Арфаэпічны трэнажор 1. Паставіць націск
Арфаграфічны трэнажор 1. Раскрыць дужкі
Правер сябе
Устаўце мяккі знак
Правер сябе
Граматычны трэнажор 1. Выправіць памылкі
Пунктуацыйны трэнажор 1. Уставіць, дзе трэба, коскі
2. Паставіць, дзе трэба, працяжнік
195.50K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Арфаэпічны трэнажор

1. Арфаэпічны трэнажор 1. Паставіць націск

вусы абруч асака спіна
абух вярба крэмень жыхар
гваздзікі (адз. гвадзік, м. р.!)
лопух (рус. житель)
мезенец (рус. мизинец)
занятасць дзядзькі (мн. лік)
непрыяцель (непрыязны
чалавек) каноплі (рус конопля)
знахар імя непрыяцель (войскі
ворага) нянавісць каршун
цяжар (рус. тяжесть )
крапіва ноздра
прасціна (рус. простынь)
рэмень рэшата
вусы абруч асака спіна
абух вярба крэмень жыхар
гваздзікі (адз. гвадзік, м. р.!)
лопух (рус. житель)
мезенец (рус. мизинец)
занятасць дзядзькі (мн. лік)
непрыяцель (непрыязны
чалавек) каноплі (рус конопля)
знахар імя непрыяцель (войскі
ворага) нянавісць каршун
цяжар (рус. тяжесть )
крапіва ноздра
прасціна (рус. простынь)
рэмень рэшата

2.

2. Паставіць націскі
балаваць адолець
блукаць вудзіць
дазіраваць гартаць
вўзіць забрўдзіць
мільгаць гўшкаць
заінець прэміраваць
кашляць натрудзіць
разбурыць кідаць
паведаміць ржавець
латаць падпарадкаваць смутнець
хлёбаць
балаваць адолець
блукаць вудзіць
дазіраваць гартаць
вузіць забрудзіць
мільгаць гушкаць
заінець прэміраваць
кашляць натрудзіць
разбурыць кідаць
паведаміць ржавець
латаць падпарадкаваць смутнець
хлёбаць

3. Арфаграфічны трэнажор 1. Раскрыць дужкі

пяцідзесяці(тонны)
чалавек(чалавекам)
воляй(няволяй)
хлор(вініл)
грос(майстар)
борт(інжынер)
жар(птушка)
кілават(гадзіна)
горад(герой)
студэнты(беларусы)
дуб(волат)
кафэ(малочнае)
паў(горада)
паў(Мінска)
анты(рэклама)
добра(зычлівы)
блакітна(шэры)
кісла(салодкі)
восем(дзесяць)месяцаў
давыд(гарадоцкі)
беларуска(польскі)
пяцідзесяцітонны
чалавек чалавекам
воляй-няволяй
хлорвініл
гросмайстар
борт-інжынер
жар-птушка
кілават-гадзіна
горад-герой
студэнты беларусы
дуб-волат
кафэ-малочнае
паўгорада
паў-Мінска
антырэклама
добразычлівы
блакітна-шэры
кісла-салодкі
восем-дзесяць месяцаў
давыд-гарадоцкі
беларуска-польскі

4.

вершавана(паэтычны)
вастра(вухі)
горна(рабочы)
гука(паглынальнік)
сумна(ціхі) настрой
вечна(заняты)
абмежавана(распаўсюджаны)
вечна(зялёны)
грот(мачта)
вогне(ўстойлівы)
дзевяноста(гадовы)
гваздзік(самасейка)
пяцідзесяцішасці(гадовы)
пяцьдзесят(шосты)
толькі(што)
ледзь(што)
абы(куды)
абы(якавы)
абы(сказаць)
зноў(такі)
такі(заснуў)
вершавана-паэтычны
вастравухі
горнарабочы
гукапаглынальнік
сумна-ціхі настрой
вечна заняты
абмежавана аспаўсюджаны
вечназялёны
грот-мачта
вогнеўстойлівы
дзевяностагадовы
гваздзік-самасейка
пяцідзесяцішасцігадовы
пяцьдзесят шосты
толькі што
ледзь што
абы-куды
абыякавы
абы сказаць
зноў-такі
такі заснуў

5.

