Кафедра тактико-спеціальної підготовки
Мета заняття:
Навчальні питання
Перше питання
Друге питання
Третє питання
Колонна ВЗ ПУ на марші
Завдання на самостійну роботу
Фильм
13.60M
Категория: Военное делоВоенное дело

Основи управління військами

1.

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

2. Кафедра тактико-спеціальної підготовки

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗВ’ЯЗКУ В СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
Заняття 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ.

3.

МОДУЛЬ ВП 08 “Основи організації зв’язку в Сухопутних військах ”
Розділ І. Основні
положення з організації
зв’язку в Сухопутних
військах ЗС України
Тема 1. Загальні
Тема 2. Поняття
положення з
про систему
організації
зв’язку і АУВ.
зв’язку в
Сухопутних
МОДУЛЬНИЙ
військах
КОНТРОЛЬ № 1
ЗС України
1-й семестр
2-й семестр
Розділ ІІ. Організація зв’язку в тактичній ланці управління
Тема 5. Порядок роботи
начальника зв’язку
Тема 4. Організація та
Тема 6.
Тема 3.
(командира підрозділу
забезпечення зв’язку в
Виконання
Організація
зв’язку) по підготовці
з’єднанні
обов’язків
зв’язку в
системи зв’язку і АУВ
номерів бойових
механізованому
(підрозділу зв’язку) до
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
постів вузлів
(танковому)
бойового застосування
ЗАЛІК
зв’язку тактичної
батальйоні
ланки управління
МОДУЛЬНИЙ
КОНТРОЛЬ № 2
3-й семестр
4-й семестр
Навчальний збір
Заняття 1. Основи управління військами. ( лекція)
Заняття 2. Зв`язок - основний засіб управління військами. (групове заняття)
Заняття 3. Війська зв`язку Сухопутних військ. (групове заняття)
Заняття 4. Основи та способи організації радіозв`язку. (групове заняття)
Заняття 5. Основи та способи організації радіорелейного, тропосферного зв`язку. (групове заняття)
Заняття 6. Основи та способи організації проводового зв'язку, фельд’єгерсько-поштового зв`язку. (групове
заняття)
ВИПУСКНИЙ ЕКЗАМЕН

4.

МОДУЛЬ ВП 08 “Основи організації зв’язку в Сухопутних військах
та радіозв’язку спеціальної розвідки”
Розділ І. Основні положення
з організації зв’язку в
Сухопутних військах
ЗС України
Тема 1. Загальні Тема 2. Поняття
положення з
про систему
організації зв’язку зв’язку і АУВ.
в Сухопутних
військах
МОДУЛЬНИЙ
ЗС України
КОНТРОЛЬ № 1
1-й семестр
2-й семестр
Розділ ІІ. Організація зв’язку в тактичній та оперативнотактичній ланці управління
Тема 3.
Організація
зв’язку в
механізованому
(танковому)
батальйоні
Тема 5. Основи
організації радіозв’язку
спеціальної розвідки.
Планування зв’язку
МОДУЛЬНИЙ
КОНТРОЛЬ № 2
Тема 6.
Виконання
обов’язків
номерів бойових
постів вузлів
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
зв’язку
ЗАЛІК
спеціального
призначення
Тема 4. Організація та
забезпечення зв’язку в
з’єднанні
3-й семестр
4-й семестр
Навчальний збір
Заняття 1. Основи управління військами. ( лекція)
Заняття 2. Зв`язок - основний засіб управління військами. (групове заняття)
Заняття 3. Війська зв`язку Сухопутних військ. (групове заняття)
Заняття 4. Основи та способи організації радіозв`язку. (групове заняття)
Заняття 5. Основи та способи організації радіорелейного, тропосферного зв`язку. (групове заняття)
Заняття 6. Основи та способи організації проводового зв'язку, фельд’єгерсько-поштового зв`язку. (групове
заняття)
ВИПУСКНИЙ ЕКЗАМЕН

5. Мета заняття:

Розглянути роль та місце модулю “Основи
організації зв’язку в Сухопутних
військах” в підготовці офіцерських кадрів
військ
зв’язку.
Вивчити призначення та склад системи
управління військами.
Ознайомитися з призначенням та складом
пунктів управління.

