Царства живої природи
Тварини
Розміри від мікроскопічних до 35 м
Живляться органічними речовинами (гетеротрофи):
Більшість дихають киснем, видихають вуглекислий газ
Більшість рухливі
Малорухомі тварини:
Види симетрії
У більшості є органи чуття і нервова система
Розмножуються: а) Нестатевим шляхом (брунькування, ділення навпіл); б) за допомогою статевих клітин
Ростуть лише на початку життя (обмежений ріст)
Порівняймо будову клітин
Порівняльна характеристика грибів і рослин
Порівняльна характеристика грибів і тварин
Сравнение царств растений и животных Виберіть ознаки характерні для рослин і тварин, позначте їх знаком «+»
Сравнение царств растений и животных Перевір себе!
Рефлексія
Виправ помилки
10.44M
Категория: БиологияБиология

Тварина - живий організм

1.

2.

3.

4.

Які ознаки
характеризують життя?
ЖИТТЯ
ріст
подразливість
розвиток
рух
розмноження
живлення
обмін речовин
дихання

5.

Деякі властивості живих
організмів:
Важливими властивостями живих організмів є ріст та розвиток.
Ріст — це кількісні зміни, які відбуваються в організмі, повязані із
збільшенням його розмірів, поверхні, об'єму та маси тіла.
Ріст (за періодичністю)
Безперервний
(неперервний)
Перервний (періодичний)

6.

Ріст (за тривалістю)
Необмежений
(росте все життя, до смерті)
Обмежений
(до статевої зрілості)
Безсмертна медуза
Ріст регулюють гормони – біологічно активні речовини, що
прискорюють поділ клітин.
У рослин їх називають фітогормонами.

7.

Розвиток — це якісні зміни, що
відбуваються в організмі від моменту
Народження і зумовлюють його
формування до кінця життя.
Під розвитком розуміють зміни, які
ведуть до появи нових якостей в
системі.
Розрізняють два типи розвитку:
індивідуальний та історичний.
Розвиток
Онтогенез
(індивідуальний)
Філогенез
(історичний)

8.

Розвиток рослини
Розвиток у тварин
Зародок (у насінні) → проросток →
молода рослина → зрілість (плоди з
насінням)→ старіння → смерть
Зародок (яйце чи організм
матері) → народження
(вилуплення з яйця) → личинка
(ріст малюка) → статева зрілість
→ старість → смерть

9.

Розвиток
Прямий
Непрямий

10.

Розмноження – здатність організмів відтворювати собі
подібних, продовжувати рід, збільшувати чисельність(кількість особин), даючи
плодюче потомство
Розмноження
Статеве
(за участі
спеціалізованих
статевих клітин
– гамет)
Нестатеве
(поділом навпіл)
Вегетативне
(вегетативними органами
рослин: коренем, пагоном)

11.

Рух – здатність організму переміщатися,
змінювати своє положення або положення
окремих своїх частин у просторі
Рух у рослин
називається
тропізми, наприклад,
повертання
пагона за
сонцем
(соняшник,
монстера,
кульбаба)
Рух у тварин
називається
таксиси –
переміщення
відносно
навколишнього
середовища

12.

Живлення
Міксотрофне змішане
Автотрофне
(у рослин)
тобто самостійно
(автономно,
незалежно)
виробляють
органічну речовину
з неорганічної
(у евглени зеленої)
Гетеротрофне
(у тварин) тобто
їдять готові
органічні речовини,
які виробили інші
живі організми
(«гетеро»- означає
інший, чужий)

13.

Дихання – це сукупність фізіологічних
процесів, що забезпечують надходження
в організм із зовнішнього середовища
кисню (для аеробів)
Дихання
Аеробне
(за участі повітря)
Анаеробне
(безкисневе)

14.

?

15.

16. Царства живої природи

Рослин
и
Гриб
и
Бактерії
Віруси
Тварини

17.

Зоологія- наука, що має свою історію, свої
методи дослідження, спеціальні розділи і
навіть включає спеціальні науки

18.

Наука про
внутрішню
будову
тварин –
анатомія
Наука про
різноманітність
тваринного світу
(біорізноманіття) –
систематика
Наука про звязки
тварин
знавколишнім
середовищем екологія
Наука про
зовнішню
будову
тварин морфологія
Наука про
історичний
розвиток
тварин
(філогенез) палеозоологія
Наука про
життєдіяль
ність тврин
– фізіологія
тварин
ЗООЛОГІЯ –
НАУКА ПРО
ТВАРИН
Наука про
поведінку тварин
– етологія тварин
Наука про
індивідуальний
розвиток тварин
(онтогенез) -
Наука про
розселення
тварин -
ембріологія
зоогеографія

19.

Батьком зоології
вважається
Арістотель, який
першим задумався
про ділення тварин
на групи.
Він розділив їх на
тварин з кров ̓ю і
без крові.

20.

Царство Тварини
Підцарство
Підцарство
Одноклітинні
Багатоклітинні
тварини
тварини
(Найпростіші)

21. Тварини

Одноклітинні
(Найпростіші)
амеба, інфузоріятуфелька, евглена
зелена
Безхребетні
(кишковопорожнинні,
черви, молюски, комахи,
павуки, раки)
Багатоклітинні
Хордові
(ланцетники, риби,
земноводні, плазуни,
птахи, ссавці)

22. Розміри від мікроскопічних до 35 м

Найпростіші
Синій кит
вага 130 т,
дожина 35 метрів

23.