усё(ж)такі
сказаць(то) сказаў
з(па)над рэчкі
з(за) лесу
за(тое) ўбачыў
ці(то) прыходзіў
напісаў(бы)
трыццаці(градусны)
аналагічна(ўтвораны)
дастаткова(вядомы)
паўднёва(заходні)
заходне(беларускі)
усё ж такі
сказаць-то сказаў
з-па-над рэчкі
з-за лесу
затое ўбачыў
ці то прыходзіў
напісаў бы
трыццаціградусны
аналагічна ўтвораны
дастаткова вядомы
паўднёва-заходні
заходнебеларускі

6.

Уставіць прапушчаныя літары
Літ..ратура, д..таль, г..луб, маэстр.., н..жніцы, ч..вен, узг..рак, ..бруч,
задр..маць, д..легат, с..кратар, р..дыска, шч..бятаць, ч..р..піца, ч..рнавік,
ч..мпіён, ш..сцёра, бл..ха, бр..зент, лод..р, поч...рк, ж..тон, л..жка,
к..ршун, ш..вяліцца, ч..снок, сагр..ваць, сч..рсцвець, ябл..ня, майст..р,
гл..ток, пр..дпрыемства, ..пітэт, ц..на, ж..мчужына, пан..дзелак, аб..ліск,
бран..вік, з..лёны, дз..журны, ..ўропа, п..рон, с..ржант, м..тро, дз..ўчына,
дз..сяць, кал..ндар, п...с, б..розавік, б..нзін, п..лёстак, суб..седнік, л..генда,
г..рой, п..рсона, в..лізны, берв..но, ц..жка, м..довы, св..та, н..роўны,
в..рба, В..нера, бл..шанка, бег..мот, к..фір, с..кунда, в..ранда, с..м'я,
тыс..ча, сн..жок, стад..н, ма..нэз, б..тлон, ген..льны, шп..н, міл..ярд,
акі..н, аукц..н, г..графія, зад..к, ф..лка, акард..н, нац..нальнасць,
в..ланчэль, пац..нт, б..логія, ..ока, ..стра, ..опера, ..ордэн, за..облачны,
..асенні, ..уха, ..унук, ..учора, ..ураджай, бела..усы, па..ук, ..этулькі,
..ржаны,

7.

Правер сябе
Літаратура, дэталь, голуб, маэстра, нажніцы, човен, узгорак, абруч,
задрамаць, дэлегат, сакратар, радыска, шчабятаць, чарапіца, чарнавік,
чэмпіён, шасцёра, блыха, брызент, лодар, почырк, жэтон, лыжка,
коршун, шавяліцца, часнок, саграваць, счарсцвець, яблыня, майстар,
глыток, прадпрыемства, эпітэт, цана, жамчужына,
панядзелак, абеліск, бранявік, зялёны, дзяжурны, Еўропа, перон,
сяржант, метро, дзяўчына, дзесяць, каляндар, пояс, бярозавік, бензін,
пялёстак, субяседнік, легенда, герой, персона, вяІзны, бервяно, цяжка,
мядовы, свята, няроўны, вярба, Венера, бляшанка, бегемот, кефір,
секунда, веранда, сям'я, тысяча, сняжок, стадыён, маянэз, біятлон,
геніяльны, шпіен, мільярд, акіян, аукцыён, геаграфія, задыяк, фіялка,
акардыён, нацыянальнасць, віяланчэль, пацыент, біялогія, вока, востра,
опера, ордэн, завоблачны, асенні, вуха, унук, учора, ураджай, белавусы,
павук, гэтулькі, іржаны,

8.

прыгожая ..стужка, дзікая ..груша, са..на, са..дат, па..коўнік, ка.спак, ва
..ніверсаме, а..тамабіль, па..хтанне, аквары..м, рады.., поды..м, ска..т,
мо..чкі, ва..кі, напіса.., да..ніна, ..жаваць, перапі..чык, мые..я, на пе..цы,
..часце, пя..чота, пя..чаны, маса.., скла..чына, прабе..чыся, рэкар..смен,
пру..ка, лё..ка, ме..ка, абе.., у спрэ...цы, бага.., капус..ны, хіс..уцца,
міласэр..ы, выяз..ы, мес..ы, радас..ы, браз..уць, кантрас..ы, дэса..ны,
чэрс..вы, жорс.кі, ро..чына, карыс..івы, ні..чымны, праяз..ы, Га..лё, Га..а,
Жанна, Ал..а, жыц..ё, збож..а, суд..я, стагод..е, тон..а, Ген..адзь, Іл..я,
ван..а, развод..е, замуж..а, узвыш..а, застрэш..а, метал.., Палес..е, певен..,
прос..ба, пал..цы, дз..веры, с..цяг, з..вер, будз..це, сядз..це, кін..це,
жнівен..скі, сляз..мі, кон..мі, кон..чык, балон..чык, восем.., жолаб..,
насып.., бол..ш, мен..ш, ін..шы, шмат..ярусны, без..языкі, салаў..і,
шчаў..е, абаў..ю, інтэрв..ю, кал..е, павіл..н, кан..ен, п..еса, паштал..ён,
біл..ярд, з..едліва, кур..ер, разнатраў..е, з..ява, парц..еры, ..евяць,
надвор..е, с..наццаць, развод..е, мядз..ведзь, мас..аж, капусны, ду..,
перапі..чык, раззбраен..е, бяс..оніца, са..на, аквары..м, пі..ніна, стад..н,
р..лізм, ак..н

