495.50K
Категория: ИсторияИстория

Європа в добу революцій 1848-1849 рр

1.

ТО №2 Європа в добу революцій 18481849 рр.

2.

Рівень І

3.

наведеному визначенню. Угода між будьякою державою і папою римським, за якою
визначаються взаємовідносини між цією
державою і католицькою церквою, - це
конкордат.

4.

2. За Конституцією 1799 р. три консули
мали однакову за можливостями виконавчу
владу:

5.

а) так; б) ні.

6.

3. Заповніть пропуски: „У 1812 по 1827
рр.. в Англії при владі був уряд торі, а
період правління вігів припадає на 1831
роки.”

7.

4. У 1824 р. на французький престол
зійшов: Карл Х

8.

5. Програма Південного товариства
декабристів мала назву: «Руська правда»

9.

наведеному визначенню. Союз, створений
для поширення абсолютистськомонархічних ідей, інструмент придушення
республіканських і національновизвольних рухів, - це ... .

10.

7. Парламентська реформа в Англії
відбулася в: 1832 р.

11.

8. Закінчіть речення: В історії Франції
назву „трьох славетних днів” отримали
події Липневої революції .

12.

9. Повстання Чернігівського полку
відбулося ... 29 грудня 1825 р.

13.

10. Відновлена Наполеоном у Франції
монархія відрізнялась від абсолютизму
Бурбонів: а) так; б) ні.

14.

11. Теорія „общинного соціалізму” у Росії
була розроблена: Герцен

15.

12. Закінчіть речення: В історії Франції
„Липневою монархією” (1830-1847 рр.)

16.

називають період правління династії
Бурбонів .

17.

13. Принципи теорії „офіційної
народності” у Російській імперії
сформулював: Сергій Уваров

18.

14. У чартистському русі в Англії існувало
три напрямки: 1)...; 2) ...; 3) ... .?

19.

Рівень ІІ

20.

по- знайомилися з життям народів
Європи. Контраст між тим, що
спостерігали майбутні декабристи на
Заході, і російською дійсністю справив
на них тяжке враження. Там вони
бачили економічний прогрес, відчували
громадянські сво- боди; у більшості
європейських країн уже було скасовано
кріпосне право. В Росії в цей час
панували рутина в господарстві,
кріпосницька залежність селян.

21.

Великої Британії, який хронологічно
приблизно збігається та пов'язується
з правлінням королеви
Великобританії Вікторії (1837—
1901). .

22.

французького машинобудування
гальмувався нестачею кваліфікованих
робітників..., технічною відсталістю
французької чорної металургії, в яку нові
методи виробництва... запроваджувалися
вкрай повільними темпами

23.

4. Розташуйте події у хронологічній
послідовності і вкажіть роки, у які вони
відбулися?

24.

підписаних державами-союзницями
документах було заявлено, що мо- нархи
коаліції «формально обіцяли
французькому королеві Людовику XVIII
підтримати його зброєю проти будь-якої
революційної спроби»

25.

диктатури буржуазії, яка спирається на
армію, реакція на прогресивні
перетворення в суспільстві в умовах
революції..

26.

приватновласницьких інстинктів, звик
до общинної власності на землю та її
періодичні переділи, а тому цілком
готовий до соціалізму. У селян- ській
громаді (общині) Герцен бачив готовий
осередок соціалістичного ладу )4.
„західництво” та їх зміст. - Тимофій
Грановський, Сергій Соловйов,
Костянтин Кавєлін, Павло Аннєнков
(Західники дотримувалися ідеї про
спільність історичних шляхів Європи й

27.

8. Як відбувався економічний розвиток
Франції у 1815-1847 рр.?

28.

ліквідувала 56 «гнилих містечок», які
втрачали право посилати депутатів у
парламент. У промислових містах
запроваджувалися 42 нові виборчі
округи. В парламенті змінилося
співвідношення сил. Землевласницька
аристо- кратія була позбавлена
можливості впливати на склад і
діяльність Палати об- щин. Велика й
середня буржуазія значно підсилили
свій політичний вплив. Конфлікт між

29.

