Поділ права на галузі , правові інститути та правові норми
Інститут права
Інститут права
Розрізняють:
Серед правових інститутів розрізняють:
Також правові інститути поділяються на:
Підгалузь права
Залежно від соціального призначення, всю систему права можна поділити на
Право у Стародавньому Римі
Дякую за увагу!
86.74K
Категория: ПравоПраво

Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми

1. Поділ права на галузі , правові інститути та правові норми

Підготувала презентацію
Студентка 311 АН групи
Котляр Іванна Василівна

2. Інститут права

• Інститут права — це сукупність
відокремлених, взаємопов'язаних правових
норм певної галузі чи підгалузі права, що
регулюють певну групу однорідних
суспільних відносин.

3. Інститут права

• Інститут права регулює окремі сторони
суспільного життя і характеризується
певними властивостями, а саме:
регулятивністю, предметністю та галузевістю.
Його головне призначення — забезпечити
відносно закінчене регулювання у межах
своєї групи однорідних суспільних відносин

4. Розрізняють:

• а) галузеві інститути
права, які складаються
з норм однієї галузі, їх
легко визначити за
назвою глави кодексу.
Так, інститутами
трудового права є:
• - колективний договір;
• - трудовий договір;
• - робочий час;
• - час відпочинку;
• - нормування праці;
• - оплата праці та інші.
б) міжгалузеві інститути
права, які складаються з норм
різних галузей права, і які
можна визначити тільки за
змістом правових норм.

5. Серед правових інститутів розрізняють:

1) галузеві (інститут
громадянства, інститут
спадкування), тобто
кожний з них має
власний предмет, метод
правового регулювання
та правовий режим;
2) міжгалузеві (інститут
юридичної
відповідальності за
злочини, інститут права
власності), тобто до його
складу входять норми
різних галузей права;
3) комплексні (інститут права
власності складається з
інститутів власності
українського народу,
державної, приватної та
комунальної власності), тобто
до його складу входять менші
за обсягом інститути.

6. Також правові інститути поділяються на:

• 1) за галузевою належністю — конституційне, цивільне,
адміністративне, кримінальне та інші галузі права;
• 2) у залежності від ролі, яку вони виконують — предметні і
функціональні;
• 3) у залежності від відносин, що вони регулюють —
матеріальні і процесуальні;
• 4) залежно від закріплення загальних понять, принципів,
завдань чи спеціальних зобов'язань — загальні і спеціальні;
• 5) за спрямованістю дії — регулятивні і правоохоронні.
Споріднені інститути утворюють підгалузі права, які є
більшими за обсягом ніж правовий інститут, але водночас
залишається у межах певної галузі права.

7. Підгалузь права

• Підгалузь права — це сукупність однорідних правових інститутів
певної галузі права, що регулюють певну сферу суспільних відносин.
• Підгалузь права не є обов'язковим елементом кожної галузі права.
Вона утворюється лише в межах найрозвиненіших галузей права.
Наприклад, у складі конституційного права вирізняють такі
підгалузі, як виборче, парламентське, муніципальне право; у
цивільному — зобов'язальне, авторське, спадкове право; у
фінансовому — бюджетне, податкове право тощо.

8. Залежно від соціального призначення, всю систему права можна поділити на

1.матеріальне
(конституційне,
адміністративне,
цивільне, трудове,
сімейне, кримінальне
право тощо
2.процесуальне
(цивільне
процесуальне,
адміністративнопроц
есуальне,
кримінальнопроцесу
альне) право.

9.

Предметом
матеріального права є
врегульовані суспільні
відносини, які реально
склалися між людьми і
повинні бути
організовані за
допомогою правового
регулювання
Предметом процесуального
права — є організаційні
суспільні відносини, тобто
такі, які визначають засоби
реалізації норм
матеріального права і де
суб'єктами, як правило,
виступають органи держави
та їх посадові особи.

10. Право у Стародавньому Римі

• Теоретичне обґрунтування поділу системи
права на публічне і приватне було здійснено
юристами стародавнього Риму. Так,
римський юрист Ульпіан писав, що публічне
право має відношення до держави, а
приватне — відбиває інтереси окремих осіб.
Такий поділ права дістав у подальшому
теоретичну підтримку у працях Г. Гроція, Т.
Гоббса, Ш. Монтеск'є, І. Канта, Г. Гегеля, Л.
Петражинського, М. Коркунова, Г.
Шершеневича та інших.

11.

• У теперішній час правові системи багатьох
цивілізованих країн, у тому числі і України,
ґрунтуються на принципі поділу права на
приватне і публічне.

12.

адміністративне
кримінальне
До публічного права можна
віднести такі галузі права
конституційне
фінансове

13.

• Публічне і приватне право взаємопов'язані
між собою. Приватне право фактично не
існує без публічного, оскільки публічне право
покликане охороняти і захищати приватні
відносини.
• На сьогодні публічне і приватне право
лишаються фундаментальними вихідними
частинами дійсно демократичної правової
системи.

14. Дякую за увагу!

English     Русский Правила