Көмірсутектерді пиролиздеу арқылы қарапайым олефиндерді алу
Пиролиз процесі туралы жалпы түсінік
Пиролиз процесінің шикізаттары:
Пиролиз процесінің химизмі
Пиролиз пешінің сызба-нұсқасы
Бензин пиролизінің приниципиалды технологиялық сызба-нұсқасы
Пиролиз процесінің өнімдері:
Көмірсутектердің химиялық айналулары екі категорияға бөлінеді:
Пайдаланылған әдебиеттер
1.18M
Категория: ХимияХимия

Көмірсутектерді пиролиздеу арқылы қарапайым олефиндерді алу

1. Көмірсутектерді пиролиздеу арқылы қарапайым олефиндерді алу

Орындаған: Канатбаева Мадина
Тексерген: х.ғ.к., доцент м.а.
Смағұлова Н.Т.,

2. Пиролиз процесі туралы жалпы түсінік

Пиролиз – жоғары бағалы олефинді көмірсутектерді алуға
негізделген жоғары температуралық процесс. Мұнай өндеудің
термиялық жүйесінің ең қатаңы болып табылады. Бастапқыда
пиролиз этилен өндіру үшін ғана қолданылған,қазіргі кезде
пропилен, бутадиен, бензол және басқа да өнімдер шығаруда
кеңінен пайдалынылады. Бұл жүйедегі әрекет 750-900⸰С
температурасында жүреді және ол мұнай – химиялық синтез
шикізаты – жоғары бағалы олефин сутегін өндіруде қолданылады.

3. Пиролиз процесінің шикізаттары:

• Газтәрізді көмірсутектер – мұнайға серіктес газдар,
мұнайөңдеу процестерінен бөлінетін
технологиялық газдар;
• Сұйық көмірсутектер - тікелей айдалған бензин
фракциясы, риформинг рафинаты, керосингазойльді фракция.

4. Пиролиз процесінің химизмі

5. Пиролиз пешінің сызба-нұсқасы

Пиролиз пешінің сызбанұсқасы
1 – корпус; 2 –
панельді
қыздырғыш; 3 радиантты
камера; 4 –
вертикалды
құбырлар; 5 –
конвекциялық
камера.

6. Бензин пиролизінің приниципиалды технологиялық сызба-нұсқасы

1-жылуалмастырғыш; 2-пеш; 3-аппарат; 4-қазан-утилизатор; 5-маймен шаюға
арналған ыдыс; 6-фильтр; 7-колонна; 8-тоңазытқыш; 9-конденсатор-тоңазытқыш;
10-сеператор; 11-сеператор-тұндырғыш; 12-буландырғыш колонна; 13-насос.

7. Пиролиз процесінің өнімдері:


Сутектік фракция – сутектің тазалығы 90% болуы тиіс;
Метандық фракция;
Ацетилен – тазалығы 99,8%-дан жоғары болуы тиіс;
Этилен;
Пропилен;
Бутадиен;
Пиробензин;
Жеңіл шайыр.

8. Көмірсутектердің химиялық айналулары екі категорияға бөлінеді:

• Біріншілік реакциялар нәтижесінде алкендер - этилен, пропилен,
бутилен, бутадиен түзіледі.
• Екіншілік реакция барысында алкендер және диен көмірсутектері
терең бөлінуімен қатар полимерлену, конденсацияялау
реакцияларына ұшырайды. нәтижесінде ароматты көмірсутектер:
бензол, нафталин, дифенил түзіледі. Сонымен қатар кокс пен күйе
түзіледі.

9.

а) пиролиз кезінде этиленнен дивинил және сутек алынады:
СН2 = СН2 → СН2 = СН + Н
(1)
С=С байланыс С-Н байланысынан берігірек, сондықтан винил мен сутек радикалдары түзіледі.
СН2 = СН2 + СН2 = СН → СН2 = СН + СН2 = СН2
(2)
СН2 = СН2 + Н → СН2 = СН + Н2
(3)
Винил радикалдарының соқтығысу нәтижесінде дивинил түзіледі, немесе қосынды:
СН2 = СН2 + СН2 = СН2 → С4Н6 + Н2
(4)
б) Пропилен мен бутиленнен алкан, алкен және алкадиен қоспасы алынады, себебі С=С байланысқа
қарағанда С-С және С-Н байланыстары әлсіз:
СН3 – СН = СН2 → СН2 = СН + СН3
СН3 – СН = СН2 + Н = СН2 → СН2 = СН2 + Н2 – СН = СН2
Түзілген радикалдар реакцияға түседі:
СН3 – СН = СН2 + СН3 → СН4 + Н2 – СН = СН2
аллильный
радикал
Н2 – СН = СН2 + Н2 – СН = СН2 → СН2 = СН – СН2 -СН2 – СН = СН2
диаллил
Қосынды: 3С3Н6 → СН4 + СН2 = СН2 + С6Н10

10. Пайдаланылған әдебиеттер

• Гуреевич И. Л. Технология переработки нефти и газа. Ч.1.-М.: Химия
1972.-360 с.
• Эрих В.М. Расина М.Г., Гудин М.Г. Химия и технология нефти и газа. Л.: Химия, 1985г.
• Қ.Ж.Қайырбекұлы, Ә.Е. Айтқазыұлы, Т.Ж. Халлелкызы,
М.Ж.Каденқызы – “Мұнай химиясы мен технологиясы”
• http://[email protected]/
English     Русский Правила