Управління розвитком електронного бізнесу
5.1. Пріоритетні напрямки розвитку електронного бізнесу
Управління розвитком електронного бізнесу
Напрямки розвитку електронного бізнесу
Напрямки розвитку електронного бізнесу
Напрямки розвитку електронного бізнесу
Напрямки розвитку електронного бізнесу
Ієрархія пріоритетних напрямків
Задачі пріоритетного напрямку першого рівня:
Задачі пріоритетного напрямку другого рівня:
Задачі пріоритетного напрямку третього рівня:
Задачі пріоритетного напрямку четвертого рівня:
Спосіб підвищення ефективності комерційної діяльності
Цілі створення системи підтримки прийняття рішень
5.2. Управління формуванням доданої вартості в е-бізнесі
Додана вартість
Складові структури ринкового випуску
Складові структури неринкового випуску
Проміжне споживання
Процеси формування оцінок або прогнозів величини доданої вартості
Процедури формування доданої вартості
Якості Інтернет-компанії
Якості Інтернет-компанії
5.3. Забезпечення конкурентостійкості компанії в е-бізнесі
Конкурентостійкість
Конкурентостійкість
Конкурентостійкість
Конкурентостійкість
Конкурентостійкість
Конкурентостійкість
Положення в розрізі квадрантів матриці
Положення в розрізі квадрантів матриці
Положення в розрізі квадрантів матриці
Алгоритм реалізації керуючих впливів по забезпеченню конкурентостійкості інтернет-компанії
Алгоритм реалізації керуючих впливів по забезпеченню конкурентостійкості інтернет-компанії
1.59M
Категории: ИнтернетИнтернет БизнесБизнес

Управління розвитком електронного бізнесу

1. Управління розвитком електронного бізнесу

Тема 5
1
Управління розвитком електронного
бізнесу
5.1. Пріоритетні напрямки розвитку електронного
бізнесу
5.2. Управління формуванням доданої вартості в ебізнесі
5.3. Забезпечення конкурентостійкості компанії в ебізнесі

2.

Рекомендована література
2
1. Имери В. Как делать бизнес в Интернет.К:,М.:,СПб:Диалектика,1997.-254с.
2. Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В.
Стратегическое управление развитием
электронного бизнеса и информационных
ресурсов предприятия – Х.: Изд-во ХНЭУ, 2005. –
480 с.

3. 5.1. Пріоритетні напрямки розвитку електронного бізнесу

4. Управління розвитком електронного бізнесу

4
Управління розвитком електронного бізнесу
передбачає створення діючого інструментарію з
формування ефективної програми розвитку ебізнесу підприємства. При цьому слід окреслити
коло пріоритетних напрямків розвитку
електронного бізнесу, визначення яких варто
здійснювати на основі аналізу практики
діяльності інтернет-компаній.

5. Напрямки розвитку електронного бізнесу

5
Насамперед інтернет-компанія повинна
забезпечити надійну технологічну платформу
реалізації комерційної діяльності в Мережі у
вигляді комплексу інформаційних технологій, які
є продуктивною силою електронного бізнесу, що
створює додану вартість. Отже напрямком
першого рівня розвитку буде впровадження
нових ІТ у комерційну діяльність компанії.

6. Напрямки розвитку електронного бізнесу

6
ІТ, які використовуються в умовах електронного
бізнесу, дозволяють одержувати комерційний
ефект у вигляді знову створеної вартості, вносять
специфіку в методи, методики й інструменти
фінансової стратегії. Ця обставина спричиняє
пріоритетний напрямок другого рівня реалізація механізму формування доданої
вартості в процесі розвитку електронного
бізнесу.

7. Напрямки розвитку електронного бізнесу

7
Створення вартості в електронному бізнесі
здійснюється в умовах жорсткої конкурентної
боротьби внаслідок розширення географії бізнесу
до світового масштабу, зниження витрат переходу
споживачів від однієї компанії до іншої, зникнення
бар'єрів входу на ринок. Тому інтернет-компанія
повинна передбачити реалізацію пріоритетного
напрямку третього рівня - забезпечення
конкурентостійкості в процесі розвитку
електронного бізнесу.

8. Напрямки розвитку електронного бізнесу

8
Компанія, стійка до впливу конкурентного
середовища, яка в значній мірі впливає на ринок за
допомогою використання сучасних ІТ і ефективного
механізму формування доданої вартості, може з
метою максимізації комерційного ефекту
передавати стратегічним партнерам частину
функцій, створюючи мережеві співтовариства та
технологічні ланцюжки. Звідси четвертий напрямок розвиток електронного бізнесу компанії в рамках
технологічних ланцюжків.

9. Ієрархія пріоритетних напрямків

9
Пріоритетні напрямки утворюють ієрархічну структуру
загальної архітектури розвитку. Напрямок нижнього
рівня є фундаментом реалізації напрямку верхнього
рівня. Напрямки верхнього рівня, в свою чергу,
здійснюють коригувальні впливи на пріоритетні
напрямки нижнього рівня. Всі пріоритетні напрямки
мають однакову значимість внаслідок тісного
їхнього взаємозв'язку та взаємозалежності в системі
моделювання і необхідності погодженої
комплексної реалізації в програмі розвитку.