6. Навчальні питання

1. Роль та місце модуля в підготовці
офіцерських кадрів військ зв’язку.
2.
Основи управління військами в бою.
3.
Пункти управління, їх призначення та склад.

7. Перше питання

Роль та місце модуля в підготовці офіцерських
кадрів військ зв’язку.

8.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:
оозсв
1. Основні положення щодо організації зв’язку в Сухопутних військах
Збройних Сил України. Основні завдання, вимоги, види, способи та
принципи організації зв’язку і побудови системи зв’язку і АУВ.
2. Організаційно-штатну структуру, техніку зв’язку підрозділів зв’язку
Сухопутних військ Збройних Сил України, їх призначення, бойові
можливості та основні принципи бойового застосування при
забезпеченні зв’язку в процесі управління військами.
3. Особливості застосування сучасних засобів супутникового та
транкінгового зв’язку, а також використання цифрового зв’язку при
веденні бойових дій в сучасних збройних конфліктах та участі Збройних
Сил України в антитерористичній операції.
4. Порядок, зміст і методику роботи начальника зв’язку (командира
підрозділу зв’язку) по підготовці системи зв’язку і АУВ (підрозділу
зв’язку) до бойового застосування.
5. Організацію зв’язку в механізованому батальйоні (бригаді), структуру
побудови вузлів зв’язку цих підрозділів та частин, їх бойове
використання.
6. Основи управління зв’язком і організацію оперативно-технічної служби
на вузлах зв’язку, функціональні обов’язки посадових осіб по зв’язку.
Загальні положення по забезпеченню безпеки зв’язку.

9.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:
1. Основні положення щодо організації зв’язку в Сухопутних військах
Збройних Сил України та основи організації і систему радіозв’язку
спеціальної розвідки. Основні завдання, вимоги, види, способи та
принципи організації зв’язку і побудови системи зв’язку і АУВ.
2. Організаційно-штатну структуру, техніку зв’язку підрозділів зв’язку
Сухопутних військ Збройних Сил України та радіозв’язку спеціальної
розвідки, їх призначення, бойові можливості та основні принципи
бойового застосування при забезпеченні зв’язку в процесі управління
військами.
3. Особливості застосування сучасних засобів супутникового та
транкінгового зв’язку, а також використання цифрового зв’язку при
веденні бойових дій в сучасних збройних конфліктах та участі Збройних
Сил України в антитерористичній операції.
4. Порядок, зміст і методику роботи начальника зв’язку (командира
підрозділу зв’язку) по підготовці системи зв’язку і АУВ (підрозділу
зв’язку) до бойового застосування.
5. Організацію зв’язку в механізованому батальйоні (бригаді), структуру
побудови вузлів зв’язку цих підрозділів, частин та вузлів зв’язку
спеціальної розвідки, їх бойове використання.
6. Основи управління зв’язком і організацію оперативно-технічної служби
на вузлах зв’язку спеціальної розвідки, функціональні обов’язки ПО по
зв’язку. Загальні положення по забезпеченню безпеки зв’язку.

10.

ВМІТИ:оозсв
1. Застосовувати принципи організації зв’язку в загальновійськовому бою,
положення бойових статутів, настанов, досвід бойових дій (АТО) та
здійснювати виконання завдань з організації і забезпечення зв’язку
різними засобами та способами зв’язку в тактичній ланці управління.
2. Організовувати та проводити заходи з забезпечення бойової готовності,
стійкості, мобільності, пропускної спроможності та безпеки системи
зв’язку і АУВ в різних умовах бойової обстановки.
3. Організовувати зв’язок з вищестоящим штабом, підлеглими, приданими,
підтримуючими і взаємодіючими підрозділами та вирішувати завдання з
забезпечення безперервного зв’язку в різних видах бойових дій.
4. Забезпечувати черговість встановлення видів зв’язку, строки його готовності, необхідні режими роботи засобів зв’язку та здійснювати своєчасний прийом (передачу) сигналів бойового управління, оповіщення.
5. З’ясовувати завдання, оцінювати обстановку, приймати рішення,
планувати організацію зв’язку, проводити рекогносцировку визначених
районів розміщення вузлів зв’язку пунктів управління, маршрутів
висування до них, ставити завдання підлеглим на розгортання та
експлуатацію системи зв’язку і АУВ.
6. Виконувати обов’язки начальника зв’язку батальйону, дивізіону та йому
рівних, номерів бойових постів ВЗ ТЛУ в умовах повсякденної
діяльності та під час ведення бойових (спеціальних, антитерористичних)
дій в районі виконання завдань.