9. Правер сябе

прыгожая істужка, дзікая груша, сауна, салдат, палкоўнік, каўпак, ва
універсаме, аўтамабіль, паўхтанне, акварыум, радыус, подыу.м, скаўт,
моўчкі, ваўкі, напісаў, даўніна, зжаваць, перапісчык, мыешя, на печцы,
шчасце, пяшчота, пясчаны, масаж, складчына, рабегчыся, рэкардсмен,
пругка, лёгка, мекка, абед, у спрэчцы, багаж, капусны, хіснуцца,
міласэрны, выязны, месны, радасны, бразнуць, антрасны, дэсантны,
чэрствы, жорсткі, рошчына, карыслівы, нішчымны, праязны, галлё,
Ганна, Жанна, Ала, жыццё, збожжа, суддзя, стагоддзе, тона, Генадзь,
Ілья, ванна, разводдзе, замужжа, узвышша, застрэшша, метал, Палессе,
певень, просьба, пальцы, дзверы, сцяг, звер, будзьце, сядзьце, кіньце,
жнівеньскі, слязьмі, коньмі, кончык, балончык, восем, жолаб, насып,
больш, менш, іншы, шмат'ярусны, без'языкі, салаўі, шчаўе, абаўю,
інтэрв'ю, калье, павільён, каньён, п'еса, паштальён, більярд, з'едліва,
кур'ер, разнатраў..е, з'ява, парцьеры, дзевяць, надвор'е, семнаццаць,
разводдзе, мядзведзь, масаж, капусны, дух, ерапісчык, раззбраенне,
бяссоніца, сауна, акварыум, піяніна, стадыён, рэалізм, акіян

10. Устаўце мяккі знак

аб..ява, аген..чык, раз..бяр, ба..вінне, вішан..ка, воблас..цю,
восем..дзесят, выйс..ці, гроз..ба, ал..пініст, вясел..ле, батал..ён,
дз..мухавец, дзядз..ка, мядз..ведзь, дзевяц..сот, жнівен..скі,
астрахан..скі, восеі..скі, скал..пель, бул..ён,бул..бяны, час..цёй,
дзын..кнуць, дзін..кнуць, мае бац..кі, вас..мёрка, бярэз..нік, васіл..кі,
гул..лівы, жэн..шэнь, мен..шы, бол..шы, зац..менне, зачарсц..велы,
чац..вёрты, ледз..ве, здарэн..не, змен..шчык, вугал..шчык, лясн..ік,
вераб..іны, з..ява, камен..чык, сарафан..чык, дз..мухнуць, падз..ме,
камізэл..ка, каліс..ці, сем..дзесят, капел..майстар, пяц..дзесят,
шэсц..сот, творчас..ці, карэн..чык, кубан..скі, снежан..скі, кас..ба,
кон..мі, косц..ю, кужэл..ны, дз..веры, лаз..няк, лёген..кі, ц..вёрды, л..ю
ваду, дзец..мі, л..дзіна, піс..меннік, Іл..я

11. Правер сябе

аб'ява, агеньчык, разьбяр, бацьвінне, вішанька, вобласцю,
восемдзесят, выйсці, грозьба, альпініст, вяселле, батальён,
дзьмухавец, дзядзька, мядзьведзь, дзевяцьсот, жнівеньскі, астраханскі,
восеньскі, скальпель, булён,бульбяны, часцёй, дзынкнуць,
дзінькнуць, мае бацькі, васьмёрка, бярэзнік, васілбкі, гуллівы,
жэньшэнь, меншы, большы, зацьменне, зачарсцвелы, чацвёрты,
ледзьве, здарэнне, зменшчык, вугальшчык, ляснік, вераб'іны, з'ява,
каменьчык, сарафанчык, дзьмухнуць, падзьме, камізэлька, калісьці,
семдзесят, капельмайстар, пяцьдзесят, шэсцбсот, творчасці,
карэньчык, кубанскі, снежаньскі, касьба, коньмі, косцю, кужэльны,
дзверы, лазняк, лёгенькі, цвёрды, лью ваду, дзецьмі, льдзіна,
пісьменнік, Ілья

12.