виникнення й цілі чартистського руху;
2. Основні вимоги «Народної хартії»; 3.
Відкриття Національного конвенту.
Розбіжності серед чартистів; 4. течії в
боротьбі за «Хартію».; 5. Етапи руху; 6.
Значення чартистського руху)

30.

31.

Рівень ІІІ
• Порівняйте програмні документи таємних організацій
декабристів. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

32.

«Руська правда» Пестеля
«Конституція» Муравйова

33.

1.Держава – унітарна республіка.

34.

2. Віддавати безкоштовно землю
селянам

35.

3. 2-х палатний парламент.

36.

4.Загальні, прямі вибори шляхом
таємного голосування.

37.

Ліквідувати кріпацтво і царське
самодержавство 1.Держава – монархія
або федерація (3 федеральні штати)

38.

2.Віддавати землю за викуп.

39.

3.1-но палатний парламент.

40.

4.Високий майновий ценз( хто має
великі статки може обирати і може бути
обраним)

41.

Ліквідувати кріпацтво і царське
самодержавство

42.

виникнення й цілі чартистського руху;
2. Основні вимоги «Народної хартії»; 3.
Відкриття Національного конвенту.
Розбіжності серед чартистів; 4. течії в
боротьбі за «Хартію».; 5. Етапи руху; 6.
Значення чартистського руху)

43.

3. Порівняйте політику торі і вігів за часів
їхнього перебування при владі.

44.

Віги
Торі

45.

У 1831 р. до влади прийшов уряд
партії вігів на чолі із прем’єрміністром

46.

Чарльзом Греєм. Тим часом
обстановка в країні загострювалася.
У містах гро-

47.

мили збройні магазини; у Брістолі
були підпалені аристократичні
квартали,

48.

розгромлена в’язниця; зазнали
нападу палаци герцога Артура
Веллінгтона

49.

(прем’єр-міністр Великої Британії в
1828–1830 рр.) і єпископа – головних
су-

50.

— 76 —

51.

противників реформи. До
парламенту направлялися сотні
прохань (петицій),

52.

що вимагали проведення виборчої
реформи. Після двох років
боротьби й двох

53.

короля Вільгельма IV і Палати
лордів. У1832 р. парламент прийняв
білль про реформу. Економічний
спад, що

54.

почався в 1819 р., призвів до
збільшення кількості безробітних,
що сприяло

55.

підйому страйкового руху.
Представники інтелігенції
(журналісти, письмен-

56.

ники), дрібних власників,
кваліфікованих робітників і
ремісників вимагали

57.

знищення «гнилих містечок»,
скасування «хлібних законів». Їм
здавалося, що,

58.

здобувши право голосу, вони
зуміють захищати в парламенті
свої інтереси.

59.

Першим зіткненням громадськості
й влади стала розправа поліції над
де-

60.

монстрантами в передмісті
Манчестера Пітерсфільді 16
серпня 1819 р. 75 тис.

61.

мирних громадян, в основному
робітники, чоловіки й жінки, що
підтримували

62.

необхідність реформування
парламенту, були розігнані із
застосуванням зброї.

63.

Побоюючись нових виступів, уряд
у листопаді 1819 р. провів через
парла-

64.

мент шість законів, які одержали
назву «актів для затикання рота».
Члени

65.

міських магістратів за цими
законами здобули право
забороняти збори, на яких

66.

присутні понад 50 чоловік; робити
обшук у приватних будинках з
метою знахо-

67.

дження зброї; забороняти будь-яке
військове навчання; осіб, що
підбурювали

68.

до заколотів, заарештовувати й
висилати в заокеанські колонії
Британії тощо.

69.

У 1821 р. економічний спад
поступився місцем економічному
підйому.

70.

Уряд торі провів ряд необхідних
для країни реформ: були скасовані
деякі ввізні

71.

мита на сировину, продовольство
й товари. Уряд прагнув досягти
певного

72.