11.

ВМІТИ:
1. Застосовувати принципи організації радіозв’язку, положення бойових
статутів, настанов, досвід сучасних збройних конфліктів, здійснювати
виконання основних завдань з організації і забезпечення зв’язку різними
засобами та способами на вузлах і радіолініях спеціальної розвідки.
2. Організовувати та проводити заходи з забезпечення бойової готовності,
стійкості, мобільності, пропускної спроможності та безпеки системи
зв’язку і АУВ в різних умовах бойової обстановки.
3. Організовувати і забезпечувати зв’язок з вищестоящим штабом,
підлеглими, взаємодіючими підрозділами та вирішувати завдання з
підтримання безперервного, стійкого зв’язку в різних видах бойових дій
4. Організовувати зв’язок різними засобами зв’язку в тактичній ланці
управління та в інтересах спеціальної розвідки.
5. З’ясовувати завдання, оцінювати обстановку, приймати рішення,
планувати організацію зв’язку, ставити завдання підлеглим на
розгортання та експлуатацію вузлів і ліній радіозв’язку спеціальної
розвідки.
6. Виконувати обов’язки начальника приймального (передавального)
радіовузла, номерів бойових постів вузлів зв’язку спеціальної розвідки
під час ведення бойових (спеціальних, антитерористичних) дій в районі
виконання завдань.

12. Друге питання

Основи управління військами в бою.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Управління військами – це цілеспрямована
діяльність командирів, штабів, органів
виховної роботи, начальників родів військ,
спеціальних військ і служб по:

23.

Управління військами – це цілеспрямована
діяльність командирів, штабів, органів
виховної роботи, начальників родів військ,
спеціальних військ і служб по:
підтриманню
постійної бойової
готовності частин
і підрозділів

24.

Управління військами – це цілеспрямована
діяльність командирів, штабів, органів
виховної роботи, начальників родів військ,
спеціальних військ і служб по:
підтриманню
постійної бойової
готовності частин
і підрозділів
підготовки
їх до бою

25.

Управління військами – це цілеспрямована
діяльність командирів, штабів, органів
виховної роботи, начальників родів військ,
спеціальних військ і служб по:
підтриманню
постійної бойової
готовності частин
і підрозділів
підготовки
їх до бою
керуванню ними
при виконанні
поставлених задач
(при веденні
бойових дій)

26.

Управління військами включає:

27.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;

28.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;

29.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;
прийняття рішення;

30.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;
прийняття рішення;
постановку задач підлеглим;

31.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;
прийняття рішення;
постановку задач підлеглим;
планування бойових дій;

32.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;
прийняття рішення;
постановку задач підлеглим;
планування бойових дій;
організацію і підтримання взаємодії;

33.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;
прийняття рішення;
постановку задач підлеглим;
планування бойових дій;
організацію і підтримання взаємодії;
організацію і виконання заходів з виховної роботи і
всебічного забезпечення бою (БТТЗ
бойове,тилове,технічне забезпечення);

34.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;
прийняття рішення;
постановку задач підлеглим;
планування бойових дій;
організацію і підтримання взаємодії;
організацію і виконання заходів з виховної роботи і
всебічного забезпечення бою (БТТЗ бойове,тилове,технічне забезпечення);
організацію системи управління, керівництво
безпосередньою підготовкою частин і підрозділів до бою;

35.

Управління військами включає:
організацію та здійснення заходів по підвищенню
(підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення
(відновлення) їх боєздатності;
безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення
даних обстановки;
прийняття рішення;
постановку задач підлеглим;
планування бойових дій;
організацію і підтримання взаємодії;
організацію і виконання заходів з виховної роботи і
всебічного забезпечення бою (БТТЗ бойове,тилове,технічне забезпечення);
організацію системи управління, керівництво
безпосередньою підготовкою частин і підрозділів до бою;
практичну роботу в підлеглих частинах та підрозділах по
організації виконання поставлених задач, підготовці
командирів (штабів) і особового складу частин і
підрозділів до бою і надання їм допомоги.

