Тема 6. Розміщення цінних паперів
Статутний капітал для андеррайтингу
Кваліфікаційні вимоги - діяльність андеррайтера
Вимоги до приміщення - андеррайтинг
Андеррайтинг може бути таких видів:
Послуги андеррайтера:
Етапи андеррайтингу
5. Укладення договорів з першими власниками.
130.00K
Категории: ФинансыФинансы БизнесБизнес

Розміщення цінних паперів. Андерайтинг. (Тема 6.2)

1. Тема 6. Розміщення цінних паперів

2. Андерайтинг як вид
професійної діяльності з торгівлі
цінними паперами

2.

Андеррайтинг - укладення торговцем
цінними паперами договорів щодо
відчуження цінних паперів та/або
здійснення дій чи надання послуг,
пов'язаних з таким відчуженням, у
процесі емісії цих цінних паперів за
дорученням, від імені та за рахунок
емітента на підставі відповідного
договору з емітентом

3.

Андеррайтер — це суб’єкт
господарювання — юридична особа, яка
створюється у встановленому законом
порядку у формі господарських
товариств, здійснює розміщення
(підписку, продаж) цінних паперів за
дорученням, від імені та за рахунок
емітента на підставі ліцензії НКЦПФР і
володіє спеціальною господарською
правосуб’єктністю.

4.

Андеррайтинг є різновидом діяльності з
торгівлі цінними паперами, яка, у свою
чергу, є одним із видів професійної
діяльності на фондовому ринку.
Ліцензія на провадження андеррайтингу
видається лише за умови наявності у
торговця цінними паперами ліцензії на
провадження дилерської діяльності

5. Статутний капітал для андеррайтингу

Ліцензію на здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами,
а саме андеррайтингу може бути
видано торговцю цінними паперами
(крім банку), який має сплачений
грошима статутний фонд (капітал) у
розмірі не менше 600 тисяч гривень.

6. Кваліфікаційні вимоги - діяльність андеррайтера

Кваліфікаційні вимоги такі: не менше
трьох сертифікованих фахівців (у тому
числі керівні посадові особи) та по два
сертифікованих фахівці (у тому числі
керівні посадові особи) - для філії або
іншого відокремленого підрозділу,
яким надані повноваження
здійснювати діяльність з торгівлі
цінними паперами

7. Вимоги до приміщення - андеррайтинг

Вимоги до приміщення андеррайтинг
Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір
надавати діяльність з торгівлі цінними паперами, а
саме андеррайтингу, повинен мати у власності або в
користуванні приміщення площею не менше 20
кв.м .
Заявник (ліцензіат) (крім банку) для забезпечення
провадження професійної діяльності на фондовому
ринку повинен мати у власності або в користуванні
приміщення, яке повністю відокремлене від
приміщень інших юридичних осіб за
місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про
державну реєстрацію юридичної особи.

8. Андеррайтинг може бути таких видів:

а) повністю гарантований – торговець цінними
паперами, який розміщує емісію, гарантує емітенту
повний викуп емісії або тієї її частини, що залишиться
нерозміщеною;
б) частково гарантований – гарантія викупу
поширюється тільки на частину емісії, іншу ж частину
торговець розміщує на відкритому ринку;
в) без гарантій – гарантій торговця цінними паперами
немає, але він зобов’язується докласти
максимальних зусиль для того, щоб розмістити
емісію;
г) «все або нічого» –така форма розміщення
передбачає відкликання випуску, якщо його не буде
розміщено в повному обсязі.

9. Послуги андеррайтера:

Послуги з організації та розміщення випуску
цінних паперів.
Послуги платіжного агента при обігу цінних
паперів.
Забезпечення взаєморозрахунків між емітентом
та інвестором.
Депозитарні послуги.
Підтримування котирувань на фондових біржах.
Консультативні послуги з питань випуску, обігу
цінних паперів та звітності на фондовому ринку.
Фінансові консультації.

10. Етапи андеррайтингу

1. Участь у підготовці проспекту емісії
цінних паперів та необхідних
документів для реєстрації випуску
цінних паперів. Подання Національній
комісії з цінних паперів та фондового
ринку всіх необхідних документів для
реєстрації випуску цінних паперів та
проспекту їх емісії.

11.

2. Згідно ст. 28 ЗУ «Про цінні папери та
фондовий ринок» договір
андеррайтингу укладається після
реєстрації Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
проспекту емісії та всіх необхідних
документів для реєстрації випуску
цінних паперів. Одночасно, проспект
емісії погоджується з андеррайтером.

12.

3. При публічному розміщенні після реєстрації
проспекту емісії цінних паперів емітент
(андеррайтер) не менш як за 10 днів до дати
початку укладення договорів з першими
власниками, визначеної проспектом емісії
цінних паперів: публікує проспект в
офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в установленому нею обсязі;
розміщує проспект у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку про
ринок цінних паперів у повному обсязі.

13.

4. Після опублікування проспекту емісії
розпочинається дуже важливий етап
діяльності андеррайтера, так зване «дорожнє
шоу». Андеррайтер презентує емітента
потенційним інвесторам з метою переконати
їх придбати цінні папери. Під час проведення
«дорожнього шоу» андеррайтери починають
формувати книгу заявок. Після «дорожнього
шоу» емітент та андеррайтер узгоджують
обсяги випуску і ціну цінних паперів. Після
цього, формується остаточний проспект емісії
цінних паперів

14. 5. Укладення договорів з першими власниками.

Наступним важливим етапом є торгівля цінними паперами
на фондовому ринку. Андеррайтер організовує взаємодію
емітента з фондовими біржами або іншими організаторами
торгівлі на ринку цінних паперів по підготовці розміщення цінних
паперів; здійснює підготовку необхідних документів для
здійснення допуску цінних паперів до розміщення на торгах
фондової біржі або інших організаторів торгівлі на ринку цінних
паперів. Андеррайтер укладає договори купівлі-продажу цінних
паперів або від імені емітента (при представницькому
андеррайтингу) або від власного імені (при викупному
андеррайтингу). Андеррайтер складає звіт про результати
публічного розміщення цінних паперів для затвердження
органом емітента, уповноваженого приймати таке рішення, та
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.

15.

6. Договір андерайтингу вважається
виконаним, коли емітент передає свої
акції андерайтеру, а він переводить
отримані грошові кошти на рахунок
емітента.

16.

Договір андерайтингу є відплатним
правочином. Винагорода андеррайтера
складається з плати за надання послуг
щодо підготовки розміщення цінних
паперів та плати за укладення договорів
купівлі-продажу цінних паперів.

17.

Андеррайтер ЦП біржового інституту
спільного інвестування зобов'язується
забезпечувати придбання ЦП під час їх
первинного розміщення, забезпечувати
продаж емітентом раніше викуплених
ЦП та/або пред'явлення до викупу ЦП
такого інституту; підтримувати
котирування (ціни попиту та пропозиції)
таких ЦП на визначеній проспектом
емісії ФБ.

18.

Андеррайтер має право здійснювати купівлю
ЦП у емітента з подальшим їх перепродажем
інвесторам, а також надавати консультаційні
послуги щодо:
– емісії, обігу та обліку ЦП,
– прав та обов'язків емітента, інвестора
та/або особи, яка видала неемісійний ЦП,
– обігу та обліку інших фінансових
інструментів,
– здійснення фінансових інвестицій у
зазначені ЦП та інші фінансові інструменти.
English     Русский Правила