Сабақтың тақырыбы: Глобалды компьютер желісі. Internet.
“Білген сайын келеді, біле бергім”
URL (Universal Resource Locator) - ресурстардың әмбебап адресi; HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипермәтіндi мәлiметтердi
773.67K
Категория: ИнтернетИнтернет

Глобал компьютер желісі. Internet

1. Сабақтың тақырыбы: Глобалды компьютер желісі. Internet.

Жобаның ұраны:
“Біліміді, сауатты адамдар – бұл
адамзат дамуының негізгі күші”
Н.Ә. Назарбаев

2. “Білген сайын келеді, біле бергім”

Internet миллиондаған компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін,
ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі амалдармен қатынас жасау мүмкіндігін
ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен ғаламдық желі.
Internet – сөзі тікелей мағынасында халықаралық желі
дегенді білдіреді. (INTERnational NETwork). Internet
ең соңғы жаңалықтарды оқып, ауа райы туралы
мәлімет алуға, қандай да бір тауарға не ұшақ билетіне тапсырыс беруге, аз ғана уақыт аралығында
электронды пошта арқылы хабарламалар алмасуға, бейнеконференциялар өткізуге және тағы да басқа көптеген мұмкіндіктер ұсынады.
Internet мүмкіндіктері төмендегідей:
Web беттерінен және ftp серверлерінен керекті мәліметтерді іздеу;
Электрон почта, жаңалықтар тақтасы, чат-серверлер, ICQ, mailagent және
аудио-видеоконференциялар сияқты байланыс құралдарынан пайдалану;
Жұмыс іздеу, қызмет ұсыну және т.б.

3.

“Білген сайын келеді, біле бергім”
Веб браузердің қызметі не?
Веб-браузер – бұл веб-бетінің мәліметтерін сіздің компьюте-ріңіздің
бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, интернет қор көздерін қарауға
арналған бағдарлама. Windows операци-он системасының құрамына
Internet Explorer браузері кіреді. Веб-беттер мәтіндік, графикалық,
дыбыстық, анимациялық және видео түріндегі мәліметтерді көруге
мүмкіндік береді.

4.

“Білген сайын келеді, біле бергім”
- Артқа қайту (Web сайттың алдыңғы бөліміне өту)
- Алға жүру (Web сайттың кейінгі бөліміне өту)
- Веб сайтты көруды тоқтату
- Веб сайтты көруды жалғастыру немесе қайта жүктеу
- Браузерде қолданушы тарапынан орнатылған басты сайтқа өту
- Сайт бойынша керек құжжаттарды іздеу
- Пайдаланушы тарапынан таңдалған веб сайттар тізімі
- Журнал. Пайдаланылған файлдар және URL ларды сақтау орыны

5. URL (Universal Resource Locator) - ресурстардың әмбебап адресi; HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипермәтіндi мәлiметтердi

“Білген сайын келеді, біле бергім”
URL (Universal Resource Locator) - ресурстардың әмбебап адресi;
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипермәтіндi мәлiметтердi алмасу протоколы.
www (World Wide Web) – бүкіләлемдік тор, әдетте веб деп аталады, интернет жабдықтары
арқылы жеткізілетін құжаттардан тұрады. Web – бұл веб-беттер мен веб-тораптар
жиынтығы.
Gimnasium - сайт атауы
kz (домен) –географик орналасуы

6.

“Білген сайын келеді, біле бергім”
Жоғарығы сатыдағы домендердің кейбір атаулары
Ұйымдық
тиістілігі бой.
Мекеме түрі
Географик
Аймақтық белгісі
бойынша
com
Коммерциялық
ca
Канада
edu
Білім беру мекемесі
de
Германия
gov
Үкіметтік
jp
Япония
int
Халықаралық
ru
Россия
mil
Әскери
kz
Қазақстан
net
Компьютерлік желі
uz
Узбекистан
org
Коммерциялық
емес
us
США

7.

“Білген сайын келеді, біле бергім”
daryn .kz
edu .gov.kz
akorda.kz
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы “Да р ы н ды ба ла ла р ” бір лестігін ің
р есм и са й ты
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы Б ілім ж ә н е ғы лы м м и н и стр лігін ің
р есм и са й ты
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы Пр ези ден ті Н.Ә.На за р ба ев тің р есм и
са й ты
google.kz
Google а қ п а р а тты қ – іздеу п ор та лы н ы ң са й ты
kh abar.kz
Қ а за қ ста н Респ убли к а сы «Ха ба р » телеа р н а сы н ы ң р есм и са й ты
kcell.kz
Қ а за қ ста н
Респ убли к а сы н ы ң
ба й ла н ы сы н ы ң р есм и са й ты
m ail.ru
Ресей Федер а ц и я сы н ы ң тегін элек тр он п ош та қ ы зм еті
ram bler.ru
ban kreferatov.ru
kazref.kz
“Kcell”
қ а лта
телеф он
Ресей Федер а ц и я сы н ы ң Ra m b ler а қ п а р а тты қ -іздеу п ор та лы н ы ң
са й ты
Студен ттер ж ә н е оқ уш ы ла р ғы а р н а лға н да й ы н р еф ер а тта р ,
к ур сты қ ж оба ла р ж ә н е ди п лом ды қ ж ұм ы ста р ы н ы ң Ресей
Федер а ц и я сы н а ти істі қ ор к өзі
Студен ттер ж ә н е оқ уш ы ла р ғы а р н а лға н қ а за қ ш а
да й ы н
р еф ер а тта р ,
к ур сты қ
ж оба ла р
ж әне
ди п лом ды қ
ж ұм ы ста р ы н ы ң қ ор к өзі
English     Русский Правила