36.

Принципи
управління

37.

Єдиноначальність
Принципи
управління

38.

Єдиноначальність
Оперативного і
гнучкого
реагування на
зміни обстановки
Принципи
управління

39.

Єдиноначальність
Оперативного і
гнучкого
реагування на
зміни обстановки
Принципи
управління
Твердість і
наполегливість в
проведенні
прийнятих рішень
і планів

40.

Єдиноначальність
Оперативного і
гнучкого
реагування на
зміни обстановки
Принципи
управління
Централізація управління
військами з наданням
підлеглим ініціативи у
визначенні способів, сил і
засобів для виконання
поставлених задач
Твердість і
наполегливість в
проведенні
прийнятих рішень
і планів

41.

Єдиноначальність
Оперативного і
гнучкого
реагування на
зміни обстановки
Твердість і
наполегливість в
проведенні
прийнятих рішень
і планів
Принципи
управління
Централізація управління
військами з наданням
підлеглим ініціативи у
визначенні способів, сил і
засобів для виконання
поставлених задач
Особиста відповідальність
командирів (начальників)
за результати виконання
поставлених ними задач
підлеглими

42.

Вимоги до
управління
військами:

43.

Постійна
готовність
системи управління
до виконання
завдань
Вимоги до
управління
військами:

44.

Стійкість
управління полягає в здатності системи
управління військами твердо й
наполегливо проводити в життя
прийняте рішення та виконувати свої
функції при комплексному впливу усіх
шкідливих факторів.
Постійна
готовність
системи управління
до виконання
завдань
Вимоги до
управління
військами:

45.

Стійкість
управління полягає в здатності системи
управління військами твердо й
наполегливо проводити в життя
прийняте рішення та виконувати свої
функції при комплексному впливу усіх
шкідливих факторів.
Постійна
готовність
системи управління
до виконання
завдань
Вимоги до
управління
військами:
Безперервність
управління полягає в здатності
системи управління військами
постійно впливати на хід бойових
дій та виконання завдань,
покладених на ПУВ.

46.

Стійкість
управління полягає в здатності системи
управління військами твердо й
наполегливо проводити в життя
прийняте рішення та виконувати свої
функції при комплексному впливу усіх
шкідливих факторів.
Постійна
готовність
системи управління
до виконання
завдань
Вимоги до
управління
військами:
Безперервність
управління полягає в здатності
системи управління військами
постійно впливати на хід бойових
дій та виконання завдань,
покладених на ПУВ.
Оперативність
управління полягає в здатності системи
управління військами постійно знати
обстановку та швидко реагувати на її
зміни для своєчасного вирішення задачі
УВ при підготовці та веденні бойових
дій.

47.

Стійкість
управління полягає в здатності системи
управління військами твердо й
наполегливо проводити в життя
прийняте рішення та виконувати свої
функції при комплексному впливу усіх
шкідливих факторів.
Постійна
готовність
системи управління
до виконання
завдань
Вимоги до
управління
військами:
Безперервність
управління полягає в здатності
системи управління військами
постійно впливати на хід бойових
дій та виконання завдань,
покладених на ПУВ.
Оперативність
управління полягає в здатності системи
управління військами постійно знати
обстановку та швидко реагувати на її
зміни для своєчасного вирішення задачі
УВ при підготовці та веденні бойових
дій.
Якість полягає в здатності СУ
забезпечити ефективну
реалізацію поставлених завдань
з найменшими втратами та у
визначені строки.

48.

Стійкість
управління полягає в здатності системи
управління військами твердо й
наполегливо проводити в життя
прийняте рішення та виконувати свої
функції при комплексному впливу усіх
шкідливих факторів.
Постійна
готовність
системи управління
до виконання
завдань
Вимоги до
управління
військами:
Безперервність
управління полягає в здатності
системи управління військами
постійно впливати на хід бойових
дій та виконання завдань,
покладених на ПУВ.
Оперативність
управління полягає в здатності системи
управління військами постійно знати
обстановку та швидко реагувати на її
зміни для своєчасного вирішення задачі
УВ при підготовці та веденні бойових
дій.
Якість полягає в здатності СУ
забезпечити ефективну
реалізацію поставлених завдань
з найменшими втратами та у
визначені строки.
Прихованість
управління полягає в здатності
системи управління військами
зберігати в таємниці від противника
заходи, пов’язані з підготовкою і
проведенням бойових дій.