Спільне
Відмінне
Одноклітинні
1.В клітинній будові 1.Тіло складається з
2.В процесах
однієї клітини
життєдіяльності:
дихать, живляться,
рухаються,
виділяють продукти
обміну,
подразнюються
2.Мікроскопічні
різміри тіла
Багатоклітинні
1.Тіло складається з
різних типів клітин,
спеціалізованих у
виконанні певних
функцій
2. Клітини
утворюють
тканини, тканинаоргани, органисистеми органів.

24.

Екологічна грамедитація
“Уяви себе твариною”
1.Встань на повний зріст,
випрамся і уяви себе
улюбленою твариною.
2. Продемонструй рухи
задуманої тваринки.

25. Живляться органічними речовинами (гетеротрофи):

Всеїдні
Паразити
Хижаки
Травоїдні

26. Більшість дихають киснем, видихають вуглекислий газ

27. Більшість рухливі

28. Малорухомі тварини:

Корали
Губка
Актинія

29. Види симетрії

променева
малорухомі
тварини
двостороння
рухливі тварини

30. У більшості є органи чуття і нервова система

31. Розмножуються: а) Нестатевим шляхом (брунькування, ділення навпіл); б) за допомогою статевих клітин

32. Ростуть лише на початку життя (обмежений ріст)

33.

Гра
«Всезнайки»
Ми знаемо, що тварини, рослині і гриби – це
живі організми. Давайте встановимо, що
між ними спільного і відмінного.

34.

Що між ними спільного?
1. Рослинам, тваринам і грибам потрібна:
їжа, світло і вода.

35.

2. Рослинам, тваринам і грибам
притаманні
усі ознаки живого.

36. Порівняймо будову клітин

37. Порівняльна характеристика грибів і рослин

Царства
Рослини
Не здатні активно
рухатися
Гриби
Всмоктують поживні
речовини
Одноклітинні і
багатоклітинні
Мають хлорофіл
На світлі утворюють
органічні речовини,
виділяють кисень
Не мають
хлорофілу і
пластид
Використовують
готові органічні
речовини

38. Порівняльна характеристика грибів і тварин

Царства
Тварини
Гриби
В клітинах міститься хітин і
запасаюча речовинаглікоген, продукт виділення сечовина
гетеротрофи
Паразити, хижаки
Активно рухаються
Не здатні до
активного руху

39. Сравнение царств растений и животных Виберіть ознаки характерні для рослин і тварин, позначте їх знаком «+»

Царство
Рослин
Порівняльні ознаки
1.
Гетеротрофный тип живлення
2.
Автотрофний тип живлення
3.
Обмежений ріст
4.
Необмежений ріст
5.
В клітинах відсутня клітинна стінка
6.
Регуляцію обміну речовин в організмі здійснюють
системи органів
7.
Чітка симетрія тіла (променева, двостороння)
8.
Наявність хлоропластів та хлорофілу
9.
Рухомі, мають спеціальні органи руху
10.
Не рухомі
Царство
Тварин

40. Сравнение царств растений и животных Перевір себе!

Царство
Рослин
+
+
+
+
Порівняльні ознаки
1.
Гетеротрофный тип живлення
2.
Автотрофний тип живлення
3.
Обмежений ріст
4.
Необмежений ріст
5.
В клітинах відсутня клітинна стінка
Царство
Тварин
+
+
+
6.
Регуляцію обміну речовин в організмі здійснюють
системи органів
+
7.
Чітка симетрія тіла (променева, двостороння)
+
8.
Наявність хлоропластів та хлорофілу
9.
Рухомі, мають спеціальні органи руху
10.
Не рухомі
+

41.

І так, робимо висновок, що у тварин,
рослин та грибів багато спільного. Але
все-таки, їх поділяють на три царства:
Царство Тварини, Царство Рослини і
Царство Гриби, тому що у них є багато
відмінностей.

42.

Спробуйте відповісти на
питання:
- Яким може бути ріст у живих
організмів?
- Чим відрізняються між собою
онтогенез та філогенез?
- На конкретних прикладах поясніть
відмінності між прямим розвитком та
непрямим?
- Що таке подразливість? Її значення у
житті живих організмів?

43.

Основні висновки:
1. Тварина – живий організм.
2. Живі організми
поділяються на 5 царств.
3. Рослини, тварини та гриби
мають як спільні
так і відмінні ознаки

44.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Вивчити матеріал §_______
2. Відповідати на запитання в кінці
§_______
Завдання для кмітливих:
3. Намалювати в зошиті схему процесу
фотосинтезу.
4. Підготувати повідомлення про
живлення грибів.
5. Значення і середовище життя тварин

45. Рефлексія

• 1."Я зрозумів (-ла), що…";
• 2."Тепер я змогу…";
• 3."Я навчилася(-вся)…";
• 4. Хотілось би, щоб…

46. Виправ помилки

• Тварини і рослини ростуть однаково. Ріст
у рака річкового відбувається під час
скидання черепашки. Такий ріст
називають безперервним. У рака річкового
мальки не подібні на дорослих раків.
Такий тип росту називають прямим.
• Гусінь метелика вцілому схожа на
дорослого метелика, їй не вистачає тільки
крил. Такий тип розвитку називають
прямим. Дерева і гриби ростуть усе життя.
Такий ріст називають обмеженим.
English     Русский Правила