10. Задачі пріоритетного напрямку першого рівня:

10
Планування структури технологічної платформи на
основі взаємозалежних ІТ;
Формування технологічної платформи маркетингових
експериментів у Мережі;
Вибір постачальника хостингових і провайдерських
послуг;
Остаточне формування й оптимізація технологічної
платформи;
Прогнозування фінансового результату впровадження ІТ;
Визначення моменту насичення потреби в новій ІТ;
Узгодження технологічних платформ компанії,
споживчого сегмента й стратегічних партнерів.

11. Задачі пріоритетного напрямку другого рівня:

11
Формування програми фінансового розвитку;
Формування носіїв вартості в процесі
маркетингових експериментів у Мережі;
Формування й оптимізація структури доданої
вартості компанії;
Створення механізму антиризикового
управління;
Безперервний фінансовий аналіз і звітність на
web-вузлі.

12. Задачі пріоритетного напрямку третього рівня:

12
Виявлення конкурентних факторів;
Аналіз і попередня оцінка можливостей компанії на
ринку е-бізнесу;
Виділення конкурентних компаній;
Формування системи цілей конкурентної боротьби;
Протидія компанії впливу конкурентного середовища;
Оптимізація конкурентної стратегії;
Коректування параметрів системи цілей стратегічних
партнерів у співтоваристві.

13. Задачі пріоритетного напрямку четвертого рівня:

13
Формування співтовариств споживачів і посередників;
Вибір стратегічних партнерів;
Узгодження фінансових показників учасників
співтовариства;
Формування системи цілей технологічного ланцюжка;
Забезпечення взаємозаміни партнерів;
Координація взаємодії в мережі партнерів;
Вирішення конфліктних ситуацій.

14. Спосіб підвищення ефективності комерційної діяльності

14
Одним з найбільш діючих способів підвищення
ефективності комерційної діяльності
підприємства в Мережі є створення й
використання системи взаємозалежних
моделей, що є складовою частиною системи
підтримки прийняття рішень з розвитку
електронного бізнесу

15. Цілі створення системи підтримки прийняття рішень

15
збільшення розміру створюваної доданої вартості в
процесі розвитку е-бізнесу;
планування стратегічної взаємодії підприємства з
конкурентами й діловими партнерами;
забезпечення безпеки транзакцій у Мережі шляхом
зниження ризику, усунення можливих конфліктів і
рефлексивного впливу на конкурентне середовище;
мінімізація витрат ресурсів і підвищення якості
управлінських рішень;
управління процесами впровадження нових ІТ у
комерційну діяльність підприємства.

16. 5.2. Управління формуванням доданої вартості в е-бізнесі

17. Додана вартість

17
Додана вартість є одним з найважливіших показників
ефективності діяльності інтернет-компанії і
визначається на всіх етапах розвитку як різниця між
випуском продукції та проміжним споживанням.
Випуск являє собою вартість товарів і послуг, що є
результатами виробничо-комерційної діяльності
інтернет-компаній. Як і в традиційній економіці, в
інтернет-бізнесі можна виділити два типи випуску:
ринковий і неринковий.

18. Складові структури ринкового випуску

18
а) товари та послуги, що реалізуються в Мережі та
оплачуються клієнтом або традиційним способом,
або за допомогою електронних платіжних систем;
б) товари та послуги, що є об'єктами мережевого обміну
між компаніями;
в) товари та послуги, реалізовані між підрозділами webальянсу (мережевого співтовариства, торгівельного
порталу);
г) складована продукція, що є запасом для здійснення
електронних транзакцій у найближчому майбутньому.

19. Складові структури неринкового випуску

19
а) товари та послуги, що реалізуються в Мережі
безкоштовно в рамках післяпродажної підтримки
клієнтів;
б) товари та послуги, які розроблені інтернеткомпаніями для їх власного кінцевого
використання.

20. Проміжне споживання

20
Проміжне споживання являє собою вартість
спожитих товарів і послуг у Мережі з метою
виробництва інших товарів і послуг. Включає
наступні елементи:
технологічні витрати;
витрати управління та адміністрування;
транзакційні комерційні витрати.

21. Процеси формування оцінок або прогнозів величини доданої вартості

21
Процеси формування оцінок або прогнозів
величини доданої вартості є такими, що слабо
формалізуються, внаслідок великої кількості
допущень і припущень про майбутній стан
ринку інформаційних технологій. Тому
необхідно розробити інструмент управління
формуванням доданої вартості у вигляді
комплексної методики, яку реалізують окремі
процедури.

22. Процедури формування доданої вартості

22
П1 - формування програми розвитку інтернет-компанії, яка
забезпечує ефективне ведення електронного бізнесу;
П2 - організаційне забезпечення реалізації процесів, які
спричиняють створення доданої вартості в електронному
бізнесі, у розрізі етапів розвитку;
П3 - підбір і оптимізація на етапі позиціонування комерційної
діяльності основних параметрів, що впливають на додану
вартість;
П4 - формування якостей інтернет-компанії як бізнес-системи
зі створення доданої вартості.