компромісу із прихильниками
парламентської реформи. Кабінет
міністрів ска-

73.

сував заборону на створення тредюніонів, страйкарі більше не
прирівнюва-

74.

лися до карних елементів.

75.

У 1825 р. у Великій Британії
виникла нова економічна криза.
Безробіття

76.

зменшувало купівельну
спроможність населення. У цьому
ж році, коли активі-

77.

зувалася страйкова боротьба в
країні, уряд провів закон, що
обмежив діяльність

78.

об’єднань робітників: їм не
дозволялися страйки за
поліпшення умов праці.

79.

80.

4. Складіть за схемою порівняльну
таблицю „Англія та Франція у 1815-1847
рр”.

81.

Англія Франція

82.

1. Політичний розвиток

83.

2. Економічний розвиток

84.

5. Порівняйте «Хартію 1814 р.» та
«Хартію 1830 р». Відповідь оформіть у
таблицю.

85.

Запитання для порівняння «Хартію 1814
р.» «Хартію 1830 р»

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

6. Охарактеризуйте рух декабристів.

93.

Декабристи – дворянські
революціонери, які в грудні 1825 р.
підняли

94.

пропозицій, які передбачалося
направляти уряду.Декабристи –
дворянські революціонери, які в
грудні 1825 р. піднялизбройне
повстання проти самодержавства й
кріпосництва.— 90 —Розчарування у
владі ставало все сильні-шим, і в
січні 1821 р. радикально налаштотили його, щоб позбутися
«миролюбно на-строєних,
випадкових людей і повернутисяна

95.

слов’яни» у Києві та «Любов до
істини» у Полтаві. Серед їх членів
були майбутні лідери декабристів
Павло Пестель, Михайло

96.

Бестужев-Рюмін та ін. Діяльність
лож не носила національного
характеру.

97.

Багато із масонів згодом увійшли до
складу декабристських організацій.

98.

7. Складіть розгорнутий план на тему:
«Революція 1848 р. у Франції».

99.

8. Складіть за схемою таблицю „Напрями
суспільної думки в Росії”:

100.

Напрями Ідеологи
світогляду
Особливості

101.

1. Слов’янофіли

102.

2. Західники

103.

3. Радикали

104.

Рівень ІV

105.

звольнихнаціональнихрухів.Наслі
дкиреволюцій: Франція:
1)знищена республіка 2)
встановлення монархії 3) країна
позбавлена політичної свободи.
Італія: 1)розхитали
абсолютистські режими 2)
поштовх до подальшого розвитку
національно-визвольного руху.
Німеччина: 1)військовий шлях
об’єднання2) багато пережитків

106.

де за 60 років, що минули після
завершення наполеонівських війн,
відбулося три революції, дотримувалася
першої моделі розвиту. А от приклад
тогочасної Англії засвідчував можливість
суспільства без революційних потрясінь.

107.

завершення наполеонівських війн,
відбулося три революції,
дотримувалася першої моделі
розвиту. А от приклад тогочасної
Англії засвідчував можливість
суспільства без революційних
потрясінь.
Порівняйте особливості
революційної та еволюційної
моделей розвитку європейської
цивілізації. При необхідності

108.

Також , прибулий на площу
генерал-губернатор Перербурга
Михайло Мілорадович, який був
дуже популярним воєначальником,
спробував умовити солдат
розійтися, але був убитий членом
таємного товариства. Після
розгрому повстання почалися
масові арешти. Верховний суд у
Петербурзі засудив до страти
п’ятьох найбільш активних діячів

109.

4. Порівняйте революції 1848-1849 рр. у
Франції, Австрії та Угорщині.

110.

111.

112.

113.

114.

віденськоїбідноти,студентів,бюрге
рів. Угорщина:початокреволюції:3
березня1848р. Завдання:Серед
задач революції було
встановлення демократичних
прав і свобод, ліквідація
феодальних пережитків, перед
усім в аграрних відносинах, а
також досягнення національної
незалежності Угорщини.
Значення: революція відіграла
велику роль в історії країни.
English     Русский Правила