49.

Система управління
включає:

50.

Органи управління
це
організаційно-штатні
або
тимчасово
створені
колективи,
окремі посадові особи,які наділені
відповідними правами і обов'язками
по
керівництву
військовими
частинами (підрозділами) в мирний і
воєнний час.
Система управління
включає:

51.

Органи управління
це
організаційно-штатні
або
тимчасово
створені
колективи,
окремі посадові особи,які наділені
відповідними правами і обов'язками
по
керівництву
військовими
частинами (підрозділами) в мирний і
воєнний час.
Пункти управління (ПУ)
це
спеціально
обладнані
в
інженерному відношенні і оснащенні
технічними засобами місця (ВЗ),
звідки командир та інші органи
управління здійснюють управління
підрозділами
(частинами)
при
підготовці та в ході бою.
Система управління
включає:

52.

Органи управління
це
організаційно-штатні
або
тимчасово
створені
колективи,
окремі посадові особи,які наділені
відповідними правами і обов'язками
по
керівництву
військовими
частинами (підрозділами) в мирний і
воєнний час.
Пункти управління (ПУ)
це
спеціально
обладнані
в
інженерному відношенні і оснащенні
технічними засобами місця (ВЗ),
звідки командир та інші органи
управління здійснюють управління
підрозділами
(частинами)
при
підготовці та в ході бою.
Система управління
включає:
Система зв'язку і АУВ
це сукупність взаємопов'язаних і
узгоджених по задачам, місцю і часу
дії вузлів, ліній і станцій зв'язку
різного
призначення,
які
розгортають за єдиним планом для
рішення задач забезпечення обміну
всіма видами інформації в процесі
управління військами (силами) під
час операції.

53.

Органи управління
це
організаційно-штатні
або
тимчасово
створені
колективи,
окремі посадові особи,які наділені
відповідними правами і обов'язками
по
керівництву
військовими
частинами (підрозділами) в мирний і
воєнний час.
Пункти управління (ПУ)
це
спеціально
обладнані
в
інженерному відношенні і оснащенні
технічними засобами місця (ВЗ),
звідки командир та інші органи
управління здійснюють управління
підрозділами
(частинами)
при
підготовці та в ході бою.
Система управління
включає:
Система зв'язку і АУВ
це сукупність взаємопов'язаних і
узгоджених по задачам, місцю і часу
дії вузлів, ліній і станцій зв'язку
різного
призначення,
які
розгортають за єдиним планом для
рішення задач забезпечення обміну
всіма видами інформації в процесі
управління військами (силами) під
час операції.
Засоби забезпечення
включають в себе всі заходи по
бойовому, тиловому забезпеченню
системи
управління
військами
(військ) під час ведення бойових дій
(виконання поставлених задач).

54.

При організації управління підлеглими підрозділами
командир визначає:

55.

При організації управління підлеглими підрозділами
командир визначає:
з яких ПУ та в які періоди бою буде здійснюватись
управління підрозділами;

56.

При організації управління підлеглими підрозділами
командир визначає:
з яких ПУ та в які періоди бою буде здійснюватись
управління підрозділами;
місця та час розгортання ПУ бригади та ПУ підлеглих
підрозділів, запасні місця їх розгортання, порядок
переміщення їх під час проведення бою;

57.

При організації управління підлеглими підрозділами
командир визначає:
з яких ПУ та в які періоди бою буде здійснюватись
управління підрозділами;
місця та час розгортання ПУ бригади та ПУ підлеглих
підрозділів, запасні місця їх розгортання, порядок
переміщення їх під час проведення бою;
розподіл особового складу управління бригади,
засобів зв’язку та транспорту по ПУ;

58.

При організації управління підлеглими підрозділами
командир визначає:
з яких ПУ та в які періоди бою буде здійснюватись
управління підрозділами;
місця та час розгортання ПУ бригади та ПУ підлеглих
підрозділів, запасні місця їх розгортання, порядок
переміщення їх під час проведення бою;
розподіл особового складу управління бригади,
засобів зв’язку та транспорту по ПУ;
порядок забезпечення зв’язку з підлеглими,
приданими та взаємодіючими підрозділами;

59.

