Sotsiaaltöö eakatega
Kursus kellele ja milleks?
Ühisosa
Saame tuttavaks
Kirjandus
Kursuse eesmärk
Kodutööd
Eksam
Praktiline ülesanne
Praktiline ülesanne
618.00K

Sotsiaaltoo eakatega_sissejuhatus KO

1. Sotsiaaltöö eakatega

Reeli Sirotkina

2. Kursus kellele ja milleks?

Foto: Eesti Inimarengu Aruanne. Balti
2010/2011. Eesti Koostöö Kogu
2011

3. Ühisosa

• Tudengid – on
motiveeritud ja
tahavad ainet
läbida, st õppida
• Lektor - jõustab,
motiveerib ja pakub
tuge aine läbimisel,
st toetab õppimise
protsessi

4. Saame tuttavaks

• Kirjelda naabrile lühidalt kuidas oled hetkel
oma elus seotud vanemate inimestega

5. Kirjandus

• Artiklid, raamatud
• Eestikeelsed ja
võõrkeelsed
Kohtume loengus/seminaris,
slaidid Moodles, kodutööd
saate üles laadida Moodlesse.
“Sotsiaaltöö eakatega
tsükliõpe”

6. Kursuse eesmärk

• teadmised põhimõistetest
sotsiaaltöös vanemate
inimestega, ajaloolisest
käsitlusest poliitikakujunduses
vanemate inimeste olukorra
leevendamiseks.
• Tudengil tekib arusaam
vananemise teooriatest,
vananemisega seotud statistikast,
kaasaja uuringutest vanuse ja
vananemise teemadel ning
sotsiaaltöö praktilisest
lähenemisest vanematesse
inimestesse ja ühiskonna
vananemisse.
Põhirõhk kursusel on vanusega seotud teemade süvalaiendamisel ehk
olukordadel, mis vastavad küsimusele mida saavad vanemate inimeste
heaks teha sotsiaaltöötajad koostöös teiste erialade professionaalidega.

7. Kodutööd


Individuaalne kirjalik kodutöö 1: vali mõni
oma tuttav ja kirjelda teda vanusest ja
vanadusest lähtudes.
Töö pikkus 1,5 lehekülge, Times New
Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5.
Kodutöö postita Moodle keskkonnas faili
“Kirjeldus” hiljemalt 24.09.2017. Seminaril
tuleb oma tööd suuliselt esitada.
Üliõpilastööde koostamise juhend
Kodutöö peab olema vormistatud vastavalt
akadeemilistele kodutöödele esitatud nõuetele,
sh õigekeele oskus, akadeemiline keel,
kirjanduse valik, teooria ja praktilise näite
seostamise oskus, loomingulisus, analüüsi
sügavus ja iseseisva tõlgendamise tase.
Kodutööle pane pealkirjaks perenimi.doc
Individuaalne kirjalik kodutöö 2: tudeng
analüüsib meediasündmust ühe ette antud
vananemise lähtekoha järgi.
Meediasündmus võib olla kajastatud
paberkandjal, elektroonilises väljaandes või
audiovisuaalselt ning peab kajastama vanuse
või vanadusega seotud igapäevaelu
sündmust. Meediasündmus peab olema
kirjalikus töös konkreetse viitena esitatud.
Kodutöö lae üles Moodle keskkonnas faili
“Vananemise teooriad” 21.10.2017.
Seminaril tuleb oma tööd suuliselt kaitsta,
sellel teemal diskuteerida ja vastata esitatud
küsimustele. Lisaks tuleb läbi töötada
kaastudengi töö ja esitada lühike, suuline
retsensioon antud tööle.
Töö pikkus 3-5 lehekülge, Times New Roman,
kirja suurus 12, reavahe 1,5.

8. Eksam

• Eksamile pääsemise
eelduseks on iseseisvate
kodutööde sooritamine
vastavalt
lävendikriteeriumile ja
kokkulepitud tähtajaks,
osavõtt auditoorse töö
aruteludest ning
praktilistest töödest, kus
toimub tagasiside andmine
ning eneseanalüüs ja
iseseisvate ülesannete
täitmine.
• Eksam on kirjalik ja
sisaldab 10 avatud
küsimust iga loengu
kohta. Maksimaalselt on
võimalik saada 100
punkti, 56 punktiga
saab tudeng hindeks E.

9. Praktiline ülesanne

• Mida tähendab minu jaoks sõna ammu?
• Aruta naabriga ca 10 minutit
• Pane kirja 3 põhilist aruteluteemat, millest
omavahel rääkisite

10. Praktiline ülesanne

• Arutage neljases viieses grupis 10 minutit,
mida paarilisega arutasite-millised
aruteluteemad tekkisid.
• Jagame suures grupis
English     Русский Правила