(На)жаль не збылося
ішоў (да)дому
раскласці (па)асобку
пойдзем (на)поўнач
справіцца (ў)адзіночку
стаялі (па)двое
паляцець (у)высь
(у)меру бліскала і грымела
заехаць (у)глыб двара
думала (што)ноч
прынёс (пад)пахай
смяяцца (да)ўпаду
ісці (ў)абдымку
вымачыўся (пад)пахі
прыйсці не(ў)пару
быць (па)блізу
выклікаць (па)парадку
сказаць (пад)вечар
слухаць (на)ляту
расказваць (па)памяці
рабіць (за)дзякуй
2. Адзначыць словы, якія
пішуцца разам
Ішоў дадому
раскласці паасобку
паляцець увысь
думала штоноч
вымачыўся падпахі
быць паблізу

13. Граматычны трэнажор 1. Выправіць памылкі

Стол з дуба, збялелага твару,
Нацыянальнага парку
студэнцкага, інтэрната,
высокага коміну, спелага
вінаграду, жоўтага воска,
прачытанага рамана, хуткага
гапака, вытворнага
прыназоўніка, свежага йагурта,
зжатага аўсу, свежага каравая,
малочнага шакалада, сукенка з
бастона, не станцавалі бастона,
грашовага пераводу, пераводу
на новае месца
Стол з дубу, збялелага твару,
Нацыянальнага парка
студэнцкага, інтэрната,
высокага коміна, спелага
вінаграду, жоўтага воску,
прачытанага рамана, хуткага
гапака, вытворнага
прыназоўніка, свежага йагурту,
зжатага аўса, свежага каравая,
малочнага шакаладу, сукенка з
бастону, не станцавалі бастона,
грашовага перавода, пераводу
на новае месца

14. Пунктуацыйны трэнажор 1. Уставіць, дзе трэба, коскі

Старыя палешукі сустракаючыся пачціва кланяліся а чародкі маладых
дзяўчат-паляшучак і праворлівых маладзіц убраных як макавыя кветкі ў
агародзе падштурхвалі адна другую пераміргваліся і кідалі смяшлівыя
погляды ў бок маладога настаўніка які першы раз з'явіўся тут. Здаецца
тады што як толькі адыдзешся ад агню цябе адразу праглыне страшная
цемра і ты тулішся да кастра баішся азірнуцца і з надзеяй глядзіш на
агонь можа ён захаваецца да світання.
Старыя палешукі, сустракаючыся, пачціва кланяліся, а чародкі маладых
дзяўчат-паляшучак і праворлівых маладзіц, убраных, як макавыя кветкі
ў агародзе, падштурхвалі адна другую, пераміргваліся і кідалі
смяшлівыя погляды ў бок маладога настаўніка, які першы раз з'явіўся
тут. Здаецца тады, што, як толькі адыдзешся ад агню, цябе адразу
праглыне страшная цемра, і ты тулішся да кастра, баішся азірнуцца і з
надзеяй глядзіш на агонь: можа, ён захаваецца да світання.

15. 2. Паставіць, дзе трэба, працяжнік

Луг зялёны. Прыпяць рака-казка, легенда. Туман што малако.
Умець за плячыма не насіць. Слова ўмастацкім творы гэта
чарадзейны знак. Песня вялікая сіла! Дарога ўжо як праспект.
Уладзік шмыг у дзверы. Возера не хуткаплынная рака. Станцыя
хоць куды.
Луг зялёны. Прыпяць - рака-казка, легенда. Туман што малако.
Умець - за плячыма не насіць. Слова ўмастацкім творы - гэта
чарадзейны знак. Песня - вялікая сіла! Дарога ўжо як праспект.
Уладзік - шмыг у дзверы. Возера не хуткаплынная рака. Станцыя хоць куды.
English     Русский Правила