При організації управління підлеглими підрозділами
командир визначає:
з яких ПУ та в які періоди бою буде здійснюватись
управління підрозділами;
місця та час розгортання ПУ бригади та ПУ підлеглих
підрозділів, запасні місця їх розгортання, порядок
переміщення їх під час проведення бою;
розподіл особового складу управління бригади,
засобів зв’язку та транспорту по ПУ;
порядок забезпечення зв’язку з підлеглими,
приданими та взаємодіючими підрозділами;
ступінь інженерного обладнання ПУ, а також порядок
їх охорони, оборони та прикриття від повітряного
противника;

60.

При організації управління підлеглими підрозділами
командир визначає:
з яких ПУ та в які періоди бою буде здійснюватись
управління підрозділами;
місця та час розгортання ПУ бригади та ПУ підлеглих
підрозділів, запасні місця їх розгортання, порядок
переміщення їх під час проведення бою;
розподіл особового складу управління бригади,
засобів зв’язку та транспорту по ПУ;
порядок забезпечення зв’язку з підлеглими,
приданими та взаємодіючими підрозділами;
ступінь інженерного обладнання ПУ, а також порядок
їх охорони, оборони та прикриття від повітряного
противника;
терміни та способи подання донесень.

61.

Штаб повинен:
забезпечувати боєготовність військ;
постійно знати обстановку, вивчати, узагальнювати і оцінювати її;
готувати командиру дані для прийняття рішень;
своєчасно планувати бій, згідно з рішенням командира;
своєчасно віддавати військам розпорядження в підготовці
майбутніх дій, своєчасно доводити до них бойові задачі;
організувати взаємодію частин (підрозділів) і підтримувати її в ході
бою;
організовувати бойове та інші види забезпечення бою;
своєчасно організовувати ПУ військами, їх охорону і оборону,
забезпечувати безперебійний зв'язок і захист його від РЕБ
противника;
розробляти заходи по маскуванню і прихованому управлінню
військами і організовувати контроль за їх здійсненням;
подавати донесення вищестоящому штабу;
контролювати виконання військами поставлених задач;
інформувати взаємодіючі, підлеглі штаби про зміни обстановки;
здійснювати контроль за розгортанням і функціонуванням
СЗ і АУВ, забезпеченням зв’язку та захистом від РЕП противника;
організувати та контролювати забезпечення ПУВ і збереження в
таємниці плануючих заходів;
вивчати та узагальнювати бойовий досвід та доводити його до
підлеглих штабів.

62. Третє питання

Пункти управління, їх призначення та склад.

63.

Для управління військами в польових умовах в
з’єднаннях, частинах і підрозділах утворюються
пункти управління (ПУ), до складу яких входять:

64.

Пункти управління (ПУ) – це
спеціально обладнані в інженерному
відношенні і оснащені технічними
засобами
(ВЗ)
місця,
звідки
командир та інші органи управління
здійснюють
управління
підрозділами
(частинами)
при
підготовці та в ході бою.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Найменування
підрозділу, частини,
з'єднання, об'єднання
Умовне позначення
ПУ(ВЗ)
ПУ не має
Відділення
Взвод
1/3мр(1мв)
Рота
Батальйон
Бригада
Оперативне
командування
Які ПУ розгортаються?
3мр(3/1мб)
КСП – командно-спостережний пункт
1/3омбр(1мб)
3омбр
КП
ОК
ППУ
КП – командний пункт
ТПУ – тиловий пункт управління
ППУ – пересувний пункт управління
КП – командний пункт
ЗКП – запасний командний пункт
ТПУ – тиловий пункт управління
ППУ – пересувний пункт управління
ПвПУ – повітряний пункт управління
ДПУ – допоміжний пункт управління

72. Колонна ВЗ ПУ на марші

73. Завдання на самостійну роботу

1. Допрацювати та вивчити матеріал заняття.
2. Законспектувати та вивчити матеріал
самостійної роботи.
3. Почати підготовку до модульного
контролю

74. Фильм

75.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
English     Русский Правила