţii
impozite
Factiorii de influenţă
categoriile de utilizatori;
volumul informaţiilor şi/sau durata legăturii;
distanţa legăturii;
tranşa orară (orele de vârf sau orele şi zilele cu intensitate redusă de
utilizare a reţelei).
VENITUL TARIFAR
elementul de utilizare a reţelei
elementul de acces la reţea
tariful pentru conectare (nu este
periodic şi se achită la momentul
conectării la reţea);
tariful
pentru
arenda
liniei
(abonamentul);
este o parte din costul serviciului, în funcţie
de gradul de folosire a reţelei de către
utilizator.
trebuie să fie proporţional volumului de
informaţii transmise şi/sau duratei legăturii.

14. 5. Tarifile la serviciile gospodăriei comunale şi locative

Grupa tarifelor pentru serviciile de gospodărie comunală şi locativă cuprinde o
gamă largă de tarife, corespunzător diversităţii activităţilor ce sunt legate de
această ramură:
întreţinerea şi repararea străzilor,
iluminatul public,
salubritate,
întreţinerea grădinilor publice, parcurilor şi zonelor verzi,
furnizarea apei potabile şi a energiei termice pentru populaţie,
administrarea şi întreţinerea fondului locativ de stat,
întreţinerea şi funcţionarea unor staţii de alimentare cu apă şi epurare pentru ape menajere,
alte acţiuni de gospodărie comunală.
Aceste tarife se încadrează, de regulă, în regimul general de stabilire a
tarifelor. Particularităţi mai evidente prezintă tarifele pentru energia electrică şi
termică, gazele naturale.

15.

Tarife
la apă
L E G E privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Capitolul VII. REGLEMENTAREA TARIFELOR ŞI FINANŢAREA SERVICIULUI
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, DE CANALIZARE ŞI DE EPURARE A APELOR
UZATE
Tarife
la gaze
L E G E cu privire la gazele naturale nr. 123-XVIII din 23.12.2009 - Capitolul VII.
REGLEMENTAREA TARIFELOR
Tarife
la energia electrică
L E G E cu privire la energia electrică nr. 124-XVIII din 23.12.2009 - Capitolul VII.
REGLEMENTAREA TARIFELOR
Tarife
la energia termică
L E G E cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014 Capitolul IX. REGLEMENTAREA TARIFELOR
Pentru studiu individual: Realizaţi o analiză a dinamicii tarifelor enumerate mai
sus pentru ultimii 10 ani. Construiţi graficul.

16. 6. Tarifile pentru serviciile de turism

TURISM
transport
Principalele tipuri de
tarife:
• tariful pe kilometru;
• tariful de staţionare;
• tariful de dislocare.
alimentaţie
cazare
Principalele tipuri de
tarife:
pentru turiştii pe cont
propriu (la recepţie);
pentru turiştii sosiţi
organizat (în contract).
În funcţie de:
tipul,
locul amplasării, gradul
dotării tehnico-materiale
volumul serviciilor
prestate

17.

Tariful pentru transportul turistic
pe kilometru se aplică în cazul transporturilor turistice în care se realizează o
viteză medie de minimum 25 km/h sau minim 200 km/zi. Această categorie de tarife se
diferenţiază în funcţie de categoria, tipul autovehiculului şi capacitatea de transport
(numărul de locuri). Tariful pe kilometru se înmulţeşte cu distanţa în km. şi rezultă suma
ce se taxează pentru distanţă. La aceasta se adaugă asigurarea şi diurna şoferului
(şoferilor), rezultând suma la care se aplică comisionul firmei turistice. Prin adăugarea
comisionului la suma precedentă se obţine baza de calcul pentru TVA, urmând ca
valoarea finală a tarifului să conţină această sumă a TVA.
Tariful de staţionare se aplică doar în situaţiile în care nu se realizează o viteză
comercială de 25 km/h sau 200 km/zi, staţionarea negociindu-se de la 8 h la 16 h pe zi.
Tariful de dislocare se aplică pentru numărul de kilometri parcurşi până (de) la sediul
beneficiarului sau punctul de prezentare indicat de acesta, când se află situat în altă
localitate decât localitatea de reşedinţă a mijlocului de transport. Acest tarif este
diferenţiat pe categorii de autovehicule după tipul şi capacitatea lor.
Tariful total va rezulta prin suma tarifului pentru kilometrii parcurşi, tariful de
staţionare şi dislocare (după caz) şi TVA.
Tariful

18.

Tarifele de cazare
Reţeaua de cazare, după structură, este alcătuită din:
forme principale de cazare – hoteluri, moteluri, vile, hanuri şi cabane;
forme complementare de cazare – campinguri, bungalouri şi locuinţe particulare.
În funcţie de condiţiile de dotare, de calitatea serviciilor, reputaţia, ambianţa, amplasarea etc.
unităţile de cazare se încadrează pe diferite categorii de confort, exprimat prin numărul de stele, ceea
ce se reflectă asupra tarifului serviciului.
În funcţie de modul în care se desfăşoară turismul tarifele pot fi:
1. tarife de cazare pentru turiştii pe cont propriu în hoteluri, moteluri, vile etc. Ele se se exprimă în
unităţi monetare pe zi, pe loc şi tip de cameră. Aceste tarife se stabilesc de conducerea unităţii de
cazare şi se afişează la recepţie. Tarifele pot varia în raport cu sezonul pentru care se aplică, fiind
acordate:
gratuităţi (pentru copii până la 7 ani, pentru personalul aflat în delegaţie în interes de serviciu etc.),
diminuări la tariful afişat (dacă se solicită un sejur de peste 10 zile sau un număr de înnoptări de 45 zile
anual etc.)
majorări la tariful afişat (pe perioada unor târguri, expoziţii etc.);
2. tarifele contractuale, practicate pentru turiştii sosiţi organizat, pe bază de contracte. Ele se
stabilesc la nivele inferioare celor practicate pentru turismul pe cont propriu.
În tariful de cazare sunt cuprinse unele prestaţii suplimentare efectuate gratuit (transport bagaje,
păstrarea valorilor şi obiectelor uitate de client, reviste, ziare etc.). Alte servicii suplimentare se
tarifează separat, cum ar fi serviciile de telefonie, fax, procurări de bilete de călătorie şi de
spectacole, vizitarea terenurilor de sport, a barurilor etc.
English     Русский Правила