23. Якості Інтернет-компанії

23
Відкритість - здатність бізнес-системи мати достатню
гнучкість і прозорість для активного впливу
споживачів, партнерів і персоналу на технічні та
експлуатаційні характеристики з метою безперервної
оптимізації бізнес-рішень.
Еластичність - якість бізнес-системи, що характеризує
можливість оперативного реагування та адаптації до
змін моделей електронного бізнесу і цільових
настанов споживачів.

24. Якості Інтернет-компанії

24
Інформаційна безпека - можливість забезпечення
безпечної комерційної діяльності підприємства на
інтернет-ринку та виконання ідентифікації суб'єктів
електронного бізнесу.
Синергізм - здатність підтримувати системне
багаторівневе об'єднання з іншими технологіями,
ресурсами та сервісами, забезпечувати вбудовування
у свою структуру електронних бізнес-компонент і
включення окремих сервісів або всієї технології в
цілому в інтегрований ланцюжок бізнес-рішень
компанії.

25. 5.3. Забезпечення конкурентостійкості компанії в е-бізнесі

26. Конкурентостійкість

26
Під конкурентостійкістю розуміється здатність
компанії здійснювати комерційну діяльність поряд
із протидією впливу конкурентних факторів в
електронному бізнесі, зберігаючи при цьому
стратегічну перевагу на ринку та забезпечуючи
високий ступінь задоволеності кінцевих
споживачів.
Процес забезпечення конкурентоустійкості компанії
в е-бізнесі припускає виявлення конкурентних
факторів на ринку й забезпечення реалізації
відповідного їм комплексу факторів протидії

27. Конкурентостійкість

27
Для здійснення оцінки конкурентного рівня
компанії на ринку е-бізнесу необхідно визначити
ефективність комерційної діяльності інтернеткомпанії в процесі здійснення експериментів у
Мережі по формулі:

28. Конкурентостійкість

28
де PRj – ціна надання j-ої електронної послуги (у
гривнях);
Uj – величина потреб цільового сегмента в j-ій
послузі (в одиницях);
N - загальна кількість послуг;
LZ - величина витрат (у гривнях) на забезпечення
відповідності web-вузлів технічної оснащеності
споживачів, усунення конфліктів каналів збуту,
здійснення індивідуального підходу до покупців.

29. Конкурентостійкість

29
Внаслідок того, що конкурентостійкість компанії та
загальна ефективність діяльності в
електронному бізнесі самим тісним образом
обумовлюється привабливістю її послуг для
споживача, є доцільним визначити ступінь
задоволеності споживачів послугами компанії:

30. Конкурентостійкість

30
де VP - обсяг комерційних пропозицій (в одиницях),
на які надійшли позитивні відкликання в webанкеті понад 50% споживачів;
SN0j – рівень насичення ринку j-ої електронної
послуги комерційними пропозиціями компанії (в
одиницях послуг).

31. Конкурентостійкість

31
Зіставивши значення критеріїв θ і μ, можна виконати
попередню оцінку можливостей компанії в електронному
бізнесі, використовуючи матрицю
Ступінь
задоволеності
споживачів
Високий
( 0,5 1)
Низький
( 0 ,5 )
I
II
III IV
Висока
(0,5 1)
Низька
( 0,5)
Ефективність
комерційної
діяльності

32. Положення в розрізі квадрантів матриці

32
I - компанія має значну перевагу на ринку електронного
бізнесу, для втримання якого необхідно надалі
постійно підтримувати активний зворотний зв'язок зі
споживачами й орієнтацію на останні досягнення ITринку;
II - компанії необхідно підсилити свої позиції на ринку
шляхом правильного вибору стратегічних партнерів,
розширення спектра надаваних послуг. Високий
ступінь задоволеності споживачів дозволить одержати
вигідну віддачу від цих заходів.

33. Положення в розрізі квадрантів матриці

33
III - за рахунок ефекту масштабу послуг компанія досягла
високого рівня обсягу продажів, імовірність зниження
якого дуже велика. Необхідно збільшити
привабливість послуг для споживача шляхом
здійснення індивідуального підходу й тісного контакту,
поліпшення рівня обслуговування, організації
споживчих форумів і телеконференцій з метою
забезпечення зворотного зв'язку.

34. Положення в розрізі квадрантів матриці

34
IV - компанії варто переглянути свою стратегію відносно
вибору інтернет-бізнесу як основного напрямку
діяльності та у випадку прийняття рішення на користь
електронного способу підприємницької діяльності
необхідно здійснити реінжиніринг бізнес-процесів з
метою їх більш адекватної відповідності
електронному бізнесу, орієнтувати свою діяльність на
конкретний цільовий сегмент і шукати шляхи
залучення інвестиційного капіталу для зміцнення
позицій на ринку.

35. Алгоритм реалізації керуючих впливів по забезпеченню конкурентостійкості інтернет-компанії

35

36. Алгоритм реалізації керуючих впливів по забезпеченню конкурентостійкості інтернет-компанії

36
English     Русский Правила